LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 663/409A „DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2005 m. spalio 3 d. Nr. D1-477/1K-292

Vilnius

 

1. Pakeičiame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 663/409a „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 4-152, Nr. 75-3492; 2004, Nr. 10-288, Nr. 136-4977, Nr. 154-5623, Nr. 184-6805):

1.1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje (toliau – Tvarka):

1.1.1. Papildome Tvarkos I dalį šiuo 3.6 punktu:

3.6. fiziniai ir juridiniai asmenys už iš stacionarių taršos šaltinių, t. y. kurą deginančių įrenginių, išmetamus į atmosferą teršalus, susidarančius deginant biokurą, jei išmetami į aplinką teršalai neviršija GIN ar TIPK leidime šiems teršalams nustatytų leistinos taršos normatyvų. Biokuro naudojimą patvirtina šie dokumentai – kuro įsigijimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros ir pan.) ir kuro sunaudojimo dokumentai (nurašymo aktai, ataskaitos ir pan.) arba atliekų apskaitos žurnalas, kai naudojamos gamyboje susidariusios atliekos. Kuro įsigijimo ir sunaudojimo dokumentai ir(ar) apskaitos žurnalai yra pateikiami vykdant mokesčio kontrolę įmonėje, kai to pareikalauja inspektorius.“;

1.1.2. Papildome Tvarkos I dalį šiuo 3.7 punktu:

3.7. fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys aplinkosaugos priemones pagal [2.5.] patvirtintą tvarką, už išmetamus į aplinką teršalus iš stacionarių taršos šaltinių, kurių kiekis sumažinamas 5 ir daugiau procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leistinos taršos normatyvo, priemonės įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 3 metams. Asmenys, priemonės įgyvendinimo laikotarpiu norintys būti neapmokestinti mokesčiu už išmetamus į aplinką teršalus, kurių kiekis įgyvendinus aplinkosaugos priemones bus sumažintas 5 ir daugiau procentų skaičiuojant nuo didžiausios leistinos taršos normatyvo, dar prieš pradėdami vykdyti šias priemones kreipiasi į atitinkamą AM RAAD.“;

1.1.3. Išdėstome Tvarkos I dalies 4.1 punktą taip:

4.1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių mokėtojai mokestį apskaičiuoja ir moka kas ketvirtį, jei už praėjusius metus mokėtina mokesčio už aplinkos teršimą suma buvo 10 tūkst. Lt arba didesnė. Kiti mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojai mokestį moka kas pusę metų;“;

1.1.4. Išdėstome Tvarkos I dalies 9.3 punktą taip:

9.3. Už nuslėptą teršalų kiekį iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus lėktuvus) mokamas mokestis didesniu tarifu, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

Mp = Q·T·I·K

Tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas nenuslėpė degalų kiekio, o tik neteisingai taikė ar visiškai netaikė koregavimo koeficientų, mokestis didesniu tarifu apskaičiuojamas pagal formulę:

Mp = (Q·T·kn·I – Mn)·K,

čia:

Q – nuslėptas degalų kiekis, t;

T – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifas, nustatytas [2.1.] 5 priedėlyje;

kn – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientas;

I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris nustatomas pagal [2.5.] patvirtintą Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką ir skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“;

K – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifo koeficientas nustatytas [2.1.] 6 priedėlyje;

Mn – sumokėta mokesčio suma už taršą iš mobilių taršos šaltinių;“

1.1.5. Pripažįstame netekusiu galios Tvarkos I dalies 10 punktą;

1.1.6. Išdėstome Tvarkos I dalies 11 punktą taip:

11. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių deklaravimas ir paskirstymas:

11.1. Mokesčio mokėtojai pagal Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos bei mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos užpildymo taisykles (toliau – Taisyklės) užpildo Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijų FR0521 formas ir Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijų FR0522 formas ir ne vėliau, kaip per 60 kalendorinių dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos, kaip nurodyta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme [2.1], jas pateikia paštu, elektroniniu paštu arba pristato apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau –AVMI), kurioje yra registruotas mokesčio mokėtojas, ir atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – AM RAAD):

11.1.1. kai teršiama iš stacionarių taršos šaltinių, – mokesčio mokėtojas deklaraciją pateikia tam AM RAAD, kuris išdavė Gamtos išteklių naudojimo (toliau – GIN) arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą. Kai mokesčio mokėtojas turi ne vieną, o kelis skirtingų AM RAAD išduotus GIN ar TIPK leidimus, tai po vieną šios deklaracijos egzempliorių turi būti pateikiama visiems leidimus išdavusiems AM RAAD;

