LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 m. BALANDŽIO
11 d. ĮSAKYMO Nr. D1-204 „DĖL MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1051

Vilnius

 

Pakeičiu Miško sanitarinės apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1596; 2010, Nr. 89-4724, Nr. 98-5106):

1. Įrašau 38.2 punkte vietoj žodžių „regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūros, išduodančios“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio, išduodančio“.

2. Įrašau 38.3 punkte po žodžio „tarnybos“ žodžius „Miško sanitarinės apsaugos skyriaus“.

3. Įrašau 40 punkte vietoj žodžių „regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūros, išduodančios“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio, išduodančio“.

4. Įrašau 50.2 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūrai arba Valstybinei miškų tarnybai“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui“.

5. Įrašau 51.1 punkte vietoj žodžių „Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūra“ žodžius „Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinis poskyris“.

6. Išbraukiu 53 punkte žodžius „regioninių aplinkos apsaugos departamentų“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas