lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro

Į S A K Y M A S

 

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO Nr. V-1154 „DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2012 m. liepos 16 d. Nr. V-811

Vilnius

 

P a p i l d a u Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 128-6098; 2012, Nr. 8-288, Nr. 36-1809), nauju 25 punktu (buvusius 25–31 punktus laikau 26–32 punktais):

25. Pašauktiems į bazinius karinius mokymus ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymus karo prievolininkams, kurie dėl trumpalaikio sveikatos sutrikimo buvo paleisti iš privalomosios pradinės karo tarnybos neįgiję pagrindinio karinio parengtumo, atvykimo į karinį vienetą data nukeliama terminui, lygiam tokiam tarnybos dienų skaičiui, kurį karo prievolininkas vykdė karo tarnybą, iki atsirado paleidimo iš PPKT priežastys. Ši sąlyga taikoma, jei nuo paleidimo iš PPKT nepraėjo daugiau kaip vieni metai. Jei nuo paleidimo iš PPKT praėjo daugiau kaip vieni metai, atvykimo į karinį vienetą data nenukeliama.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė