LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 9, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 311, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 441, 45, 46 STRAIPSNIŲ IR KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2007 m. birželio 14 d. Nr. X-1182

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-4131; 2000, Nr. 89-2755, Nr. 92-2843; 2001, Nr. 48-1656, Nr. 66-2407; 2002, Nr. 41-1527; 2003, Nr. 10-342; 2004, Nr. 167-6100, Nr. 171-6322; 2005, Nr. 67-2405; 2006, Nr. 17-596)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) kai pasikeitus daugiau kaip pusei ministrų arba išrinkus Respublikos Prezidentą Vyriausybė iš naujo negauna Seimo įgaliojimų.“

 

2 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Ketvirtojo skirsnio pavadinime po žodžio „garantijos“ įrašyti žodžius „ir apribojimai“ ir skirsnio pavadinimą išdėstyti taip:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖS NARIŲ GARANTIJOS IR APRIBOJIMAI“.

 

3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 13 straipsnio pavadinime prieš žodį „Vyriausybės“ įrašyti žodį „kitos“, žodį „socialinės“ išbraukti ir šio straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

13 straipsnis. Kitos Vyriausybės narių garantijos“.

2. 13 straipsnio 8 dalyje išbraukti žodį „socialinėms“ ir šią dalį išdėstyti taip:

8. Lėšos šiame straipsnyje numatytoms garantijoms skiriamos iš valstybės biudžeto.“

3. Papildyti 13 straipsnį nauja 9 dalimi:

9. Vyriausybės nariai turi teisę į 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, Vyriausybės nariams gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ar savivaldybių tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka.“

4. Buvusią 13 straipsnio 9 dalį laikyti 10 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

10. Vyriausybės nariai, kurie yra Seimo nariai, turi teisę į šio įstatymo nustatytas garantijas. Vyriausybės nariai negali turėti teisės aktuose nenustatytų garantijų.“

 

4 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

14 straipsnyje išbraukti antrą sakinį ir visą straipsnį išdėstyti taip:

14 straipsnis.     Draudimas Ministrui Pirmininkui ir ministrams eiti kitas renkamas ar skiriamas pareigas ir dirbti kitą darbą

Ministras Pirmininkas ir ministrai negali eiti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų (išskyrus galimybę Seimo nariams eiti Ministro Pirmininko ar ministro pareigas), negali dirbti verslo, komercijos ar kitose privačiose įstaigose ar įmonėse, taip pat gauti kito atlyginimo, išskyrus jiems nustatytą darbo užmokestį pagal pareigas Vyriausybėje bei užmokestį už kūrybinę veiklą.“

 

5 straipsnis. 22 straipsnio 2, 3, 8, 9, 14 ir 15 punktų pakeitimas

1. 22 straipsnio 2 punkte vietoj žodžio „programas“ įrašyti žodį „priemones“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų bei ilgalaikių valstybinių programų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus, įgyvendina Vyriausybės programą, kuriai pritarė Seimas, tvirtina šios programos įgyvendinimo priemones ir norminių teisės aktų koncepcijas;“.

2. Pakeisti 22 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) koordinuoja ministerijų ir Vyriausybės įstaigų veiklą; svarsto ir pritaria sutrumpintiems ministerijų, Vyriausybės įstaigų strateginiams veiklos planams, rengia Valstybės ilgalaikės raidos strategiją ir teikia ją tvirtinti Seimui;“.

3. 22 straipsnio 8 punkte po žodžio „reorganizuoja“ įrašyti žodį „pertvarko“, po žodžio „vykdyti“ išbraukti žodžius „visas ar“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) steigia, reorganizuoja, pertvarko ir likviduoja Vyriausybės įstaigas bei steigia įstaigas prie ministerijų ir paveda ministerijoms vykdyti dalį įstaigų prie ministerijų steigėjo funkcijų. Vyriausybė gali pavesti atitinkamai ministerijai vykdyti dalį Vyriausybės įstaigos steigėjo funkcijų;“.

