LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 23 d. Nr. XI-1519

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295; 2005, Nr. 71-2557, Nr. 144-5235, Nr. 153-5642; 2006, Nr. 57-2024, Nr. 72-2673; 2007, Nr. 138-5651, Nr. 138-5652; 2008, Nr. 131-5025, Nr. 135-5236, Nr. 149-6019; 2009, Nr. 25-972, Nr. 93-3981, Nr. 159-7209, Nr. 159-7208; 2010, Nr. 76-3867, Nr. 86-4517)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, ir Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekantys statutiniai tarnautojai;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________