LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ AR EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 14 d. Nr. 184

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (Žin., 2002, Nr. 13-474) 5 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663/409a „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 4-152, Nr. 8 (atitaisymas)):

1. Tvirtinu Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarką (pridedama).

2. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu ministerijos sekretoriui Emiliui Gustainiui.

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atliekos“, „valdymo sistema“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184

 

ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ AR EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarka (toliau – Tvarka) nustato apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas už perdirbtą (panaudotą) ar eksportuotą apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų kiekį, įtraukimo į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą (toliau – Įmonių sąrašas) kriterijus, Įmonių sąrašo sudarymo ir Įmonių išbraukimo iš sąrašo tvarką.

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (Žin., 2002, Nr. 13-474) 5 straipsnio 5 dalimi ir Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663/409a (Žin., 2003, Nr. 4-152, Nr. 8 (atitaisymas)).

3. Tvarkoje yra pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

3.1. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą (Žin., 2002, Nr. 13-474) [3.1];

3.2. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymą (Žin., 2001, Nr. 85-2968) [3.2];

3.3. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą (Žin., 2002, Nr. 72-3016) [3.3];

3.4. Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2001, Nr. 45-1604; 2002, Nr. 100-4461) [3.4];

3.5. Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarką LAND 32-99, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 387 (Žin., 1999, Nr. 106-3087; 2002, Nr. 17-705, Nr. 81-3497) [3.5];

3.6. Atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir tranzito per Lietuvos Respubliką taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 526 (Žin., 2001, Nr. 99-3573; 2002, Nr. 16-631; 2003, Nr. 10-375) [3.6];

3.7. Pranešimo ir vežimo kontrolės formas, pranešimo ir vežimo kontrolės formų spausdinimo reikalavimus bei pranešimo ir vežimo kontrolės formų pildymo ir įforminimo tvarką, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 53 (Žin., 2003, Nr. 16-675) [3.7].

4. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

4.1. atliekų naudojimas – atliekų tvarkymo būdas, nurodytas [3.3] 2 priedėlyje;

4.2. atliekų perdirbimas – atliekose esančių medžiagų perdirbimas gamybos proceso metu, įskaitant organinį perdirbimą (išskyrus panaudojimą energijai gauti), norint atliekose esančias medžiagas panaudoti pagal pirminę ar kitokią paskirtį;

4.3. gaminių atliekų ardymas – gaminių atliekų sudedamųjų dalių atskyrimas, siekiant atskirtas dalis nustatyta tvarka perdirbti (naudoti) ar kitaip sutvarkyti.

5. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka [3.1], [3.2] ir [3.3] vartojamas sąvokas.

 

II. ĮMONIŲ ĮTRAUKIMO Į SĄRAŠĄ BENDRIEJI KRITERIJAI

 

6. Į Įmonių sąrašą įtraukiamos gaminių ir (ar) pakuočių atliekas naudojančios įmonės, kurios:

6.1. yra registruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre pagal [3.4] nustatytus reikalavimus;

6.2. perdirba (naudoja) apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas pagal [3.4] ir [3.5] nustatytus reikalavimus;

6.3. turi iki artimiausio mokestinio laikotarpio pabaigos galiojančio leidimo IV dalį „Atliekų susidarymas ir tvarkymas“ apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų perdirbimo (naudojimo) ar apmokestinamųjų gaminių atliekų ardymo veiklai vykdyti, išduotą pagal [3.5] nustatytus reikalavimus;

6.4. turi apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų perdirbimo (naudojimo) ar apmokestinamųjų gaminių ardymo techninį reglamentą pagal [3.4] nustatytus reikalavimus.

7. Į Įmonių sąrašą taip pat įtraukiamos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas eksportuojančios įmonės, kurios:

7.1. yra registruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre pagal [3.4] nustatytus reikalavimus ir vykdo atliekų apskaitą;

7.2. turi [3.6] ir [3.7] nustatyta tvarka suteiktą leidimą iš Lietuvos Respublikos išvežti atliekas, tais atvejais, kai toks leidimas yra reikalingas.