4. Pakeisti 22 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) tvirtina ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų nuostatus ir Vyriausybės atstovo tarnybos veiklos nuostatus; tvirtinti įstaigų prie ministerijų nuostatus ir jų administracijos struktūrą Vyriausybė gali pavesti atitinkamam ministrui;“.

5. Pakeisti 22 straipsnio 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14) priima į pareigas ir atleidžia iš jų apskričių viršininkus, jų pavaduotojus, Vyriausybės atstovus, Vyriausybės įgaliotinį ir jo pavaduotoją, kitus įstatymų nustatytus valstybės tarnautojus ir pareigūnus, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas;“.

6. Pakeisti 22 straipsnio 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15) sudaro Vyriausybės komitetus ir Vyriausybės komisijas;“.

 

6 straipsnis. 23 straipsnio 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) koordinuoja Vyriausybės atstovų veiklą ir prižiūri, kaip jie vykdo įstatymo nustatytus įgaliojimus;“.

 

7 straipsnis.         24 straipsnio 2 dalies 3, 4, 11 punktų pakeitimas ir 5 punkto pripažinimas netekusiu galios

1. 24 straipsnio 2 dalies 3 punkte vietoj žodžio „skiria“ įrašyti žodį „priima“, po žodžio „inspekcijų“ įrašyti žodžius „ir kitų įstaigų“, po žodžio „vadovus“ įrašyti žodžius „kitus įstatymų nustatytus valstybės tarnautojus ir pareigūnus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, Vyriausybės kanclerį, Vyriausybės įstaigų (departamentų, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančių tarnybų, agentūrų, inspekcijų ir kitų įstaigų) vadovus, kitus įstatymų nustatytus valstybės tarnautojus ir pareigūnus;“.

2. Pakeisti 24 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) skiria Ministro Pirmininko priimtiems į pareigas valstybės tarnautojams ir pareigūnams tarnybines ar drausmines nuobaudas, skatina Vyriausybės ir Ministro Pirmininko priimtus į pareigas valstybės tarnautojus ir pareigūnus, skiria jiems pašalpas, jei įstatymai nenustato kitaip;“.

3. 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą pripažinti netekusiu galios.

4. 24 straipsnio 2 dalies 11 punkte po žodžio „sesijose“ įrašyti žodžius „ar kituose tarptautiniuose renginiuose“ ir šį punktą išdėstyti taip:

11) sudaro vyriausybines delegacijas oficialiems vizitams į kitas šalis, taip pat dalyvauti tarptautiniuose kongresuose, konferencijose, sesijose ar kituose tarptautiniuose renginiuose;“.

 

8 straipsnis. 25 straipsnio 2 dalies pakeitimas

25 straipsnio 2 dalyje vietoj skaičių ir žodžių „1–5 bei 10 punktuose“ įrašyti skaičius ir žodžius „1–4 ir 10 punktuose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Ministras, pavaduojantis Ministrą Pirmininką, turi tuos pačius įgaliojimus kaip ir Ministras Pirmininkas, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 2 ir 6 dalyse ir 24 straipsnio 2 dalies 1–4 ir 10 punktuose numatytus įgaliojimus.“

 

9 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Ministrai

1. Ministrai yra atsakingi už jiems pavestas valdymo sritis.

2. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų šio straipsnio 3 dalies 6, 9, 13, 14 ir 15 punktuose.

