LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 742 „DĖL ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO VALSTYBĖS ĮMONĖS ĮSTEIGIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. gruodžio 21 d. Nr. 1571

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymą (Žin., 2001, Nr. 55-1940) ir siekdama užtikrinti, kad būtų sukurtas Juridinių asmenų registras ir informacinė registro sistema, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti Teisingumo ministerijai:

1.1. vykdyti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės steigėjo funkcijas;

1.2. iki 2002 m. sausio 31 d., atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos pasiūlymus, parengti ir patvirtinti naujos redakcijos Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įstatus, kuriais šiai įmonei būtų priskirta juridinių asmenų registravimo funkcija;

1.3. kartu su Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, suderinus su Ūkio ministerija, iki 2002 m. sausio 31 d. parengti vykdomų juridinių asmenų registravimo funkcijų, Juridinių asmenų registrui steigti įsigytų materialinių vertybių perdavimo Teisingumo ministerijai ir reikiamų teisės aktų projektų parengimo planą;

1.4. į sudaromą Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės valdybą įtraukti po vieną Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos atstovą.

2. Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įsteigimo“ (Žin., 1997, Nr. 67-1689):

2.1. išdėstyti 2 punktą taip:

2. Pavesti Teisingumo ministerijai vykdyti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės steigėjo funkcijas“;

2.2. papildyti nurodytąjį nutarimą šiais 4.8–4.10 punktais:

4.8. užtikrinti Teisingumo ministerijos – Juridinių asmenų registro tvarkytojos funkcijų įgyvendinimą vykdant įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registravimą;

4.9. kurti Juridinių asmenų registro ir kitas su šiuo registru susijusias informacines sistemas;

4.10. teikti valstybės institucijoms ir kitiems vartotojams duomenis apie juridinius asmenis“.

3. Įpareigoti Aplinkos ministeriją, Teisingumo ministeriją ir Žemės ūkio ministeriją parengti ministerijų nuostatų pakeitimus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS