LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL KAROLINIŠKIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2008 m. kovo 26 d. Nr. D1-159

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu, 28 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 28 straipsnio 5 ir 6 dalimis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484; 2005, Nr. 150-5481) 1.31 punktu:

1. Tvirtinu Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planą (pridedama)*.

2. Pavedu Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

2.1. per 15 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat Vilniaus miesto savivaldybei;

2.3. organizuoti Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano įgyvendinimą.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. kovo 26 d.

įsakymu Nr. D1-159

 

KAROLINIŠKIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANAS

 

KAROLINIŠKIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANO AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGRINDINIAI TEIGINIAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas nustato teritorijos naudojimo pobūdį ir apsaugos reglamentą, tvarkymo priemones gamtos, kultūros vertybių, biologinės įvairovės, gamtos išteklių subalansuotam naudojimui ir atkūrimui, pateikia pasiūlymus pažintinio turizmo ir kitos rekreacinės infrastruktūros plėtrai.

2. Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano tikslai:

2.1. nustatyti teritorijos tvarkymo principus bei kraštovaizdžio tvarkymo zonas;

2.2. numatyti teritorijos tvarkymo reglamentą;

2.3. numatyti teritorijos pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemones;

2.4. numatyti reikiamą infrastruktūrą pažintiniam turizmui bei rekreacijai organizuoti.

 

II. TERITORIJOS TVARKOMASIS ZONAVIMAS

 

3. Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plane pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 131-4704), nustatomos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės ir kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

3.1. konservacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų grupėje nustatoma reguliuojamos apsaugos (KOr) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.2. miško ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

3.2.1. ekosistemų apsaugos miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje nustatoma išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (MEk) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.2.2. apsauginių miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje nustatoma specializuoto apsauginio ūkininkavimo (MAs) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.3. žemės ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: apsauginių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje nustatoma specializuoto apsauginio ūkininkavimo (ŽAs) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.4. kitos paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

3.4.1. apsauginių teritorijų miestų, miestelių, kaimų ir jų dalių kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje nustatoma sugriežtinto vizualinio reguliavimo (GAi) tvarkymo kraštovaizdžio zona;

3.4.2. komunikacinės-inžinerinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje nustatoma intensyviai technogenizuotos aplinkos komunikacinių-inžinerinių sklypų (NTu) kraštovaizdžio tvarkymo zona.

 

III. APSAUGOS IR TVARKYMO PRIEMONĖS

 

4. Numatoma sutvarkyti Plikakalnio atodangą ir jos aplinką:

4.1. praplatinti ir perkelti regyklos apsauginius turėklus toliau nuo atodangos yrančio šlaito;

4.2. iškirsti atodangos šlaite augančius krūmus ir medžius;

4.3. iškirsti atodangos kraštuose augančius medžius, padidinant regyklos panoraminį vaizdą;

4.4. pastatyti informacinį stendą.

5. Numatoma apsaugoti šlaitus nuo vandens sukeltos erozijos, įrengiant šlaitų sutvirtinimus arba vandens nubėgimo kanalus.

6. Siekiant sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui tvarkymo plane pažymėtose vietose numatoma įrengti šią rekreacinę infrastruktūrą:

6.1. turistinių trasų sistemą, kurią sudaro įvairaus dydžio linijiniai ir tranzitiniai pėsčiųjų maršrutai, kuriais būtų patogu pasiekti lankytinas draustinio vietas ir objektus, taip pat integruotis į bendrą Vilniaus miesto dviračių trasų tinklą;

6.2. pastatomi pagrindiniai informaciniai stendai, draustinio ženklai, įrengiamos atokvėpio vietos, regyklos. Siekiant pailginti lankymosi draustinyje sezoną ir vystyti žiemos turizmą – numatomos slidžių ir rogučių nusileidimo trasos;

6.3. renginių vietą, automobilių stovėjimo aikštelę, laužavietę, maudymosi vietą su tam skirta infrastruktūra prie Neries upės.

7. Draustinyje negalima užtverti privažiavimo kelių ar priėjimo prie lankomų objektų, turistinių trasų (takų) ir kelių.

 

IV. GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS KRYPTYS

 

8. Draustinyje numatomi šie apribojimai statybai:

8.1. nauja statyba draustinyje nenumatoma;

8.2. rekonstruojamiems gyvenamiesiems ir visuomeninės paskirties pastatams turi būti išlaikomas esamas aukštingumas bei užstatymo tankis.

______________

 * Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindiniai teiginiai skelbiami „Valstybės žiniose“. Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas skelbiamas „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www. valstybes-zinios. lt) bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (http://www. vstt. lt). Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano originalas saugomas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kadastro skyriuje. Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.