LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU NAFTA, KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS, NUOTEKOMIS IR ŠIUKŠLĖMIS LAIVUOSE IR UOSTŲ PRIĖMIMO ĮRENGINIUOSE, REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. vasario 8 d. Nr. 3-46

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2731) 11, 14, 15, 18 ir 25 straipsniais, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 75-2264; 2005, Nr. 31-974) 3 straipsnio 2 dalimi ir siekdamas užtikrinti tinkamą 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos, pataisytos 1978 m. protokolu (Žin., 2004, Nr. 138-5030), nuostatų vykdymą Lietuvos Respublikoje:

1. Tvirtinu Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo įrenginiuose, registravimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. 428 „Dėl „Operacijų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir priėmimo įrenginiuose registravimo taisyklių“ ir žurnalų pavyzdžių patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 119-3122).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                              ALGIRDAS BUTKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2007 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3-46

 

OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU NAFTA, KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS, NUOTEKOMIS IR ŠIUKŠLĖMIS LAIVUOSE IR UOSTŲ PRIĖMIMO ĮRENGINIUOSE, REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo įrenginiuose Lietuvos Respublikos vidaus ir teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir atviroje jūroje (toliau – operacijos), registravimo tvarką.

2. Šios taisyklės taikomos laivams, plaukiojantiems su Lietuvos valstybės vėliava, neatsižvelgiant į jų paskirtį ir priklausomybę, kitiems laivams, vykdantiems veiklą išskirtinai Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje esančiuose vandenyse, bei uostų priėmimo įrenginiams.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Laivas-rinktuvas – bet kuris savaeigis arba nesavaeigis plaukiojantis įrenginys, skirtas laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams surinkti bei perduoti valyti, laidoti arba perdirbti.

Nuotekos – nuotekos ir kitos atliekos iš bet kokio tipo tualetų, pisuarų ir jų patalpų špigatų, medicininių patalpų (vaistinės, ligoninės ir pan.), patalpų, kuriose laikomi gyvuliai, arba kitos nuotekos, sumaišytos su pirmiau nurodytomis nuotekomis.

Šiukšlės – visų rūšių maistinės, buitinės ir eksploatacinės atliekos (išskyrus šviežią žuvį ir jos atliekas), kurios susidaro įprastos laivo eksploatacijos metu ir turi būti nuolat arba periodiškai šalinamos iš laivo.

Tankiams – laivas, sukonstruotas ir naudojamas skystai naftai bei jos produktams vežti.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 3-414/346 „Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių likučių tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 77-3535).

 

II. OPERACIJŲ REGISTRAVIMAS

 

4. Kiekvieną operaciją, atliekamą su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laive ir uosto priėmimo įrenginyje, iš karto būtina registruoti tam skirtame žurnale.

5. Esant atsitiktiniams ir kitiems išimtiniams naftos, kitų kenksmingų medžiagų išmetimams, laivo kapitonas arba budintis kapitono padėjėjas privalo atitinkamuose žurnaluose užregistruoti teršalų išmetimo faktą bei tai, kam pranešta apie išmetimą, ir imtis visų būtinų priemonių, kad išmetimo pasekmės būtų minimalios.

6. Operacijos registruojamos:

6.1. Operacijų, atliekamų su nafta, registracijos žurnalo 1 dalyje, forma N-1 (1 priedas);

6.2. Operacijų, atliekamų su nafta, registracijos žurnalo 2 dalyje, forma N-2 (2 priedas);

6.3. Operacijų, atliekamų su kroviniu, registracijos žurnale, forma N-3 (3 priedas);

6.4. Operacijų, atliekamų su šiukšlėmis, registracijos žurnale, forma N-4 (4 priedas);

6.5. Operacijų, atliekamų su nuotekomis, registracijos žurnale, forma N-5 (5 priedas);

6.6. Operacijų, atliekamų su įpakuotomis kenksmingomis medžiagomis, registracijos žurnale, forma N-6 (6 priedas);

6.7. Laivo operacijų, atliekamų su nafta, nuotekomis ir šiukšlėmis, registracijos suvestiniame žurnale, forma N-7 (7 priedas);

6.8. Laivo-rinktuvo krovos operacijų, atliekamų su teršalais, registracijos žurnale, forma N-8 (8 priedas);

6.9. Stacionaraus uosto priėmimo įrenginio atliekamų operacijų registracijos žurnale, forma N-9 (9 priedas).

7. Operacijų registracijos žurnaluose operacijos registruojamos pagal punktus, sugrupuotus į skyrius, kuriems suteikti raidiniai kodai.

8. Bet kuris įrašas operacijų registracijos žurnale turi atitikti laive atliktą operaciją.

9. Operacijos, atliekamos su kenksmingomis medžiagomis, skirtomis eksploatacinėms laivo reikmėms, neregistruojamos.

 

III. ŽURNALŲ TAIKYMO SRITIS

 

10. Operacijų, atliekamų su nafta, registracijos žurnalo I dalis turi būti kiekviename naftos tanklaivyje, kurio bendroji talpa 150 ir didesnė, bei kiekviename laive, kurio bendroji talpa 400 ir didesnė (ne naftos tanklaivyje).

11. Operacijų, atliekamų su nafta, registracijos žurnalo II dalis turi būti kiekviename naftos tanklaivyje, kurio bendroji talpa 150 ir didesnė.

12. Operacijų, atliekamų su kroviniu, registracijos žurnalas turi būti kiekviename laive, vežančiame piltines kenksmingas skystas medžiagas.

13. Operacijų, atliekamų su šiukšlėmis, registracijos žurnalas turi būti:

13.1. kiekviename laive, kurio bendroji talpa 400 ir didesnė;

13.2. kiekviename laive, turinčiame leidimą vežti 15 ar daugiau žmonių tarptautiniais reisais;

13.3. kiekvienoje stacionarioje ar plaukiojančioje platformoje, naudojamoje jūros dugno tyrimams ir eksploatacijai.

14. Operacijų, atliekamų su nuotekomis, registracijos žurnalas turi būti:

14.1. kiekviename laive, kurio bendroji talpa 200 ir didesnė;

14.2. kiekviename laive, kurio bendroji talpa mažesnė kaip 200 ir kuris turi leidimą vežti daugiau kaip 10 žmonių;

14.3. kiekviename laive, kurio bendroji talpa nereglamentuota ir kuris turi leidimą vežti daugiau kaip 10 žmonių tarptautiniais reisais.

15. Operacijų, atliekamų su įpakuotomis kenksmingomis medžiagomis, registracijos žurnalas turi būti kiekviename laive, vežančiame įpakuotas kenksmingas medžiagas.

16. Laivo operacijų su nafta, nuotekomis ir šiukšlėmis registracijos suvestinis žurnalas privalomas visiems kitiems laivams, nenurodytiems šių taisyklių 10, 11, 13 ir 14 punktuose.

17. Kiekvienas laivas-rinktuvas privalo turėti Laivo-rinktuvo krovos operacijų, atliekamų su teršalais, registracijos žurnalą.

18. Kiekvienas stacionarus uosto priėmimo įrenginys privalo turėti Stacionaraus uosto priėmimo įrenginio atliekamų operacijų registracijos žurnalą.

 

IV. ŽURNALŲ REIKALAVIMAI

 

19. Operacijų, atliekamų su nafta ir kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis, registracijos žurnalai (6.1–6.8 punktai) yra laivo dokumentai. Žurnalai turi būti įregistruoti laivo dokumentų registre, jų lapai sunumeruoti, įrišti ir patvirtinti laivo antspaudu.

20. Stacionaraus uosto priėmimo įrenginio atliekamų operacijų registracijos žurnalas (6.9 punktas) yra griežtos atskaitomybės dokumentas. Jo lapai turi būti sunumeruoti, įrišti, žurnalas įregistruotas ir patvirtintas uosto priėmimo įrenginio valdytojo.

21. Šių taisyklių 6.1–6.4 punktuose nurodytuose žurnaluose antraštės turi būti išspausdintos valstybine ir anglų kalbomis. Įrašai žurnaluose daromi valstybine kalba, o laivuose, plaukiojančiuose tarptautiniais reisais, ir anglų kalba.

22. Šių taisyklių 6.5–6.9 punktuose nurodytuose žurnaluose antraštės ir įrašai daromi valstybine kalba.

 

V. ŽURNALŲ TVARKYMAS

 

23. Įrašai žurnaluose daromi užbaigus operaciją. Darant įrašus, atitinkamose skiltyse įrašoma data, operacijos kodas ir punkto numeris. Reikalaujamos operacijų detalės chronologine tvarka įrašomos skiltyje „Operacijų registravimas“.

24. Šalia kiekvieno įrašo apie užbaigtą operaciją privalo pasirašyti už operaciją atsakingas asmuo. Kiekvieną užpildytą žurnalo puslapį pasirašo laivo kapitonas.

25. Įrašai žurnaluose turi būti įskaitomi, neleidžiama rašyti pieštuku. Klaidingas įrašas užbraukiamas plona tiesia linija taip, kad būtų galima jį perskaityti. Šalia klaidingo įrašo privalo pasirašyti už operaciją atsakingas asmuo.

26. Laivų ir uostų priėmimo įrenginių savininkai gali nustatyti ir kiekviename žurnale įrašyti papildomus tam tikro žurnalo tvarkymo nurodymus.

 

VI. ŽURNALŲ TVARKYMO KONTROLĖ

 

27. Šių taisyklių 6 punkte nurodytų žurnalų tvarkymo kontrolę pagal kompetenciją atlieka Lietuvos saugios laivybos administracija, Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija bei kitos institucijos, vykdančios valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę ir atliekančios taršos incidentų tyrimus.

28. Šių taisyklių 27 punkte nurodytų institucijų pareigūnams pareikalavus, laivų kapitonai, uostų priėmimo įrenginių vadovai privalo pateikti patvirtintas žurnalų įrašų apie atliktas operacijas kopijas, taip pat patvirtintas uostų priėmimo įrenginiuose išduodamų kvitų kopijas.

 

VII. ŽURNALŲ SAUGOJIMAS

 

29. Šių taisyklių 6.1–6.3 ir 6.5–6.8 punktuose nurodyti žurnalai laive saugomi trejus metus, o 6.4 punkte nurodytas žurnalas saugomas dvejus metus po paskutinio įrašo. Pasibaigus saugojimo terminui žurnalai turi būti perduoti į laivo savininko (valdytojo) archyvą.

30. Šių taisyklių 6.9 punkte nurodytas žurnalas bet kuriame stacionariame uosto priėmimo įrenginyje saugomas trejus metus po paskutinio įrašo, o pasibaigus šiam terminui turi būti perduotas į uosto priėmimo įrenginio savininko (valdytojo) archyvą kartu su užteršto vandens perdavimo į priėmimo įrenginius aktais.

 

VIII. ATSAKOMYBĖ UŽ ŽURNALO TVARKYMĄ

 

31. Už šių taisyklių 6.1–6.8 punktuose nurodytų žurnalų tvarkymą bei jų saugojimą laive atsako laivo kapitonas.

32. Už šių taisyklių 6.9 punkte nurodyto žurnalo tvarkymą bei jo saugojimą uosto priėmimo įrenginyje atsako šio uosto priėmimo įrenginio valdytojas.

______________


Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių

1 priedas

 

OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU NAFTA, REGISTRACIJOS

ŽURNALAS

 

(Forma N-1)

 

OIL RECORD BOOK

 

I dalis. Operacijos jėgainės patalpose

(Visiems laivams)

Part I. Machinery space Operations

(All ships)

 

OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU NAFTA, REGISTRACIJOS ŽURNALAS

OIL RECORD BOOK

 

I dalis. Operacijos jėgainės patalpose

(Visiems laivams)

Part I. Machinery space Operations

(All ships)

 

Laivo pavadinimas_________________________________________________________________

Name of ship

 

Skiriamasis numeris arba raidės______________________________________________________

Distinctive number or letters

 

Bendroji talpa____________________________________________________________________

Gross tonnage

 

Pradėtas: _________________________ Baigtas:________________________________________

Period from:                                               to:

 

Pastaba. Operacijų, atliekamų su nafta, registracijos žurnalo (toliau – žurnalas) I dalis turi būti kiekviename naftos tanklaivyje, kurio bendroji talpa 150 ir didesnė, bei kiekviename laive, kurio bendroji talpa 400 ir didesnė (ne naftos tanklaivyje), atitinkamoms operacijoms jėgainės patalpose užrašyti. Naftos tanklaiviuose turi būti ir žurnalo II dalis atitinkamoms krovos ir balastinėms operacijoms užrašyti.