3. Ministras:

1) vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių, priklausančių ministerijos kompetencijai, įgyvendinimą;

2) užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

3) teikia Vyriausybei jos darbo reglamento nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

4) užtikrina Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

5) priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami; ministro priimami įsakymai registruojami Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka; prireikus keli ministrai gali priimti bendrus įsakymus;

6) tvirtina ministerijos strateginius veiklos planus, įstaigų prie ministerijos strateginius veiklos planus;

7) teikia Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, kuriose informuoja, kaip vykdoma Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės bei ministerijos ir įstaigų prie ministerijos strateginiai veiklos planai, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

8) teikia Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus; Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;

9) tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ministerijai Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;

10) tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;

11) koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą;

12) koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jei šių funkcijų nepaveda ministerijos valstybės sekretoriui ir ministerijos sekretoriams ir jei įstatymai nenustato kitaip;

13) įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti vykdyti ministerijos valstybės sekretoriui;

14) įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jei įstatymai nenustato kitaip;

15) nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis;

16) atlieka kitas įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

4. Ministras, turintis atskirąją nuomonę apie Vyriausybės nutarimus ar atskirų jos narių darbą, turėtų ją pareikšti Vyriausybės posėdyje.“

 

10 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

27 straipsnis. Vyriausybės komitetai ir Vyriausybės komisijos

1. Vyriausybė gali sudaryti Vyriausybės komitetus ir Vyriausybės komisijas.

2. Vyriausybės komitetai yra Vyriausybės patariamosios institucijos. Jų tikslas – teikti Vyriausybei siūlymus dėl jos veiklos prioritetų, politikos ir strategijos tam tikroje srityje pasirinkimo ir jų atitikties Valstybės ilgalaikės raidos strategijai, prireikus derinti ministrų pozicijas sprendžiant valstybės valdymo reikalus.

3. Vyriausybės komitetai sudaromi iš Vyriausybės narių, Vyriausybės kanclerio ir Ministro Pirmininko vyriausiojo patarėjo. Sudarydama Vyriausybės komitetus, Vyriausybė nustato jų uždavinius, funkcijas, sudėtį, skiria pirmininką. Vyriausybės komitetų darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas.

4. Vyriausybės komisijos sudaromos Vyriausybės pavestoms užduotims atlikti.

5. Vyriausybės komisijos gali būti sudaromos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų, nepriklausomų ekspertų, prireikus ir kitų asmenų. Savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai į Vyriausybės komisijas deleguojami savivaldybių tarybų, Seimo nariai – Seimo statuto, o Seimo kanceliarijos darbuotojai – teisės aktų nustatyta tvarka. Sudarydama Vyriausybės komisijas, Vyriausybė nustato jų užduotis, personalinę sudėtį. Vyriausybė gali pavesti ministrui, Vyriausybės kancleriui ar Vyriausybės įstaigos vadovui patvirtinti Vyriausybės komisijos personalinę sudėtį. Vyriausybės komisijų darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas.“

 

11 straipsnis. 28 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ministras Pirmininkas gali sudaryti darbo grupes jo pavestoms užduotims atlikti. Šios darbo grupės gali būti sudaromos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų, nepriklausomų ekspertų, prireikus ir kitų asmenų. Savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai į Ministro Pirmininko darbo grupes deleguojami savivaldybių tarybų, Seimo nariai – Seimo statuto, o Seimo kanceliarijos darbuotojai – teisės aktų nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 28 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Konkrečias darbo grupės užduotis nustato Ministras Pirmininkas. Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas.“

 

12 straipsnis.       29 straipsnio 5, 10 dalių pakeitimas ir 11 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 29 straipsnio 5 dalyje po žodžio „yra“ įrašyti žodį „viešasis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su valstybės herbu bei savo pavadinimu.“

2. Pakeisti 29 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika ir derinamais su Vyriausybės programa, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, kitais strateginio planavimo dokumentais. Sutrumpintiems ministerijų strateginiams veiklos planams pritaria Vyriausybė.“

3. 29 straipsnio 11 dalį pripažinti netekusia galios.

 

13 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

30 straipsnis. Įstaigos prie ministerijos

1. Prie ministerijos gali būti Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos, inspekcijos ir kitos įstaigos.

2. Įstaigos prie ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis atitinkamo ministro patvirtintais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais. Įstaigos prie ministerijos strateginiai veiklos planai rengiami vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika.“

 

14 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

31 straipsnis.     Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir visuomeniniai konsultantai

1. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

2. Viceministras:

1) kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktų projektai atitinka ministro politines nuostatas ir Vyriausybės programos nuostatas ministrui pavestose valdymo srityse;

2) koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

3) ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas bei aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose;

4) dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų projektus su suinteresuotomis institucijomis;

5) atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

3. Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.“

 

15 straipsnis. 311 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 311 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

311 straipsnis. Ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai

1. Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi gali būti ir diplomatas.

2. Ministerijos valstybės sekretorius:

1) koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

2) kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

3) organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;

4) koordinuoja Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą;

5) koordinuoja ir kontroliuoja, kaip rengiami ir derinami teisės aktų projektai;

6) organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

7) ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ar pašalpas;

8) atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

3. Jeigu ministerijos valstybės sekretoriaus laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti ministerijos sekretoriui.

4. Ministerijos valstybės sekretorius, o kai jo laikinai nėra, – ministerijos sekretorius, atliekantis ministerijos valstybės sekretoriaus funkcijas, pagal savo kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos valstybės sekretorius saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

5. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui. Užsienio reikalų ministerijos sekretoriais gali būti ir diplomatai.

6. Jeigu ministerijos sekretoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka ministro paskirtas kitas ministerijos sekretorius arba įstatymų nustatyta tvarka laikinai į ministerijos sekretoriaus pareigas perkeltas ministerijos administracijos padalinio vadovas.

7. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

1) organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

2) organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi Ministro Pirmininko ir Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimai;

3) atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro ar ministerijos valstybės sekretoriaus pavestas funkcijas.“

 

16 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

33 straipsnis. Vyriausybės įstaigos

1. Ministerijų funkcijoms nepriskirtiems klausimams spręsti Vyriausybė, nedidindama valstybės valdymui atitinkamų metų biudžete skirtų lėšų, gali steigti Vyriausybės įstaigas (departamentus, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančias tarnybas, agentūras, inspekcijas ir kitas įstaigas).

2. Vyriausybės įstaigos nuostatus tvirtina Vyriausybė.

3. Vyriausybės įstaigai vadovauja generalinis direktorius (direktorius, viršininkas). Vyriausybės įstaigos vadovas yra pavaldus Ministrui Pirmininkui.

4. Vyriausybės įstaigos vadovas sprendžia įstaigos kompetencijai priskirtus klausimus, taip pat atlieka kitas įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas. Vyriausybės įstaigos vadovas yra asmeniškai atsakingas, kad įstaiga spręstų jai pavestus uždavinius.

5. Vyriausybės įstaigos vadovas gali turėti pavaduotoją (pavaduotojų), kurį (kuriuos) jis priima į pareigas ir atleidžia iš jų.

6. Vyriausybės įstaigos vadovas priima įsakymus ir tikrina, kaip jie įgyvendinami.

7. Vyriausybės įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės įstaigos vadovo patvirtintais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika ir derinamais su Vyriausybės programa, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, kitais strateginio planavimo dokumentais. Sutrumpintiems Vyriausybės įstaigos strateginiams veiklos planams pritaria Vyriausybė.

8. Vyriausybės įstaigos vadovas teikia Vyriausybei ataskaitas ir informaciją apie Vyriausybės įstaigos veiklą Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais.“

 

17 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

34 straipsnis.     Ministrų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vadovų priimamų teisės aktų teisėtumo priežiūra

Vyriausybė turi teisę pripažinti netekusiais galios Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka ministrų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vadovų priimtus teisės aktus, jeigu šie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, įstatymams ir kitiems Seimo priimtiems teisės aktams, Respublikos Prezidento dekretams, Vyriausybės nutarimams ar Ministro Pirmininko potvarkiams.“

 

18 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

35 straipsnis.     Apskričių valdymo organizavimas, savivaldybių veiklos administracinė priežiūra ir laikino tiesioginio valdymo įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje

1. Vyriausybė valdymą apskrityje – Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesniajame administraciniame vienete – organizuoja per apskrities viršininką, ministerijas ir Vyriausybės įstaigas.