11.1.2. kai teršiama iš mobilių taršos šaltinių, – mokesčio mokėtojas deklaraciją pateikia tam AM RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruotas mokesčio mokėtojas, kuris naudoja (eksploatuoja) mobilius taršos šaltinius. Jei mokesčio mokėtojas turi filialus ar padalinius kelių AM RAAD teritorijose, kurie eksploatuoja (naudoja) mobilius taršos šaltinius, tai po vieną šios deklaracijos egzempliorių turi būti pateikiama ir tiems AM RAAD, kurių teritorijose yra įmonės filialas ar padalinys, eksploatuojantis šiuos mobilius taršos šaltinius;

11.2. Užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą Lietuvos Respublikoje per filialą ar kitą nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje arba kurių atstovybės yra Lietuvoje ir teršiantys aplinką iš mobilių taršos šaltinių, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, užpildo mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijas ir pateikia po vieną jų egzempliorių AVMI ir atitinkamam AM RAAD pagal to filialo arba kitos nuolatinės buveinės arba atstovybės, kuri eksploatuoja (naudoja) mobilius taršos šaltinius, įregistravimo Lietuvoje vietą ir sumoka mokestį, kaip nustatyta 11.3 punkte;

11.3. Už mokestinį laikotarpį (ketvirtis arba pusmetis) apskaičiuota mokesčio už aplinkos teršimą suma turi būti sumokama ne vėliau, kaip per 60 kalendorinių dienų nuo mokestinio laikotarpio (kalendorinio ketvirčio arba pusmečio) pabaigos;

11.4. Jei stacionarus taršos šaltinis (objektas) yra kelių savivaldybių teritorijose (teršalai susidaro vienos savivaldybės teritorijoje, o išmetami kitos savivaldybės teritorijoje), tai mokesčio mokėtojas, deklaruodamas mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, išmestą teršalų kiekį bei mokėtiną mokesčio sumą padalija tarp šių savivaldybių po lygiai;

11.5. AVMI pagal užpildytas mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521 ir FR0522 formas 70 proc. sumokėto mokesčio už aplinkos teršimą sumos įskaito (perveda) į tos savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą (toliau – Programa), kur yra taršos šaltinis. Kai yra teršiama iš mobilių taršos šaltinių, taršos šaltinio vieta yra ten, kur yra įmonė, filialas ar padalinys, eksploatuojantys (naudojantys) mobilius taršos šaltinius;

11.6. Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų nepildo ir neteikia AM RAAD bei AVMI tie mokesčio mokėtojai, kurie pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnį yra atleidžiami nuo šio mokesčio mokėjimo.“;

1.1.7. Išdėstome Tvarkos I dalies 12.3 punktą taip:

12.3. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumo patikrinimai yra įforminami Aplinkos apsaugos įstatymų vykdymo patikrinimo aktu [2.11.]. Patikrinimą atliekančio pareigūno nustatytas mokesčio už aplinkos teršimą nuslėpimo ar kitokio pažeidimo (leistinos taršos normatyvo viršijimo ir pan.) faktas, apskaičiuotos mokesčio sumos, taikant didesnio tarifo mokestį už aplinkos teršimą, nustatytą pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą [2.1.], nurodomos patikrinimo akte. Šis patikrinimo aktas yra patvirtinamas AM RAAD direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu [2.4.] nustatytais terminais. Patikrinimo akto ir sprendimo kopiją su nurodyta papildomai priskaičiuota mokesčio suma ir mokėjimo terminais AM RAAD per 3 darbo dienas persiunčia mokesčio mokėtojui ir Mokesčių inspekcijos skyriui, kuriame yra registruotas mokesčio mokėtojas. Patikrinimo metu nustatyti bei mokesčio mokėtojų pateikti patikrinimą atliekančiam inspektoriui duomenys ir informacija, kurie naudojami mokesčio apskaičiavimo patikrinimui, yra įforminami mokesčio administratoriaus nustatytu Duomenų pripažinimo aktu, kurį pasirašo patikrinimą atlikęs inspektorius ir įmonės vadovas.“;

