LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRO STEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 9 d. Nr. 1255

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) 13 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043) 6 straipsnio 2 dalimi ir 7 straipsnio 1 dalimi, taip pat įgyvendindama Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategijos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 852 (Žin., 2003, Nr. 65-2947), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatus (pridedama).

3. Paskirti Aplinkos ministeriją vadovaujančiąja Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tvarkymo įstaiga.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro (toliau vadinama – Kadastras) paskirtį, objektus, Kadastro tvarkymo įstaigų teises ir pareigas, Kadastro sudarymą, tvarkymą, duomenų naudojimą ir apsaugą, Kadastro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Kadastro steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kadastras steigiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) 13 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043) 6 straipsnio 2 dalimi ir 7 straipsnio 1 dalimi.

3. Kadastro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti šiuose Nuostatuose nurodytus duomenis.

4. Kadastro objektas yra Lietuvos Respublikos miškai.

5. Kadastro registravimo vienetas yra miško masyvas.

6. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Miško masyvas – ištisinė miško žemės teritorija, turinti gamtines, antropogenines ribas arba apsupta kitų žemės naudmenų. Dideli miško masyvai skaidomi miško kvartalais.

Miško kvartalas – paprastai keturkampis, vientisas miško masyvo pastovaus geometrinio skaidymo elementas, turintis nuolatinį numerį. Kvartalus vieną nuo kito skiria aiškiai matomos natūralios (keliai, upės, grioviai) arba dirbtinės (kvartalinės proskynos) ribos. Miško kvartalą sudaro taksaciniai miško žemės sklypai.

Bonitetas – medyno produktyvumo rodiklis, nustatomas pagal vidutinį medyno aukštį tam tikrame jo amžiuje.

Taksacinis miško žemės sklypas (toliau vadinama – sklypas) – vientisa miško žemės dalis, kurios atskyrimą nuo kitų dalių ir minimalų plotą lemia žemės naudmenos tipas, augavietė ir medyno taksaciniai rodikliai. Sklypas yra pirminis apskaitos, projektavimo, ūkininkavimo ir kontrolės vienetas. Jis atskiriamas per valstybinę miškų inventorizaciją.

Pomiškis – po medyno ardų danga augantys gyvybingi, savaiminės kilmės dvejų metų ir vyresni iki 4 metrų aukščio medeliai, taip pat 5–8 metrų aukščio medeliai, nesudarantys antrojo ardo.

Trakas – sumedėjusi krūminė miško ir ne miško žemės naudmenų augalija, dengianti ne mažiau kaip 10 procentų sklypo ploto.

Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnyje.

7. Kadastrą sudaro miško masyvų duomenų bazė, suformuota naudojantis sklypų duomenų baze, sudaryta valstybinės miškų inventorizacijos duomenų pagrindu.

8. Kadastras yra nepagrindinis valstybės registras.

9. Kadastre naudojamasi kitų valstybės registrų ir kadastrų duomenimis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka.

10. Duomenis apie miško žemę (miško žemės ir medynų vertė, medynų charakteristika, miškų grupė, miško augavietė, dirvožemis ir kitkas) kiti valstybės kadastrai ir registrai turi teisę imti iš Kadastro.

11. Kadastras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34-620), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl valstybės registrų steigimo, projektavimo, reorganizavimo ir naudojimo“ (Žin., 1996, Nr. 118-2743), kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. KADASTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

12. Vadovaujančioji Kadastro tvarkymo įstaiga yra Aplinkos ministerija.

13. Vadovaujančioji Kadastro tvarkymo įstaiga:

13.1. yra Kadastro duomenų valdytoja;

13.2. koordinuoja ir kontroliuoja Kadastro tvarkymo įstaigos darbą, metodiškai jam vadovauja;

13.3. tvirtina Kadastro techninį projektą.

14. Vadovaujančiąją Kadastro tvarkymo įstaigą gali pakeisti tik Kadastro steigėjas.

15. Kadastro tvarkymo įstaiga yra Valstybinė miškotvarkos tarnyba.

16. Kadastro tvarkymo įstaigos funkcijos yra:

16.1. tvarkyti Kadastrą:

16.1.1. rinkti iš duomenų teikėjų šiuose Nuostatuose nurodytus duomenis, kurių reikia miško masyvams registruoti;

16.1.2. registruoti ir išregistruoti miško masyvus;

16.1.3. užtikrinti, kad registravimo duomenys būtų išsamūs ir atitiktų dokumentuose pateiktus faktinius duomenis;

16.1.4. suteikti miško masyvams identifikavimo kodus ir įrašyti į duomenų bazę;

16.1.5. kaupti, apdoroti, atnaujinti ir saugoti duomenų bazės duomenis;

16.1.6. teikti įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka Kadastro duomenis duomenų naudotojams, registruoti duomenų naudotojus, palaikyti Kadastro duomenų teikimo duomenų naudotojams sistemą;

16.1.7. tvirtinti kadastro duomenų rinkimo, saugojimo ir teikimo tvarką;

16.2. organizuoti Kadastro duomenų bazės techninės priežiūros ir modernizavimo, taip pat sąveikos su kitais valstybės registrais ir kadastrais darbus;

16.3. prižiūrėti Kadastro duomenų bazės kompiuterių įrangą, palaikyti programinę įrangą;

16.4. sudaryti ir tvarkyti vidinius klasifikatorius;

16.5. tvarkyti duomenų gavimo ir teikimo apskaitą;

16.6. tvarkyti pateiktų dokumentų ir Kadastro duomenų archyvus;

16.7. užtikrinti Kadastro duomenų apsaugą duomenų bazėje, Kadastro duomenų ir dokumentų archyvų apsaugą ir saugų duomenų perdavimą kompiuterių tinklais.

17. Kadastro tvarkymo įstaigos teisės yra:

17.1. gauti įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka duomenis iš kitų valstybės registrų ir kadastrų;

17.2. įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ortofotografinius žemėlapius M 1: 10000 Kadastrui tvarkyti;

17.3. teikti Aplinkos ministerijai pasiūlymus dėl Kadastro veiklos tobulinimo.

18. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant Kadastro duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. KADASTRO DUOMENYS

 

19. Į Kadastro duomenų bazę įrašomi šie duomenys:

19.1. duomenys, apibūdinantys miško masyvą:

19.1.1. identifikavimo kodas (detali kodo struktūra ir sudarymo principai pateikiami vadovaujančiosios Kadastro tvarkymo įstaigos patvirtintame Kadastro techniniame projekte);

19.1.2. adresas – masyvo centro koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94);

19.1.3. įregistravimo data;

19.1.4. duomenų atnaujinimo data;

19.1.5. išregistravimo data;

19.1.6. plotas (vienos dešimtosios hektaro tikslumu);

19.1.7. medynų charakteristika – plotas, rūšinė sudėtis, vidutinis amžius, medynų tūris;

19.1.8. miško žemės ir medynų vertė, jos nustatymo data;

19.1.9. miško masyvo ribos – ribų posūkio taškų koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94);

19.1.10. miško masyvą sudarančių miško kvartalų ir sklypų sąrašas;

19.2. duomenys, apibūdinantys sklypą:

19.2.1. masyvo, kuriame yra sklypas, identifikavimo kodas;

19.2.2. kvartalo, kuriame yra sklypas, identifikavimo kodas;

19.2.3. sklypo identifikavimo kodas;

19.2.4. plotas (vienos dešimtosios hektaro tikslumu);

19.2.5. naudojimo būdas ir pobūdis, nustatytas pagal teritorijų planavimo dokumentus;

19.2.6. miško žemės tipo kodas (pagal miško žemės naudmenų klasifikatorių);