2. Vyriausybė nustato apskrities viršininko administracijos tipinę struktūrą, tvirtina jos tipinius nuostatus ir nustato didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių.

3. Ar savivaldybės laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės nutarimus, prižiūri Vyriausybės atstovai.

4. Vyriausybės atstovui įgyvendinti jo įgaliojimus padeda Vyriausybės atstovo tarnyba. Vyriausybės atstovo tarnybą steigia, jos veiklos nuostatus tvirtina ir didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių nustato Vyriausybė.

5. Laikiną tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje įgyvendina Vyriausybė per paskirtą Vyriausybės įgaliotinį.

6. Apskrities viršininko, Vyriausybės atstovo, Vyriausybės įgaliotinio kompetenciją nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.“

 

19 straipsnis. 37 straipsnio 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. 37 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodį „ir“, po žodžio „įstatymai“ įrašyti žodžius „ir Vyriausybės darbo reglamentas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vyriausybės posėdžiuose gali dalyvauti asmenys, kuriems tokią teisę numato Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti įstatymai ir Vyriausybės darbo reglamentas.“

2. Pakeisti 37 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Svarbiausi klausimai gali būti svarstomi prieš Vyriausybės posėdžius Vyriausybės pasitarimuose ir Vyriausybės komitetuose. Vyriausybės pasitarimuose taip pat gali būti svarstomos Vyriausybei pateiktos ataskaitos, aptariamos Vyriausybės komisijų, Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių pateiktos išvados, pasiūlymai ir kita Vyriausybei pateikta informacija.“

 

20 straipsnis. 38 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vyriausybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus turi teisę teikti Ministras Pirmininkas, ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai, apskričių viršininkai ir savivaldybių tarybos. Ministro Pirmininko teikiami teisės aktų projektai turi būti vizuoti Ministro Pirmininko, ministro teikiami teisės aktų projektai – ministro. Vyriausybės įstaigų vadovų teikiami teisės aktų projektai turi būti vizuoti Vyriausybės priskirto ministro, o apskričių viršininkų ir savivaldybių tarybų teikiami teisės aktų projektai turi būti vizuoti atitinkamos valdymo srities ministro.“

 

21 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

39 straipsnis.     Nesutarimų, kylančių derinant teisės aktų projektus, sprendimo tvarka

1. Teisės aktų projektų, apimančių kelių ministrų valdymo sritis, derinimo metu iškilę nesutarimai gali būti svarstomi Vyriausybės komitete arba Vyriausybės pasitarime.

2. Vyriausybės posėdyje svarstant teisės akto projektą, prieš tai aptartą Vyriausybės komitete, šio komiteto posėdžio pirmininkas informuoja apie komiteto narių susitarimus ar diskusijų išvadas.

3. Teisės aktų projektų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą prireikus organizuoja Vyriausybės kancleris Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.“

 

22 straipsnis. 40 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektai, norminių teisės aktų koncepcijų projektai rengiami, derinami, svarstomi ir priimami arba įstatymų ar Seimo nutarimų projektams pritariama Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.“

 

23 straipsnis. 41 straipsnio 3 dalies pakeitimas

41 straipsnio 3 dalyje po žodžio „keičiami“ išbraukti žodį „ar“, po žodžio „pildomi“ įrašyti žodžius „ar pripažįstami netekusiais galios“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Vyriausybės nutarimus, kuriais keičiami, pildomi ar pripažįstami netekusiais galios anksčiau priimti nutarimai, pasirašo Ministras Pirmininkas ir tos valdymo srities ministras, kuris buvo pasirašęs ankstesnį nutarimą, nepaisant to, kas pateikė Vyriausybei svarstyti naują nutarimo projektą.“

 