1.1.8. Išdėstome Tvarkos I dalies 12.6 punktą taip:

12.6. Mokesčio deklaracija gali būti tikslinama, jei mokesčio mokėtojas suklydo (apsiriko) deklaruodamas mokestį už aplinkos teršimą ir pastebėtą klaidą ištaisė, išskyrus tuos atvejus, kai klaidą, dėl kurios buvo sumokėtas per mažas mokestis, nustatė aplinkos apsaugos ar VMI pareigūnai;“;

1.1.9. Išdėstome Tvarkos I dalies 12.8 punktą taip:

12.8. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI), pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (ketvirčiui arba pusmečiui), iki kito mokestinio laikotarpio trečio mėnesio 10 d. pateikia informaciją Aplinkos ministerijai apie mokesčio mokėtojų mokestiniu laikotarpiu sumokėtas (išieškotas) mokesčio sumas už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, išskiriant didesniu tarifu sumokėtas (išieškotas) mokesčio sumas, pagal kiekvieną savivaldybę atskirai. Įdiegus reikiamas elektroninio deklaravimo priemones, kitą mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių deklaracijose pateiktą informaciją VMI pateikia pagal atskirą Aplinkos ministerijos ir VMI susitarimą.“;

1.1.10. Išdėstome Tvarkos II dalies 2.4.6 punktą taip:

2.4.6. Deklaracijoje deklaruota mokesčio suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos į AVMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, skirtą administruoti įmokas tos savivaldybės, kurioje yra mokesčio mokėtojo buveinė.“;

1.1.11. Išdėstome nurodytos Tvarkos II dalies 3.1 punktą taip:

3.1. Mokesčio mokėtojai, kurie išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos apmokestinamuosius gaminius ir (ar) apmokestinamąją pakuotę, yra atleidžiami nuo mokesčio už išvežtus iš Lietuvos Respublikos teritorijos per mokestinį laikotarpį apmokestinamuosius gaminius ir (ar) apmokestinamąją pakuotę. Mokesčio mokėtojai privalo turėti dokumentus, patvirtinančius išvežtų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios pakuotės kiekį ir pateikti šiuos dokumentus, kai to pareikalauja inspektorius. Tokie dokumentai gali būti pirkimo-pardavimo sutartys, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo, atsakingo už prekių išgabenimą), draudimo dokumentai, pirkėjo apmokėjimo dokumentai, pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos, užsakymai ir kita korespondencija ir pan. Mokesčio mokėtojai, kurie išveža iš Europos Bendrijų teritorijos apmokestinamuosius gaminius ir (ar) gaminius, supakuotus į apmokestinamąją pakuotę, papildomai privalo turėti atitinkamus muitinės dokumentus, įrodančius, kad apmokestinamieji gaminiai ir (ar) gaminiai, supakuoti į apmokestinamąją pakuotę, yra išvežti iš Europos Bendrijų teritorijos.

Mokesčio mokėtojai, kurie išveža apmokestinamuosius gaminius ir (ar) apmokestinamąją pakuotę iš Lietuvos Respublikos teritorijos per trečiuosius asmenis, norintys pasinaudoti šia mokesčio lengvata, privalo turėti sutartį su trečiuoju asmeniu dėl mokesčių mokėtojui priklausančių apmokestinamųjų gaminių ar apmokestinamosios pakuotės išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir dokumentų, patvirtinančių apmokestinamųjų gaminių ar apmokestinamosios pakuotės išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kopijas, patvirtintas trečiojo asmens atsakingo asmens. Nuo mokesčio už išvežamus apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pakuotę yra atleidžiama tik tuo atveju, jei tretysis asmuo, kuris yra suprantamas kaip asmuo, kuriam pagal sutartį mokesčio mokėtojas perleido savo apmokestinamuosius gaminius ir (ar) apmokestinamąją pakuotę, išvežė šiuos apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pakuotę iš Lietuvos Respublikos teritorijos pats ar naudodamasis kitų asmenų teikiamomis transportavimo paslaugomis. Tretysis asmuo negali perleisti kitam asmeniui šių apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios pakuotės išvežimo prievolės. Jei tretysis asmuo taip pat yra mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojas, tai jo, kaip trečiojo asmens, išvežti kito asmens apmokestinamieji gaminiai ir (ar) apmokestinamoji pakuotė neturi įtakos jo apmokestinamam apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios pakuotės kiekiui;“;

