VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMo Nr. VA-44 „DĖL NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. lapkričio 8 d. Nr. VA-76

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1922; 2013, Nr. 106-5256), 6.2 ir 6.3 punktus ir juos išdėstau taip:

6.2. tiesiogiai, įteikdamas AVMI;

6.3. paštu, išsiųsdamas AVMI.“

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas