LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJO PRIPAŽINIMO ŽUVUSIU ATLIEKANT TARNYBINES PAREIGAS ARBA MIRUSIU DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMU, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. spalio 31 d. Nr. 1090

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2006, Nr. 4-97, Nr. 72-2689) 43 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, taisykles (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.

spalio 31 d. nutarimu Nr. 1090

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PRIPAŽINIMO ŽUVUSIU ATLIEKANT TARNYBINES PAREIGAS ARBA MIRUSIU DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMU, TAISYKLĖS

 

1. Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, tvarką.

2. Valstybės tarnautojus į pareigas priimantis asmuo, o kai valstybės tarnautojus į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovas, gavęs informacijos apie tai, kad valstybės tarnautojas galėjo žūti atlikdamas tarnybines pareigas ar mirti dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, per 3 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos paveda valstybės tarnautojui, kompetentingam nustatyti visas įvykio, kuris buvo valstybės tarnautojo žūties ar mirties priežastis (toliau vadinama – įvykis), aplinkybes, atlikti tarnybinį patikrinimą arba sudaro komisiją įvykiui ištirti. Į komisijos sudėtį įeina valstybės tarnautojai, kompetentingi nustatyti visas įvykio aplinkybes.

3. Tarnybinio patikrinimo tikslas – nustatyti, ar yra priežastinis ryšys tarp įvykio ir valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme numatytų funkcijų atlikimo, ar nėra Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 43 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojas negali būti pripažintas žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu.

4. Tarnybinį patikrinimą atliekantis valstybės tarnautojas ar komisija turi atlikti šį patikrinimą ir surašyti tarnybinio patikrinimo išvadą per 30 kalendorinių dienų nuo pavedimo atlikti tarnybinį patikrinimą dienos.

5. Jeigu tarnybinio patikrinimo metu paaiškėja aplinkybės, neleidžiančios tarnybinio patikrinimo baigti per šių Taisyklių 4 punkte nustatytą terminą, tarnybinio patikrinimo terminas gali būti pratęstas tokiam laikotarpiui, kiek trunka nurodytos aplinkybės. Valstybės tarnautojus į pareigas priimantis asmuo, o kai valstybės tarnautojus į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovas priima sprendimą dėl tarnybinio patikrinimo termino pratęsimo, gavęs tarnybinį patikrinimą atliekančio valstybės tarnautojo ar komisijos motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl šio termino pratęsimo.

6. Jeigu dėl įvykio pradedamas ikiteisminis tyrimas, tarnybinis patikrinimas gali būti sustabdytas iki prokuroro nutarimo ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Sprendimą dėl tarnybinio patikrinimo sustabdymo priima valstybės tarnautojus į pareigas priimantis asmuo, o kai valstybės tarnautojus į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovas, gavęs tarnybinį patikrinimą atliekančio valstybės tarnautojo ar komisijos motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl šio patikrinimo sustabdymo. Tokiu atveju tarnybinio patikrinimo atlikimo terminas toliau skaičiuojamas nuo prokuroro nutarimo ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

7. Tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodoma:

7.1. tarnybinio patikrinimo atlikimo pagrindas, tarnybinį patikrinimą atliekančio valstybės tarnautojo ar komisijos narių pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės);

7.2. įvykio esmė ir padariniai;

7.3. surinktos įvykio faktinės aplinkybės;

7.4. įvykio priežastys ir sąlygos;

7.5. ar tarp įvykio, kuris buvo valstybės tarnautojo žūties ar mirties priežastis, ir jo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimo yra nustatytas priežastinis ryšys;

7.6. ar buvo nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių valstybės tarnautojas negali būti pripažintas žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu;

7.7. motyvuotas siūlymas valstybės tarnautojus į pareigas priimančiam asmeniui pripažinti arba nepripažinti, kad valstybės tarnautojas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu.

8. Tarnybinio patikrinimo išvadoje gali būti pateikta tarnybinį patikrinimą atliekančios komisijos nario, nesutinkančio su komisijos siūlymu, atskira motyvuota nuomonė.

9. Tarnybinio patikrinimo išvada teikiama valstybės tarnautojus į pareigas priimančiam asmeniui.

10. Valstybės tarnautojus į pareigas priimantis asmuo, atsižvelgdamas į tarnybinio patikrinimo išvadą, ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo šios išvados gavimo dienos priima atitinkamu teisės aktu įformintą motyvuotą sprendimą (o kai valstybės tarnautojus į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, toks sprendimas priimamas artimiausio posėdžio metu):

10.1. pripažinti, kad valstybės tarnautojas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu;

10.2. arba nepripažinti, kad valstybės tarnautojas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu.

11. Šių Taisyklių 10 punkte nurodyto sprendimo kopija per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama valstybės tarnautojo šeimos nariams, turintiems teisę į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 4 dalyje nurodytą pašalpą.

12. Valstybės tarnautojus į pareigas priimančio asmens sprendimas pripažinti ar nepripažinti, kad valstybės tarnaujas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

______________