19.2.7. miško žemės tipų grupės kodas (kodai pagal miško žemės naudmenų grupių klasifikatorių):

19.2.7.1. miško žemė (apaugusi mišku, neapaugusi mišku):

19.2.7.1.1. apaugusi mišku (medynai);

19.2.7.1.2. neapaugusi mišku (kirtavietės, miško aikštės, žuvę medynai, žemė, skirta miškui įveisti);

19.2.7.2. miško dauginamosios medžiagos auginimo žemė (daigynai, medelynai, sėklinės plantacijos);

19.2.7.3. technologinė miško žemė (kvartalų, priešgaisrinės ir technologinės linijos, miško keliai, miško sandėliai);

19.2.7.4. kita miško žemė (šalutinių miško žaliavų plantacijos, pašarinės miško aikštelės, poilsiavietės, miško įrenginių žemė);

19.2.8. miško augavietė (kodas pagal miško augaviečių klasifikatorių);

19.2.9. miškų grupė ir pogrupis (kodas pagal miškų grupių ir pogrupių klasifikatorių);

19.2.10. žemės nusausinimo būklė (kodas pagal žemės nusausinimo būklės klasifikatorių);

19.2.11. sklypo kaina ir jos nustatymo data;

19.2.12. medyno tūrio kaina ir jos nustatymo data;

19.2.13. miško inventorizacijos data;

19.2.14. nuosavybės forma (privati, valstybinė);

19.2.15. duomenų atnaujinimo data;

19.3. duomenys, apibūdinantys medyną sklype:

19.3.1. vyraujanti medžių rūšis (kodas pagal medžių rūšių klasifikatorių);

19.3.2. kilmė (kodas pagal medynų kilmės klasifikatorių);

19.3.3. bonitetas (kodas pagal bonitetų klasifikatorių);

19.3.4. sanitarinė būklė (pažeidimų rūšys, medžių pažeidimo vieta, pažeidimo intensyvumas);

19.3.5. medyną sudarančios medžių rūšys (kodai pagal medžių rūšių klasifikatorių) ir jų:

19.3.5.1. padėtis medyne (kodas pagal medyno ardų klasifikatorių);

19.3.5.2. vidutinis amžius (metais);

19.3.5.3. vidutinis aukštis (metrais);

19.3.5.4. vidutinis skersmuo (centimetrais);

19.3.5.5. žalių medžių tūris (kietmetriais 1 hektare);

19.3.5.6. sausų medžių tūris (kietmetriais 1 hektare);

19.3.5.7. išvirtusių, nulaužtų medžių tūris (kietmetriais 1 hektare);

19.3.6. pomiškis (medžių rūšių kodai pagal medžių rūšių klasifikatorių, vidutinis amžius, vidutinis aukštis, tankumas – medelių skaičius 1 hektare);

19.3.7. trakas (krūmų rūšių kodai pagal krūmų rūšių klasifikatorių, glaudumas – procentinė ploto dalis, padengta krūmų lajų projekcijomis);

19.3.8. medynų selekcinė vertė (kodas pagal selekcinės vertės klasifikatorių);

19.4. duomenys, apibūdinantys sklype atliktas miško ūkines priemones:

19.4.1. miško kirtimai (kodas pagal miško kirtimo būdų klasifikatorių, kirtimo metai, plotas);

19.4.2. miško atkūrimas (kodas pagal miško atkūrimo būdų klasifikatorių, atkūrimo metai, plotas);

19.5. duomenys, apibūdinantys laukinę augaliją sklype (vaisinių ir vaistinių augalų apskaita):

19.5.1. augalo rūšis (kodas pagal vaisinių ir vaistinių augalų klasifikatorių);

19.5.2. sąžalyno – tam tikrame plote tankiai augančios vienos rūšies augalų grupės – buvimo faktas;

19.5.3. sąžalyno projekcinis padengimas – procentinė ploto dalis, padengta augalų antžeminių dalių statmenomis projekcijomis (procentais);

19.5.4. ištisinis sąžalyno plotas – plotas, kurio paviršių visiškai (100 procentų) dengia vienos rūšies augalo statmenų projekcijų antžeminė dalis (hektarais);

19.5.5. biologiniai ištekliai – kurio nors laukinių augalų rūšies augalo žaliavos masė ploto vienete (kilogramais 1 hektare);

19.5.6. eksploatacijos ištekliai – biologinių išteklių dalis, kurią galima surinkti (paruošti) be žalos jų atsikūrimui (kilogramais 1 hektare);

19.5.7. ūkinė vertė (balais pagal Laukinės augalijos išteklių apskaitos metodiką, patvirtintą aplinkos ministro 2000 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 132 (Žin., 2000, Nr. 31-881).

20. Kadastro žemėlapis yra Kadastro duomenų bazės sudėtinė grafinė dalis. Kadastro žemėlapyje nurodomos miško masyvo ribos ir padėtis 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94), miško masyvą sudarantys kvartalai, sklypai, jų kiekybinės ir kokybinės savybės. Ši informacija pateikiama žodžiais, skaitmenimis, grafiniais elementais. Kadastro žemėlapis sudaromas ortofotografinių žemėlapių pagrindu.

21. Kadastro žemėlapį sudaro grafinių ir atributinių duomenų visuma, susidedanti iš šių grafinių sluoksnių:

21.1. miško masyvų skaitmeninio ortofotografinio žemėlapio 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94), jo siejimo taškų, šių taškų koordinačių ir kitos juos apibūdinančios atributinės informacijos;

21.2. miško kvartalų teritorijų ribų, jų žymių 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94);

21.3. miško sklypų sutartinių ribų, jų žymių 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94);

21.4. valstybinio miško valdytojų ribų;

21.5. miško grupių ir pogrupių ribų.

22. Kadastro grafiniai duomenys tvarkomi pagal 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemos (LKS-94), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 (Žin., 1994, Nr. 78-1476), reikalavimus. Duomenys aprašomi pagal integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikaciją, patvirtintą valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro ir Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 46/32 (Žin., 2000, Nr. 36-1019).

23. Miško žemės žemėlapis sudaromas, atnaujinamas ir papildomas naudojantis duomenimis, sukauptais Kadastre, Nekilnojamojo turto registre ir kadastre, Saugomų teritorijų kadastre, taip pat kitų duomenų teikėjų pateikiamais grafiniais ir atributiniais duomenimis.

24. Naudojamasi šiais vidiniais klasifikatoriais:

24.1. valstybinio miško valdytojų ir jų padalinių;

24.2. miško žemės naudmenų ir jų grupių;

24.3. miško grupių ir pogrupių;

24.4. medžių ir krūmų rūšių;

24.5. miško augaviečių;

24.6. medynų kilmės;

24.7. bonitetų;

24.8. sanitarinės būklės;

24.9. medyno ardų;

24.10. medynų selekcinės vertės;

24.11. miško kirtimo ir atkūrimo būdų.

 

IV. KADASTRO DUOMENŲ REGISTRAVIMAS, ATNAUJINIMAS IR

IŠREGISTRAVIMAS

 

25. Miško masyvai registruojami valstybinės miškų inventorizacijos duomenų pagrindu. Valstybinės miškų inventorizacijos tvarką, turinį ir periodiškumą nustato Aplinkos ministerija.

26. Duomenis įregistruoti Kadastre ir Kadastro duomenims atnaujinti teikia Kadastro duomenų teikėjai.

27. Kadastro duomenų teikėjai yra:

27.1. valstybinių miškų valdytojai – miškų urėdijos, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės, kitos valstybės įmonės ir organizacijos, kurioms įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suteikta miškų valdymo teisė;

27.2. juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys teisę vykdyti miškų inventorizacijos darbus Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka;

27.3. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos teritoriniai miškų kontrolės padaliniai;

27.4. miško savininkai.