 

Note. Oil Record Book Part I shall be provided to every oil tanker of 150 gross tonnage and above and every ship of 400 gross tonnage and above, other than oil tankers, to record relevant machinery space Operations. For oil tankers, Oil Record Book Part II shall also be provided to record relevant cargo/ballast Operations.


ĮVADAS

 

Kituose šios žurnalo dalies puslapiuose turi būti pateiktas visas laivo jėgainėje vykdomų ir žurnalo I dalyje privalomų registruoti operacijų sąrašas, kaip to reikalauja 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos, pataisytos 1978 m. protokolu (toliau – MARPOL 73/78 konvencija), I priedo 17 taisyklė. Įrašai sugrupuoti skyriais, pažymėtais atitinkamais raidiniais kodais.

Darant įrašus atitinkamose žurnalo skiltyse turi būti įrašoma data, operacijos kodas ir įrašo eilės numeris, operacijos detalės chronologine tvarka aprašomos tam skirtoje skilties dalyje.

Įrašą apie kiekvieną atliktą operaciją savo parašu tvirtina ir datuoja už ją atsakingas pareigūnas. Kiekvieną užpildytą puslapį pasirašo laivo kapitonas.

Žurnalo I dalyje daug vietos skirta įrašams apie naftos kiekį. Ribotas tankų matavimo prietaisų tikslumas, temperatūros kaita bei nuosėdos turi įtakos matavimo prietaisų rodmenų tikslumui. Vertinant įrašus žurnale reikia atsižvelgti į šias aplinkybes.

Atsitiktinio ar kito išimtinio naftos išpylimo atveju žurnalo I dalyje reikia nurodyti visas išpylimo aplinkybes ir priežastis.

Žurnalo I dalyje turi būti įregistruoti bet kokie naftos filtravimo įrangos sutrikimai.

Įrašai apie laivus, turinčius Tarptautinį apsaugos nuo užteršimo nafta liudijimą (toliau – IOPP liudijimas), turi būti mažiausiai anglų, prancūzų ar ispanų kalbomis. Jei yra įrašas ir oficialia valstybės, su kurios vėliava plaukioja laivas, kalba, jai teikiama pirmenybė iškilus ginčui ar nesutapimui.

Žurnalo I dalis turi būti laikoma laive, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad bet kuriuo metu prireikus ją būtų galima patikrinti, ir visada turi būti laive, išskyrus tempiamus laivus be įgulos. Po paskutinio įrašo žurnalas turi būti saugomas trejus metus.

Valstybės, MARPOL 73/78 konvencijos dalyvės, kompetentinga institucija turi teisę tikrinti bet kokio laivo, kuriam taikomas MARPOL 73/78 konvencijos I priedas, žurnalo I dalį, kol laivas yra tos valstybės uoste ar pakrantės terminale, taip pat gali padaryti bet kurio įrašo kopiją ir reikalauti laivo kapitono patvirtinti, kad kopija yra tikra. Tokia laivo kapitono patvirtinta žurnalo I dalies įrašo kopija visuose teismuose, nagrinėjant ginčus, yra laikoma kaip įraše nurodytų faktų įrodymas. Kompetentinga institucija turi patikrinti žurnalo I dalį ir gauti patvirtintas įrašų kopijas kiek galima operatyviau, neužlaikant laivo.

 

INTRODUCTION

 

The following pages of this section show a comprehensive list of items of machinery space Operations which are, when appropriate, to be recorded in the Oil Record Book Part I in accordance with regulation 17 of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78). The items have been grouped into operational sections, each of which is denoted by a letter Code.

When making entries in the Oil Record Book Part I, the date, operational Code and item number shall be inserted in the appropriate Columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank spaces.

Each completed operation shall be signed for and dated by the officer or officers in charge. The master of the Ship shall sign each completed page.

The Oil Record Book Part I contains many references to oil quantity. The limited accuracy of tank Measurement devices, temperature variations and clingage will affect the accuracy of these readings. The entries in the Oil Record Book Part I should be considered accordingly.

In the event of accidental or other exceptional discharge of oil statement shall be made in the Oil Record Book Part I of the circumstances of, and the reasons for, the discharge.

Any failure of the oil filtering equipment shall be noted in the Oil Record Book Part I.

The entries in the Oil Record Book Part I, for ships holding an IOPP Certificate, shall be at least in English, French or Spanish. Where entries in Official language of the State whose flag the ship is entitled to fly are also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

The Oil Record Book Part I shall be kept in such a place as to be readily available for inspection at all reasonable times and, except in the case of unmanned ships under tow, shall be kept on board the ship. It shall be preserved for a period of three years after the lašt entry has been made.

The competent authority of the Government of a Party to the Convention may inspect the Oil Record Book Part I on board any ship to which this Annex applies while the ship is in its port or offshore terminais and may make a copy of any entry in that book and may reąuire the master of the ship to certify that the copy is a true copy of such entry. Any copy so made which has been certified by the master of the ship as a true copy of an entry in the Oil Record Book Part I shall be made admissible in any juridical Proceedings as evidence of the facts stated in the entry. The inspection of an Oil Record Book Part I and the taking of a certified copy by the competent authority under this paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.


PRIVALOMŲ ĮRAŠŲ SĄRAŠAS

LIST OF ITEMS TO BE RECORDED

 

Kodas (raidė)

Code (letter

Punktas (numeris)

Item (numberi

Operacijų ir punktų pavadinimas

Name of Operations and items

(A)

 

BALASTO PRIĖMIMAS Į SKYSTOJO KURO TANKUS ARBA ŠIŲ TANKŲ VALYMAS

BALLASTING OR CLEANING OF OIL FUEL TANKS

1

Užpildyto (-ų) balastu tanko (-ų) žymėjimas.

Identity of tank (s) ballasted.

2

Ar tankai buvo išvalyti po to, kai juose buvo nafta. Jeigu ne, nurodyti anksčiau juose vežtos naftos rūšį.

Whether cleaned since they last contained oil and, if not, type of oil previously carried.

3

Valymo proceso aprašymas:

Cleaning process:

3.1

laivo buvimo vieta ir laikas valymo pradžioje ir pabaigoje;

position of ship and time at the start and completion of cleaning;

3.2

nurodyti tanką (-us), kuris (-ie) buvo valomas ir koks valymo būdas buvo naudojamas (skalavimas, garinimas, plovimas cheminiais preparatais; panaudotų cheminių preparatų rūšis ir kiekis m3);

identify tank (s) in which one or another method has been employed (rinsing through, steaming, cleaning with chemicals; type and ąuantity of chemicals used, in m3);

3.3

tanko (-ų), į kurį (-iuos) perpumpuotas plovimo vanduo, žymėjimas,

identity of tank (s) into which cleaning water was transferred.

4

Balasto priėmimas:

Ballasting:

4.1

laivo buvimo vieta ir laikas balasto priėmimo pradžioje ir pabaigoje;

position of ship and time at start and end of ballasting;

4.2

balasto kiekis nevalytuose tankuose, m3.

quantity of ballast if tanks are not cleaned, in m3.

(B)

 

NEŠVARAUS BALASTO ARBA PLOVIMO VANDENS IŠLEIDIMAS IŠ SKYRIUJE (A) NURODYTŲ SKYSTOJO KURO TANKŲ

DISCHARGE OF DIRTY BALLAST OR CLEANING WATER FROM OIL FUEL TANKS REFERRED TO UNDER SECTION (A)

5

Tanko (-ų) žymėjimas.

Identity of tank (s).

6

Laivo buvimo vieta išleidimo pradžioje.

Position of ship at start of discharge.

7

Laivo buvimo vieta išleidimo pabaigoje.

Position of ship on completion of discharge.

8

Laivo greitis išleidimo metu.

Ship's speed (s) during discharge.

9

Išleidimo metodai:

Methods of discharge:

9.1

per valymo įrenginius 15 mln-1;

through 15 ppm equipment;

9.2

į priėmimo įrenginius,

to reception facilities.

10

Išleistas kiekis, m3.

Quantity discharged, in m3.

(C)

 

NAFTOS LIKUČIŲ (ŠLAMO IR KITŲ LIKUČIŲ) SURINKIMAS IR PAŠALINIMAS

COLLECTION AND DISPOSAL OF OIL RESIDUES (SLUDGE AND OTHER OIL RESIDUES)

11

Naftos likučių surinkimas.

Saugomų laive naftos likučių (šlamo ir kitų likučių) kiekis. Šis kiekis registruojamas vieną kartą per savaitę1 (Tai reiškia, kad kiekį reikia registruoti vieną kartą per savaitę, net jeigu kelionė trunka ilgiau negu vieną savaitę):

Collection of oil residues.

Quantities of oil residues (sludge and other oil residues) retained on board. The ąuantity should be recorded weekly (This means that the ąuantity mušt be recorded once a week even if the voyage lasts more than one week):

11.1

tanko (-ų) žymėjimas;

identity of tank (s);

11.2

tanko (-ų) talpa, m3;

capacity of tank(s), in m3;

11.3

bendras saugomų likučių kiekis, m3.

total ąuantity of retention, in m3.

12

Likučių pašalinimo metodai.

Užfiksuoti pašalintų naftos likučių kiekį, ištuštintą (-us) tanką (-us) ir likusio talpose (tankuose) turinio kiekį, m3:

Methods of disposal of residue.

State ąuantity of oil residues disposed of, the tank (s) emptied and the ąuantity of contents retained in m3:

12.1

į priėmimo įrenginius (nurodyti uostą) 2;

to reception facilities (identify port)2;

12.2

perpumpuota įkitą(-us) tanką (-us) (nurodyti tanką (-us) ir jo (-ų) turinio kiekį);

transferred to another (other) tank (s) (indicate tank (s) and the total content of tank (s));

12.3

sudeginta atliekų deginimo įrenginyje (nurodyti atliekų deginimo įrenginio darbo laiką);

incinerated {indicate totai time of operation);

12.4

kitu būdu (nurodyti, kokiu).

other method (state which).

(D)

 

NEAUTOMATINIS LAIVO JĖGAINĖJE SUSIKAUPUSIO NAFTA UŽTERŠTO VANDENS IŠLEIDIMAS UŽ BORTO ARBA KITOKS JO PAŠALINIMO BŪDAS

NON-AUTOMATIC DISCHARGE OVERBOARD OR DISPOSAL OTHERWISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED IN MACHINERY SPACES

13

Išleisto ar pašalinto užteršto vandens kiekis, kubiniais metrais.3

Quantity discharged or disposed of, in cubic metres.3

14

Išleidimo ar pašalinimo laikas (pradžia ir pabaiga).

Time of discharge or disposal (starts and stop).

15

Išleidimo ar pašalinimo būdas:

Method of discharge or disposal:

15.1

per valymo įrenginį 15 mln-1 (užfiksuoti laivo buvimo vietą pradžioje ir pabaigoje);

through 15 ppm equipment (state position at start and end);

15.2

į priėmimo įrenginius (nurodyti uostą); 2

to reception facilities (identify port); 2

15.3

perpumpuota į nusodinimo ar surinkimo tanką (-us) (nurodyti tanką (-us) ir laikomo tanke (-uose) užteršto vandens kiekį, m3).

transfer to slop tank or holding tank (indicate tank (s); State the totai quantity retained in tank (s), in m3).

(E)

 

AUTOMATINIS JĖGAINĖS PATALPOSE SUSIKAUPUSIO NAFTA UŽTERŠTO VANDENS IŠLEIDIMAS UŽ BORTO ARBA KITOKS JO PAŠALINIMO BŪDAS

AUTOMATIC DISCHARGE OVERBOARD OR DISPOSAL OTHERWISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED IN MACHINERY SPACES

16

Laikas ir laivo buvimo vieta įsijungus automatinei išleidimo už borto per valymo įrenginį 15 mln-1 sistemai.

Time and position of ship at which the system has been put into automatic mode of operation for discharge overboard, through 15 ppm equipment.

17

Nafta užteršto vandens perpumpavimo į surinkimo tanką (nurodyti tanką) sistemos darbo automatiniu režimu pradžia.

Time when the system has been put into automatic mode of operation for transfer of bilge water to holding tank (identify tank).

18

Sistemos perjungimo į rankinį valdymą laikas.

Time when the system has been put into manual operation.

(F)

 

NAFTOS FILTRAVIMO ĮRANGOS BŪKLĖ

CONDITION OF THE OIL FILTERING EQUIPMENT

19

Sistemos gedimo laikas. 4

Time of system failure.4

20

Sistemos paleidimo po remonto laikas.

Time when system has been made operational.

21

Sistemos gedimo priežastys.

Reasons for failure.

(G)

 

ATSITIKTINIAI AR KITI IŠIMTINIAI NAFTOS IŠPYLIMAI

ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGES OF OIL

22

Įvykio laikas.

