LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 66:2013 „MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 18 d. Nr. V-706

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 6-188) 21 straipsniu:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. V-117 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 22-822);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. V-562 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 84-3537).

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706

 

lietuvos higienos norma Hn 66:2013

„Medicininių ATLIEKŲ TVARKYMo saugos reikalavimai“

 

I. BENDROSIOS nuostatos

 

1. Lietuvos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ (toliau – higienos norma) nustato medicininių atliekų (išskyrus radioaktyviąsias medicinines atliekas) rūšiavimo jų susidarymo vietose, surinkimo, pakavimo, ženklinimo, pradinio apdorojimo (kenksmingumo pašalinimo) ir laikino laikymo reikalavimus sveikatos priežiūros įstaigose.

2. Ši higienos norma privaloma sveikatos priežiūros įstaigoms bei pagal kompetenciją kontrolės institucijoms.

 

II. NUORODOS

 

3. Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateikiamos nuorodos:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721);

3.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 80/353 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-1999);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490).

 

III. sąvokos ir jų apibrėžTYS

 

4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

Aštrūs daiktai – sveikatos priežiūros veiklai vykdyti nebetinkamos priemonės ir instrumentai, kuriais galima į(si)pjauti, į(si)durti, su(si)žeisti ar nuo jų už(si)krėsti.

Ekskretai – žmogaus išskiriami medžiagų apykaitos produktai – šlapimas, išmatos.

Infekuotos medicininės atliekos (toliau – infekuotos atliekos) – atliekos, turinčios gyvybingų mikroorganizmų arba jų toksinų, kurie sukelia ar gali sukelti žmonių ar kitų gyvųjų organizmų ligas.

Medicininės atliekos – žmonių sveikatos priežiūros (gydymo, diagnostikos, reabilitacijos, slaugos, ligų prevencijos, teismo medicinos ekspertizės) ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos.

Medicininių atliekų biologinio kenksmingumo pašalinimas (toliau – medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimas) – daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus bakterijų sporas, sunaikinimas fizinėmis ir (ar) cheminėmis priemonėmis.

Medicininių atliekų pakuotė (toliau – pakuotė) – tiesioginį sąlytį su medicininėmis atliekomis turinti pakuotė, į kurią renkamos ir pakuojamos medicininės atliekos.

Medicininių atliekų saugykla – sveikatos priežiūros įstaigos patalpa arba vieta supakuotoms medicininėms atliekoms laikinai laikyti. Prie medicininių atliekų saugyklų taip pat priskiriamos sveikatos priežiūros įstaigos teritorijoje įrengtos medicininių atliekų laikino laikymo aikštelės.

Medicininių atliekų tvarkymas – medicininių atliekų rūšiavimas jų susidarymo vietoje, surinkimas, pakavimas, ženklinimas, pradinis apdorojimas (kenksmingumo pašalinimas) ir laikinas laikymas sveikatos priežiūros įstaigoje.

Kitos šioje higienos normoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir kituose teisės aktuose.

 

IV. BENDRIEJI MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SAUGOS REIKALAVIMAI

 

5. Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai (toliau – darbuotojai), dirbantys su cheminėmis medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo priemonėmis (biocidais), turi jas naudoti pagal autorizacijos ar registracijos liudijime nurodytas specialiąsias autorizacijos sąlygas, naudojimo instrukcijas ir etiketes bei saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją.

6. Sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti sveikatos priežiūros įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtinta medicininių atliekų tvarkymo procedūra, kurioje:

6.1. turi būti nurodyta, kokios grupės (pagal šios higienos normos priedą) medicininių atliekų susidaro sveikatos priežiūros įstaigoje (atsižvelgiant į teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų pobūdį);   

6.2. turi būti nurodyta, ar medicininės atliekos priimamos (jei priimamos – kokios) jų kenksmingumui pašalinti iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų ir (ar) sveikatos priežiūros įstaigos padalinių, filialų;

6.3. turi būti aprašyti visi medicininių atliekų tvarkymo etapai (surinkimo, pakavimo, ženklinimo (jei privaloma vykdyti), kenksmingumo pašalinimo (jei vykdoma), laikino laikymo sveikatos priežiūros įstaigoje, medicininių atliekų perdavimo atliekų tvarkymo įmonei procedūros);

6.4. tuo atveju, jeigu sveikatos priežiūros įstaigoje vykdomas infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimas, aprašant infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimo procedūrą nurodoma infekuotų atliekų:

6.4.1. kenksmingumo pašalinimo vieta;

6.4.2. pavadinimas (pagal šios higienos normos priedą);

6.4.3. kenksmingumo pašalinimo būdas;

6.4.4. kenksmingumo pašalinimui naudojami įrenginiai, priemonės;

6.4.5. kenksmingumo pašalinimo proceso efektyvumo kontrolė ir jos rezultatų registravimas;

6.4.6. tvarkymas po kenksmingumo pašalinimo;

6.4.7. kokios priemonės bus taikomos tais atvejais, kai kenksmingumo pašalinimo procesas bus laikomas neįvykusiu;

6.5. pateikti darbuotojų saugos reikalavimai, kurių turi būti laikomasi tvarkant medicinines atliekas;

6.6. aprašyta medicininių atliekų talpyklų (įrenginių), skirtų medicininėms atliekoms gabenti iš susidarymo vietų į medicininių atliekų saugyklas, valymo ir dezinfekcijos procedūra;

6.7. aprašyta medicininių atliekų saugyklų paviršių (sienų, grindų) bei saugyklose esančių įrenginių valymo ir dezinfekcijos procedūra.

7. Medicininių atliekų tvarkymo procedūra turi būti parengta, tikslinama, papildoma, atsižvelgiant į tai, kokių medicininių atliekų susidaro sveikatos priežiūros įstaigoje, kaip jos tvarkomos, taip pat į medicininių atliekų tvarkymui naudojamas priemones.

8. Sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti kenksmingumo pašalinimui naudojamų įrenginių, priemonių gamintojų nustatytos naudojimo instrukcijos.

9. Darbuotojai, tvarkantys medicinines atliekas, turi būti išklausę higienos įgūdžių mokymo programą teisės akto [3.3] nustatyta tvarka.

 

V. MEDICININIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS (RŪŠIAVIMAS) JŲ SUSIDARYMO VIETOSE, PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS, LAIKINAS LAIKYMAS

 

10. Medicinines atliekas iš karto po jų susidarymo būtina surinkti į tam skirtas pakuotes. Medicininės atliekos jų susidarymo vietose turi būti renkamos išrūšiuojant į atskiras pakuotes pagal higienos normos priede išskirtas medicininių atliekų grupes. Renkant medicinines atliekas yra galimos šios išimtys:

10.1. infekuoti ir neinfekuoti aštrūs daiktai (atitinkamai 18 01 03* ir 18 01 01) gali būti renkami kartu į tą pačią pakuotę (neišrūšiuojant į atskiras pakuotes), tačiau tokiu atveju visi aštrūs daiktai laikomi infekuotais (18 01 03*);

10.2. infekuotos atliekos (išskyrus aštrius daiktus) ir medicininės atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (18 01 04), gali būti renkamos į tą pačią pakuotę, tačiau tokiu atveju surinktos medicininės atliekos turi būti priskirtos infekuotų atliekų grupei (18 01 03*);

10.3. dantys gali būti renkami kartu su aštriais daiktais, kartu surinktos tokios atliekos laikomos aštriais infekuotais daiktais (18 01 03*).

11. Draudžiama rūšiuoti jau surinktas medicinines atliekas, maišyti jas su kitomis sveikatos priežiūros įstaigoje susidarančiomis atliekomis ir presuoti.   

12. Pakuotės turi būti nepralaidžios skysčiams ir tokios, kad medicininės atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką.

13. Pakuotės turi būti vienkartinės ir šalinamos su turiniu.

14. Medicininėmis atliekomis turi būti pripildoma ne daugiau kaip 3/4 pakuočių tūrio.

15. Medicininės atliekos turi būti surenkamos į kitos spalvos pakuotes nei kitos sveikatos priežiūros įstaigoje susidarančios atliekos.

16. Aštrūs daiktai, nepriklausomai nuo to, kokiai medicininių atliekų grupei priskiriami (18 01 01 ar 18 01 03*), turi būti pakuojami į sandarius ir atsparius dūriams vienkartinius konteinerius, kurie negali būti stikliniai. Jeigu konteineryje nėra įtaiso adatoms atskirti nuo korpuso, tai vienkartiniai švirkštai į jį metami neatskyrus adatos nuo korpuso.

17. Anatominė medžiaga pakuojama į nepermatomas pakuotes.

18. Pavojingų medicininių atliekų (pagal higienos normos priedą) pakuotės turi būti paženklintos pavojingų atliekų ženklinimo etiketėmis pagal teisės akto [3.1] reikalavimus.

19. Supakuotos medicininės atliekos iš jų susidarymo vietų į medicininių atliekų saugyklą išnešamos (išvežamos) tik medicininių atliekų gabenimui skirtose talpyklose / įrenginiuose, kurie valomi ir dezinfekuojami sveikatos priežiūros įstaigos medicininių atliekų tvarkymo procedūroje nustatyta tvarka.

20. Medicininės atliekos (išskyrus aštrius daiktus) iš jų susidarymo vietų į medicininių atliekų saugyklą išnešamos (išvežamos) kasdien. Jeigu pakuotė medicininėmis atliekomis pripildoma 3/4 tūrio nepasibaigus dienai, tuomet pakuotė į saugyklą gabenama nedelsiant, nelaukiant dienos pabaigos.

21. Aštrūs daiktai (18 01 01, 18 01 03*) jų susidarymo vietoje gali būti laikomi tol, kol pakuotė pripildoma ne daugiau kaip 3/4 tūrio.

22. Medicininių atliekų saugyklose esančios supakuotos medicininės atliekos, pasibaigus jų laikino laikymo terminui, pagal teisės akto [3.1] reikalavimus perduodamos atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti medicinines atliekas (toliau – atliekų tvarkymo įmonė), pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo. Supakuotos medicininės atliekos iš sveikatos priežiūros įstaigos padalinio (-ių), filialo (-ų), esančio (-ių) kitu adresu nei pagrindinė sveikatos priežiūros įstaiga, medicininių atliekų saugyklos gali būti perduodamos pagrindinei sveikatos priežiūros įstaigai kenksmingumui pašalinti (jei vykdomas medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimas) ir (ar) atiduodamos atliekų tvarkymo įmonei. Transporto priemonės, kuria supakuotos medicininės atliekos iš sveikatos priežiūros įstaigos padalinio (-ių), filialo (-ų), esančio (-ių) kitu adresu nei pagrindinė sveikatos priežiūros įstaiga, medicininių atliekų saugyklos vežamos pagrindinei sveikatos priežiūros įstaigai kenksmingumo pašalinimui (jei vykdomas medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimas), paviršiai, lietęsi su pakuotėmis, valomi, dezinfekuojami iš karto po medicininių atliekų vežimo.

23. Infekuotos atliekos, apdorotos medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose, išskyrus infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimą biocidais, laikomos nepavojingomis atliekomis.

24. Jeigu skystos infekuotos atliekos išpilamos į buitinių nuotekų tinklus, tai prieš išpilant turi būti pašalinamas jų kenksmingumas. Skystos medicininės atliekos, kurių kenksmingumas pašalintas biocidais (biocidų milteliais, granulėmis), gali būti išpilamos į buitinių nuotekų tinklus, jei kitaip nenumatyta biocidų naudojimo instrukcijose, saugos duomenų lapuose.

25. Infekuotos atliekos gali būti perduodamos perdirbti tik prieš tai jas apdorojus medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose.

26. Supakuotos medicininės atliekos medicininių atliekų saugyklose gali būti laikinai laikomos pagal teisės akte [3.1] nustatytus laikino laikymo terminus, išskyrus:

26.1. infekuotas atliekas (išskyrus aštrius daiktus), kurios iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti medicinines atliekas, ir (ar) išgabenimo pašalinti kenksmingumą sveikatos priežiūros įstaigoje, laikinai laikomos:

26.1.1. ne ilgiau kaip 72 val., saugykloje esant +15 °C ar aukštesnei temperatūrai;

26.1.2. ne ilgiau kaip 7 dienas, saugykloje esant žemesnei kaip +15 °C temperatūrai;

26.2. medicinines atliekas, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, ir kurios iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei gali būti laikinai laikomos medicininių atliekų saugykloje ne ilgiau kaip 7 dienas. Tais atvejais, kai šios medicininės atliekos yra laikinai laikomos medicininių atliekų saugykloje, kurioje pastoviai užtikrinama žemesnė nei +10 °C temperatūra, jos gali būti laikinai laikomos iki 30 dienų;