28. Kadastro duomenų teikėjai privalo pateikti pasikeitusius duomenis Kadastro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka ir laiku pagal nustatytas dokumentų formas.

29. Kadastro duomenų teikėjai atsako už Kadastro tvarkymo įstaigai pateikiamų duomenų teisingumą.

30. Kadastro duomenų teikėjai turi teisę reikalauti ištaisyti klaidingus Kadastro duomenis.

31. Miško masyvai įregistruojami šia tvarka:

31.1. miško masyvai įregistruojami pagal sklypų duomenų bazės įrašus, suformuotus valstybinės miškų inventorizacijos duomenų pagrindu ir atnaujintus pagal įvykdytas miško ūkines priemones ir kitus pasikeitimus;

31.2. miško masyvui suteikiamas unikalus identifikavimo kodas, kuris nesikeičia visą miško masyvo egzistavimo laiką;

31.3. miško masyvas įtraukiamas į Kadastro duomenų bazę, ir nuo to momento laikoma, kad jis įregistruotas Kadastre.

32. Kadastro duomenys atnaujinami šiais atvejais:

32.1. įvykdžius miško ūkines priemones (miško kirtimas, atkūrimas);

32.2. pasikeitus miškų grupei, pogrupiui ar kitiems Kadastro duomenis keičiantiems rodikliams;

32.3. atlikus valstybinę miškų inventorizaciją:

32.3.1. įregistruojami iš naujo inventorizuoti miško masyvai;

32.3.2. išregistruojami susijungę ir išnykę masyvai;

32.3.3. tikslinamos įregistruotų masyvų ribos ir kiti Kadastro duomenys;

32.4. miško savininko prašymu.

33. Kadastro duomenų bazėje esantys duomenys atnaujinami šia tvarka:

33.1. iš duomenų teikėjų gaunami dokumentai įregistruojami dokumentų archyve;

33.2. patikrinti dokumentų duomenys per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo įrašomi į Kadastro duomenų bazę;

33.3. senieji duomenys perkeliami į duomenų bazės archyvą ir saugomi Kadastro tvarkymo įstaigos nustatytą laiką.

34. Klaidos Kadastro duomenų bazėje taisomos šia tvarka:

34.1. jeigu klaidingi duomenys įtraukti į duomenų bazę dėl Kadastro tvarkymo įstaigos kaltės, ji pati turi ištaisyti klaidą;

34.2. pateikti klaidingi ar neišsamūs duomenys grąžinami duomenų teikėjui, kuris turi per 10 darbo dienų nuo grąžinimo pateikti patikslintus duomenis;

34.3. jeigu tikrinant nustatoma, kad Kadastro duomenys neatitinka kito registro ar kadastro duomenų, apie tai pranešama tą registrą ar kadastrą tvarkančiai įstaigai.

35. Nustačiusi, kad į Kadastro duomenų bazę įtraukti klaidingi duomenys, Kadastro tvarkymo įstaiga nedelsdama klaidą ištaiso ir apie tai informuoja Kadastro duomenų naudotojus, kuriems šie klaidingi duomenys perduoti.

36. Miško masyvai išregistruojami Kadastro tvarkymo įstaigos sprendimu, jeigu:

36.1. miško masyvas išnyksta susijungęs su kitu miško masyvu;

36.2. miško masyvas išnykta dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių;

36.3. miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis.

37. Kai miško masyvas išregistruojamas, įrašoma jo išregistravimo data, o išregistruoto objekto duomenys iš Kadastro duomenų bazės perkeliami į Kadastro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi nuolat.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS IR KADASTRAIS

 

38. Kadastras tvarkomas naudojantis šių valstybės registrų ir kadastrų duomenimis:

38.1. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro – administracinių vienetų ribos, pavadinimai, gyvenamųjų vietovių pavadinimai;

38.2. Nekilnojamojo turto registro – sklypo naudojimo būdas ir pobūdis;

38.3. Nekilnojamojo turto kadastro – valdų ribos, kadastro vietovių ir kadastro vietovių blokų ribos;

38.4. Saugomų teritorijų kadastro – saugomų teritorijų ribos, identifikavimo kodai;

38.5. Upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro – upių, ežerų ir tvenkinių pavadinimai, ribos;

38.6. Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro – kultūros paveldo objektai, esantys miško žemėje; šių objektų pavadinimai, kodai, jų teritorijų ir apsaugos zonų ribos;

38.7. Lietuvos miško sėklinės bazės sąvado – miško selekcinė vertė.

39. Objektų duomenys į Kadastrą įrašomi naudojantis šių išorinių klasifikatorių duomenimis:

39.1. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro;

39.2. Nekilnojamojo turto kadastro vietovių;

39.3. kitų valstybės registrų sąraše įregistruotų klasifikatorių.

40. Duomenys iš kitų valstybės registrų ir kadastrų gaunami identifikuojant objektus pagal jų kontūrus, koordinates 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94), identifikavimo kodus. Naudojamasi kompiuteriniu ryšiu.

41. Konkreti tvarka, kurios laikydamiesi Kadastras ir kiti valstybės registrai ir kadastrai keičiasi duomenimis, nustatoma valstybės registrus ir kadastrus tvarkančių įstaigų sudaroma duomenų teikimo sutartimi.

 

VI. KADASTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

42. Kadastro duomenys yra vieši, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus.

43. Kadastro duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų teikimą.

44. Kadastro duomenys teikiami:

44.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

44.2. duomenų teikėjams – jų pateikti duomenys;

44.3. asmenims, pateikusiems Kadastro tvarkymo įstaigos nustatytosios formos prašymus, – Kadastro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka.

45. Visiems Kadastro duomenų naudotojams duomenys teikiami, išskyrus tuos atvejus, kai privačių miškų savininkams teikiami duomenys apie jų valdose esančius miškus, pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose numatoma duomenų teikimo informacijos laikmenomis arba ryšių kanalais apimtis, naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka.

46. Valstybės valdžios, valdymo ir savivaldybių institucijų, turinčių teisę 2001–2004 metais neatlygintinai gauti valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenis, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 (Žin., 2001, Nr. 12-337; 2003, Nr. 83-3799), duomenys teikiami neatlygintinai.

47. Kadastro duomenimis naudotojas negali naudotis kitaip ar kitam tikslui, negu nustatyta juos teikiant.

 

VII. KADASTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

48. Kadastro duomenys perduodami užsienio valstybėms Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais.

49. Kadastro duomenys gali būti teikiami tarptautiniams kompiuterių tinklams tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais.

 

VIII. KADASTRO DUOMENŲ SAUGA

 

50. Vadovaujančioji Kadastro tvarkymo įstaiga, laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Bendrųjų duomenų saugos reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45), Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos patvirtintų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, taip pat šių Nuostatų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių informacijos saugos priemones, reikalavimų, nustato ir užtikrina administracines, technines, organizacines, programines ir kitas priemones, saugančias Kadastro duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo.

51. Už Kadastro duomenų saugą atsako Kadastro tvarkymo įstaiga. Duomenų saugos priemonės detalizuojamos Kadastro techninėje užduotyje.

52. Kadastro tvarkymo įstaiga ir Kadastro duomenų naudotojai už duomenų saugos reikalavimų pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. KADASTRO FINANSAVIMAS

 

53. Kadastras steigiamas ir tvarkomas Kadastro tvarkymo įstaigai patvirtintomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

X. KADASTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

54. Kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Reorganizuojamo kadastro duomenys perduodami kitam valstybės registrui ar kadastrui, o likviduojamo Kadastro – valstybiniam archyvui Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389) nustatyta tvarka.

______________