1.1.12. Tvarkos II dalies 1.2, 2.3.1 ir 2.3.6 punktuose vietoje žodžių „importuoto (-ų)“ įrašome žodžius „įvežto (-ų)“, 1.3.3 ir 2.2.1.1 punktuose vietoje žodžio „importuojantys“ įrašome žodį „įvežantys“, 2.2.1.1 punkte vietoje žodžio „importuojamų“ įrašome atitinkamai žodį „įvežamų“, o 2.2.1.2 punkte vietoje žodžio „importo“ įrašome žodį „įvežimo“;

1.1.13. Tvarkos II dalies 2.2.1.2 punkte vietoje žodžio „eksporto“ įrašome žodį „išvežimo“, 3.7, 3.9, 3.12, 3.13.1–3.13.2, 4.5 punktuose vietoje žodžio „eksportuojančios“ įrašome žodį „išvežančios“, 3.8 punkte vietoje žodžio „eksportuoja“ įrašome žodį „išveža“, 3.9 punkte vietoje žodžio „eksportuotą“ įrašome žodį „išvežtą“, 3.11 punkte vietoje žodžio „eksportuotos“ įrašome žodį „Išvežtos“ ir vietoje žodžio „eksportavusi“ įrašome žodį „išvežusi“, 3.12 ir 4.5 punktuose vietoje žodžio „eksportuojanti“ įrašome žodį „išvežanti“, 4.4 punkte vietoje žodžio „eksportuojančias“ įrašome žodį „išvežančias“.

1.2. Išdėstome nauja redakcija Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formą, patvirtintą nurodytuoju įsakymu (pridedama).

1.3. Išdėstome nauja redakcija Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formą, patvirtintą nurodytuoju įsakymu (pridedama).

1.4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos bei mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos užpildymo taisyklėse:

1.4.1. Išdėstome 8 punktą taip:

8. Tikslinant mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijas už ankstesnius laikotarpius, naudojamos tos mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų/ataskaitų formos, kurios galiojo tuo mokestiniu laikotarpiu, kurio deklaracija yra tikslinama.“;

1.4.2. Išdėstome 19 punktą taip:

19. 10 laukelyje – mokestinio laikotarpio periodas (ketvirtis arba pusmetis). Pildant šį laukelį, turi būti įrašomi mokestiniai metai bei mokestinis laikotarpis, t. y. 1, 2, 3 arba 4 ketvirtis ar 1 arba 2 pusmetis.“;

1.4.3. Išdėstome 20 punktą taip:

20. 11 laukelyje – mobilaus taršos šaltinio rūšis žymima atitinkamai: (A – automobiliai, traktoriai ir kiti mechanizmai su vidaus degimo varikliais; G – geležinkelių transportas; V – vandens transportas; O – oro transportas), pateikta FR0521 deklaracijos formos lapo apačioje.“;

1.4.4. Išdėstome 21 punktą taip:

21. 12 laukelyje – degalų rūšis žymima atitinkamai (1 – benzinas; 2 – dyzelinas; 3 – suskystintos naftos dujos; 4 – suslėgtos gamtinės dujos; 5 – mazutas, kurio sieringumas ne daugiau 0,5 proc.; 6 – mazutas, kurio sieringumas nuo 0,5 proc. iki 1,5 proc.; 7 – mazutas, kurio sieringumas nuo 1,5 proc. iki 2,5 proc.), pateikta FR0521 deklaracijos formos lapo apačioje. Lėktuvų atveju šis laukelis nepildomas (paliekamas tuščias).“;

1.4.5. Išdėstome 43 punktą taip:

43. 10 laukelyje – mokestinio laikotarpio periodas (ketvirtis arba pusmetis). Pildant šį laukelį, turi būti įrašomi mokestiniai metai bei mokestinis laikotarpis, t. y. 1, 2, 3 arba 4 ketvirtis ar 1 arba 2 pusmetis.“;

1.4.6. Išdėstome 47 punktą taip:

47. 14 laukelyje – „Teršalo pavadinimą identifikuojantis kodas“ įrašomas iš deklaracijos FR0522 priede (kitoje lapo pusėje) pateikto teršalų sąrašo. Pirma rašoma kodo raidė, kuri žymi teršalo išmetimo terpę: (O – į atmosferą; V – į vandens telkinius ir Ž – į žemės paviršių ir gilesnius jos sluoksnius), po raidės einantis pirmas skaičius žymi teršalo grupę, o po jo einantys skaičiai žymi teršalo eilės numerį teršalų sąraše.“;

