LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ BEI NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 22 d. Nr. 777

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2470) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„lietuvos respublikos vyriausybė

nutarimas

 

DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 591 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 777

redakcija)

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) reglamentuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos organizavimą ir vykdymą.

2. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsena – tikslingai organizuotas duomenų apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, jo padarinius, vartojimo prevenciją, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartą rinkimas, kaupimas, apdorojimas, analizė, vertinimas ir teikimas.

 

 

II. NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) APYVARTOS STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

3. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėseną organizuoja, koordinuoja ir vykdo Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Narkotikų kontrolės departamentas).

4. Duomenis apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, jo padarinius, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartą renka, kaupia, apdoroja, analizuoja ir teikia šios valstybės institucijos ir įstaigos pagal atliekamas funkcijas ir veiklos sritis:

4.1. Krašto apsaugos ministerija – apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą tarp karių, krašto apsaugos sistemoje vykdytas narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;

4.2. Sveikatos apsaugos ministerija apie:

4.2.1. narkotinių ir psichotropinių medžiagų teisėtos apyvartos kontrolę, vaistų (vaistinių preparatų), kurių sudėtyje yra pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), teisėtą apyvartą;

4.2.2. apsinuodijimus narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;

4.2.3. asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, skaičių; asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, sergamumą, ligotumą, mirtį; suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas asmenims, kurie kreipėsi dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas;

4.2.4. asmenų sergamumą ir (ar) ligotumą užkrečiamosiomis ligomis, susijusiomis su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu, šių ligų paplitimą;

4.2.5. asmenims, sergantiems priklausomybe nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, taikomas pakaitinio gydymo ir kitas gydymo programas, pagal šias programas gydomų asmenų skaičių;

4.2.6. fizinius ir juridinius asmenis, kurie turi teisę užsiimti veikla, susijusia su nuodingomis medžiagomis, jeigu minėtos medžiagos įtrauktos į Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-975 (Žin., 2005, Nr. 3-47), ir patenka į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sąrašą, numatytą 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46);

4.3. Švietimo ir mokslo ministerija – apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą švietimo įstaigose ir prevencijos priemonių įgyvendinimą;

4.4. Aplinkos apsaugos agentūra – pagal Narkotikų kontrolės departamento pateiktą cheminių medžiagų sąrašą – apie Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų preliminariai įregistruotas ir registruotas chemines medžiagas 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1) nustatyta tvarka, nepažeidžiant Europos cheminių medžiagų agentūros nustatytų apribojimų dėl informacijos teikimo, be to, suteikia Narkotikų kontrolės departamentui prieigą prie cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazės, atsižvelgdama į teisės aktuose nustatytus duomenų ir informacijos, kurie yra valstybės ar tarnybos ir komercinė bei pramoninė paslaptis, apsaugos reikalavimus;

4.5. Valstybinė darbo inspekcija – apie darbuotojų, nukentėjusių nuo nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, kurie įvykio metu buvo apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, skaičių;

4.6. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos apie:

4.6.1. užregistruotų fizinių asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais) ar jų kontrabanda, skaičių;

4.6.2. užregistruotų fizinių asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, apsvaigus nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, skaičių;

4.6.3. užregistruotų fizinių asmenų, sergančių priklausomybe nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų ir įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, skaičių;

4.6.4. informaciją apie ikiteisminio tyrimo metu paimtus (surastus) narkotinių, psichotropinių medžiagų ar jų pirmtakų (prekursorių) kiekius (mg, g, ml, vnt.);

4.6.5. užregistruotas nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų pirmtakais (prekursoriais);

4.7. Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos apie:

4.7.1. narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą laisvės atėmimo vietose;

4.7.2. asmenų, sergančių priklausomybe nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, skaičių laisvės atėmimo vietose;

4.7.3. vykdomas laisvės atėmimo vietose narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos, gydymo ir reabilitacijos programas;

4.7.4. užregistruotas nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis laisvės atėmimo vietose;

4.8. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos – apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo į Bendrijos muitų teritoriją iš trečiųjų šalių ir eksporto iš šios teritorijos į trečiąsias šalis atvejus;

4.9. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos apie:

4.9.1. užregistruotus administracinius teisės pažeidimus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ar jų pirmtakais (prekursoriais);

4.9.2. asmenų, apsvaigusių nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, padarytų administracinių teisės pažeidimų skaičių;

4.9.3. eismo automobilių keliais įvykių dėl asmenų, apsvaigusių nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, kaltės skaičių;

4.9.4. Lietuvos Respublikos mastu policijos vykdytas prevencines priemones, kuriomis siekiama mažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlą, užkardyti neteisėtus veiksmus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ir jų pirmtakais (prekursoriais);

4.9.5. kitus neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos rodiklius;

4.10. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o teisės aktų nustatyta tvarka pradėjus veikti Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registrui – Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro tvarkymo įstaiga – apie mirtis, kurių pagrindinė priežastis – narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas;

4.11. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija – apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka vykdomos cheminių medžiagų tvarkymo kontrolės metu nustatytus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimo atvejus, juos naudojančių ūkio subjektų patikrinimo rezultatus;

4.12. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – apie rinkoje esančius pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), kurie naudojami veterinarinių vaistų, pašarų priedų ir pašarų gamyboje;

4.13. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas – apie mirčių, kurių tiesioginė ir netiesioginė priežastis – narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas, tačiau šių medžiagų rasta mirusiojo organuose ir biologiniuose skysčiuose, skaičių ir rastų medžiagų pavadinimus.

 

III. STEBĖSENOS REZULTATŲ TEIKIMAS

 

5. Valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos šio aprašo 4 punkte (išskyrus 4.4 punktą), informaciją Narkotikų kontrolės departamentui teikia už praėjusius kalendorinius metus kasmet raštu arba elektronine forma einamųjų metų II ketvirtį.

6. Duomenų pateikimo formos, suderinus su duomenis teikiančiomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, tvirtinamos Narkotikų kontrolės departamento direktoriaus.

7. Narkotikų kontrolės departamentas gautus stebėsenos duomenis kiekvienų metų IV ketvirtį apibendrina, parengia narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos vertinimą ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, taip pat skelbia juos leidiniuose ir interneto svetainėse.

8. Narkotikų kontrolės departamentas gali pasitelkti ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų specialistus vertinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, jo padarinius, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartą ir jos padarinius.

 

_________________