Time of occurrence.

23

Laivo buvimo vieta arba koordinatės įvykio metu.

Place or position of ship at time of occurrence.

24

Apytikslis naftos kiekis ir jos rūšis.

Approximate ąuantity and type of oil.

25

Naftos išpylimo arba nuotėkio aplinkybės, priežastys ir bendros pastabos. Circumstances of discharge or escape, the reasons therefore and general remarks.

(H)

 

SKYSTOJO KURO ARBA TEPALŲ BUNKERIAVIMAS

BUNKERING OF FUEL OR BULK LUBRICATING OIL

 

26

Bunkeravimas:

Bunkering:

 

26.1

bunkeravimo vieta;

place of bunkering;

 

26.2

bunkeravimo laikas;

time of bunkering;

 

26.3

priimto skystojo kuro rūšis, kiekis ir tanko (-ų) žymėjimas (užrašytipapildytą kiekį tonomis ir bendrą kiekį tanke (-uose);

type and quantity of fuel oil and identity of tank (s) (state ąuantity added, in tonnes and total content of tank (s);

 

26.4

priimto tepalo rūšis, kiekis ir tanko (-ų) žymėjimas (užrašyti papildytą kiekį tonomis ir bendrą kiekį tanke (-uose).

type and quantity of lubricating oil and identity of tank (s) (state quantity added, in tonnes and total content of tank(s).

(I)

 

KITOS EKSPLOATACINES PROCEDŪROS IR BENDROS PASTABOS

ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL REMARKS

 

1 Tankai, nurodyti IOPP liudijimo papildymo A ir B formų 3.1 punkte, naudojami nuosėdoms.

1 Tanks listed in item 3.1 of form A and B of the supplement in the IOPP Certificate used for sludge.

 

2 Laivų kapitonai privalo gauti priėmimo įrenginių, tarp kurių yra ir baržos bei autocisternos, operatorių pakvitavimą arba liudijimą (pažymą), kur turi būti nurodytas atskirai tankų plovimui panaudoto vandens, užteršto balasto, naftos turinčių mišinių arba naftos likučių perduotas kiekis, perpumpavimo data ir laikas. Šie dokumentai, pridėti prie žurnalo 1 dalies, gali padėti kapitonui įrodyti, kad jo laivas nėra kaltas dėl įtariamo užteršimo. Pakvitavimą arba liudijimą (pažymą) reikia saugoti kartu su žurnalo I dalimi.

2 Ship’s masters should obtain from the operator of the reception facilities, which include barges and tank trucks, a receipt or certificate detailing the quantity of tank washings, dirty ballast, residues or oily mixtures transferred, together with the time and date of the transfer. This receipt or certificate, if attached to the Oil Record Book Part I, may aid the master of the ship in proving that his ship was not involved in an alleged pollution incident. The receipt or certificate should be kept together with the Oil Record Book Part I.

 

3 Tuo atveju, jei nafta užterštas vanduo yra išleidžiamas iš tanko (-ų), būtina nurodyti tanko (-ų) duomenis ir talpą bei likusį užteršto vandens kiekį tanke.

3 In case of discharge of bilge water from holding tank (s), state identity and capacity of holding tank (s) and quantity retained in holding tank.

 

4 Naftos filtravimo įrangos būklė apima taip pat ir pavojaus bei automatinio sustabdymo įtaisus, jei tokie yra.

4 The condition of the oil filtering equipment covers also the alarm and automatic stopping devices, if applicable.


Laivo pavadinimas

Name of ship

 

Skiriamasis numeris arba raidės

Distinctive number or letters ________________________

 

OPERACIJOS JĖGAINĖS PATALPOSE

MACHINERY SPACE OPERATIONS

 

Data

Date

Kodas (raidė)

Code (letter

Punktas (numeris)

Item (number)

Operacijų registravimas ir atsakingo už operaciją asmens parašas

Record of Operations/signature of officer in charge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitono parašas_________________________

Signature of master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal laivo žurnalų registrą Nr. ___________

Žurnale sunumeruoti, susiūti ir

patvirtinti laivo antspaudu

____________________________________

(žodžiais)

lapai.

Pareigos, vardas ir pavardė, laivo pareigūno, įregistravusio šį žurnalą, parašas:

____________________________________

A. V.    _                                                                       

20___ m. _____________________  ____ d.

______________


Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių

2 priedas

 

OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU NAFTA, REGISTRACIJOS

ŽURNALAS

(Forma N-2)

 

OIL RECORD BOOK

 

II dalis. Krovos ir balastinės operacijos (Naftos tanklaiviams)

Part II. Cargo/ballast Operations (Oil tankers)


OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU NAFTA, REGISTRACIJOS ŽURNALAS

OIL RECORD BOOK

 

II dalis. Krovos ir balastinės operacijos (Naftos tanklaiviams)

Part II. Cargo/ballast Operations (Oil tankers)

 

Laivo pavadinimas ________________________________________________________________

Name of ship

 

Skiriamasis numeris arba raidės ______________________________________________________

Distinctive number or letters

 

Bendroji talpa____________________________________________________________________

Gross tonnage

 

Pradėtas: ______________________________ Baigtas:___________________________________

Period from:                                                         to:

 

 

Pastaba. Kiekviename naftos tanklaivyje, kurio bendroji talpa 150 ir didesnė, turi būti Operacijų, atliekamų su nafta, registracijos žurnalo (toliau – žurnalas) II dalis atitinkamoms krovos ir balastinėms operacijoms fiksuoti. Tanklaivyje taip pat privalo būti žurnalo I dalis atitinkamoms operacijoms jėgainės patalpose fiksuoti.

 

Note. Every oil tanker of 150 gross tonnage and above shall be provided with Oil Record Book Part II to record relevant cargo/ballast operations. Such a tanker shall also be provided with Oil Record Book Part I to record relevant machinery space operations.


Laivo pavadinimas __________________________________________________________

Name of ship

 

Skiriamasis numeris arba raidės          ____________________________________________

Distinctive number or letters

 

KROVININIŲ IR NUSODINIMO TANKŲ IŠDĖSTYMAS (pildomas laive)

PLAN VIEW OF CARGO AND SLOP TANKS (to be completed on board)

 

Tankų žymėjimas

Identification of tanks

Talpa

Capacity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusodinimo tanko (-ų) gylis

Depth of slop tank (s)

 

 

(Nurodyti kiekvieno tanko talpą ir nusodinimo tanko (-ų) gylį)

(Give the capacity of each tank and the depth of slop tank (s))


ĮVADAS

 

Kituose šios žurnalo dalies puslapiuose pateikiamas visas krovos ir balastinių operacijų, privalomų registruoti žurnalo II dalyje, sąrašas, kaip to reikalauja 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos, pataisytos 1978 m. protokolu (toliau – MARPOL 73/78 konvencija), I priedo 36 taisyklė. Įrašai daromi skyriais, pažymėtais atitinkamais raidiniais kodais.

Darant įrašus žurnalo II dalyje, atitinkamose skiltyse privaloma įrašyti datą, operacijos kodą, įrašo eilės numerį. Operacijos detalės chronologine tvarka aprašomos atitinkamoje skilties dalyje.

Įrašą apie kiekvieną atliktą operaciją savo parašu tvirtina ir datuoja už ją atsakingas pareigūnas. Kiekvieną užpildytą puslapį pasirašo laivo kapitonas.

Tuo atveju, jei naftos tanklaivis plaukioja specialiais reisais pagal MARPOL 73/78 konvencijos I priedo 2.5 taisyklę žurnalo II dalyje turi būti padaryti atitinkami kompetentingos uosto institucijos įrašai.*

Žurnalo II dalyje daug vietos skirta įrašams apie naftos kiekį. Ribotas tankų matavimo prietaisų tikslumas, temperatūros kaita bei nuosėdos turi įtakos matavimo prietaisų rodmenų tikslumui. Vertinant įrašus žurnale reikia atsižvelgti į šias aplinkybes.

Atsitiktinio ar kito išimtinio naftos išpylimo atveju registracijos žurnalo II dalyje reikia nurodyti visas išpylimo aplinkybes ir priežastis.

Žurnalo II dalyje turi būti įregistruoti bet kokie naftos išpylimo stebėjimo ir kontrolės sistemos sutrikimai.

Įrašai apie laivus, turinčius Tarptautinį apsaugos nuo užteršimo nafta liudijimą (toliau -IOPP liudijimas), turi būti mažiausiai anglų, prancūzų ar ispanų kalbomis. Jei yra įrašas ir oficialia valstybės, su kurios vėliava plaukioja laivas, kalba, jai teikiama pirmenybė iškilus ginčui ar nesutapimui.

Žurnalo II dalis turi būti laikoma laive, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad bet kuriuo metu prireikus ją būtų galima patikrinti, ir visada turi būti laive, išskyrus tempiamus laivus be įgulos. Po paskutinio įrašo žurnalas turi būti saugomas trejus metus.

Valstybės, MARPOL 73/78 konvencijos dalyvės, kompetentinga institucija turi teisę tikrinti bet kokio laivo, kuriam taikomas MARPOL 73/78 konvencijos I priedas, žurnalo II dalį, kol laivas yra tos valstybės uoste ar pakrantės terminale, taip pat gali padaryti bet kurio įrašo kopiją ir reikalauti laivo kapitono patvirtinti, kad kopija yra tikra. Tokia laivo kapitono patvirtinta žurnalo II dalies įrašo kopija visuose teismuose, nagrinėjant ginčus, yra laikoma kaip įraše nurodytų faktų įrodymas. Kompetentinga institucija turi patikrinti žurnalo II dalį ir gauti patvirtintas įrašų kopijas kiek galima operatyviau, neužlaikant laivo.

 

INTRODUCTION

 

The following pages of this section show a comprehensive list of items of cargo and ballast Operations which are, when appropriate, to be recorded in the Oil Record Book Part II in accordance with regulation 36 of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78). The items have been grouped into operational section, each of which is denoted by a code letter.

When making entries in the Oil Record Book Part II, the date, operational code and item number shall be inserted in the appropriate columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank spaces.

Each completed operation shall be signed for and dated by the officer or officers in charge. Each completed page shall be countersigned by the master of the ship.

In respect of the oil tankers engaged in specific trades in accordance with regulation 2.5 of Annex I of MARPOL 73/78, appropriate entry in the Oil Record Book Part II shall be endorsed by the competent port State authority.*

The Oil Record Book Part II contains many references to oil quantity. The limited accuracy of tank measurement devices, temperature variations and clingage will affect the accuracy of these readings. The entries in the Oil Record Book Part II should be considered accordingly.

In the event of accidental or other exceptional discharge of oil a statement shall be made in the Oil Record Book Part II of the circumstances of, and the reason for, the discharge.

Any failure of the oil discharge monitoring and control system shall be noted in the Oil Record Book Part II.

The entries in the Oil Record Book Part II, for ships holding an IOPP Certificate, shall be at least in English, French or Spanish. Where entries in Official language of the State whose flag the ship is entitled to fly are also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

The Oil Record Book Part II shall be kept in such a place as to be readily available for inspection at all reasonable times and, except in the case of unmanned ships under tow, shall be kept on board the ship. It shall be preserved for a period of three years after the lašt entry has been made.

The competent authority of the Government of a Party to the Convention may inspect the Oil Record Book Part II on board any ship to which this Annex applies while the ship is in its port or offshore terminais and may make a copy of any entry in that book and may require the master of the ship to certify that the copy is a true copy of such entry. Any copy so made which has been certified by the master of the ship as a true copy of an entry in the Oil Record Book Part II shall be made admissible in any juridical Proceedings as evidence of the facts stated in the entry. The inspection of an Oil Record Book Part II and the taking of a certified copy by the competent authority under this paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.


PRIVALOMŲ ĮRAŠŲ SĄRAŠAS

(LIST OF ITEMS TO BE RECORDED)

 

Kodas (raidė)

Code (letter)

Punktas (numeris)

Item (number)

Operacijų ir punktų, pavadinimas

Name of Operations and items

(A)

 

NAFTOS KROVINIO PAKROVIMAS

LOADING OF OIL CARGO

1

Pakrovimo vieta.

Place of loading.

2

Pakrautos naftos tipas ir tanko (-ų) žymėjimas.

Type of oil loaded and identity of tank (s).

3

Bendras pakrautos naftos kiekis (nurodyti papildomai pakrautą kiekį, m3, esant 15 C, ir visą tanko (-ų) turinį, m3).

Total quantity of oil loaded (state quantity added, in m3, at 15 C and the totai content of tank (s), in m3).

