LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 29 d. Nr. A1-563

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 111-4236; 2007, Nr. 69-2759; 2008, Nr. 77-3046, Nr. 89-3578; 2009, Nr. 23-933, Nr. 159-7268; 2010, Nr. 115-5895; 2011, Nr. 18-868, Nr. 106-5008):

1.1. Išdėstau 1.4 punktą taip:

„1.4. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti formas:

1.4.1. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formą;

1.4.2. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4 (A) formą;

1.4.3. Prašymo-paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4 (B) formą.“

1.2. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) formą nauja redakcija (pridedama).

1.3. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) formą nauja redakcija (pridedama).

1.4. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) formą nauja redakcija (pridedama).

1.5. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formą nauja redakcija (pridedama).

1.6. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 formą nauja redakcija (pridedama).

1.7. Nurodytu įsakymu patvirtintos Sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo SP-12 formos 1 dalies lentelės nuorodoje vietoj žodžio „šeimos“ įrašau žodžius „bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens“.

2. T v i r t i n u pridedamas:

2.1. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4 (A) formą;

2.2. Prašymo-paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4 (B) formą.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos

ir darbo ministras                                                             Donatas Jankauskas