1.5. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos bei mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos užpildymo taisyklėse:

1.5.1. Išdėstome 4 punktą taip:

4. Mokesčio mokėtojai užpildytas mokesčio deklaracijas pateikia AM RAAD ir AVMI bei sumoka deklaruotas mokesčio sumas per Įstatyme nurodytus terminus, t. y. ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos. Deklaracijos teikiamos AM RAAD ir AVMI paštu, elektroniniu paštu arba pristatant jas atitinkamam (-iems) AM RAAD ir AVMI.“;

1.5.2. 28, 32, 36, 67, 71, 75, 99, 100, 134 ir 135 punktuose vietoje žodžio „importuotų“ įrašome žodį „įvežtų“, o 105 punkte vietoje žodžio „importuojama“ įrašome žodį „įvežama“;

1.5.3. 29, 33, 37, 68, 72, 76, 101 ir 136 punktuose vietoje žodžio „eksportuotų“ įrašome žodį „išvežtų“;

1.5.4. 45, 46, 47, 112 ir 113 punktuose vietoje žodžio „moka“ įrašome žodžius „deklaruoja ir moka ar nemoka“.

2. Šio Įsakymo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 ir 1.1.5 punktai įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                           ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonės techniniai ypatumai

 

Transporto priemonės techninio ypatumo pavadinimas

Kodas

Koeficientas

 

Regiono aplinkos apsaugos departamentai

 

AL            Alytaus RAAD

KA            Kauno RAAD

KL            Klaipėdos RAAD

MA           Marijampolės RAAD

PA            Panevėžio RAAD

SI              Šiaulių RAAD

UT            Utenos RAAD

VI             Vilniaus RAAD

 

 

Motorinės transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį Tarybos direktyvos 91/ 542 EEB (EURO-I) reikalavimus

01

0,43

Motorinės transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį Tarybos direktyvos 91/ 542 EEB (EURO-II) reikalavimus

02

0,37

Motorinės transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/96/EB (EURO-III) reikalavimus

03

0,3

Motorinės transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/96/EB (EURO-IV) reikalavimus

04

0,2

Geležinkelių ir vandens transporto priemonės, turinčios deginių recirkuliavimo sistemą

05

0,5

Geležinkelių ir vandens transporto priemonės, turinčios suodžių filtrą

06

0,4

Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto priemonės, pagamintos mažiau nei prieš 5 metus

07

0,4*

Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto priemonės, pagamintos daugiau nei prieš 5 metus ir mažiau nei prieš 10 metų

08

0,8*

Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto priemonės, pagamintos daugiau nei prieš 20 metų

09

1,1

Lėktuvai SAAB2000 (variklis AE2100A)

10

0,5

Lėktuvai „Boeing 737-524“ (variklis CFM56- 3C-1)

11

0,6

Išvestinis koeficientas (taikomas, kai transporto priemonė turi kelis ypatumus. Tuomet išvestinis koeficientas lygus tų ypatumų koeficientų sandaugai)

99

 

Kitos transporto priemonės

00

1

 

* netaikoma kelių transporto priemonėms

 

Savivaldybių kodai:

 

Alytaus m.

11

Joniškio r.

47

Kretingos r.

56

Palangos

25

Skuodo r.

75

Telšių r.

78

Akmenės r.

32

Jurbarko r.

94

Kupiškio

57

Panevėžio m.

27

Šakių r.

84

Trakų r.

79

Alytaus r.

33

Kalvarijos

48

Kazlų Rūdos

58

Panevėžio r.

66

Šalčininkų r.

85

Ukmergės r.

81

Anykščių r.

34

Kaišiadorių r.

49

Lazdijų r.

59

Pasvalio

67

Švenčionių r.

86

Utenos r.

82

Birštono

12

Kauno m.

19

Marijampolės

18

Plungės

68

Šilalės r.

87

Vilniaus m.

13

Biržų r.

36

Kauno r.

52

Mažeikių r.

61

Prienų r.

69

Šilutės r.

88

Vilniaus r.

41

Druskininkų

15

Kėdainių r.

53

Molėtų r.

62

Radviliškio r.

71

Širvintų r.

89

Visagino m.

30

Elektrėnų

42

Kelmės

54

Neringos

23

Raseinių r.

72

Šiaulių m.

29

Varėnos r.

38

Ignalinos r.

45

Klaipėdos m.

21

Pagėgių

63

Rokiškio r.

73

Šiaulių r.

91

Vilkaviškio r.

39

Jonavos r.

46

Klaipėdos r.

55

Pakruojo

65

Rietavo

74

Tauragės r.

77

Zarasų r.

43

 

 

 

 

2005-10-11_121_n_zinios-88

 

 

 

Apmokestinamųjų teršalų, išmetamų į vandens telkinius (V), žemės paviršių ir gilesnius jos sluoksnius (Ž) kodų sąrašas

 

Teršalo pavadinimas

Kodas

BDS7

001

bendrasis azotas

002

bendrasis fosforas

003

suspenduotos medžiagos

004

sulfatai

005

chloridai

006

I gr.

 

trichlorbenzolas (visi izomerai) 101

 

heksachlorbenzolas

102

heksachlorbutadienas

103

pentachlorfenolis

104

heksachlorcikloheksano visų izomerų mišinys (heksachloranas, lindanas)

105

benzapirenas

106

II gr.

 

arsenas

201

kadmis ir jo junginiai

202

gyvsidabris

203

vanadis

204

chromas šešiavalentis

205

formaldehidas

206

fenolis

207

chloroformas

208

III gr.

 

tetrachloretilenas

301

tetrachloretanas

302

trichloretilenas

303

1,2-dichloretanas

304

anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas, perchlormetanas, freonas-10)

305

švinas

306

stibis

307

kobaltas

308

nikelis

309

varis

310

naftalinas

311

IV gr.

 

cinkas

401

manganas

402

chromas trivalentis

403

cianidai

404

rodanidai

405

nafta ir jos produktai

406

ksilolas

407

terpentinas

408

vinilacetatas

409

acetonas

410

metanolis (metilo alkoholis)

411

stirolas (stirenas)

412

SPAM (detergentai)

413

V gr.

 

fluoridai

501

sulfidai

502

geležis

503

aliuminis

504

furfurolas

505

Teršalų, išmetamų į atmosferą (O), kodų sąrašas

 

SO2

001

NOx

002

Vanadžio pentoksidas

003

Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės)*

004

I gr.

 

alfa-Naftilaminas

101

1,1-dichloretilenas

102

1,1-dimetilhidrazinas

103

1,2-dimetilhidrazinas

104

1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas)

105

akrilamidas

106

anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas)

107

asbestas

108

bario karbonatas (pagal barį)

109

3,4-benzpirenas (benz(a)pirenas) 1

10

benzilo chloridas (chlormetilbenzolas)

111

benzo(b,+y,+k) fluorantenai

112

benzoantracenas

113

berilis ir jo junginiai (pagal berilį)

114

bifenilas

115

vinilo chloridas

116

m-Chlorfenolis

117

o-Chlorfenolis

118

p-Chlorfenolis

119

chromas šešiavalentis (pagal chromo trioksidą)

120

m-Dichlorbenzolas

121

o-Dichlorbenzolas

122

p-Dichlorbenzolas

123

dichlorfenolis

124

dichlordifluormetanas (freonas – 12)

125

difluorchlorbrommetanas (halonas 1211)

126

dietilsulfatas

127

dimetilsulfatas

128

etileno dioksidas (dioksanas)

129

etilaminas

130

etileniminas

131

p-Acetaminofenolis (fenacetinas)

132

fenazopyridinas

133

fluortrichlormetanas (freonas-11)

134

furfurilo alkoholis

135

gyvsidabris ir jo junginiai (pagal gyvsidabrį)

136

heksachlorcikloheksanas (heksachloranas, heksatoksas, dolmiksas, kotolas, HChCG

137

heksametilen-1,6-diizocianatas

138

hidrazinai

139

kadmis ir jo junginiai (pagal kadmį)

140

kalio bromatas

141

kobaltas

142

kreozotas

143

merkaptanai ir kiti tioalkoholiai ir tioesteriai

144

metilo chloridas (chlormetanas)

145

N, N – dimetilnitrozoaminas

146

nikelis ir jo junginiai (pagal nikelį)

147

nitrobifenilas

148

nitronaftalinas

149

2-nitropropanas

150

ozonas

151

p-chlortoluidinas

152

PCB(polihalogeninti bifenilai)

153

PCDD(polihalogeninti dibenzodioksinai)

154

PCDF(polihalogeninti benzofuranai)

155

pentachloretanas

156

pentachlorfenolis

157

pentafluorchloretanas(freonas-115)

158

propileno oksidas

159

selenas ir jo junginiai (pagal seleną)

160

švino organiniai ir neorganiniai junginiai (pagal šviną)

161

talis ir jo junginiai (pagal talį)

162

telūras ir jo junginiai (pagal telūrą)

163

tetrafluordibrometanas (halonas 2402)

164

tetrafluordichloretanas (freonas-114)

165

toluilendiizocianatas

166

trichloretanas

167

2,4,6-trichlorfenolis

168

trifluorchlormetanas (freonas-13)

169

trifluorbrommetanas (halonas 1301)

170

1,2,2-trifluor-1,1,2-trichloretanas (freonas 113)

171

vinilo bromidas

172

II gr.

 

1,1,1,2,2-pentafluor,-3-dichlorpropanas (freonas-225ca)

201

1,1,2,2,3-pentafluor,-1,3-dichlorpropanas (freonas-225cb)

202

1-fluor,-1,1-dichloretanas (freonas-141b)

203

1,1-difluor,-1 chloretanas (freonas-142b)

204

1,2,3-trimetilbenzolas

205

1,2,4-trimetilbenzolas

206

1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)

207

metilizobutilketonas (4-metil-2-pentanonas)

208

akrilonitrilas

209

akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)

210

anglies (di)sulfidas

211

anilinas

212

arsenas ir jo junginiai (pagal arseną)

213

azoto rūgštis (pagal HNO3 molekulę)

214

benzolas (benzenas)

215

boro fluoro vandenilio rūgštis

216

bromas

217

brometilas

218

butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)

219

chloras

220

chlorcianas

221

trichlormetanas (chloroformas, chladonas 20)

222

chlorprenas

223

ciano vandenilis (ciano vandenilio rūgštis)

224

diacetonas (diacetono alkoholis)

225

dichloretanas

226

dietanolaminas (2,2'-dioksietilaminas, 2,2'- imidoetanolis)

227

difenilmetandiizocianatas

228

difluorchlormetanas (freonas-22)

229

N, N'-Dimetilacetamidas

230

dimetilaminas

231

dimetilformamidas (DMFA)

232

chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCl)

233

epichlorhidrinas

234

2-etoksietanolis(etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris)

235

etoksipropilacetatas

236

fenolis

237

fluordichlormetanas (freonas-21)

238

fluorchlormetanas (freonas-31)

239

fluoro neorganiniai junginiai, apskaičiuojami kaip fluoridai

240

formaldehidas (skruzdžių aldehidas)

241

fosforo V oksidas (fosforo pentoksidas, fosforo anhidridas)

242

fosgenas

243

ftalio anhidridas

244

heksametilendiaminas

245

izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas)

246

2-merkaptobenzotiazolis (kaptaksas)

247

kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas

248

maleino anhidridas

249

metilo bromidas

250

2-metoksietanolis (metilceliozolvas)

251

metoksipropilacetatas

252

monochloracto rūgštis

253

nitrobenzolas

254

oksimetilfurfurolas

255

pentafluordichlorpropanas (freonas-225)

256

piridinas

257

1,2-dihidroksibenzolas (pirokatechinas)

258

polidimetilsiloksanas

259

polietilenpropilaminas

260

poliizocianatas

261

polipropilenas

262

polivinilchloridas

263

polivinilformalis

264

sieros rūgštis (pagal H2SO4)

265

sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)

266

skruzdžių rūgštis (metano rūgštis)

267

stirolas (stirenas)

268

tetrachloretilenas (perchloretilenas)

269

tetrafluorchloretanas (freonas-124)

270

trifluorchloretanas (freonas-133)

271

trifluordichloretanas (freonas-123)

272

trikrezolis

273

p-Fenilendiaminas (1,4-diaminobenzolas, ursolas)

274

III gr.

