LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. vasario 8 d. Nr. 197

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389) 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 542 „Dėl Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pertvarkymo“ (Žin., 1995, Nr. 33-799) 2 punktą;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 760 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 542 „Dėl Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pertvarkymo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 59-1668).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. vasario 8 d. nutarimu Nr. 197

 

LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Lietuvos archyvų departamentas, departamentas) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

2. Lietuvos archyvų departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

Lietuvos archyvų departamento veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais strateginiais veiklos planais, kuriuose nurodyti svarbiausieji Lietuvos archyvų departamento uždaviniai ir jų įgyvendinimo būdai. Rengiami Lietuvos archyvų departamento vienerių, trejų, penkerių ir dešimties metų strateginiai veiklos planai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ilgalaikį strateginį veiklos planą.

3. Lietuvos archyvų departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Lietuvos archyvų departamento buveinė – Mindaugo g. 8, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Lietuvos archyvų departamentas yra biudžetinė įstaiga.

 

II. LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Svarbiausieji Lietuvos archyvų departamento uždaviniai yra:

5.1. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką ir strategiją raštvedybos ir archyvų srityje, sudaryti sąlygas efektyviai valdyti dokumentus, užtikrinti valstybės institucijų, įstaigų ir ūkio subjektų veiklos skaidrumą ir atskaitingumą;

5.2. vykdyti Lietuvos archyvų fondo priežiūrą ir užtikrinti dokumentinio paveldo – svarbios šalies kultūros paveldo dalies – išsaugojimą;

5.3. valdyti Lietuvos valstybinį archyvų fondą, valstybinius archyvus ir kitas pavaldžias įstaigas.

6. Lietuvos archyvų departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

6.1. dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

6.2. rengia ir derina teisės aktus dokumentų rengimo, tvarkymo, saugojimo ir naudojimo klausimais;

6.3. organizuoja Lietuvos valstybinio archyvų fondo dokumentų kaupimą, saugojimą ir naudojimą, kaupia informaciją apie lituanistinius dokumentus užsienio valstybių saugyklose, sprendžia šių dokumentų originalų ar jų kopijų įsigijimo klausimus;

6.4. analizuoja pasaulines dokumentų ir archyvų valdymo tendencijas, nustato pagrindines valstybinės archyvų sistemos veiklos kryptis;

6.5. nustatytąja tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja valstybinius archyvus, kitas pavaldžias įstaigas;

6.6. nustato pavaldžioms įstaigoms uždavinius, aprobuoja jų veiklos planus, gauna ataskaitas, kontroliuoja jų veiklą;

6.7. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

6.8. kontroliuoja, kaip naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos valstybiniuose archyvuose ir kitose Lietuvos archyvų departamento reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

6.9. organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių priežiūrą ir kontrolę raštvedybos organizavimo, Lietuvos valstybinio archyvų fondo kaupimo, saugojimo ir naudojimo srityje;

6.10. organizuoja ir administruoja valstybinės archyvų sistemos teikiamas paslaugas;

6.11. sudaro ir tvarko Lietuvos archyvų fondo sąvadą;

6.12. kaupia ir skleidžia informaciją apie viešojo sektoriaus dokumentų kompleksus, informuoja visuomenę apie valstybinės archyvų sistemos veiklą;

6.13. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia tarpvalstybinių sutarčių projektus, dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus;

6.14. organizuoja valstybinės archyvų sistemos darbuotojų tobulinimosi programas;

6.15. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

 

III. LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO TEISĖS

 

7. Lietuvos archyvų departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

7.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, viešųjų įstaigų bei organizacijų, ūkio subjektų informaciją Lietuvos archyvų departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

7.2. pagal savo kompetenciją tikrinti, kaip valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų;

7.3. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo grupes teisės aktų projektams rengti;

7.4. pagal savo kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis.

8. Lietuvos archyvų departamentas turi ir kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktas teises.

 

IV. LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Lietuvos archyvų departamentui vadovauja generalinis direktorius, kurį 5 metams skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Ministras Pirmininkas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130) nustatyta tvarka. Generalinis direktorius yra pavaldus Ministrui Pirmininkui. Generalinis direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

Generalinis direktorius turi pavaduotojus, kuriuos jis skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Generalinio direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai atskaitingi generaliniam direktoriui, kuris nustato jų kompetenciją.

10. Lietuvos archyvų departamento generalinis direktorius:

10.1. sprendžia Lietuvos archyvų departamento kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už tai, kad būtų vykdomi Lietuvos archyvų departamentui pavesti uždaviniai;

10.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;

10.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų departamento kompetencijos klausimais projektus;

10.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

10.5. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos archyvų departamento veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

10.6. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Generalinio direktoriaus norminiai įsakymai ir kiti teisės aktai Lietuvos archyvų fondo klausimais privalomi visiems valstybinio administravimo subjektams, juridiniams asmenims ir pareigūnams;

10.7. tvirtina Lietuvos archyvų departamento struktūrą, pareigybių sąrašą ir kategorijas, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

10.8. tvirtina Lietuvos archyvų departamento padalinių nuostatus;

10.9. tvirtina Lietuvos archyvų departamentui pavaldžių įstaigų nuostatus, jų struktūrą ir pareigybių sąrašus;

10.10. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Lietuvos archyvų departamento valstybės tarnautojus, pavaldžių įstaigų vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines nuobaudas;

10.11. vykdo kitus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktus įgaliojimus.

11. Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus nesant, generalinio direktoriaus pareigas eina jo įsakymu įgaliotas vienas iš jo pavaduotojų.

12. Lietuvos archyvų departamente sudaroma kolegija, kuri yra generalinio direktoriaus patariamoji institucija. Kolegiją sudaro generalinis direktorius (pirmininkas) ir generalinio direktoriaus pavaduotojai (pagal pareigas), kiti departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovai.

Lietuvos archyvų departamento kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina generalinis direktorius. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

13. Specifiniams dokumentų ir archyvų valdymo klausimams nagrinėti gali būti sudaromos ekspertų komisijos ir darbo grupės. Jų personalinę sudėtį ir nuostatus tvirtina generalinis direktorius.

 

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMO Į TARNYBĄ IR JŲ DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

14. Valstybės tarnautojų tarnybos, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

VI. LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

15. Lietuvos archyvų departamentas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

 

VII. LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

16. Lietuvos archyvų departamento finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Lietuvos archyvų departamentas gali pasibaigti arba būti pertvarkytas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________