LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO 2, 3, 12, 13, 15, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 53, 55, 64, 71, 77, 87 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. gegužės 24 d. Nr. X-1151

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2000, Nr. 61-1810, Nr. 92-2876; 2001, Nr. 62-2225; 2004, Nr. 4-38, Nr. 171-6309; 2005, Nr. 85-3142)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 2, 13, 14, 15, 16, 17 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Visuomenės sveikatos sauga – organizacinių, ekonominių, socialinių, techninių ir teisinių priemonių, skirtų visuomenės ar atskirų jos grupių sveikatai nuo visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių kenksmingo poveikio apsaugoti arba šio poveikio rizikai kiek įmanoma sumažinti, visuma.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Valstybinis medicininis auditas – visų nuosavybės formų juridinių ir fizinių asmenų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir pacientų saugos valstybinė kontrolė ir ekspertizė.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Vidaus medicininis auditas – nepriklausomas, objektyvus, dokumentais įformintas asmens sveikatos priežiūros saugos ir kokybės tikrinimo bei konsultavimo procesas, kuriuo siekiama vertinti ir skatinti gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklą.“

4. 2 straipsnio 15 dalies 1 punkte išbraukti žodžius „įmonės ir įstaigos, kiti“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) kontroliuoti, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi visuomenės sveikatos saugos teisės aktų, ir taikyti įstatymų nustatytą atsakomybę už jų pažeidimus (tiesioginė valstybinė visuomenės sveikatos kontrolė);“.

5. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.“

6. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Sveikatos priežiūros teisumas – valstybės pripažįstamos sveikatos priežiūros sąlygos lygiomis galimybėmis siekti sveikatos ir kiek įmanoma sumažinant skirtumus tarp jos siekiančių asmenų.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 2, 11 ir 17 punktų pakeitimas

1. 3 straipsnio 2 punkte vietoj žodžio „nutraukimo“ įrašyti žodį „pasibaigimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) sveikatinimo veiklos rūšių ir sveikatinimo veiklos subjektų sistemą, pagrindinių sveikatinimo veiklos valdymo subjektų kompetenciją, sveikatinimo veiklos koordinavimo, sveikatos priežiūros valstybinių tarnybų ir valstybinių inspekcijų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bei farmacinės veiklos subjektų teises ir pareigas farmacinėje veikloje, jų steigimo, veiklos, jos pasibaigimo teisinius pagrindus;“.

2. 3 straipsnio 11 punkte vietoj žodžių „žmonių saugos darbe, darbo medicinos“ įrašyti žodžius „darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos priežiūros“ ir šį punktą išdėstyti taip:

11) darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos priežiūros, vartotojų sveikatos saugos organizavimo ir valdymo teisinius pagrindus;“.

3. 3 straipsnio 17 punkte vietoj žodžio „monitoringo“ įrašyti žodžius „stebėsenos (monitoringo)“, vietoj žodžio „ekspertizės“ įrašyti žodžius „saugos ekspertizės“ ir šį punktą išdėstyti taip:

17) visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo), visuomenės sveikatos saugos ekspertizės sąlygas, jų organizavimo bei valdymo teisinius pagrindus;“.

 

3 straipsnis. 12 straipsnio 3, 5 ir 6 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Savivaldybių institucijos organizuoja pirminę asmens sveikatos priežiūrą. Savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros apimtis ir vykdymo tvarką nustato šis įstatymas, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas ir kiti teisės aktai. Pirminės asmens sveikatos priežiūros organizavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

2. Pakeisti 12 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Apskričių viršininkai organizuoja Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto masto ir profilių antrinę asmens sveikatos priežiūrą, taip pat visuomenės sveikatos priežiūrą Visuomenės sveikatos priežiūros, Apskrities valdymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.“

3. Pakeisti 12 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios valstybės institucijos pagal kompetenciją organizuoja nustatyto masto asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą jai pavaldžiose LNSS įstaigose. Sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėjos yra Krašto apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija arba Vidaus reikalų ministerija, nustatyto masto sveikatos priežiūrą organizuoja atitinkamai Krašto apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija arba joms pavaldžios valstybės institucijos.“

 

4 straipsnis. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimas

13 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „arba įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. LNSS vykdomųjų subjektų kitos veiklos ir teikiamų paslaugų užsakovais gali būti ir kiti juridiniai bei fiziniai asmenys.“

 

5 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros prieinamumas, priimtinumas, teisumas ir tinkamumas;“.

 

6 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

31 straipsnis. Visuomenės sveikatos saugojimo ir stiprinimo visuotinumas

Visi asmenys pagal galimybes turi rūpintis visuomenės sveikatos saugojimu ir stiprinimu, kuriais siekiama ugdyti sveikatą, užkirsti kelią vartojimui skirtų produktų, maisto, geriamojo vandens, gyvenamosios, darbo ir gamtinės aplinkos kokybės blogėjimui, užkirsti kelią ligoms ir traumoms, sumažinti sergamumą.“

 

7 straipsnis. 32 straipsnio 1 dalies 4 punkto pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) asmenų konsultavimas sveikatos saugos ir stiprinimo, tarp jų ir šeimos planavimo klausimais.“

 

8 straipsnis.         33 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas, dalies papildymas 10 punktu, 5 punkto, 4 ir 5 dalių pripažinimas netekusiais galios

1. 33 straipsnio 2 dalies 3 punkte išbraukti žodžius „įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) licencijuojama juridinių ir fizinių asmenų asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros veikla;“.

2. 33 straipsnio 2 dalies 5 punktą pripažinti netekusiu galios.

3. Papildyti 33 straipsnio 2 dalį 10 punktu:

10) išduodami leidimai–higienos pasai.“

4. 33 straipsnio 4 ir 5 dalis pripažinti netekusiomis galios.