24 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

42 straipsnis. Vyriausybės posėdžių protokolai

Vyriausybės posėdžiai yra protokoluojami ir daromas jų garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterines laikmenas. Protokolą pasirašo Ministras Pirmininkas. Kokie duomenys įrašomi į protokolą, nustato Vyriausybės darbo reglamentas. Posėdžių garso įrašų kompiuterinės laikmenos saugomos Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

 

25 straipsnis. 43 straipsnio 1 dalies pakeitimas

43 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „leidžia“ įrašyti žodį „priima“, po žodžio „arba“ išbraukti žodį „priima“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Ministras Pirmininkas pagal savo kompetenciją organizaciniais, personaliniais ir kitais klausimais priima potvarkius arba operatyvius sprendimus–pavedimus, įforminamus rezoliucijomis.“

 

26 straipsnis.       44 straipsnio pavadinimo pakeitimas ir straipsnio papildymas 3 dalimi

1. 44 straipsnio pavadinime po žodžio „tarnautojai“ įrašyti žodžius „ir visuomeniniai konsultantai“ ir straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

44 straipsnis.     Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir visuomeniniai konsultantai“.

2. Papildyti 44 straipsnį 3 dalimi:

3. Ministras Pirmininkas savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie Ministro Pirmininko prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.“

 

27 straipsnis. 441 straipsnio 2 dalies pakeitimas

441 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „struktūrą ir“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vyriausybės kanceliarijos nuostatus tvirtina Vyriausybė.“

 

28 straipsnis. 45 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vyriausybės kancleris:

1) organizuoja Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktų teisės aktų projektų analizę, prireikus Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui teikiamų teisės aktų projektų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą;

2) dalyvauja koordinuojant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių ir ministerijų ir Vyriausybės įstaigų strateginių veiklos planų įgyvendinimą;

3) organizuoja Vyriausybės posėdžių rengimą, dalyvauja juose ir užtikrina, kad būtų rašomi posėdžių protokolai, priimami ir įstatymų nustatyta tvarka skelbiami Vyriausybės nutarimai, Ministro Pirmininko potvarkiai, Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos;

4) koordinuoja Europos Sąjungos teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą;

5) pagal savo kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose svarstomais klausimais rengimą;

6) užtikrina Europos Sąjungos dokumentų (taip pat ir siunčiamų elektroniniu paštu) gavimą, registravimą, kaupimą ir paskirstymą atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

7) koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su Europos Sąjungos teisės pažeidimų procedūrų ikiteisminiais procesais;

8) tvirtina Vyriausybės kanceliarijos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Vyriausybės kanceliarijai Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;

9) įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ar pašalpas, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

10) saugo Vyriausybės antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;

11) Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka gali organizuoti ministerijų valstybės sekretorių pasitarimus;

12) atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Ministro Pirmininko pavestas funkcijas.“

 

29 straipsnis. 46 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 46 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vyriausybės kanceliarijoje saugomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Seimo nutarimai, Respublikos Prezidento dekretai, Konstitucinio Teismo nutarimai, sprendimai ir išvados, Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų ir Ministro Pirmininko potvarkių projektai ir originalai, taip pat Vyriausybės posėdžių ir Vyriausybės pasitarimų protokolai.“

2. 46 straipsnio 2 dalyje po žodžių „Vyriausybės nutarimų“ įrašyti žodžius „Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų ir Ministro Pirmininko potvarkių vertimas į užsienio kalbas ir vertimo autentiškumas užtikrinamas Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

30 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 31 straipsnį, įsigalioja 2007 m. spalio 1 d.

 

31 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms

1. Vyriausybė ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos iki šio įstatymo įsigaliojimo peržiūri teisės aktus, susijusius su šio įstatymo nuostatų įgyvendinimu, ir prireikus parengia atitinkamų teisės aktų pakeitimus ar priima naujus teisės aktus.

2. Vyriausybė parengia ir pateikia Seimui įstatymo projektą, kuriuo būtų nustatomos ministrams pavedamos valdymo sritys.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________