(B)

 

VIDINIS NAFTOS KROVINIO PERPUMPAVIMAS REISO METU

INTERNAL TRANSFER OF OIL CARGO DURING VOYAGE

4

Tanko (-ų) žymėjimas:

Identity of tank (s):

4.1

iš:

from:

4.2

į: (nurodyti perpumpuotą kiekį ir visą kiekį tanke (-uose), m3).

to: (state quantity transferred and totai quantity of tank (s), in m3).

5

Ar tankas (-ai), nurodytas (-i) 4.1 punkte, buvo ištuštintas (-i)? (Jei ne, nurodyti likusį kiekį, m3).

Was (were) the tank (s) in 4.1 empted? (If not, State quantity retained, in m3).

(C)

 

NAFTOS KROVINIO IŠKROVIMAS

UNLOADING OF OIL CARGO

6

Iškrovimo vieta.

Place of unloading.

7

Iškrauto (-ų) tanko (-ų) žymėjimas.

Identity of tank (s) unloaded.

8

Ar tankas (-ai) buvo ištuštintas (-i)? (Jei ne, nurodyti likusį kiekį, m3).

Was (were) the tank (s) empted? (If not, state quantity retained, in m3).

(D)

 

PLOVIMAS ŽALIA NAFTA (TIK TANKLAIVIAMS SU ĮRENGTA PLOVIMO ŽALIA NAFTA SISTEMA)

(Pildoma kiekvienam tankui, plaunamam žalia nafta)

CRUDE OIL WASHING (COW TANKERS ONLY)

(To be completed for each tank being crude oil washed)

9

Uostas, kuriame tankai buvo plaunami žalia nafta, arba laivo buvimo vieta, jeigu tankai buvo plaunami tarp dviejų iškrovimo uostų.

Port where crude oil washing was carried out or ship's position if carried out between two discharge ports.

(E)

10

Išplauto (-ų) tanko (-ų) žymėjimas.1

Identity of tank (s) washed.1

11

Naudotų plovimo mašinų skaičius.

Number of machines in use.

12

Plovimo pradžios laikas.

Time of start of washing.

13

Plovimo tvarka.2

Washing pattern employed.2

14

Slėgis plovimo vamzdyne.

Washing line pressure.

15

Plovimo pabaigos arba pristabdymo laikas.

Time washing was completed or stopped.

16

Užfiksuoti, kokiu metodu nustatyta, jog tankas (-ai) buvo sausas (-i).

State method of establishing that tank (s) was (were) dry.

17

Pastabos.3

Remarks.3

 

BALASTO PRIĖMIMAS Į KROVININIUS TANKUS

BALLASTING OF CARGO TANKS

18

Laivo buvimo vieta balasto priėmimo pradžioje ir pabaigoje.

Position of ship at start and end of ballasting.

19

Balasto priėmimas:

Ballasting process:

19.1

užpildyto (-ų) balastu tanko (-ų) žymėjimas;

identity of tank (s) ballasted;

19.2

pradžios ir pabaigos laikas;

time of start and end;

19.3

priimto balasto kiekis (nurodyti bendrą balasto kiekį, m3, kiekviename tanke, į kurį buvo priimtas balastas operacijos metu).

quantity of ballast received (indicate totai quantity of ballast for each tank involved in the operation, in m3).

(F)

 

BALASTO PRIĖMIMAS Į ŠVARAUS BALASTO TANKUS (TIK TANKLAIVIAMS, TURINTIEMS ŠVARAUS BALASTO TANKUS)

BALLASTING OF DEDICATED CLEAN BALLAST TANKS (CBT TANKERS ONLY)

20

Užpildyto (-ų) balastu tanko (-ų) žymėjimas.

Identity of tank (s) ballasted.

21

Laivo buvimo vieta plovimo vandens arba balasto priėmimo uoste į švariam balastui skirtą (-us) tanką (-us) metu.

Position of ship when water intended for flushing, or port ballast was taken to dedicated clean ballast tank (s).

22

Laivo buvimo vieta, kai siurblių ir vamzdynų plovimui naudotas vanduo buvo išleistas į nusodinimo tanką (-us).

Position of ship when pump (s) and lines were flushed to slop tank (s).

23

Nafta užteršto vandens, kuris, juo praplovus vamzdyną buvo perpumpuotas į nusodinimo arba krovininį tanką (-us), kur jis bus laikinai saugomas, kiekis. Nurodyti bendrą vandens kiekį, m3.

Quantity of the oily water which, after line flushing, is transferred to the slop tank (s) or cargo tank (s) in which slop is preliminarily stored (identify tank (s)). State the totai quantity, in m3.

24

Laivo buvimo vieta papildomo balasto vandens priėmimo į švaraus balasto tankus metu.

Position of ship when additional ballast water was taken to dedicated clean ballast tank (s).

25

Laivo buvimo vieta ir laikas, kai buvo užsklęstos sklendės, skiriančios švaraus balasto tankus nuo krovininių tankų ir valymo vamzdynų.

Time and position of ship when valves separating the dedicated clean ballast tanks from cargo and stripping lines were closed.

26

Priimto į laivą švaraus balasto kiekis, m3.

Quantity of clean ballast taken on board, in m3.

(G)

 

KROVININIŲ TANKŲ VALYMAS

CLEANINIG OF CARGO TANKS

27

Išvalyto (-ų) tanko (-ų) žymėjimas.

Identity of tank (s) cleaned.

28

Uostas ar laivo buvimo vieta.

Port or ship's position.

29

Valymo trukmė.

Duration of cleaning.

30

Valymo būdas.4

Method of cleaning.4

31

Plovimo vanduo perpumpuotas į:

Tank washings transferred to:

31.1

priėmimo įrenginius (įrašyti uostą ir kiekį, m3)5;

reception facilities (stale port and quantity, in m3)5;

31.2

nusodinimo arba nusodinimui skirtą (-us) krovininį (-ius) tanką (-us) (nurodyti tanką (-us), užrašyti perpumpuotą ir bendrą vandens kiekį, m3).

slop tank (s) or cargo tank (s) designated as slop tank (s) (identify tank (s), state quantity transferred and totai quantity, in m3).

(H)

 

NEŠVARAUS BALASTO IŠLEIDIMAS

DISCHARGE OF DIRTY BALLAST

32

Tanko (-ų) žymėjimas.

Identity of tank (s).

33

Laivo buvimo vieta ir laikas balasto išleidimo į jūrą pradžioje.

Time and position of ship at start of discharge into the sea.

(I)

34

Laivo buvimo vieta ir laikas balasto išleidimo į jurą pabaigoj e.

Time and position of ship on completion of discharge into the sea.

35

Išleistas į jūrą balasto kiekis, m3.

Quantity discharged into the sea, in m3.

36

Laivo greitis (greičiai) išleidimo metu.

Ship's speed (s) during discharge.

37

Ar išleidimo metu veikė naftos išleidimo priežiūros ir kontrolės sistema?

Was the discharge monitoring and control system in operation during the discharge?

38

Ar nuotėkis ir vandens paviršius nešvaraus balasto išleidimo vietoje buvo stebimas nuolat?

Was a regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?

39

Perpumpuoto į nusodinimo tanką (-us) nafta užteršto vandens kiekis (nurodyti tanką (-us), užrašyti bendrą vandens kiekį tanke (-uose), m3).

Quantity of oily water transferred to slop tank (s) (identify slop tank (s), state totai quantity, in m3).

40

Perduota į kranto priėmimo įrenginius (nurodyti uostą ir perduotą kiekį, m3).5

Discharged to shore reception facilities (identify port and quantity involved, in m3).5

 

VANDENS IŠLEIDIMAS IŠ NUSODINIMO TANKŲ JŪROJE

DISCHARGE OF WATER FROM SLOP TANKS INTO THE SEA

41

Nusodinimo tanko (-ų) žymėjimas.

Identity of slop tank (s).

42

Nusodinimo laikas nuo paskutinio likučių perpumpavimo į tanką momento, arba

Time of settling from last entry of residues, or

43

Nusodinimo laikas nuo paskutinio vandens išleidimo momento.

Time of settling from last discharge.

44

Laivo buvimo vieta ir laikas išleidimo pradžioje.

Time and position of ship at start of discharge.

45

Tanko užpildymo lygis išleidimo pradžioje.

Ullage of totai contents at start of discharge.

46

Paviršiaus nafta/vanduo ribos lygis išleidimo pradžioje.

Ullage of oil/water interface at start of discharge.

47

Bendras išleistas kiekis, m, ir išleidimo intensyvumas, m3 /val.

Bulk quantity discharged, in m3, and rate of discharge, in m3/hour.

48

Galutinis išleistas kiekis, m3, ir išleidimo intensyvumas, m3/val.

Final quantity discharged, in m3, and rate of discharge, in m3/hour.

49

Laivo buvimo vieta ir laikas išleidimo pabaigoje.

Time and position of ship on completion of discharge.

50

Ar išleidimo metu veikė išleidimo priežiūros ir kontrolės sistema?

Was the discharge monitoring and control system in operation during the discharge?

51

Paviršiaus nafta/vanduo ribos lygis (metrais) išleidimo pabaigoje.

Ullage of oil/water interface on completion of discharge, in metres.

52

Laivo greitis (greičiai) išleidimo metu.

Ship's speed (s) during discharge.

53

Ar nuotėkis ir vandens paviršius išleidimo vietoje buvo stebimas nuolat?

Was a regular check kept on the effluent and the surface of water in the locality of the discharge?

54

Patvirtinti, jog visi atitinkami laivo vamzdynų sistemos vožtuvai uždaryti baigus išleidimą iš nusodinimo tankų.

Confirm that all applicable valves in the ship's piping system have been closed on completion of discharge from the slop tanks.

(J)

 

KITU BŪDU NESUTVARKYTŲ LIKUČIŲ IR NAFTA UŽTERŠTŲ MIŠINIŲ PAŠALINIMAS

DISPOSAL OF RESIDUES AND OILY MIXTURES NOT OTHERWISE DEALT WITH

55

Tanko (-ų) žymėjimas.

Identity of tank (s).

56

Pašalintų iš kiekvieno tanko likučių ir nafta užterštų mišinių kiekis (užrašyti tanke likusį kiekį, m3).

Quantity disposed of from each tank (State the quantity retained, in m3).

57

Likučių pašalinimo būdas:

Method of the disposal:

57.1

į priėmimo įrenginius (nurodyti uostą ir pašalintų likučių kiekį)5;

to reception facilities (identify port and quantity involved)5;

57.2

sumaišant su kroviniu (užrašyti kiekį);

mixed with cargo (state quantity);

57.3

perpumpuojant į kitą (-us) tanką (-us) (nurodyti tanką (-us); užrašyti perpumpuotų likučių kiekį ir bendrą likučių kiekį tanke (-uose), m3);

transferred to (an) other tank (s) (identify tank (s); state quantity transferred and totai quantity in tank (s), in m3);

57.4

kitokiu būdu (užrašyti, kokiu), užfiksuoti pašalintų likučių kiekį, m3.

other method (state which), state quantity disposed of, in m3.

(K)

 

KROVININIUOSE TANKUOSE ESANČIO ŠVARAUS BALASTO IŠLEIDIMAS

DISCHARGE OF CLEAN BALLAST CONTAINED IN CARGO TANKS

58

Laivo buvimo vieta švaraus balasto išleidimo pradžioje.

Position of ship at start of discharge of clean ballast.

59

Tanko (-ų), iš kurio (-ių) išleidžiamas balastas, žymėjimas.

Identity of tank (s) discharged.

60

Ar tankas (-ai) pabaigus išleidimą buvo tuščias (tušti)?

Was (were) the tank (s) empty on completion?

61

Laivo buvimo vieta išleidimo pabaigoje, jeigu ji skiriasi nuo nurodytos 58 punkte.

Position of ship on completion if different from 58.

62

Ar balasto nuotėkis ir vandens paviršius išleidimo vietoje buvo stebimas nuolat?

Was a regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?

(L)

 

BALASTO IŠLEIDIMAS IŠ ŠVARAUS BALASTO TANKŲ (TIK TANKLAIVIAMS, TURINTIEMS ŠVARAUS BALASTO TANKUS)

DISCHARGE OF BALLAST FROM DEDICATED CLEAN BALLAST TANKS (CBT TANKERS ONLY)

63

Tanko (-ų), iš kurio (-ių) išleidžiamas balastas, žymėjimas.

Identity of tank (s) discharged.

64

Laivo buvimo vieta ir laikas švaraus balasto išleidimo į jūrą pradžioje.

Time and position of ship at start of discharge of clean ballast into the sea.

65

Laivo buvimo vieta ir laikas balasto išleidimo pabaigoje.

Time and position of ship on completion of discharge into the sea.