 

9 straipsnis. 34 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe profilaktikos tvarką nustato Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.“

 

10 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

36 straipsnis. Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas)

Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) vykdymo tvarką ir finansavimą reglamentuoja Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas.“

 

11 straipsnis. 37 straipsnio 2 dalies 9 punkto pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė.“

 

12 straipsnis. 53 straipsnio 1 dalies pakeitimas

53 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „lokalinį“ įrašyti žodį „vidaus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Kiekvienos asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, įmonės, turinčios teisę vykdyti asmens ar visuomenės sveikatos priežiūrą, administracija privalo organizuoti vidaus medicininį ar visuomenės sveikatos priežiūros auditą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.“

 

13 straipsnis. 55 straipsnio 1 dalies pakeitimas

55 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje išbraukti žodžius „ir įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Iš valstybės biudžeto finansuojamų biomedicininių ir visuomenės sveikatos tyrimų prioritetus nustato, tyrimus užsako, finansuoja ir jų kontrolę vykdo Sveikatos apsaugos ministerija. Biomedicininių ir visuomenės sveikatos tyrimų užsakovais gali būti ir kiti šiuos tyrimus inicijuojantys, finansuojantys, kontroliuojantys ir atsakingi už biomedicininio tyrimo vykdymą, jo pasekmes bei duomenų paskelbimą juridiniai, fiziniai asmenys.“

 

14 straipsnis. 64 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 64 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

64 straipsnis.     Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija sveikatinimo veiklos klausimais

Savivaldybės administracijos direktorius:

1) organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą, savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programos, kitų savivaldybės kompleksinių ir tikslinių sveikatos programų projektų rengimą ir savivaldybės tarybos patvirtintų programų, sveikatinimo veiklos įstatymų, kitų teisės aktų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;

2) pagal kompetenciją užtikrina valstybės laiduojamą ir savivaldybės remiamą sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje;

3) organizuoja pirminę sveikatos priežiūrą ir vykdo valstybės deleguotą funkciją – organizuoja antrinę sveikatos priežiūrą;

4) organizuoja savivaldybės tarybos patvirtintų sanitarijos ir higienos taisyklių laikymosi kontrolę savivaldybės teritorijoje;

5) šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sveikatinimo veiklos sutartis, teikia jas tvirtinti savivaldybės tarybai ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi;

6) vykdo savivaldybės nuosavybei priklausančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų projektavimo, statybos, kapitalinio remonto užsakovo funkcijas;

7) organizuoja savivaldybei pavaldžių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų vidaus medicininį ir visuomenės sveikatos priežiūros auditą;

8) organizuoja pacientų teisių įgyvendinimo priežiūrą pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

9) įstatymų numatytais pagrindais neleidžia įmonėms verstis ūkine komercine veikla, nustatyta tvarka atšaukia juridiniams ir fiziniams asmenims išduotas šios veiklos licencijas;

10) organizuoja alkoholio ir tabako reklamos išorinėse reklamos priemonėse ribojimo ir draudimų laikymosi kontrolę;

11) vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus kitus sveikatinimo veiklos įgaliojimus.“

 

15 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 71 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

71 straipsnis.     Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos

1. Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos steigia ir jos nuostatus tvirtina Vyriausybė. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba ir jai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos yra juridiniai asmenys. Jų veikla finansuojama iš valstybės biudžeto.

2. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų kompetenciją nustato Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas ir kiti įstatymai bei teisės aktai.“

 

16 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 77 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

77 straipsnis.     Valstybinė sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnyba, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sveikatos priežiūros tarnyba, Laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigos ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros tarnybos

1. Valstybinę sveikatos priežiūros tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos steigia ir jos nuostatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota Vidaus reikalų ministerija. Ši tarnyba yra juridinis asmuo. Jos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto.

2. Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnybą steigia ir jos nuostatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota Krašto apsaugos ministerija. Ši tarnyba yra juridinis asmuo. Jos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto.

3. Laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigas steigia Vyriausybė, o jų nuostatus tvirtina Teisingumo ministerija, suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija.

4. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Sveikatos priežiūros tarnybą steigia ir jos nuostatus tvirtina Kalėjimų departamento direktorius, suderinęs su Sveikatos apsaugos ministerija.

5. Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros tarnybas steigia ir jų nuostatus tvirtina laisvės atėmimo vietų direktoriai, suderinę su Sveikatos apsaugos ministerija.

6. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Sveikatos priežiūros tarnybos, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigų ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros tarnybų veikla finansuojama iš valstybės biudžeto.

7. Valstybinė sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnyba, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Sveikatos priežiūros tarnyba, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigos ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros tarnybos:

1) įgyvendina šio bei kitų įstatymų Vidaus reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos ir Teisingumo ministerijos specialiajai kompetencijai priskiriamą sveikatos priežiūros veiklą;

2) vykdo įstatymų ir šių institucijų bei įstaigų nuostatuose numatytas kitas funkcijas.“

 

17 straipsnis. 87 straipsnio 1 dalies 6 punkto pakeitimas

87 straipsnio 1 dalies 6 punkte vietoj žodžio „monitoringą“ įrašyti žodžius „stebėseną (monitoringą)“, po žodžių „ir visuomenės sveikatos“ įrašyti žodį „saugos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) nustatyta tvarka ir atvejais organizuoti ir apmokėti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą) ir visuomenės sveikatos saugos ekspertizę;“.

 

18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Vyriausybė arba jos įgaliotos valstybės institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos parengia ir patvirtina būtinus šiam įstatymui įgyvendinti teisės aktus.

2. Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d., išskyrus Įstatymo 15 straipsnį, kuris įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d., ir Įstatymo 18 straipsnio 1 dalį.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________