LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 1482 „DĖL INSTITUCIJŲ, ĮGALIOTŲ TVIRTINTI PRIVALOMUOSIUS PRODUKTŲ SAUGOS REIKALAVIMUS, PASKYRIMO“ PAPILDYMO

 

2000 m. birželio 9 d. Nr. 665

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3304) šiuo 1.10 punktu:

1.10. Vidaus reikalų ministerija – gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių, pirotechnikos gaminių“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                        ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ

REIKALŲ MINISTRAS                                                                           JONAS RUDALEVIČIUS