66

Išleistas kiekis, m3:

Quantity discharged, in m3:

66.1

į jūrą; arba

into the sea; or

66.2

į priėmimo įrenginį (nurodyti uostą)5.

to reception facility (identify port)5.

67

Ar buvo aptiktas balasto vandens užteršimas nafta iki jo išleidimo į jūrą arba išleidimo metu?

Was there any indication of oil contamination of the ballast water before or during discharge into the sea?

68

Ar išleidimas buvo kontroliuojamas naftos kiekio vandenyje matavimo prietaisu?

Was the discharge monitored by an oil content meter?

69

Laivo buvimo vieta ir laikas, kai baigus išleidimą buvo užsklęstos sklendės, skiriančios švaraus balasto tankus nuo krovininių tankų ir valymo vamzdynų.

Time and position of ship when valves separating dedicated clean ballast tanks from the cargo and stripping lines were closed on completion of deballasting.

(M)

 

NAFTOS IŠLEIDIMO PRIEŽIŪROS IR KONTROLES SISTEMOS BŪKLĖ

CONDITION OF OIL DISCHARGE MONITOR1NG AND CONTROL SYSTEM

70

Sistemos gedimo laikas.

Time of system failure.

71

Sistemos įjungimo po remonto laikas.

Time when system has been made operational.

72

Sistemos gedimo priežastys.

Reasons for failure.

(N)

 

ATSITIKTINIAI IR KITI IŠIMTINIAI NAFTOS IŠPYLIMO ATVEJAI

ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGE OF OIL

73

Įvykio laikas.

Time of occurrence.

74

Uostas ar laivo buvimo vieta įvykio metu.

Port or ship's position at time of occurrence.

75

Apytikslis išsiliejusios naftos kiekis, m3, ir jos rūšis.

Approximate quantity, in m3, and type of oil.

76

Naftos išpylimo arba nuotėkio aplinkybės, priežastys ir bendros pastabos.

Circumstances of discharge or escape, the reasons therefore and general remarks.

(O)

 

KITOS EKSPLOATACINES OPERACIJOS IR BENDROS PASTABOS ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL REMARKS

 

TANKLAIVIAMS, ATLIEKANTIEMS SPECIALIUS REISUS TANKERS ENGAGED IN SPECIFIC TRADES

 

(P)

 

BALASTO VANDENS PRIĖMIMAS

LOADING OF BALLAST WATER

77

Užpildyto (-ų) tanko (-ų) žymėjimas.

Identity of tank (s) ballasted.

78

Laivo buvimo vieta balasto priėmimo metu.

Position of ship when ballasted.

79

Bendras priimto balasto kiekis, m3.

Total quantity of ballast loaded in m3.

80

Pastabos.

Remarks.

(Q)

 

BALASTO VANDENS PERSKIRSTYMAS LAIVE

RE-ALLOCATION OF BALLAST WATER WTHIN THE SHIP

81

Balasto perskirstymo priežastys.

Reasons for re-allocation.

(R)

 

BALASTO VANDENS PERDAVIMAS Į PRIĖMIMO ĮRENGINIUS

BALLAST WATER DISCHARGE TO RECEPTION FACILITY

82

Balasto vandens priėmimo uostas (-ai).

Port (s) where ballast water was discharged.

83

Priėmimo įrenginio pavadinimas arba žymėjimas.

Name or designation of reception facility.

84

Bendras išleisto balasto vandens kiekis, m3.

Total quantity of ballast water discharged in cubic meters.

85

Įgalioto uosto administracijos atstovo parašas, antspaudas ir data.

Date, signature and stamp of port authority Official.

 

1 Kai atskirame tanke įrengta daugiau plovimo mašinų negu jų gali dirbti vienu metu, kaip tai nurodyta Operacijų ir įrengimų instrukcijoje, tai nurodoma žalia nafta plaunama tanko dalis, pvz., Nr. 2 centrinis, priekinė dalis.

1 When an Individual tank has more machines than can be operated simultaneously, as described in the Operational and Equipment Manual, then the section being crude oil washed should be identified, e. g. No. 2 centre, forward section.

 

2 Remiantis Operacijų ir įrengimų instrukcija nurodoma, ar buvo naudojamas vienos pakopos ar daugiapakopis plovimo metodas. Jei buvo naudojamas daugiapakopis metodas, nurodomas plovimo mašinomis vertikaliai apdorojamas sektorius ir kiek kartų šis sektorius buvo apdorojamas šiame plovimo programos etape.

2 In accordance with the Operations and Equipmcnt Manual, enter whether single-stage or multi-stage method of washing is employed. If multi-stage method is used, give the vertical are covered by the machines and the number of times that are is covered for that particular stage of the programme.

 

3 Jeigu nesilaikoma Operacijų ir įrengimų instrukcijoje nurodytos programos, pastabose reikia smulkiai aprašyti priežastis.

3 If the programmes given in the Operations and Equipmcnt Manual are not followed, then the reasons must be given under Remarks.

 

4 Plovimas žarna rankiniu būdu, plovimas mašinomis ir/arba cheminis valymas. Cheminio valymo atveju nurodyti cheminį preparatą ir panaudotą jo kiekį.

4 Hand-hosing, machine washing and/or Chemical cleaning. Where chemically cleaned, the Chemical concerned and amount used should be stated.

 

5 Laivų kapitonai privalo gauti priėmimo įrenginių, tarp kurių yra ir baržos bei autocisternos, operatorių pakvitavimą arba liudijimą (pažymą), nurodantį tikslų plovimui panaudoto vandens, užteršto balasto, naftos turinčių mišinių arba naftos likučių kiekį, perpumpavimo datą ir laiką. Šie dokumentai gali padėti kapitonui įrodyti, kad jo laivas nėra kaltas dėl įtariamo užteršimo. Pakvitavimą arba liudijimą (pažymą) reikia saugoti kartu su žurnalo II dalimi.

5 Ship's masters should obtain from the operator of the reception facilities, which include barges and tank trucks, a receipt or certificate detailing the quantity of tank washings, dirty ballast, residues or oily mixtures transferred, together with the time and date of the transfer. This receipt or certificate, if attached to the Oil Record Book Part II, may aid the master of the ship in proving that his ship was not involved in an alleged pollution incident. The receipt or certificate should be kept together with the Oil Record Book Part II.


Laivo pavadinimas ______________________________________________________

Name of ship

 

Skiriamasis numeris arba raidės ____________________________________________

Distinctive number or letters

 

KROVOS IR BALASTINĖS OPERACIJOS (NAFTOS TANKLAIVIAMS)

CARGO/BALLAST OPERATIONS (OIL TANKERS)

 

Data

Date

Kodas (raidė)

Code (letter)

Punktas (numeris)

Item (number)

Įrašas apie operaciją ir atsakingo už operaciją asmens parašas

Record of Operations/signature of officer in charge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitono parašas___________________________

Signature of master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal laivo žurnalų registrą Nr. ___________

Žurnale sunumeruoti, susiūti ir

patvirtinti laivo antspaudu

____________________________________

(žodžiais)

lapai.

Pareigos, vardas ir pavardė, laivo pareigūno, įregistravusio šį žurnalą, parašas:

____________________________________

A. V.______________________________________

20___ m. ________________  ____ d.

______________


Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių

3 priedas

 

OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU KROVINIU, REGISTRACIJOS ŽURNALAS LAIVAMS, GABENANTIEMS PILTINES KENKSMINGAS SKYSTAS MEDŽIAGAS

 

(Forma N-3)

 

CARGO RECORD BOOK FOR SHIPS CARRYING NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK


OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU KROVINIU, REGISTRACIJOS ŽURNALAS LAIVAMS, GABENANTIEMS PILTINES KENKSMINGAS SKYSTAS MEDŽIAGAS

CARGO RECORD BOOK FOR SHIPS CARRYING NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

 

Laivo pavadinimas_________________________________________________________________

Name of ship

 

Skiriamasis numeris arba raidės_______________________________________________________

Distinctive number or letters

 

TJO numeris______________________________________________________________________

IMO number

 

Bendroji talpa____________________________________________________________________

Gross tonnage

 

Pradėtas: __________________________ Baigtas:_______________________________________

Period from:                                                to:


Laivo pavadinimas______________________________________________________

Name of ship

 

Skiriamasis numeris arba raidės____________________________________________

Distinctive number or letters

 

KROVININIŲ IR NUSODINIMO TANKŲ IŠDĖSTYMAS (pildomas laive)

PLAN VIEW OF CARGO AND SLOP TANKS (to be completed on board)

 

Tankų žymėjimas Identification of the tanks

Talpa

Capacity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nurodyti kiekvieno tanko talpą, m3)

(Give the capacity of each tank in m3)


ĮVADAS

 

Kituose puslapiuose pateiktas išsamus krovos ir balastinių operacijų, kurios atitinkamai registruojamos Operacijų, atliekamų su kroviniu, registracijos žurnale (toliau – žurnalas), sąrašas pagal 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos, pataisytos 1978 m. protokolu (toliau – MARPOL 73/78 konvencija), II priedo 15.2 taisyklės reikalavimus. Pagal operacijas įrašai yra sugrupuoti skyriais, kurie žymimi raidėmis.

Darant įrašus žurnale į atitinkamas skiltis įrašoma data, operacijos kodas ir punkto numeris, o reikalaujančios smulkesnio paaiškinimo detalės rašomos chronologine tvarka atitinkamoje skilties dalyje.

Kiekvieną užbaigtą operaciją pasirašo ir datuoja atsakingas (-i) už operacijas pareigūnas (-ai) ir, jeigu būtina, tos valstybės, kurioje laivas iškraunamas, kompetentingų valdžios institucijų įgaliotas pareigūnas. Kiekvieną užpildytą puslapį pasirašo laivo kapitonas.

 

INTRODUCTION

 

The following pages show a comprehensive list of items of cargo and ballast Operations which are, when appropriate, to be recorded in the Cargo Record Book on a tank-to-tank basis in accordance with regulation 15.2 of Annex II of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78), as amended. The items have been grouped into operational sections, each denoted by a letter.

When making entries in the Cargo Record Book, the date, operational code and item number shall be inserted in the appropriate columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank spaces.

Each completed operation shall be signed for and dated by the officer or officers in charge and, if applicable, by a surveyor authorized by the competent authority of the State in which the ship is unloading. Each completed page shall be countersigned by the master of the ship.


PRIVALOMŲ ĮRAŠŲ SĄRAŠAS

LIST OF ITEMS TO BE RECORDED

 

Įįrašai būtini operacijoms, atliekamoms su visų kategorijų medžiagomis.

Entries are required for Operations involving all Categories of substances.

 

Kodas (raidė)

Code (lelter)

Punktas (numeris)

Item (number)

Operacijų ir punktų pavadinimas

Name of Operations and items

(A)

 

KROVINIO PAKROVIMAS

LOADING OF CARGO

1

Pakrovimo vieta.

Place of loading.

2

Nurodyti tanko (-ų) žymėjimą, medžiagos (-ų) pavadinimą ir jos (jų) kategoriją.

Identify tank (s), name of substance (s) and Category (ies).

(B)

 

VIDINIAI KROVINIO PERPUMPAVIMAI

INTERNAL TRANSFER OF CARGO

3

Perpumpuojamų krovinių pavadinimas ir kategorija.

Name and Category of cargo (es) transferred.

4

Tankų žymėjimas:

Identity of tanks:

4.1

iš:

from:

4.2

į:

to:

5

Ar tankas (-ai), nurodytas (-i) 4.1 punkte, buvo ištuštintas (-i)?

Was (were) tank (s) in paragraph 4.1 emptied?

6

Jeigu ne, nurodyti likučio kiekį tanke (-uose).

If not, state quantity remaining in tank (s).

(C)

 

KROVINIO IŠKROVIMAS

UNLOADING OF CARGO

7

Iškrovimo vieta.

Place of unloading.

g

Iškrauto (-ų) tanko (-ų) žymėjimas.

Identity of tank (s) unloaded.

9

Ar buvo tankas (-ai) ištuštintas (-i)?

Was (were) tank (s) emptied?

9.1

Jeigu taip, patvirtinti, kad ištuštinimas ir galutinis valymas yra įvykdyti pagal laivo Procedūrų ir priemonių vadovą (t y. pasvirimas, proporcingas išdėstymas, valymo temperatūra).

If yes, confirm that the procedure for emptying and stripping has been performed in accordance with the ship's Procedures and Arrangements Manual (i. e. list, trim, stripping temperature).

9.2

Jeigu ne, nurodyti likučio kiekį tanke (-uose).

If not, state quantity remaining in tank (s).

10

Ar laivo Procedūrų ir priemonių vadovas reikalauja pradinio išplovimo, po to pašalinant vandenį į priėmimo įrenginius?

Does the ship's Procedures and Arrangements Manual require a prewash with subsequent disposal to reception facilities?

(D)

11

Išpumpavimo ir/arba galutinio valymo sistemos gedimai:

Failure of pumping and/or stripping system:

11.1

gedimo laikas ir pobūdis;

time and nature of failure;

11.2

gedimo priežastys;

reasons for failure;

11.3

laikas, kada sistema vėl pradėjo veikti,

time when system has been made operational.

 

PRIVALOMAS PRADINIS PLOVIMAS PAGAL LAIVO PROCEDŪRŲ IR PRIEMONIŲ VADOVĄ

MANDATORY PREWASH IN ACCORDANCE WITH THE SHIP'S PROCEDURES AND ARRANGEMENTS MANUAL

12

Nurodyti tanką (-us), medžiagą (-as) ir jos (jų) kategoriją(-as).

Identify tank (s), substance (s) and Category (ies).

13

Plovimo metodas:

Washing method:

13.1

plovimo mašinų skaičius tankui;

number of cleaning machines per tank;

13.2

plovimo arba plovimo ciklų trukmė;

duration of wash/washing cycles;

13.3

karštas arba šaltas plovimas,

hot/cold wash.

14

Pradinio plovimo vanduo šalinamas į:

Prewash slops transferred to:

14.1

priėmimo įrenginį iškrovimo uoste (nurodyti uostą);*

reception facility in unloading port (identify port);*

14.2

kitą priėmimo įrenginį (nurodyti uostą).*

reception facility otherwise (identify port).*

(E)

 

KROVININIŲ TANKŲ VALYMAS, IŠSKYRUS PRIVALOMĄ PRADINĮ VALYMĄ (KITOS PRADINIO PLOVIMO OPERACIJOS, GALUTINIS PLOVIMAS, VĖDINIMAS IR T. T.)

CLEANING OF CARGO TANKS EXCEPT MANDATORY PREWASH (OTHER PREWASH OPERATIONS, FINAL WASH, VENTILATION, etc.)

15

Nurodyti laiką tanką (-us), medžiagą (-as) ir jos (jų) kategoriją (-as), taip pat:

State time, identify tank (s), substance (s) and Category (ies) and state:

15.1

naudotą plovimo procedūrą;

washing procedure used;

15.2

plovimo priemonę (-es) (nurodyti priemonės (-ių) pavadinimą (-us) ir jos (jų) kiekį);

cleaning agent (s) (identify agent (s) and quantities);

15.3

naudotą vėdinimo procedūrą (nurodyti ventiliatorių kiekį, vėdinimo trukmę),

ventilation procedure used (state number of fans used, duration of ventilation).

16

Tanko plovimo vanduo pašalintas:

Tank washings transferred:

16.1

į jūrą;

into the sea;

16.2

į priėmimo įrenginį (nurodyti uostą);*

to reception facility (identify port);*

16.3

į plovimo vandens surinkimo tanką (nurodyti tanką).

to slops collecting tank (identify tank).

(F)

 

TANKO PLOVIMO VANDENS IŠLEIDIMAS Į JŪRĄ

DISCHARGE INTO THE SEA OF TANK WASHINGS

17

Nurodyti tanką (-us):

Identify tank (s):

17.1

ar plovimo vanduo buvo išleistas valant tanką (-us)? Jei taip, nurodyti, kokiu intensyvumu;

were tank washings discharged during cleaning of tank (s)? If so, at what rate?

17.2

ar plovimo vanduo buvo išleistas iš surinkimo tanko? Jeigu taip, nurodyti kiekį ir išleidimo intensyvumą.

were tank washing (s) discharged from a slops collecting tank? If so, State quantity and rate of discharge.

18

Išleidimo pradžia ir pabaiga.

Time pumping commenced and stopped.

19

Laivo greitis išleidimo metu.

Ship's speed during discharge.

(G)

 

KROVININIŲ TANKŲ UŽPILDYMAS BALASTU

BALLASTING OF CARGO TANKS

20

Balastu užpildyto (-ų) tanko (-ų) žymėjimas.

Identity of tank (s) ballasted.

21

Užpildymo balastu pradžia.

Time of start of ballasting.

(H)

 

BALASTO VANDENS IŠLEIDIMAS IŠ KROVININIŲ TANKŲ

DISCHARGE OF BALLAST WATER FROM CARGO TANKS

22

Tanko (-ų) žymėjimas.

Identity of tank (s).

23

Balasto išleidimas:

Discharge of ballast:

23.1

į jūrą;

into the sea;

23.2

į priėmimo įrenginius (nurodyti uostą).*

to reception facilities (identify port).*

24

Balasto išleidimo pradžia ir pabaiga.

Time ballast discharge commenced and stopped.

25

Laivo greitis išleidimo metu.

Ship's speed during discharge.

(I)

 

ATSITIKTINIS AR KITAS IŠIMTINIS IŠPYLIMAS

ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGE

26

Įvykio laikas.

Time of occurrence.

27

Apytikris medžiagos (-ų) kiekis, pavadinimas (-ai) ir kategorija (-os).

Approximate quantity, substance (s) and Category (ies).

28

Išpylimo arba nuotėkio aplinkybės ir bendros pastabos.

Circumstances of discharge or escape and general remarks.

(J)

 

ĮGALIOTŲ INSPEKTORIŲ KONTROLĖ

CONTROL BY AUTHORIZED SURVEYORS

29

Nurodyti uostą.

Identify port.

30

Nurodyti tanką (-us), išleistą (-as) į krantą medžiagą (-as), jos (jų) kategoriją(-as).

Identify tank (s), substance (s), Category (ies) discharge ashore.

31

Ar tankas (-ai), siurblys (-iai), vamzdynai buvo ištuštinti?

Have tank (s), pump (s) and piping system (s) been emptied?

32

Ar pagal laivo Procedūrų ir priemonių vadovą buvo atliktas pradinis plovimas?

Has a prcwash in accordance with the ship's Procedures and Arrangements Manual been carried out?

33

Ar susikaupęs pradinio plovimo vanduo buvo pašalintas į krantą ir ar tankas buvo ištuštintas?

Have tank washings resulting from the prewash been discharged ashore and is the tank empty?

34

Atleista nuo privalomo pradinio plovimo.

An cxcmption has been granted from mandatory prcwash.

35

Atleidimo priežastys.

Reasons for cxcmption.

36

Įgalioto inspektoriaus pavardė ir parašas.

Name and signature of authorized surveyor.

37

Organizacija, kompanija, vyriausybinė institucija, kurioje dirba inspektorius.

Organization, Company, government agency for which surveyor works.

(K)

 

PAPILDOMOS EKSPLOATACINĖS OPERACIJOS IR PASTABOS

ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND REMARKS

 


Laivo pavadinimas______________________________________________________

Name of ship

 

Skiriamasis numeris arba raidės____________________________________________

Distinctive number or letters

 

TJO numeris___________________________________________________________

IMO number

 

KROVOS IR BALASTINĖS OPERACIJOS

CARGO/BALLAST OPERATIONS

 

Data

Date

Kodas (raidė)

Code (letter)

Punktas (numeris)

Item (number)

Operacijos įrašas/atsakingo už operaciją asmens parašas/įgalioto inspektoriaus pavardė ir parašas

Record of Operations/signature of officer in charge/name of and signature of authorized surveyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitono parašas__________________________

Signature of master

 

 

 

Pagal laivo žurnalų registrą Nr. ___________

Žurnale sunumeruoti, susiūti ir

patvirtinti laivo antspaudu

_____________________________________

(žodžiais)

lapai.

Pareigos, vardas ir pavardė, laivo pareigūno, įregistravusio šį žurnalą, parašas:

____________________________________

A. V.______________________________________

20___ m. _____________________  ____ d.

______________


Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių

4 priedas

 

OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU ŠIUKŠLĖMIS, REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

(Forma N-4)

 

GARBAGE RECORD BOOK


OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU ŠIUKŠLĖMIS, REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

GARBAGE RECORD BOOK

 

Laivo pavadinimas

Name of the ship

 

Skiriamasis numeris arba raidės

Distinctive number or letters

 

TJO numeris_________________________________________________________________

IMO number

 

Pradėtas: ____________________________ Baigtas:________________________________

Period from:                                                    to:


1. ĮVADAS

1. INTRODUCTION

 

Remiantis 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos, pataisytos 1978 m. protokolu (toliau – MARPOL 73/78 konvencija), V priedo 9 taisykle, privaloma registruoti kiekvieną išmetimo/iškrovimo operaciją arba sudeginimą. Šis reikalavimas taikomas išmetimui jūroje, iškrovimui į priėmimo įrenginius arba į kitus laivus.

 

In accordance with Regulation 9 of Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 (hereinafter -MARPOL 73/78) a record is to be kept on each discharge operation or completed incineration. This includes discharge at sea, to reception facilities, or other ships.

 

2. ŠIUKŠLĖS IR JŲ TVARKYMAS

2. GARBAGE AND GARBAGE MANAGEMENT

 

Šiukšlės apima visas maisto, buitinių ir eksploatacinių atliekų rūšis (išskyrus šviežią žuvį ir jos atliekas), kurios susidaro įprastos laivo eksploatacijos metu ir turi būti nuolat arba periodiškai pašalinamos, išskyrus tas medžiagas, kurių sąrašai ir apibrėžimai pateikti kituose MARPOL 73/78 konvencijos prieduose (pvz., nafta, nuotekos arba kenksmingos skystos medžiagos).

Reikalingą informaciją taip pat galima rasti MARPOL 73/78 konvencijos V priedo vykdymo instrukcijoje*.

 

Garbage includes all kinds of food, domestic and operational waste excluding fresh fish and parts thereof, generated during the normai operation of the vessel and liable to be disposed of continuously or periodically except those substances, which are defined or listed in other annexes to MARPOL 73/78 (such as oil, sewage or liquid substances).

The Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL 73/78* should also be referred to for relevant information.

 

3. ŠIUKŠLIŲ APRAŠYMAS

3. DESCRIPTTON OF THE GARBAGE

 

Šiukšlės grupuojamos ir fiksuojamos įrašais Operacijų, atliekamų su šiukšlėmis, registracijos žurnale pagal šias kategorijas:

 

The garbage is to be grouped into categories for the purposes of this Record Book as follows:

 

Kategorija

Category

Šiukšlių rūšis

Type of garbage

1

Plastmasė.

Plastics.

2

Plūdrios separacinės, pakavimo ir apsiuvos medžiagos.

Floating dunnage, lining, or packing material.

3

Susmulkintas popierius, skudurai, stiklas, metalas, buteliai, indų šukės ir t. t.

Ground-down paper products, rags, glass, metai, bottles, crockery, etc.

4

Krovinio likučiai, popieriaus gaminiai, skudurai, stiklas, metalas, buteliai, šukės ir t. t.

Cargo residues, paper products, rags, glass, metai, bottles, crockery, etc.

5

Maisto atliekos.

Food waste.

6

Pelenai iš šiukšlių deginimo įrenginio, išskyrus plastmasės atliekų pelenus, kuriuose gali būti nuodingų ar sunkiųjų metalų nuosėdų.

Incinerator ash, except from plastic products, which may contain toxic or heavy metai residues.

 

4. OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU ŠIUKŠLĖMIS, ĮRAŠAI REGISTRACIJOS ŽURNALE

4. ENTRIES IN THE GARBAGE RECORD BOOK

 

4.1.      Įrašai Operacijų, atliekamų su šiukšlėmis, registracijos žurnale privalomi kiekvienu žemiau nurodytu atveju, pažymint:

4.1.      Entries in the Garbage Record Book shall be made on each of the following occasions:

 

(a)        kai šiukšlės išmetamos į jūrą:

(a)        when garbage is discharged into the sea:

 

(i)         išmetimo datą ir laiką;

(ii)       laivo buvimo vietą (koordinates). Įraše apie išmetamus krovinio likučius žymėti išmetimo pradžią ir pabaigą;

(iii)       išmetamų šiukšlių kategoriją;

(iv)       apytikrį kiekvienos kategorijos išmestų šiukšlių kiekį, m3;

(v)        patvirtinant atsakingo už operaciją asmens parašu.

 

(i)         date and time of discharge;

(ii)        position of the ship (latitude and longitude). Note for cargo residues discharges, include discharges start and stop positions;

(iii)       category of garbage discharged;

(iv)       estimated amount discharged for each category in m3;

(v)        signatare of the officer in charge of the operation.

 

(b)        kai šiukšlės perduodamos uosto priėmimo įrenginiams arba kitiems laivams:

(b)        when garbage is discharged to reception facilities ashore or to other ships:

 

(i)         perdavimo datą ir laiką;

(ii)        uostą ar priėmimo įrenginį arba laivo pavadinimą;

(iii)       perduodamų šiukšlių kategoriją;

(iv)       apytikrį kiekvienos kategorijos perduodamų šiukšlių kiekį, m3;

(v)        patvirtinant atsakingo už operaciją asmens parašu.

 

(i)         date and time of discharge;

(ii)        port or facility, or name of ship;

(iii)       category of garbage discharged;

(iv)       estimated amount discharged for each category in m3;

(v)        signatare of the officer in charge of the operation.

 

(c)        kai šiukšlės sudeginamos:

(c)        when garbage is incinerated:

 

(i)         sudeginimo pradžios ir pabaigos datą ir laiką;

(ii)        laivo buvimo vietą (koordinates);

(iii)       apytikrį sudegintų šiukšlių kiekį, m3;

(iv)       patvirtinant atsakingo už operaciją asmens parašu.

 

(i)         date and time of start and stop of incineration;

(ii)        position of the ship (latitude and longitade);

(iii)       estimated amount incinerated in m3;

(iv)       signatare of the officer in charge of the operation.

 

(d)        atsitiktinio arba kito išimtinio šiukšlių išmetimo atveju:

(d)        accidental or other exceptional discharges of garbage:

 

(i)         įvykio datą ir laiką;

(ii)        uostą arba laivo buvimo vietą įvykio metu;

(iii)       šiukšlių apytikrį kiekį ir kategoriją;

(iv)      išmetimo, iškritimo ar pametimo aplinkybes ir priežasčių paaiškinimą bei bendras pastabas.

 

(i)         time of occurrence;

(ii)        port or position of the ship at time of occurrence;

(iii)       estimated amount and category of garbage;

(iv)       circumstances of disposal, escape or loss, the reason therefore and general remarks.

 

4.2.      Pakvitavimai.

4.2.      Receipts.

 

Laivo kapitonas iš uosto priėmimo įrenginių operatoriaus arba iš laivo, priėmusio šiukšles, turi gauti pakvitavimą arba liudijimą (pažymą), kuriame nurodomas perduotų šiukšlių kiekis. Šie pakvitavimai arba liudijimai (pažymos) privalo būti saugomi laive dvejus metus kartu su Operacijų, atliekamų su šiukšlėmis, registracijos žurnalu.

 

The master should obtain from the operator of port reception facilities, or from the master of receiving the garbage, a receipt or certificate specifying the estimated amount of garbage transferred. The receipt of certificates must be kept on board the ship with the Garbage Record Book for two years.

 

4.3. Šiukšlių kiekis.

4.3. Amount of garbage.

 

Laive esančią šiukšlių kiekis turi būti nustatomas kubiniais metrais, jei yra galimybė -atskirai pagal kategorijas. Operaciją, atliekamą su šiukšlėmis, registracijos žurnale daug vietos skiriama įrašams apie apytikrį šiukšlių kiekį. Suprantama tai, kad šiukšlių kiekio nustatymo tikslumas vertinamas individualiai. Vertinamas tūris iki ir po apdorojimo bus skirtingi. Kai kurios apdorojimo procedūros gali nesuteikti galimybės taikyti praktinių tūrio vertinimo metodą, pavyzdžiui, atliekant nepertraukiamą maisto atlieką apdorojimą. Tokius faktorius reikia turėti omenyje darant įrašus žurnale ir juos vertinant.

 

The amount of garbage onboard should be estimated in cubic metres, if possible separately according to category. The Garbage Record Book contains many references to estimated amount of garbage. It is recognized that the accuracy of estimating amounts of garbage is left to interpretation. Volume estimates will differ before and after processing. Some processing procedures may not allow for a usable estimate of volume, e. g. the continuous processing of food waste. Such factors should be taken into consideration when making and interpreting entries made in a record.

 

ĮRAŠAI APIE ŠIUKŠLIŲ IŠMETIMĄ

RECORD OF GARBAGE DISCHARGES

 

Laivo pavadinimas          Skiriamasis Nr. arba raidės                TJO Nr.

Ship’s name                     Distinctive No. or letters                   IMO No.

 

Šiukšlių kategorijos (Garbage categories):

 

1. Plastmasė (Plastics).

2. Plūdrios separacinės, pakavimo ir apsiuvos medžiagos (Floating dunnage, lining, or packing material).

3. Susmulkintas popierius, skudurai, stiklas, metalas, buteliai, indų šukės ir t. t. (Ground-down paper products, rags, glass, metai, bottles, crockery, etc).

4. Krovinio likučiai, popieriaus gaminiai, skudurai, stiklas, metalas, buteliai, šukės ir t. t. (Cargo residues, paper products, rags, glass, metai, bottles, crockery, etc.)

5. Maisto atliekos (Food waste).

6. Pelenai iš šiukšlių deginimo įrenginio, išskyrus plastmasės atliekų pelenus, kuriuose gali būti nuodingų ar sunkiųjų metalų nuosėdų (Incinerator ash except from plastic products which may contain toxic or heavy metai residues).

 

PASTABA. BET KOKIŲ ŠIUKŠLIŲ, IŠSKYRUS MAISTO ATLIEKAS, IŠMETIMAS SPECIALIOSE ZONOSE YRA DRAUDŽIAMAS. TIK ŠIUKŠLĖS, IŠMETAMOS Į JŪRĄ, TURI BŪTI SUSKIRSTYTOS KATEGORIJOMIS. NEPRISKIRTŲ 1 KATEGORIJAI ŠIUKŠLIŲ, PERDUOTŲ [ PRIĖMIMO [RENGINIUS, TURI BŪTI NURODOMAS TIK BENDRAS APYTIKRIS KIEKIS. IŠMETANT KROVINIO LIKUČIUS, PRIVALOMA NURODYTI IŠMETIMO PRADŽIOS IR PABAIGOS DATĄ, LAIVO BUVIMO VIETĄ.

NOTE. THE DISCHARGE OF ANY GARBAGE OTHER THAN FOOD WASTE IS PROHIBITED IN SPECIAL AREAS, ONLY GARBAGE DISCHARGED INTO THE SEA MUST BE CATEGORIZED. GARBAGE OTHER THAN CATEGORY 1 DISCHARGED TO THE RECEPTION FACILITIES NEED ONLY BE LISTED AS A TOTAL ESTIMATED AMOUNT. DISCHARGES OF CARGO RESIDUES REQUIRE START AND STOP POSITION TO BE RECORDED.

Data/laikas

Date/time

Laivo buvimo vieta

Position of the ship

Apytikris išmestų į jūrą šiukšlių kiekis, m3

Estimated amount discharged into the sea (m3)

Apytikris perduotų į priėmimo įrenginius arba į kitą laivą šiukšlių kiekis, m3

Estimated amount discharged to reception facilities or to other ship (m3)

Apytikris sudegintų šiukšlių kiekis, m3

Estimated amount incinerated (m3)

Patvirtinimas/parašas

Certification/signature

2 kat. Cat.2

3 kat. Cat.3

4 kat. Cat.4

5 kat. Cat.5

6 kat. Cat.6

1 kat.

Cat. 1

Kitas Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitono parašas:                              Data:

Master’s signature:                            Date:

 

 

 

Pagal laivo žurnalų registrą Nr. ___________

Žurnale sunumeruoti, susiūti ir

patvirtinti laivo antspaudu

____________________________________

(žodžiais)

lapai.

Pareigos, vardas ir pavardė, laivo pareigūno, įregistravusio šį žurnalą, parašas:

____________________________________

A. V.______________________________________

20___ m. ________________  ____ d.

______________


Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių

5 priedas

 

OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU NUOTEKOMIS, REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

(Forma N-5)


OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU NUOTEKOMIS, REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Laivo pavadinimas_________________________________________________________________

 

Skiriamasis numeris arba raidės_______________________________________________________

 

Bendroji talpa

 

Laivo statybos metai

 

Įgulai skirtų vietų skaičius___________________________________________________________

 

Keleiviams ir specialiam personalui skirtų vietų skaičius____________________________________

 

Pradėtas:                                                                          Baigtas:


Laivo nuotekų apdorojimo įrenginio

DUOMENYS

(tipas, našumas, apdorojamų nuotekų charakteristikos, plūdrios medžiagos, ILŽ5, koli indeksas, liekamasis aktyvus chloras)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOTEKŲ CISTERNŲ IŠDĖSTYMAS IR TALPA

 

Žymėjimai (numeris)

Talpa, m3

Išdėstymas

Denis

Bortas

Špantai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVALOMŲ ĮRAŠŲ SĄRAŠAS

 

Kodas (raidė)

Punktas (numeris)

Operacijų ir punktų pavadinimas

(A)

 

NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS

 

1

Cisternos, iš kurios buvo išleistos nuotekos, žymėjimas.

2

Laikas ir laivo buvimo vieta išleidimo pradžioje.

3

Laikas ir laivo buvimo vieta išleidimo pabaigoje.

4

Į jūrą išleisto vandens kiekis:

4.1

išvalyto nuotekų apdorojimo įrenginyje (patvirtintame), m3;

4.2

neapdoroto, m3;

4.2.1

laivo greitis išleidimo į jūrą metu.

(B)

 

NUOTEKŲ PERDAVIMAS Į PRIĖMIMO ĮRENGINIUS

 

5

Nuotekų perdavimo uostas.

6

Cisternos, iš kurios buvo perduotos nuotekos, žymėjimas.

7

Bendras perduotų nuotekų kiekis, m3.

(C)

 

ATSITIKTINIS ARBA KITAS IŠIMTINIS NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS

 

8

Laikas ir laivo buvimo vieta (koordinatės, uostas).

9

Išleidimo aplinkybės.

10

Bendras išleistų nuotekų kiekis, m3.

11

Kada ir kam perduoti pranešimai apie išleidimą.


Laivo pavadinimas_________________________________________________

 

Skiriamasis numeris arba raidės________________________________________

 

OPERACIJOS, ATLIEKAMOS SU NUOTEKOMIS

 

Data

Kodas (raidė)

Punktas (numeris)

Operacijos ir atšakinį go asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitono parašas _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal laivo žurnalų registrą Nr. ___________

Žurnale sunumeruoti, susiūti ir

patvirtinti laivo antspaudu

_____________________________________

(žodžiais)

lapai.

Pareigos, vardas ir pavardė, laivo pareigūno, įregistravusio šį žurnalą, parašas:

____________________________________

A. V.______________________________________

20___ m. ______________________ ____ d.

______________


Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių

6 priedas

 

OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU ĮPAKUOTOMIS KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS, REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

(Forma N-6)

OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU ĮPAKUOTOMIS KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS, REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Laivo pavadinimas_________________________________________________________________

 

Skiriamasis numeris arba raidės_______________________________________________________

 

Bendroji talpa

 

Laivo savininkas, operatorius, agentas

(pavadinimas, adresas)

 

Pradėtas: _____________________ Baigtas:____________________________________________


PRIVALOMŲ ĮRAŠŲ SĄRAŠAS

 

Kodas (raidė)

Punktas (numeris)

Operacijų ir punktų pavadinimas

(E)

 

KROVININIŲ PATALPŲ VALYMAS IR DEGAZACIJA

21

Valymo būdas:

21.1

plovimas žarna vandeniu, tirpalais;

21.2

plovimas vandeniu ir tirpalais plovimo mašinomis.

22

Degazacijos būdas (garinimas, ventiliacija oru ir kt).

23

Laivo buvimo vieta ir laikas:

23.1

valymo, degazacijos pradžioje;

23.2

valymo, degazacijos pabaigoje.

(F)

 

UŽTERŠTO KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS VANDENS PERDAVIMAS Į PRIĖMIMO ĮRENGINIUS

24

Perdavimo vieta.

25

Laivo patalpos, iš kurios buvo perduotas vanduo, žymėjimas.

26

Perduoto užteršto vandens kiekis.

27

Priėmimo dokumento pavadinimas.

(G)

 

ATSITIKTINIS ARBA KITOKS IŠIMTINIS ĮPAKUOTŲ KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS

28

Krovininės patalpos, iš kurių medžiagos išmestos.

29

Laivo greitis išmetimo metu.

30

Vėjas:

30.1

kryptis;

30.2

stiprumas.

31

Srovė:

31.1

kryptis;

31.2

greitis.

32

Laivo buvimo vieta ir laikas:

32.1

išmetimo pradžioje;

32.2

išmetimo pabaigoje.

33

Išmestų kenksmingų medžiagų (kiekvienos medžiagos pavadinimas) kiekis.

34

Išmetimo priežastys ir aplinkybės bei pastabos.

35

Išmetimo pasekmių likvidavimo priemonės.

(H)

 

KITOS OPERACIJOS, PADEDANČIOS IŠVENGTI UŽTERŠIMO KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS, IR BENDROS PASTABOS

 

36

 

 


Laivo pavadinimas

 

Skiriamasis numeris arba raidės

 

OPERACIJOS, ATLIEKAMOS SU KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS

 

Data

Kodas (raidė)

Punktas (numeris)

Operacijos ir atsakingo asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitono parašas __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal laivo žurnalų registrą Nr. ___________

Žurnale sunumeruoti, susiūti ir

patvirtinti laivo antspaudu

____________________________________

(žodžiais)

lapai.

Pareigos, vardas ir pavardė, laivo pareigūno, įregistravusio šį žurnalą, parašas:

____________________________________

A. V.______________________________________

20___ m. _____________________  ____ d.

______________


Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių

7 priedas

 

 

 

 

 

 

 

LAIVO OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU NAFTA, NUOTEKOMIS IR ŠIUKŠLĖMIS, REGISTRACIJOS SUVESTINIS ŽURNALAS

 

(Forma N-7)


LAIVO OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU NAFTA, NUOTEKOMIS IR ŠIUKŠLĖMIS, REGISTRACIJOS SUVESTINIS ŽURNALAS

 

Laivo pavadinimas_________________________________________________________________

 

Skiriamasis numeris arba raidės

 

Laivo paskirtis

 

Bendroji talpa____________________________________________________________________

 

Įgulos ir keleivių arba nuolat budinčios_________________________________________________

pamainos narių skaičius laive*

 

Registracijos uostas________________________________________________________________

 

Laivo savininkas, operatorius, agentas

(pavadinimas, adresas)

 

Pradėtas:                                                                    Baigtas:


PRIVALOMŲ ĮRAŠŲ SĄRAŠAS

 

Kodas (raidė)

Punktas (numeris)

Operacijų ir punktų pavadinimas

NAFTA

(A)

 

BUNKERINIO KURO IR TEPALO PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

1

Uosto, naftos bazės arba kurovežio pavadinimas.

2

Bunkeravimo operacijų pradžios ir pabaigos laikas.

3

Priimto kuro rūšis ir kiekis bei tanko (-ų) žymėjimas (nurodyti priimtą kiekį ir bendrą kuro kiekį tanke (-uose), m3).

4

Priimto tepalo rūšis ir kiekis bei tanko (-ų) žymėjimas (nurodyti priimtą kiekį ir bendrą tepalo kiekį tanke (-uose), m3).

5

Atiduoto arba perduoto bunkerinio kuro rūšis ir kiekis bei tanko (-ų) žymėjimas (nurodyti atiduotą kiekį ir bendrą likusio kuro kiekį tanke (-uose), m3).

6

Atiduoto tepalo rūšis ir kiekis ir tanko (-ų) žymėjimas (nurodyti atiduotą kiekį ir bendrą likusio tepalo kiekį tanke (-uose), m3).

(B)

 

NAFTOS KROVINIO (PREKINES NAFTOS) PAKROVIMAS IR IŠKROVIMAS

7

Pakrovimo, iškrovimo vieta (uostas, prieplauka, terminalas).

8

Krovos operacijų pradžios ir pabaigos laikas.

9

Pakrautos/iškrautos naftos rūšis.

10

Bendras pakrautos/iškrautos naftos kiekis (nurodyti papildytą kiekį ir bendrą kiekį kiekviename tanke, m).

11

Pakrauto (-ų)/iškrauto (-ų) tanko (-ų) žymėjimas.

12

Ar buvo ištuštintas (-i) tankas (-ai) (jei ne, nurodyti kiekį tanke (-uose), m3).

(C)

 

NAFTOS KROVINIO IR LAIVUI SAVO REIKMĖMS REIKALINGŲ NAFTOS PRODUKTŲ PERPUMPAVIMAS LAIVO VIDUJE

13

Tankų žymėjimas ir jų talpa, m.

14

Perpumpuota iš (nurodyti tanko (-ų) žymėjimą).

15

Perpumpuota į (nurodyti tanko (-ų) žymėjimą perpumpuotą kiekį ir bendrą kiekį tanke (-uose), m3).

16

Ar buvo 14 punkte nurodytas (-i) tankas (-ai) ištuštintas (-i) (jeigu ne, nurodyti likučių kiekį tanke (-uose), m3).

(D)

 

BUNKERINIŲ IR KROVININIŲ TANKŲ VALYMAS

17

Laivo buvimo vieta, valymo pradžios ir pabaigos laikas.

18

Tanko (-ų) žymėjimas ir taikomas valymo metodas (plovimas, garinimas, valymas cheminėmis medžiagomis, panaudotų cheminių medžiagų rūšis ir kiekis).

19

Plovimo vandens kiekis išplautame, išgarintame surinkimo (arba naudojamo kaip surinkimo) tanke, m3.

20

Plovimo vandens perdavimas (nurodyti uostą prieplauką kam ir kiek, m3).

(E)

 

NAFTA UŽTERŠTŲ MIŠINIŲ IR LIEKANŲ (ŠLAMO) SURINKIMAS IR PAŠALINIMAS

21

Lijalinio nafta užteršto vandens kiekis surinkimo tanke ir/arba laivo jėgainės patalpų lijaluose, m (jeigu yra surinkimo tankas, įrašai atliekami kiekvieną kartąjį papildant).

22

Naftos liekanų (šlamo) kiekis surinkimo tanke (įrašai atliekami kiekvieną kartą jį papildant).

23

Panaudotų tepalų kiekis laive (įrašai atliekami po kiekvieno tepalo pakeitimo varikliuose ir mechanizmuose, m3).

24

Lijalinio nafta užteršto vandens, naftos liekanų (šlamo), panaudotų tepalų perdavimas (nurodyti uostą prieplauką kam ir kiek, m3).

(F)

 

KITOS EKSPLOATACINES OPERACIJOS IR BENDROS PASTABOS

25

 

ŠIUKŠLĖS

(G)

 

ŠIUKŠLIŲ SURINKIMAS IR ŠALINIMAS

26

Surinkimas ir saugojimas (nurodyti rūšį/kategoriją kiekį, m3).

27

Perdavimas (nurodyti uostą prieplauką laivą-rinktuvą priėmimo įrenginį, kokios rūšies/kategorijos ir kiek, m3).

(H)

 

KITOS EKSPLOATACINES OPERACIJOS IR BENDROS PASTABOS

28

 

NUOTEKOS

(I)

 

NUOTEKŲ SURINKIMAS IR ŠALINIMAS

29

Nuotekų surinkimas laive (nurodyti kiekį, m3).

30

Perdavimas (nurodyti vietą laivą-rinktuvą priėmimo įrenginį ir kiekį, m3).

(J)

 

KITOS EKSPLOATACINES OPERACIJOS IR BENDROS PASTABOS

31

 

(K)

 

NAFTOS, ŠIUKŠLIŲ IR NUOTEKŲ AVARINIS, ATSITIKTINIS IR KITOKS IŠIMTINIS IŠMETIMAS ARBA IŠPYLIMAS

 

32

Įvykio laikas.

 

33

Laivo buvimo vieta išmetimo/išpylimo metu (uostas, reidas ir t. t.).

 

34

Išmesto/išpilto teršalo pavadinimas ir kiekis.

 

35

Išmetimo/išpylimo aplinkybės, priežastys, panaudotos priemonės.

 


Laivo pavadinimas ____________________________________________________

 

Skiriamasis numeris arba raidės

 

OPERACIJOS, ATLIEKAMOS SU JŪROS APLINKOS TERŠALAIS

 

Data

Kodas (raidė)

Punktas (numeris)

Operacijos ir atsakingo asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitono parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal laivo žurnalų registrą Nr. ___________

Žurnale sunumeruoti, susiūti ir

patvirtinti laivo antspaudu

____________________________________

(žodžiais)

lapai.

Pareigos, vardas ir pavardė, laivo pareigūno, įregistravusio šį žurnalą, parašas:

____________________________________

A. V.______________________________________

20___ m. _____________________  ____ d.

______________


Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių

8 priedas

 

 

 

 

 

 

LAIVO-RINKTUVO KROVOS OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU TERŠALAIS, REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

(Forma N-8)

LAIVO-RINKTUVO KROVOS OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ SU TERŠALAIS, REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Laivo-rinktuvo pavadinimas_______________________________________________

 

Registracijos uostas______________________________________________________

 

Laivo savininkas, operatorius, agentas

(pavadinimas, adresas)

 

Pradėtas:                                                            Baigtas:


MIŠINIŲ PERPUMPAVIMO ĮRENGINIŲ DUOMENYS

 

Siurblio pavadinimas ir tipas

Pagaminimo data

Našumas, m3/h

Pastaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŽTERŠTO VANDENS, MIŠINIŲ IR ŠIUKŠLIŲ PRIĖMIMUI SKIRTŲ TANKŲ IR KONTEINERIŲ IŠDĖSTYMAS BEI TALPA

 

Žymėjimas

Paskirtis

Talpa, m3

Išdėstymas

 

 

 

Bortas

Špantai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVALOMŲ ĮRAŠŲ SĄRAŠAS

 

Kodas (raidė)

Punktas (numeris)

Operacijų ir punktų pavadinimas

(A)

 

TERŠALŲ PRIĖMIMAS Į LAIVĄ-RINKTUVĄ

1

Laivo, perduodančio teršalus, pavadinimas (skiriamasis numeris), jo vėliava, šaukiniai, registracijos uostas.

2

Laivo savininkas (pilnas pavadinimas, adresas).

3

Laivo buvimo vieta priėmimo metu (koordinatės, reidas, uostas, prieplauka).

4

Priėmimo pradžia (laivo-rinktuvo laiku).

5

Priėmimo pabaiga (laivo-rinktuvo laiku).

6

Priimta:

6.1

nafta užteršto vandens (lijalinio, balastinio, plovimo), m;

6.2

naftos liekanų (šlamo), m;

6.3

panaudotų tepalų, m;

6.4

kenksmingų skysčių liekanų (nurodyti kenksmingas medžiagas), m;

6.5

nuotekų, m3;

6.6

šiukšlių (priimant nurodyti rūšį/kategoriją ir kiekį pagal kiekvieną rūšį), m3.

7

Perduodančiam laivui išduoto dokumento numeris ir data.

(B)

 

KITOS TERŠALŲ PRIĖMIMO Į LAIVĄ-RINKTUVĄ OPERACIJOS

8

 

(C)

 

LAIVO-RINKTUVO TERŠALŲ PERDAVIMAS Į PRIĖMIMO ĮRENGINĮ

9

Perdavimo vieta (prieplauka, priėmimo įrenginys).

10

Perdavimo pradžia (laivo-rinktuvo laiku).

11

Perdavimo pabaiga (laivo-rinktuvo laiku).

12

Perduota:

12.1

nafta užteršto vandens, m3;

12.2

naftos liekanų (šlamo), m3;

12.3

panaudotų tepalų, m;

12.4

kenksmingų skysčių liekanų, m3;

12.5

nuotekų, m3;

12.6

šiukšlių, m3:

12.6.1

iš jų 1 kategorijos šiukšlių.

(D)

 

KITOKIOS LAIVO-RINKTUVO TERŠALŲ PERDAVIMO OPERACIJOS Į PRIĖMIMO ĮRENGINĮ

13

 


Laivo pavadinimas arba skiriamasis numeris _____________________________________

 

LAIVO-RINKTUVO OPERACIJOS, ATLIEKAMOS SU TERŠALAIS

 

Data

Kodas (raidė)

Punktas (numeris)

Operacijos ir atsakingo asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitono parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal laivo žurnalų registrą Nr. ___________

Žurnale sunumeruoti, susiūti ir

patvirtinti laivo antspaudu

_____________________________________

(žodžiais)

lapai.

Pareigos, vardas ir pavardė, laivo pareigūno, įregistravusio šį žurnalą, parašas:

_____________________________________

A. V._______________________________________

20___ m. ______________________  ____ d.

______________


Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uostų priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių

9 priedas

 

 

 

 

 

 

 

STACIONARAUS UOSTO PRIĖMIMO ĮRENGINIO ATLIEKAMŲ OPERACIJŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

(Forma N-9)

STACIONARAUS UOSTO PRIĖMIMO ĮRENGINIO ATLIEKAMŲ OPERACIJŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Įrenginio pavadinimas

 

Savininkas (pavadinimas, adresas)

 

Įrenginio buvimo vieta_________________________________________________________

 

Pradėtas:                                                                      Baigtas:

PRIVALOMŲ ĮRAŠŲ SĄRAