Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SPALIO 21 D. NUTARIMO NR. 1316 „DĖL NORMATYVINIŲ STATINIO SAUGOS IR PASKIRTIES DOKUMENTŲ NORMAVIMO SRIČIŲ PASKIRSTYMO TARP VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1118

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701; 2008, Nr. 46-1731):

1. Išdėstyti 11 punktą taip:

11. Ūkio ministerija – normatyvinių statinio saugos dokumentų normavimo sritys yra potencialiai pavojingų įrenginių (slėginių indų ir jų įrangos, pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių ir jų įrangos) priežiūros.“

2. Papildyti šiuo 111 punktu:

111. Energetikos ministerija:

111.1. normatyvinių statinio saugos dokumentų normavimo sritys yra energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės saugos ir potencialiai pavojingų įrenginių (garo vandens šildymo katilų ir jų įrangos, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos) priežiūros;

111.2. normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra:

111.2.1. degalinių inžineriniai statiniai;

111.2.2. energetikos objektai (elektrinės ir katilinės; elektros tinklai ir jų priklausiniai; gamtinių dujų sistemos; gamtinių dujų saugyklos; suskystintų gamtinių dujų importo terminalai ir saugyklos; magistraliniai naftotiekiai, produktotiekiai; naftos perdirbimo įrenginiai; naftos bei naftos produktų terminalai ir saugyklos; šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai) ir įrenginiai, skirti energijos ar energijos išteklių (įskaitant atsinaujinančiuosius energijos išteklius) gamybai, laikymui, perdirbimui, perdavimui, skirstymui, ir panašiai;

111.3. normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, nustatančių gamtinių dujų sistemų įrengimo reikalavimus statiniuose, normavimas.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS