LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 6 D. ĮSAKYMO Nr. V-895 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugpjūčio 5 d. Nr. V-697

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2313; 2004, Nr. 68-2365) ir Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801) bei siekdamas pagerinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumą ir kokybę Lietuvos gyventojams,

pakeičiu Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-895 (Žin., 2007, Nr. 115-4713):

1. išdėstau 16.1 punktą taip:

16.1. medicinos gydytojai;“

2. išdėstau 17 punktą taip:

17. GMP brigadų sudėtį ir narių skaičių, atsižvelgiant į GMP brigados tikslus ir sveikatos specialistų kompetenciją, nustato GMP įstaigos vadovas. GMP brigadą turi sudaryti ne mažiau kaip du darbuotojai, nurodyti 16 punkte, iš jų vienas turi būti GMP brigados vadovu:

17.1. pažangaus gyvybės palaikymo GMP brigados vadovu gali būti arba medicinos gydytojas, arba skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas, arba bendruomenės slaugytojas, arba akušeris (įdarbintas iki šio įsakymo įsigaliojimo datos);

17.2. pradinio gyvybės palaikymo GMP brigados vadovu gali būti arba vienas iš 17.1 punkte nurodytų specialistų, arba bendrosios praktikos slaugytojas, arba akušeris, arba paramedikas, arba karo paramedikas“;

3. išdėstau 18 punktą taip:

18. GMP paslaugas teikiančių specialistų kvalifikacija turi atitikti šio dokumento 1 priede nurodytą kompetencijų sąrašą.

GMP brigadų personalas teorines žinias ir praktinius įgūdžius, nurodytus šio dokumento 2 priede, tobulina kas penkerius metus ne mažiau kaip po 36 val. pagal tobulinimo programas, kurių metu nagrinėjami GMP brigadų personalo veiksmai kritinės būklės atveju.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS