LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KOMPENSACIJŲ VALDININKUI ŽUVUS AR JĮ SUŽALOJUS DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU TARNYBA, MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1996 m. sausio 31 d. Nr. 164

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valdininkų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 33-759) 25 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Kompensacijų valdininkui žuvus ar jį sužalojus dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, mokėjimo taisykles (pridedama).

Šios taisyklės taikomos nuo Lietuvos Respublikos valdininkų įstatymo įsigaliojimo dienos.

2. Pripažinti netekusiomis galios Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 „Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ (Žin., 1992, Nr. 8-212, Nr. 34-1051; 1993, Nr. 28-650; 1994, Nr. 29-514, Nr. 86-1632), 1 punkto aštuntąją, devintąją (kiek tai susiję su Teisingumo ministerijos pareigūnais) ir dešimtąją pastraipas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS SOCIALINĖS APSAUGOS

IR DARBO MINISTRĄ                                                                                 JUOZAS NEKROŠIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 164

 

Kompensacijų valdininkui žuvus ar jį sužalojus dėl

priežasčių, susijusių su tarnyba, mokėjimo taisyklės

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja kompensacijų, nurodytų Lietuvos Respublikos valdininkų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 33-759) 25 straipsnyje, mokėjimo tvarką.

2. Pagal Lietuvos Respublikos valdininkų įstatymo 25 straipsnį valstybės ar savivaldybių valdininkui (toliau vadinama – valdininkas) žuvus, jį sužalojus dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, mokamos šios kompensacijos (jeigu kituose įstatymuose kompensacijų iš Lietuvos valstybės biudžeto už tai nenumatyta):

2.1. žuvusiojo šeimai – dvejų su puse metų valdininko paskutiniojo tarnybinio atlyginimo dydžio;

2.2. sužalotajam – nuo vienerių iki dvejų su puse metų jo paskutiniojo tarnybinio atlyginimo dydžio pagal sužalojimo laipsnį.

3. Žuvusiojo šeimos nariais, kurie turi teisę gauti kompensaciją, laikomi sutuoktinis (sutuoktinė), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), mirusiojo vaikai, gimę po jo mirties.

4. Kompensacija valdininkui žuvus yra vienkartinė, ji mokama lygiomis dalimis 3 punkte nurodytiems asmenims.

5. Kompensacija valdininkui žuvus išmokama pagal kiekvieno asmens, turinčio teisę ją gauti, atskirą prašymą. Nepilnamečių vaikų bei neveiksnių asmenų prašymus pateikia ir kitus dokumentus įformina jų tėvai, globėjai, rūpintojai. Prie prašymo pridedami dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjai yra žuvusiojo šeimos nariai (pagal 3 punktą). Šie dokumentai gali būti santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, seniūnijų, namų savininkų bendrijų pažymos, teismo sprendimas ir kiti dokumentai, kuriuose yra duomenų, patvirtinančių 3 punkte nurodytą faktą.

6. Valdininkui žuvus, kompensacijos mokėjimo klausimas sprendžiamas, kai iš Vidaus reikalų ministerijos, tardymo ar teismo institucijų gaunami įstatymo nustatyta tvarka priimti dokumentai (nuosprendis, sprendimas, nutartis, nutarimas), patvirtinantys, kad valdininkas žuvo dėl priežasčių, susijusių su tarnyba.

7. Sužalotam valdininkui nustatomos šio dydžio kompensacijos:

7.1. tapusiam dėl sužalojimo I grupės invalidu – 30 mėnesių jo paskutiniojo tarnybinio atlyginimo dydžio;

7.2. tapusiam dėl sužalojimo II grupės invalidu – 25 mėnesių jo paskutiniojo tarnybinio atlyginimo dydžio;

7.3. tapusiam dėl sužalojimo III grupės invalidu – 20 mėnesių jo paskutiniojo tarnybinio atlyginimo dydžio;

7.4. sunkiai sužalotam, tačiau nepripažintam invalidu, – 17 mėnesių jo paskutiniojo tarnybinio atlyginimo dydžio;

7.5. apysunkiai (vidutiniškai) sužalotam – 15 mėnesių jo paskutiniojo tarnybinio atlyginimo dydžio;

7.6. lengvai sužalotam – 12 mėnesių jo paskutiniojo tarnybinio atlyginimo dydžio.

8. Valdininkui žuvus ar susižalojus, kompensacijos nemokamos, jeigu valdininkas:

8.1. žuvo, susižalojo tyčia arba darydamas nusikaltimą ar administracinį teisės pažeidimą;

8.2. valdininkas žuvo, susižalojo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar nuodingųjų medžiagų;

8.3. žuvo ar buvo sužalotas vykdydamas tarnybinę užduotį, kai vairavo transporto priemonę, neturėdamas teisės jos vairuoti, arba kai perdavė ją vairuoti asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių, nuodingųjų medžiagų arba neturinčiam teisės jos vairuoti.

9. Sužalojimo laipsnį ir invalidumą nustato Valstybinė medicininė socialinės ekspertizės komisija (toliau vadinama – komisija), vadovaudamasi Sveikatos apsaugos ministerijos (1991 m. gruodžio 9 d. Nr. 1-4031) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (1991 m. gruodžio 5 d. Nr. 13-2229) patvirtinta Invalidumo nustatymo instrukcija. Nustatydama sužalojimo laipsnį, komisija vadovaujasi sunkių, apysunkių (vidutinių) ir lengvų sužeidimų, kontūzijų, traumų bei kitų pakenkimų sveikatai sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl socialinių garantijų policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams“ (Žin., 1991, Nr. 14-377) su vėlesniais pakeitimais.

10. Kompensacija sužalotam valdininkui mokama pagal jo prašymą, pateikus komisijos išvadą, nelaimingo atsitikimo darbe (tarnyboje) aktą, surašytą vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 715 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų ir Saugos darbe specialistų tobulinimosi nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 62-1224). Jeigu šiame akte sužalojimo priežastys nenurodytos, jos gali būti patvirtintos teismo nuosprendžiu (sprendimu) ar tardymo organų nutarimu.

11. Valdininkui žuvus, kompensaciją 3 punkte nurodytiems asmenims moka institucija, kurioje žuvusysis dirbo (ėjo pareigas). Sužalotam valdininkui kompensaciją moka institucija, kurioje jis eidamas pareigas buvo sužalotas, iš savo išlaidų sąmatų.

12. Institucija, privalanti mokėti šiose taisyklėse nurodytas kompensacijas, jas išmoka per 2 savaites nuo 5, 6 ir 10 punktuose nurodytų dokumentų gavimo.

13. Ginčai dėl kompensacijų mokėjimo nagrinėjami teismine tvarka.

14. Šiose taisyklėse nurodytos kompensacijos fizinių asmenų pajamų mokesčiu neapmokestinamos ir nuo jų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos nemokamos. Šių kompensacijų išmokėjimas neatima teisės gauti pensijų pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymą.

______________