VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRAŠYMO PRIPAŽINTI NUOLATINIU LIETUVOS GYVENTOJU FR0565 FORMOS, JOS PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 11 d. Nr. V-294

Vilnius

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 4 straipsnio 5 dalies bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 641 „Dėl Fizinio asmens, kuris nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, kreipimosi į mokesčio administratorių su prašymu pripažinti jį nuolatiniu Lietuvos gyventoju tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 51-2276) 2 punkto nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Prašymo pripažinti nuolatiniu Lietuvos gyventoju FR0565 formą (toliau – FR0565 forma).

1.2. Prašymo pripažinti nuolatiniu Lietuvos gyventoju FR0565 formos pildymo ir teikimo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – Vilniaus AVMI) kontroliuoti, kad fiziniai asmenys, kreipdamiesi su prašymu pripažinti juos nuolatiniais Lietuvos gyventojais, naudotų FR0565 formą ir vadovautųsi Taisyklėmis.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0565 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui parengti kompiuteriniu būdu pildytiną FR0565 formos variantą ir jį paskelbti Inspekcijos interneto svetainėje.

2.4. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti FR0565 formos blankų pagaminimą ir jais aprūpinti apskričių valstybines mokesčių inspekcijas.

2.5. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir Vilniaus AVMI viršininkui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

______________


FR0565 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2003 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-294

 

______________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. lapkričio mėn. 11 d.

įsakymu Nr. V-294

 

PRAŠYMO PRIPAŽINTI NUOLATINIU LIETUVOS GYVENTOJU FR0565 FORMOS PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prašymo pripažinti nuolatiniu Lietuvos gyventoju FR0565 formos pildymo ir teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato fizinio asmens, kuris nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas (toliau – asmuo), prašymo pripažinti nuolatiniu Lietuvos gyventoju FR0565 formos (toliau – prašymas) užpildymo ir teikimo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Vilniaus AVMI) Vilniaus skyriui tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu (toliau – GPMĮ; Žin., 2002, Nr. 73-3085) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 641 patvirtinta Fizinio asmens, kuris nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, kreipimosi į mokesčio administratorių su prašymu pripažinti jį nuolatiniu Lietuvos gyventoju tvarka (toliau – Tvarka; Žin., 2003, Nr. 51-2276).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka GPMĮ ir Tvarkoje vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMO PILDYMO TVARKA

 

4. Prašymo laukelius, išskyrus B dalį „Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus sprendimas“, pildo prašymą teikiantis asmuo:

4.1. Prašymo 1 laukelyje įrašomas asmens kodas ar kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente;

4.2. Prašymo 2 laukelyje įrašomas asmens vardas ir pavardė;

4.3. Prašymo 3 laukelyje įrašomas asmens gyvenamosios vietos Lietuvoje adresas (savivaldybė, miestas, seniūnija, miestelis arba kaimas, gatvė, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris);

4.4. Prašymo 4 laukelyje įrašomas telefono arba fakso numeris;

4.5. Prašymo 5 laukelyje įrašomas asmens elektroninio pašto adresas (jeigu asmuo jo neturi, laukelis nepildomas);

4.6. Prašymo 6 laukelyje įrašoma prašymo pildymo data (metai, mėnuo, diena);

4.7. Prašymo A dalyje „Gyventojo prašymas“ įrašomi metai, kuriais asmuo prašo pripažinti jį nuolatiniu Lietuvos gyventoju;

4.8. Prašymo 7 laukelyje įrašomas prie prašymo pridedamų dokumentų lapų skaičius.

5. Prašymą pasirašo ir savo vardą bei pavardę nurodo prašymą teikiantis asmuo, kuris nori būti pripažintas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.

6. Gauto prašymo, kuriame užpildyti 1–7 laukeliai, A dalis bei pridėti privalomi dokumentai, B dalį „Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus sprendimas“ užpildo Vilniaus AVMI Vilniaus skyriaus pareigūnas:

6.1. įrašo asmens, kuris pripažįstamas arba nepripažįstamas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, vardą, pavardę ir nurodo metus, kuriais tas asmuo pripažįstamas ar nepripažįstamas nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Nuolatiniu Lietuvos gyventoju asmuo gali būti pripažįstamas tą mokestinį laikotarpį, kurį jo gautos pajamos atitiko GPMĮ 4 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus;

6.2. jeigu nusprendžiama asmenį pripažinti nuolatiniu Lietuvos gyventoju, įrašomas tokiam asmeniui suteiktas laikinas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kuriuo asmuo įregistruojamas Mokesčio mokėtojų registre. Tuo atveju, jeigu nusprendžiama, kad asmuo negali būti pripažintas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, ši eilutė nepildoma;

6.3. šią prašymo dalį pasirašo Vilniaus AVMI Vilniaus skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas asmuo, nurodydamas savo vardą, pavardę, sprendimo priėmimo datą, ir patvirtina Vilniaus AVMI Vilniaus skyriaus spaudu.

 

III. PRAŠYMO TEIKIMO TVARKA

 

7. Prašymą asmuo privalo teikti Vilniaus AVMI Vilniaus skyriui.

8. Pagal GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies nuostatas nuolatiniu Lietuvos gyventoju yra laikomas fizinis asmuo:

8.1. kurio nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje, arba

8.2. kurio asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje, arba

8.3. kuris mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbūna ištisai ar su pertraukomis 183 arba daugiau dienų, arba

8.4. kuris Lietuvoje išbūna ištisai arba su pertraukomis 280 ar daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir vieną iš šių mokestinių laikotarpių Lietuvoje išbūna su pertraukomis 90 arba daugiau dienų.

Prašymą Vilniaus AVMI Vilniaus skyriui gali teikti tik toks asmuo, kuris pagal GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies nuostatas mokestiniu laikotarpiu nebuvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju ir kurio tą laikotarpį gautos pajamos atitiko GPMĮ 4 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus. t. y. ne mažiau kaip 90 proc. jo tą mokestinį laikotarpį gautų pajamų sudarė pajamos, kurių šaltinis buvo Lietuvoje, išskyrus pajamas, kurios buvo neapmokestinamos pagal GPMĮ 17 straipsnio nuostatas, ir pajamas, kurioms buvo pritaikytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatytos pajamų mokesčio lengvatos.

9. Prašymas Vilniaus AVMI Vilniaus skyriui turi būti pateiktas iki gegužės 1 d. kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, kurį asmens gautos pajamos atitiko GPMĮ 4 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus, nes tuo atveju, jei asmuo bus pripažintas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, pagal GPMĮ 27 straipsnį jis iki tos datos privalės pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

10. Kartu su prašymu Vilniaus AVMI Vilniaus skyriui turi būti pateikta:

10.1. užsienio valstybės, kurios nuolatiniu gyventoju buvo laikomas asmuo, mokesčių administratoriaus patvirtinta pažyma apie tai, kad asmuo tą mokestinį laikotarpį, kurį prašo būti pripažintas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, nebuvo laikomas tos užsienio valstybės nuolatiniu gyventoju;

10.2. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinta pažyma apie per tą mokestinį laikotarpį asmens gautas pajamas, nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis;

10.3. dokumentai, įrodantys, kad asmuo tą mokestinį laikotarpį, kurį prašo būti pripažintas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, gavo ne mažiau kaip 90 procentų pajamų, kurių šaltinis buvo Lietuvoje:

10.3.1. jei asmuo mokestiniu laikotarpiu gavo A klasės pajamų, kurių šaltinis buvo Lietuvoje, kartu su prašymu turi būti pateikiama pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens jam išduota apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, taikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio bei išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio pažyma (šios pažymos FR0466 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-104; Žin., 2003, Nr. 37-1642);

10.3.2. jei asmuo mokestiniu laikotarpiu gavo B klasės pajamų, kurių šaltinis buvo Lietuvoje, tai kartu su prašymu turi būti pateikiama nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos (šios deklaracijos FR0459 forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-46; Žin., 2003, Nr. 16-689), kurią asmuo tuo laikotarpiu pateikė AVMI, kopija.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Kompiuteriniu būdu pildytinas prašymas skelbiamas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: www.vmi.lt.

Spaustuviniu būdu pagamintus prašymus išduoda AVMI ir jų teritoriniai skyriai.

12. Vilniaus AVMI Vilniaus skyrius sprendimą pripažinti arba nepripažinti asmenį nuolatiniu Lietuvos gyventoju priima per 30 dienų nuo prašymo gavimo. Jei sprendimui priimti būtina kreiptis į užsienio valstybės kompetentingus asmenis, sprendimo priėmimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip iki 15 dienų nuo tokios informacijos gavimo iš užsienio valstybių kompetentingų asmenų.

13. Vilniaus AVMI Vilniaus skyrius, priėmęs sprendimą pripažinti arba nepripažinti asmenį nuolatiniu Lietuvos gyventoju, prašymo kopiją grąžina jį pateikusiam asmeniui. Vilniaus AVMI Vilniaus skyrius pasilieka prašymo ir prie jo pridėtų dokumentų originalus.

14. Tuo atveju, kai priimamas sprendimas asmenį laikyti nuolatiniu Lietuvos gyventoju, Vilniaus AVMI Vilniaus skyrius tokį asmenį įregistruoja Mokesčio mokėtojų registre.

______________