LIETUVOS RESPUBLIKOS
 SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2008 m. lapkričio 6 d. Nr. X-1781

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238)

 

1 straipsnis. 29 straipsnio 1 dalies pakeitimas

29 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodį „teisėjų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Seimo kontrolierių darbo užmokesčio dydį ir apmokėjimo sąlygas nustato Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS