LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-276 „DĖL PIRKĖJUI PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE PAKAITINIO NAUDOJIMOSI PATALPOMIS, ILGALAIKIO ATOSTOGŲ PRODUKTO, PERPARDAVIMO IR KEITIMOSI SUTARČIŲ SĄLYGAS IR SUTARTIES ATSISAKYMO FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 17 d. Nr. 1R-241

Vilnius

 

P a k e i č i u Pirkėjui pateikiamos informacijos apie perpardavimo sutarties sąlygas formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1R-276 „Dėl pirkėjui pateikiamos informacijos apie pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių sąlygas ir sutarties atsisakymo formų patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 148-6970), ir išdėstau 2 dalį taip:

 

„Bendra informacija:

 

Pirkėjas turi teisę vienašališkai nenurodydamas priežasties atsisakyti šios sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties, įskaitant ir preliminariąją sutartį, sudarymo dienos arba nuo sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė.

 

Iki perpardavimo sutarties įvykdymo arba jos pasibaigimo kitu būdu pardavėjui ar trečiajam asmeniui draudžiama iš pirkėjo priimti bet kokį išankstinį mokėjimą. Išankstiniu mokėjimu laikomas pirkėjo garantijos suteikimas, pinigų sumos banko sąskaitoje rezervavimas, skolos pripažinimas ir bet kokios pinigų sumos pardavėjui ar trečiajam asmeniui sumokėjimas.

 

Pirkėjas neturi apmokėti kitų išlaidų ar vykdyti kitų pareigų, kurios nenustatytos šioje sutartyje.

 

Pagal tarptautinę privatinę teisę sutarčiai gali būti taikoma ne tos valstybės narės, kurioje yra pirkėjo įprastinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė, arba iškilusius ginčus gali nagrinėti ne valstybės narės, kurioje yra pirkėjo įprastinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta, teismai.

 

Pirkėjo parašas:“

 

 

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Juozas Bernatonis

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

2013 m. spalio 3 d. raštu Nr. (25.2-73)-3-5617