26.3. aštrius daiktus (18 01 01, 18 01 03*), kurie iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei ir (ar) išgabenimo pašalinti kenksmingumą sveikatos priežiūros įstaigoje gali būti laikinai laikomi saugykloje ne ilgiau kaip 30 dienų;

26.4. anatominę medžiagą, kuri iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei turi būti laikinai laikoma specialiai tam skirtame šaldytuve žemesnėje nei +10 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 7 dienas;

26.5. infekuotas atliekas, aštrius daiktus, anatominę medžiagą bei medicinines atliekas, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, kurios yra užšaldomos (laikinai laikomos -18 °C ir žemesnėje temperatūroje atskirame šaldiklyje) ir kurios medicininių atliekų saugykloje gali būti laikomos iki 6 mėnesių.

27. Medicininių atliekų saugyklose turi būti inventorius (konteineriai, talpyklos, vežimėliai, lentynos, stelažai ar kt.) medicininių atliekų pakuotėms sudėti. Medicininių atliekų pakuotės negali liestis su sienomis ir grindimis.

28. Jei supakuotos medicininės atliekos laikinai laikomos sveikatos priežiūros įstaigos teritorijoje esančioje medicininių atliekų laikino laikymo aikštelėje, prieš tai jos turi būti sudėtos į konteinerius, kurie pagaminti iš patvarios, skysčiams nepralaidžios medžiagos. Konteineriai su supakuotomis medicininėmis atliekomis turi būti apsaugoti nuo kritulių. Aikštelės pagrindas turi būti tvirtas, iš atsparių ir skysčiams nepralaidžių medžiagų. Į aikšteles neturi patekti gyvūnai ir paukščiai.

29. Medicininių atliekų saugyklos turi būti apsaugotos nuo pašalinių asmenų.

30. Medicininių atliekų saugyklų sienos, grindys ir jose esantys įrenginiai turi būti valomi ir dezinfekuojami medicininių atliekų tvarkymo procedūroje nustatyta tvarka.

 

VI. INFEKUOTŲ ATLIEKŲ KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS (PRADINIS APDOROJIMAS) SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

 

31. Infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimas sveikatos priežiūros įstaigose turi būti atliekamas tik specialiais medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimui skirtais įrenginiais ir priemonėmis, kurių gamintojai nurodo tinkamumą medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimui, vadovaujantis gamintojų instrukcijomis.

32. Draudžiama šalinti infekuotų atliekų kenksmingumą biocidais, jeigu jų kenksmingumas bus šalinamas (jos bus perduodamos pašalinti kenksmingumą) medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimui skirtuose įrenginiuose.

33. Biocidais (biocidų milteliais, granulėmis) galima šalinti tik skystų atliekų kenksmingumą.

34. Infekuotos atliekos turi būti pakuojamos į pakuotes, leidžiamas naudoti atitinkamame medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimui skirtame įrenginyje.

35. Infekuotas atliekas apdorojant atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose privaloma vykdyti medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo proceso efektyvumo kontrolę bei registruoti vykdytos kontrolės rezultatus medicininių atliekų tvarkymo procedūroje nustatyta tvarka.

36. Mikroorganizmų kultūrų bei visų biologinių atliekų iš laboratorijų, dirbančių su 3 ir 4 pavojingumo grupės mikroorganizmais, nustatytų teisės akte [3.2], kenksmingumas pašalinimas sveikatos priežiūros įstaigoje (laboratorijoje). Šias atliekas draudžiama perduoti nepašalinus kenksmingumo atliekų tvarkymo įmonei ar kitai sveikatos priežiūros įstaigai (padaliniui, filialui, esančiam kitu adresu).

37. Jeigu sveikatos priežiūros įstaigoje infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimas vykdomas medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimui skirtais įrenginiais, tam turi būti įrengta atskira patalpa, kurioje turi būti praustuvė, rankų higienos priemonių (skysto muilo, rankų antiseptiko, skysto muilo ir rankų antiseptiko sieniniai dozatoriai, uždara vienkartinių rankšluosčių dėtuvė ir vienkartinių rankšluosčių), atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartiniu plastikiniu įklotu bei užtikrintas nuolatinis karšto ir šalto vandens tiekimas.

 

VII. SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI

 

38. Darbuotojai, tvarkydami medicinines atliekas, turi:

38.1. dėvėti chalatus ir pirštines rūšiuodami, pakuodami, šalindami kenksmingumą, medicinines atliekas gabendami į medicininių atliekų saugyklas;

38.2. dėvėti kaukes (respiratorius, apsaugančius nuo cheminių medžiagų), atlikdami infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimą biocidais;

38.3. dėvėti apsauginius akinius, neperšlampamas prijuostes ir avalynę, galvos apdangalus, kai tvarkant medicinines atliekas yra rizika apsitaškyti krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais.

39. Darbuotojams, tvarkantiems medicinines atliekas, draudžiama:

39.1. rankomis nuimti panaudotas vienkartinių švirkštų adatas, jas ir kitus aštrius daiktus laužyti, lankstyti;

39.2. rankomis rinkti užterštus sudaužytus stiklinius daiktus (jie turi būti renkami, valomi naudojant mechanines priemones – semtuvėlius, šepečius, žnyples, pincetus);

39.3. rankomis smulkinti medicinines atliekas.

 

_________________


 

Lietuvos higienos normos HN 66:2013

„Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“

priedas

 

MEDICININIŲ ATLIEKŲ GRUPĖS

 

I. INFEKUOTOS ATLIEKOS (kodas 18 01 03*).

1. Atliekos, permirkusios krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais.

2. Atliekos, susidariusios suteikus asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems ar įtariamiems sergant užkrečiamosiomis ligomis.

3. Krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais suteršti, išskyrus asmens higienos priemones (sauskelnės ir pan.), gaminiai: kieti gaminiai (pvz.: lašinės sistemos, vakuuminės kraujo paėmimo sistemos ir pan.), medicininės pirštinės, vienkartiniai operaciniai chalatai, operaciniai apdangalai.

4. Mikrobiologijos, virusologijos, parazitologijos laboratorijų tiriamoji medžiaga. Mikroorganizmų kultūros bei atliekos, turėjusios tiesioginį sąlytį su mikroorganizmų kultūromis.

5. Aštrūs daiktai, turėję sąlytį su krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais.

 

II. ANATOMINĖ MEDŽIAGA (kodas 18 01 02).

Kūno dalys ir organai, įskaitant kraują ir jo komponentus, patologinės anatomijos, teismo medicinos ekspertizės skyrių atliekos (autopsijos, biopsijos bandiniai ir pan.).

 

III. AŠTRŪS DAIKTAI (kodas 18 01 01).

Netinkami naudoti daiktai, būtini specialiai sveikatos priežiūros veiklai vykdyti, kuriais galima į(si)pjauti, į(si)durti, su(si)žeisti (adatos, skalpeliai, lancetai, grąžtai, švirkštai su pritvirtintomis adatomis ir pan.).

 

IV. ATLIEKOS, KURIŲ RINKIMUI IR ŠALINIMUI NETAIKOMI SPECIALŪS REIKALAVIMAI, KAD BŪTŲ IŠVENGTA INFEKCIJOS (kodas 18 01 04).

Neinfekuotos atliekos, susidariusios teikiant sveikatos priežiūros (gimdymų priežiūros, ligų diagnostikos, gydymo, slaugos ar prevencijos, teismo medicinos ekspertizės) paslaugas, kurios nesuterštos ar suterštos krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai, panaudoti paklotai ir pan.).

 

V. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, SUDARYTOS IŠ PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AR JŲ TURINČIOS (kodas 18 01 06*).

 

VI. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, NENURODYTOS 18 01 06* (kodas 18 01 07).

 

VII. CITOTOKSINIAI ARBA CITOSTATINIAI VAISTAI (kodas 18 01 08*).

 

VIII. VAISTAI, NENURODYTI 18 01 08* (kodas 18 01 09).

 

IX. DANTŲ GYDYMO PROCESE NAUDOJAMŲ METALO LYDINIŲ SU GYVSIDABRIU ALIEKOS (kodas 18 01 10*).

 

Pastabos:

1. Medicininės atliekos, pažymėtos ženklu „*“, priskiriamos pavojingoms atliekoms. Pavojingoms atliekoms turi būti priskiriamos ir kitos medicininės atliekos, jeigu jos pasižymi savybėmis, dėl kurių atliekos tampa pavojingosiomis, nustatytomis teisės aktuose [3.1].

2. Atliekų sąrašo kodai (18 01 01, 18 01 02 ir kt.) nurodyti atsižvelgiant į teisės akte [3.1] pateiktą atliekų klasifikaciją.

 

_________________