 

III. KAI KURIAS PAVOJINGAS ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ AR EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ ĮTRAUKIMO Į SĄRAŠĄ SPECIALIEJI KRITERIJAI

 

8. Į Įmonių sąrašą įtraukiamos vidaus degimo variklių ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių ir akumuliatorių atliekas perdirbančios (naudojančios), atitinkančios Tvarkos 6 punkte nustatytus kriterijus, ar šias atliekas eksportuojančios įmonės, atitinkančios Tvarkos 7 punkte nustatytus kriterijus, bei užsiimančios viena iš šių veiklų:

8.1. ardančios vidaus degimo variklių ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių ir akumuliatorių atliekas ir perdirbančios visas ar tam tikras šių atliekų sudedamąsias dalis ar eksportuojančios visas ar tam tikras šių atliekų sudedamąsias dalis pagal šių įmonių Gamtos išteklių naudojimo leidimuose nustatytus reikalavimus arba

8.2. ardančios vidaus degimo variklių ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių ir akumuliatorių atliekas ir perduodančios visas ar tam tikras šių atliekų sudedamąsias dalis atliekas perdirbančioms (naudojančioms) ar eksportuojančioms įmonėms pagal šių įmonių Gamtos išteklių naudojimo leidimuose nustatytus reikalavimus, arba

8.3. eksportuojančios vidaus degimo variklių ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų ar automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių ir akumuliatorių atliekas.

9. Į Įmonių sąrašą įtraukiamos liuminescencinių (gyvsidabrio) lempų ar galvaninių elementų atliekas perdirbančios (naudojančios) įmonės, atitinkančios Tvarkos 6 punkte nustatytus kriterijus, ar šias atliekas eksportuojančios įmonės, atitinkančios Tvarkos 7 punkte nustatytus kriterijus.

 

IV. ĮMONIŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

 

10. Atliekas naudojanti ar eksportuojanti įmonė (toliau -

Įmonė), atitinkanti jai taikomus Tvarkoje nustatytus kriterijus ir pageidaujanti būti įtraukta į Įmonių sąrašą, pateikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui užpildytą Tvarkos 1 priede nustatytos formos paraišką, kurioje nurodo:

10.1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą, telefono ir fakso Nr., el. p. adresą;

10.2. perdirbamų (naudojamų) ar eksportuojamų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimą (paraiškos formos 1 skiltis);

10.3. vykdomą veiklą ar kelias veiklas (atliekų ardymas, perdirbimas, naudojimas, eksportas) (paraiškos formos 2 skiltis);

10.4. įmonės registracijos Nr. ir data Atliekas tvarkančių įmonių registre (paraiškos formos 3 skiltis);

10.5. Gamtos išteklių naudojimo leidimo Nr. ir leidimo išdavimo ir galiojimo pabaigos datos (paraiškos formos 4 skiltis);

10.6. pranešimo ir vežimo kontrolės formos Nr. ir leidimo, suteikto pagal [3.6] ir [3.7] nustatytus reikalavimus, galiojimo pabaigos datą, nurodytą pranešimo formos 25 langelyje (tais atvejais, kai toks leidimas yra reikalingas atliekas eksportuojančiai įmonei) (paraiškos formos 5 skiltis).

11. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas patikrina, ar Įmonė atitinka Tvarkoje nustatytus kriterijus ir per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos raštu informuoja paraišką pateikusią Įmonę apie jos atitikimą Tvarkoje nustatytiems kriterijams arba nurodo konkrečius trūkumus.

12. Įmonė, pašalinusi nurodytus trūkumus, gali pakartotinai pateikti užpildytą paraišką Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentui pagal Tvarkoje nustatytus reikalavimus.

13. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas per 10 darbo dienų nuo paraiškų gavimo dienos pateikia Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai Įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, duomenis Tvarkos 2 priede nustatyta forma.

14. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija kiekvieną mėnesį apibendrina iš Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų gautus duomenis, sudaro Įmonių sąrašą, suderina jį su Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentu ir iki kito mėnesio 10 dienos pateikia jį tvirtinti aplinkos ministrui.

15. Patvirtintas Įmonių sąrašas skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Aplinkos ministerijos tinklapyje.

 

V. ĮMONĖS IŠBRAUKIMAS IŠ ĮMONIŲ SĄRAŠO

 

16. Įmonė, nebevykdanti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimo (naudojimo), eksporto veiklos ar neatitinkanti jai taikomų Tvarkoje nustatytų bendrųjų ir (ar) specialiųjų kriterijų, išbraukiama iš Įmonių sąrašo.

17. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, nustatęs, kad Įmonė neatitinka jai taikomų Tvarkoje nustatytų bendrųjų ir (ar) specialiųjų kriterijų, apie tai nedelsdamas informuoja Įmonę ir nurodo nustatytų pažeidimų pašalinimo terminą.

18. Jeigu Įmonė per nustatytą terminą nepašalina Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento nustatytų pažeidimų, Aplinkos regionų aplinkos apsaugos departamentas nedelsdamas informuoja Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją, nurodydamas, kokių kriterijų Įmonė neatitinka.

19. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, gavusi informaciją apie Įmonę, neatitinkančią Tvarkoje nustatytų kriterijų per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos išnagrinėja pateiktą informaciją ir pateikia aplinkos ministrui tvirtinti įsakymą dėl Įmonės išbraukimo iš sąrašo.

20. Įmonė netenka teisės išduoti pažymas kitą dieną nuo aplinkos ministro įsakymo dėl Įmonės išbraukimo iš Įmonių sąrašo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos.

______________


 

Atliekas naudojančių ar eksportuojančių

įmonių,

Turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo

sudarymo tvarkos

1 priedas

________________________________________________________________________________

(Įmonės pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel. Nr., faks. Nr., el. p. adresas)

 

________________  regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

PARAIŠKA DĖL ĮMONĖS ĮTRAUKIMO Į ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ AR EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠĄ

 

_________________________

(data)

 

Atliekų pavadinimas

Vykdoma veikla

Įmonės registracijos Nr. ir data Atliekas tvarkančių įmonių registre

Gamtos išteklių naudojimo leidimo Nr., leidimo išdavimo ir galiojimo pabaigos datos

Atliekų eksportas (pranešimo formos Nr. ir leidimo galiojimo pabaigos data)

1

2

3

4

5

Padangos

 

 

 

 

Akumuliatoriai

 

 

 

 

Liuminescencinės (gyvsidabrio) lempos

 

 

 

 

Galvaniniai elementai

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

 

 

Stiklinė apmokestinamoji pakuotė

 

 

 

 

Plastikinė apmokestinamoji pakuotė

 

 

 

 

Metalinė apmokestinamoji pakuotė

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė apmokestinamoji (iš jų ir kombinuotoji) pakuotė

 

 

 

 

Kita apmokestinamoji pakuotė

 

 

 

 

 

Įmonė yra susipažinusi su Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įsipareigoja vykdyti juose nustatytus reikalavimus ir įsipareigoja atsakyti už nustatytų reikalavimų pažeidimus.

 

________________       A. V.     ________________                  ____________________

(Įmonės vadovas)                                                 (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

______________

 


 

Atliekas naudojančių ar eksportuojančių

įmonių,

Turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo

sudarymo tvarkos

2 priedas

 

______________________ regiono aplinkos apsaugos departamentas

 

Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai

 

DUOMENYS APIE ATLIEKAS NAUDOJANČIAS AR EKSPORTUOJANČIAS ĮMONES, TURINČIAS TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS

_________________________

(data)

 

Atliekų pavadinimas

Vykdoma veikla

Įmonės pavadinimas, kodas, adresas, tel., fakso Nr., el. p. adresas

1

2

3

Padangos

 

 

Akumuliatoriai

 

 

Liuminescencinės (gyvsidabrio) lempos

 

 

Galvaniniai elementai

 

 

Vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

Stiklinė apmokestinamoji pakuotė

 

 

Plastikinė apmokestinamoji pakuotė

 

 

Metalinė apmokestinamoji pakuotė

 

 

Popierinė ir kartoninė apmokestinamoji (iš jų ir kombinuotoji) pakuotė

 

 

Kita apmokestinamoji pakuotė

 

 

 

___________________     A. V.     ____________________             __________________

             (vadovas)                                                              (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

______________