VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS DUOMENŲ IŠRAŠO FORMOS, GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARAVIMO PAŽYMOS FORMOS IR GYVENTOJO PAJAMŲ DEKLARAVIMO PAŽYMOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 27 d. Nr. VA-107

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio 4 punktu (Žin., 2003, Nr. 123-5585) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 168 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 28-897):

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašo FR0667 formą (toliau – FR0667 forma).

1.2. Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formą (toliau – FR0690 forma).

1.3. Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 formą (toliau – FR0691 forma).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau –AVMI) viršininkams:

2.1.1. užtikrinti, kad „Valstybės žiniose“ skelbtini atitinkamų pareigūnų metinių gyventojo (šeimos) turto deklaracijų (toliau – deklaracija) duomenys iki kiekvienų metų rugpjūčio 10 dienos būtų parengti FR0667 formos išrašui sudaryti (patikrinti, jei reikia – patikslinti ir suvesti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) duomenų bazę) ir kad apie tai būtų pranešta Inspekcijos Duomenų valdymo skyriui;

2.1.2. kontroliuoti, kad AVMI darbuotojai, išrašantys turto ir pajamų deklaravimo pažymas, naudotų FR0690 ir FR0691 formas.

2.2. Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo projekto Nr. 03/ISP/01 vadovui užtikrinti, kad minėtame projekte numatytais terminais būtų sukurtos duomenų išrašo FR0667 formos sudarymo, FR0690 formos ir FR0691 formos užpildymo ir spausdinimo programinės priemonės.

2.3. Inspekcijos Duomenų valdymo skyriui:

2.3.1. sudaryti FR0667 formos išrašus ir iki kiekvienų metų rugpjūčio 27 dienos juos pateikti Inspekcijos viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui tvirtinti;

2.3.2. FR0667 formą, FR0690 formą ir FR0691 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.4. Inspekcijos Reikalų skyriui Duomenų valdymo skyriaus sudarytą ir Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens patvirtintą išrašą iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. pateikti „Valstybės žinių“ redakcijai.

2.5. AVMI viršininkams paskirti už „Valstybės žiniose“ skelbtinų pareigūnų deklaracijų duomenų suvedimą į Inspekcijos duomenų bazę, atsakingus darbuotojus.

2.6. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir pagal kompetenciją AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Pripažįstu netekusia galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 75 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijų teikimo, priėmimo ir tikslinimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 28-1030) patvirtintą Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo pažymos FR0002 formą.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė


 

FR0667 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. VA-107

 

 

 

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

TVIRTINU

____________________________________________________

(pareigų pavadinimas)

____________________________________________________

(parašas)

____________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS DUOMENŲ IŠRAŠAS

 

20 _____ m. _______________________ d.

 

Vilnius

 

Eil.

Nr.

Deklaruotojo (sutuoktinio) vardas ir pavardė

Deklaruotojo (sutuoktinio), įskaitant vaikų, turto vertė (litais) _________ m. gruodžio 31 d.

 

privalomas registruoti turtas, vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai

piniginės lėšos

paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų suma

gautų ir negrąžintų paskolų suma

 

1

2

3

4

5

6

 

... pareigybės kodas, pareigybių grupės (pareigybės) pavadinimas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Šiame išraše pareigybių grupės (pareigybės) nurodomos pareigybių kodų numerių didėjimo tvarka, o atitinkamos pareigybių grupės deklaruotojų pavardės išdėstomos abėcėlės tvarka (pagal pagrindinių deklaruotojų, priklausančių šiai pareigybių grupei, pavardes).

______________


 

FR0690 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. VA-107

 

 

___________________________ APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

_______________________SKYRIUS _______________________________________________

                                                                                                                                     (įstaigos rekvizitai)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________

(adresatas)

 

GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARAVIMO

PAŽYMA

 

200__m. __________ ___ d. Nr.______

 

Pažymima, kad______________________________________________________________

                              (deklaruotojo arba deklaruotojo ir jo sutuoktinio (-ės) vardai, pavardės, asmens kodai)

_______________________________________________________________________________ ,

 

_______________________________________________  AVMI _____________________skyriui

(apskrities valstinės mokesčių inspekcijos                                                                           (skyriaus pavadinimas)

(toliau – AVMI) pavadinimas)

 

pateikė 200__ metų metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją.

 

 

 

 

(AVMI skyriaus darbuotojo pareigų pavadinimas)                (Parašas)               (Vardas ir pavardė)

                                                                           (A. V.)

______________


 

FR0691 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. VA – 107

 

 

___________________________ APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

_______________________SKYRIUS _______________________________________________

                                                                                                                                     (įstaigos rekvizitai)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________

(adresatas)

 

GYVENTOJO PAJAMŲ DEKLARAVIMO

PAŽYMA

 

200__m. __________ ___ d. Nr.______

 

Pažymima, kad______________________________________________________________

                              (deklaruotojo arba deklaruotojo ir jo sutuoktinio (-ės) vardai, pavardės, asmens kodai)

_______________________________________________________________________________ ,

 

_______________________________________________  AVMI _____________________skyriui

(apskrities valstinės mokesčių inspekcijos                                                                           (skyriaus pavadinimas)

(toliau – AVMI) pavadinimas)

 

pateikė 200__ metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

 

 

 

 

 

 

 

(AVMI skyriaus darbuotojo pareigų pavadinimas)                (Parašas)               (Vardas ir pavardė)

                                                                           (A. V.)

______________