LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2007 M. RUGPJŪČIO 3 D. ĮSAKYMO Nr. 5-V-522 „DĖL LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO NUOSTATŲ IR STRUKTŪROS SCHEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. vasario 25 d. Nr. 5-V-152

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 90-2777; 2003, Nr. 42-1910, Nr. 104-4643; 2009, Nr. 130-5637; 2011, Nr. 52-2510) 12 straipsnio 2 dalies 4 ir 11 punktais, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 98 (Žin., 2001, Nr. 10-294; 2009, Nr. 121-5199), 22.5 punktu ir siekdamas optimizuoti Lietuvos kriminalinės policijos biuro darbo organizavimą, struktūras, tobulinti šalies teritorinių policijos įstaigų padalinių, vykdančių kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminį tyrimą, koordinavimą ir kontrolę:

1. Pakeičiu Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatus ir struktūros schemą, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-522 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3521; 2011, Nr. 113-5353; 2012, Nr. 136-7014, Nr. 151-7732), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2013 m. liepos 1 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

Policijos generalinis komisaras                                  Saulius Skvernelis

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 5-V-152

 

LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kriminalinės policijos biuras (toliau – Biuras) yra specializuota policijos įstaiga. Biuro paskirtis yra apsaugoti visuomenės interesus nuo nusikalstamo poveikio užkardant, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas.

2. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 90-2777), Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu (Žin., 2003, Nr. 42-1927), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymu (Žin., 2012, Nr. 122-6093), Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741), Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

3. Biuro savininkė yra valstybė. Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendina Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), kuris koordinuoja ir kontroliuoja Biuro veiklą, priima sprendimus dėl Biuro reorganizavimo ir likvidavimo, buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Biuras yra juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu, Biuro štandartą.

5. Biuras yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Biurui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Biuras gali gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.

6. Biuro adresas: Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius.

7. Biuras yra valstybės ir tarnybos paslapčių subjektas.

8. Biuro vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Biuro interneto svetainėje (http://lkpb.policija.lt), Policijos departamento interneto svetainėje (http://www.policija.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

9. Biuro nuostatus ir struktūros schemą tvirtina policijos generalinis komisaras.

 

II. BIURO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

10. Biuro veiklos tikslai:

10.1. užtikrinti tinkamą sunkių, labai sunkių, tarpregioninio ar tarptautinio pobūdžio nusikaltimų, nusikalstamų veikų, sukeliančių platų atgarsį visuomenėje, darančių didelę žalą valstybei ar asmenims, užkardymą, atskleidimą ir tyrimą;

10.2. užtikrinti teritorinių policijos įstaigų veiklos koordinavimą ir kontrolę kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityse.

11. Siekdamas 10.1 punkte nurodyto veiklos tikslo, Biuras:

11.1. vykdo kriminalinę žvalgybą ir atlieka ikiteisminį tyrimą;

11.2. užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, susijusias su organizuotų nusikalstamų grupių veikla ir nariais, tarpregioninio ar tarptautinio pobūdžio, sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, nusikalstamas veikas, sukėlusias platų atgarsį šalyje, padariusias didelę žalą valstybei ar asmenims, kitas nusikalstamas veikas;

11.3. vykdo susižinojimą ir bendradarbiavimą tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kompetentingų įstaigų dėl nusikalstamu būdu įgyto turto paieškos ir nustatymo;

11.4. renka ir tvarko kriminalinės žvalgybos informaciją;

11.5. vykdo asmens ir jo turto apsaugą nuo nusikalstamo poveikio;

11.6. bendradarbiauja su užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, Europos Sąjungos agentūromis, teikia paramą vieni kitiems, keičiasi kriminalinės žvalgybos ir kita informacija;

11.7. užtikrina Kriminalinės žvalgybos informacinės sistemos ir Kriminalinės žvalgybos telekomunikacinio tinklo funkcionavimą;

11.8. atlieka kriminalinės žvalgybos ir kitos informacijos analizę;

11.9. teikia siūlymus dėl kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo strategijos formavimo, kriminalinės policijos pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų nustatymo.

12. Siekdamas 10.2 punkte nurodyto veiklos tikslo, Biuras:

12.1. koordinuoja ir kontroliuoja teritorinių policijos įstaigų veiklą kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityse;

12.2. analizuoja ir vertina nusikalstamų veikų tyrimo praktiką teritorinėse policijos įstaigose, teikia rekomendacijas, pavedimus, praktinę, metodinę pagalbą;

12.3. inicijuoja ir vykdo tikslinius ir netikėtus policijos įstaigų kriminalinės policijos padalinių veiklos patikrinimus ar kitas vidaus kontrolės priemones.

13. Biuras taip pat atlieka šias funkcijas:

13.1. vykdo šalies policijos įstaigų kriminalinės policijos padalinių kriminalinės žvalgybos ir pagal kompetenciją ikiteisminio tyrimo pirminę, einamąją ir paskesnę kontrolę;

13.2. organizuoja ir koordinuoja įslaptintos informacijos, tvarkomos automatizuotu būdu, tvarkymą policijoje;

13.3. pagal kompetenciją inicijuoja, diegia naujausias technologijas, būtinas Biuro tikslams įgyvendinti, vykdo jų plėtrą;

13.4. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

13.5. inicijuoja, rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus kriminalinės policijos veiklos organizavimo srityje;

13.6. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos policijai ir (ar) Biurui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos agentūrose;

13.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. BIURO TEISĖS

 

14. Biuras, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

14.1. vykdyti kriminalinę žvalgybą;

14.2. atlikti ikiteisminį tyrimą;

14.3. esant poreikiui, vykdyti besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, dingusių be žinios ir kitų asmenų paiešką;

14.4. kaupti ir tvarkyti informaciją policijos įslaptintose ir kitose informacinėse sistemose ir žinybiniuose registruose;

14.5. atlikti visuomenės informavimo priemonėse skleidžiamos viešosios informacijos stebėseną;

14.6. koordinuoti, kontroliuoti ir analizuoti teritorinių policijos įstaigų veiklą kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityse;

14.7. duoti pavedimus teritorinėms policijos įstaigoms kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityse, kontroliuoti, kaip jie vykdomi;

14.8. inicijuoti ir vykdyti teritorinių policijos įstaigų kriminalinės policijos padalinių veiklos patikrinimus ar kitas vidaus kontrolės priemones;

14.9. teikti siūlymus dėl techninių priemonių, skirtų kriminalinei žvalgybai vykdyti, poreikio;

14.10. skirti lėšas policijos įstaigoms kriminalinei žvalgybai vykdyti, pagal kompetenciją kontroliuoti šių lėšų panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

14.11. pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų viešus ir neviešo pobūdžio duomenis, informaciją, dokumentus tarnybinėms funkcijoms vykdyti;

14.12. esant tarnybiniam būtinumui ir suderinus su atitinkamos policijos įstaigos vadovu, pasitelkti policijos įstaigų darbuotojus Biuro funkcijoms įgyvendinti;

14.13. teikti policijos generaliniam komisarui pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

14.14. teisės aktų nustatyta tvarka tiesiogiai keistis informacija su Policijos departamento padaliniais, policijos įstaigomis, kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis;

14.15. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, pranešimus, pasiūlymus, pavesti juos nagrinėti teritorinėms policijos įstaigoms pagal kompetenciją, gauti informaciją apie jų vykdymą;

14.16. pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos policijai ir (ar) Biurui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos agentūrose;

14.17. inicijuoti ir organizuoti pasitarimus aktualiais kriminalinės policijos veiklos klausimais, pagal kompetenciją dalyvauti policijos įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

14.18. teisės aktų nustatyta tvarka teikti paslaugas ir naudoti gautas pajamas;

14.19. Biuras turi ir kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių.

 

IV. BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. Biuro veikla planuojama ir organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis tarpinstitucinėmis programomis, Policijos įstaigų veiklos (rezultatų) planavimo metodika, Policijos departamento strateginiu veiklos planu, Biuro veiklos planu, Biuro struktūrinių padalinių veiklos planais. Biuro veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę atlieka Biuro viršininkas, jo pavaduotojai, kiti tam įgalioti asmenys.

16. Biuro padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Biuro darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, Biuro nuostatai, Biuro struktūrinių padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

17. Biurui vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų policijos generalinis komisaras.

18. Biuro viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas policijos generaliniam komisarui ar jo įgaliotam policijos generalinio komisaro pavaduotojui.

19. Biuro viršininkas turi pavaduotojus. Juos policijos generalinio komisaro sutikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Biuro viršininkas. Biuro viršininko pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs Biuro viršininkui. Laikinai nesant Biuro viršininko, jo pareigas eina vienas iš jo pavaduotojų.

20. Biuro viršininkas:

20.1. atsako už Biurui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą, taip pat už Biuro veiklos organizavimą;

20.2. užtikrina, kad Biuro veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

20.3. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti Biuro nuostatų, struktūros schemos projektus, tvirtina Biuro struktūrinių padalinių nuostatus ir struktūros schemas, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, priskiria pareigybes lygiams ir kategorijoms;

20.4. teikia policijos generaliniam komisarui Biuro biudžeto, veiklos plano projektus, atsako už racionalų lėšų ir turto panaudojimą bei Biuro veiklos plano įgyvendinimą;

20.5. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, nurodymus, pasirašo siunčiamus ir kitus dokumentus, nagrinėja, vizuoja gaunamą korespondenciją;

20.6. Biuro viršininko pavaduotojų ir padalinių viršininkų teikimu skatina valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas Biure ir atleidžia iš jų, sprendžia kitus su Biuro veikla susijusius klausimus;

20.7. prižiūri, koordinuoja ir kontroliuoja teritorinių policijos įstaigų veiklą kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityse;

20.8. duoda pavedimus teritorinėms policijos įstaigoms kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityse, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

20.9. teisės aktų nustatyta tvarka paveda atlikti ikiteisminį tyrimą, tarnybinius patikrinimus, skundų, prašymų nagrinėjimą;

20.10. priima interesantus;

20.11. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos policijai ir (ar) Biurui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos agentūrose;

20.12. užtikrina Biuro veiklai būtiną materialinį techninį aprūpinimą;

20.13. atsako už veiksmingos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, įgyvendinimą, jos veikimą ir tobulinimą;

20.14. atsako, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

20.15. atlieka kitas įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose jam nustatytas funkcijas.

21. Viršininko pavaduotojai planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už kuruojamiems padaliniams nustatytų funkcijų įgyvendinimą.

 

V. BIURO VIDAUS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

22. Biuro vidaus kontrolę vykdo Biuro viršininkas, jo pavaduotojai, Biuro padalinių vadovai.

23. Biuro finansų kontrolė atliekama Biuro viršininko tvirtinamų Biuro finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

24. Biuro valstybės auditą atlieka Valstybės kontrolė, vidaus auditą – Policijos departamento vidaus audito padalinys.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Biurą steigia, reorganizuoja, pertvarko ir likviduoja policijos generalinis komisaras.

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 5-V-152

 

 

 

 

 

 

Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Tarptautinių ryšių valdyba

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 1-oji valdyba

 

 

Specialiųjų užduočių 1-oji valdyba

 

 

Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 2-oji valdyba

 

 

Specialiųjų užduočių 2-oji valdyba

 

 

Informacinių technologijų valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3-ioji valdyba

 

 

Specialiųjų užduočių 3-ioji valdyba

 

 

Administravimo valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turto susigrąžinimo valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikiteisminio tyrimo valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________