VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2002 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO Nr. 255 „DĖL PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gegužės 3 d. Nr. B1-189

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Produktų pateikimo į rinką ribojimų priemonių taikymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 439 (Žin., 2002, Nr. 35-1307; 2004, Nr. 177-6547), ir siekdamas užtikrinti efektyvią valstybinę kontrolę:

1. Pakeičiu:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. 255 „Dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3323) ir jį papildau 5 punktu:

5. Plombavimo (antspaudavimo) akto formą.“;

1.2. Sprendimo laikinai uždrausti teikti, siūlyti teikti į rinką, demonstruoti produktą formą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 255:

1.2.1. papildau šiomis trečiąja ir ketvirtąja pastraipomis:

Plombuoju (antspauduoju) :___________________________________________

___________________________________________________________________________ .

(produkto pavadinimas, plombavimo (antspaudavimo) akto surašymo data, Nr.)

Neplombuoju (neantspauduoju), nes:____________________________________

_________________________________________________________________________ .“,

(nurodyti neplombavimo (neantspaudavimo) priežastis)

1.2.2. išdėstau buvusią ketvirtąją pastraipą taip:

„Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti apskųstas _________________ apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.“,

1.2.3. laikau buvusias 3, 4 ir 5 pastraipas atitinkamai 5, 6 ir 7 pastraipomis;

1.3. Sprendimo dėl leidimo teikti produktą į rinką formą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 255, ir joje įrašau vietoj skaičių ir brūkšnelio „200_“ skaičius ir brūkšnelį „20__“;

1.4. Sprendimo dėl nesaugaus produkto formą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 255:

1.4.1. papildau šiomis ketvirtąja ir penktąja pastraipomis:

Plombuoju (antspauduoju):___________________________________________

___________________________________________________________________________ .

(produkto pavadinimas, plombavimo (antspaudavimo) akto surašymo data, Nr.)

Neplombuoju (neantspauduoju), nes:____________________________________

_________________________________________________________________________ .“,

(nurodyti neplombavimo (neantspaudavimo) priežastis)

1.4.2. išdėstau buvusią ketvirtąją pastraipą taip:

„Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti apskųstas _________________ apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.“,

1.4.3. laikau buvusias 4 ir 5 pastraipas atitinkamai 6 ir 7 pastraipomis;

1.5. Informaciją dėl sprendimų apie rinkos ribojimo priemonių taikymą teikimo „Valstybės žinių“ priedui „Informaciniai pranešimai“ tvarką, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 255:

1.5.1. įrašau 1 punkte vietoj žodžių „Apskričių, miestų, rajonų“ žodį „Teritorinės“,

1.5.2. išdėstau 2 punktą taip:

„2. Informacija apie rinkos ribojimo priemonių sprendimus ir taikytas rinkos ribojimo priemones skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2011-04-07 raštu Nr. (6.20) V4-374


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. B1-255

(Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. B1-189 redakcija)

 

___________________________________________________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

PLOMBAVIMO (ANTSPAUDAVIMO) AKTAS

 

20__ m. ___________ d. Nr. ________

____________________

(sudarymo vieta)

 

Aš, ___________________________________________________________________

(aktą surašiusio pareigūno vardas, pavardė, pareigos)

___________________________________________________________________________ ,

dalyvaujant subjekto savininkui / vadovui (ar jo įgaliotajam asmeniui): ___________________

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

___________________________________________________________________________

(subjekto pavadinimas, adresas, patvirtinimo / registravimo / pažymėjimo numeris)

ir / arba kitiems asmenims: ______________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės)

___________________________________________________________________________ ,

siekdamas užtikrinti 20__ m. ________________d. sprendimo Nr. ___vykdymą, plombuoju (antspauduoju):

___________________________________________________________________________ .

(plombuojamo (antspauduojamo) produkto pavadinimas)

Plomba (antspaudas) uždėta (-as) ______________________________ , plombos (antspaudo)

(data, laikas)

Nr. _____, ______.

(kitos žymos)

 

_________________________                ____________                _____________________

(produktą plombavusio                                   (parašas)                            (vardas, pavardė)

(antspaudavusio) pareigūno

pareigos)

 

Kiti asmenys:                      _______________                             _____________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)

_______________                             _____________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

Plombuotų (antspauduotų) produktų atidarinėti negalima. Nurodymo nevykdymas užtraukia baudą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse, o įtarus, kad buvo įvykdyti neteisėti veiksmai, informacija perduodama teisėsaugos institucijoms.

 

Už plombos (antspaudo) apsaugą atsakingas šiame akte nurodytas subjekto savininkas / vadovas (ar jo įgaliotasis asmuo).

 

Su šiuo aktu susipažinau ir antrąjį jo egzempliorių gavau:

 

______________________________________

(subjekto savininko / vadovo (jo įgaliotojo asmens) pareigos)

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Šis aktas nepasirašytas (neįteiktas), nes

___________________________________________________________________________ .

Antrasis šio akto egzempliorius bus išsiųstas subjekto vykdomos veiklos adresu per 2 darbo dienas.

 

 

Plomba (antspaudas) pažeista (-as) / nepažeista (-as) (nereikalinga išbraukti).

Plomba (antspaudas) nuimta (-as): ______________, _____________

(data)                    (laikas)

 

_____________________________________________

(plombą (antspaudą) nuėmusio pareigūno / darbuotojo,

pareigos, tarnybos / darbo vieta)

_____________________________________________

(parašas)

_____________________________________________

(vardas, pavardė)

 

Dalyvavo: _______________________                ___________        __________________

(subjekto savininko / vadovo                     (parašas)                (vardas, pavardė)

(jo įgaliotojo asmens) pareigos)

 

_________________