 

acetaldehidas (acto aldehidas)

301

acetilenas

302

acto rūgštis (etano rūgštis)

303

akrilo rūgštis (etilenkarboninė rūgštis)

304

alavas ir jo junginiai (pagal alavą)

305

aliuminio chloridas (pagal aliuminį)

306

aliuminio oksidas

307

amilo alkoholis (pentanolis)

308

benzaldehidas (benzoino aldehidas)

309

bismuto oksidas

310

boro rūgštis

311

butanolis (butilo alkoholis)

312

butilformiatas

313

etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis)

314

fosforo vandenilis (fosfinas)

315

sviesto aldehidas (butanalis)

316

cerio oksidas

317

chlorbenzolas

318

cikloheksanonas

319

cikloheksanolis (cikloheksilo alkoholis, heksahidrofenolis)

320

cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)

321

dimetilo eteris

322

dioktilftalatas

323

emulsolas

324

etanolaminas

325

etilakrilatas (akrilo rūgšties etilo esteris)

326

etilbenzolas

327

etilenas

328

etileno oksidas

329

etilo eteris (dietilo eteris)

330

fluoro vandenilis

331

furfurolas (2-formilfuranas)

332

geležis ir jos junginiai (pagal geležį)

333

izoamilacetatas

334

2-metilbutadienas-1,3 (izoprenas)

335

izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis)

336

kalcio karbidas

337

kalio oksidas

338

kaprolaktamas

339

ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)

340

magnio chloridas

341

magnio oksidas

342

manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (pagal mangano dioksidą)

343

metanolis (metilo alkoholis)

344

metilbutilketonas

345

metilcelozolvacetatas

346

metildiglikolis

347

metiletilketonas

348

metilmetakrilatas

349

metilmetoksipropilacetatas

350

metilpentanas

351

molibdeno junginiai

352

monoetanolaminas

353

natrio sulfatas

354

pinenas

355

propilenas

356

propanalis (propiono aldehidas)

357

silikonas

358

stibis ir jo junginiai (pagal stibį)

359

stroncio karbonatas

360

sviesto rūgštis (butano rūgštis)

361

tetrametiltiuramdisulfidas (TMTD, tiuramas D, tiramas)

362

toluolas (toluenas)

363

torio vandenilis

364

trichloretilenas

365

trietanolaminas

366

trietilaminas

367

valerijono rūgštis (pentano rūgštis)

368

bromo vandenilis

369

vandenilio peroksidas

370

varis ir jo junginiai (pagal varį)

371

vinilacetatas

372

volframo (VI)oksidas (volframo anhidridas, volramo trioksidas)

373

IV gr.

 

p-Amilo acetatas

401

1,3-butadienas (divinilas)

402

acetonas (dimetilketonas)

403

aliuminio sulfatas

404

aliuminis

405

amofosas

406

amoniakas

407

amonio acetatas

408

amonio chloridas

409

amonio nitratas (amonio salietra)

410

anglies (II) oksidas (anglies monoksidas, smalkės)

411

benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)

412

butilacetatas

413

cikloheksanas

414

ciklopentanas (pentametilenas)

415

metileno chloridas (dichlormetanas)

416

dimetiletanolaminas

417

dimetilsulfidas

418

etilenglikolis (etandiolis)

419

etanolis (etilo alkoholis)

420

etilacetatas

421

etilacetonas

422

etilendiglikolis (diglikolio eteris)

423

o-Fosforo rūgštis

424

p-Dioksibenzolas (hidrochinonas)

425

izobutanas

426

izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2- metilpropanolis)

427

izobutilacetatas (acto rūgšties izobutilo esteris)

428

2-metilpropenas (izobutilenas)

429

izopentanas

430

izopropilbenzolas (kumolas)

431

kalcio chloridas

432

kalcio karbonatas

433

kalcio oksidas (negesintos kalkės)

434

kalio chloridas

435

kalio hidroksidas

436

kanifolinis aktyvintas fliusas (FKT) (pagal kanifoliją)

437

karbamidas

438

lakieji organiniai junginiai (nepaminėti šiame sąraše)

439

magnio chloratas

440

metilacetatas

441

metilakrilatas

442

2-metoksi-2-metilpropanas (metil-tret-butilo esteris)

443

naftalinas

444

natrio chloridas (valgomoji druska)

445

natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas)

446

natrio karbonatas (kalcinuotoji soda)

447

natrio salietra

448

natrio nitritas

449

natrio tripolifosfatas

450

oksalo rūgštis

451

oleino rūgštis

452

p-Toluolsulfo rūgštis

453

palmitino rūgštis

454

parafinas

455

pieno rūgštis

456

propandiolis-1,2 (propilenglikolis)

457

solventnafta

458

sulfito rūgštis

459

terpentinas

460

tetrahidrofuranas (TGF, oksolanas)

461

titano oksidas

462

 

* Išskyrus:

kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą; asbesto turinčias kietąsias daleles.

______________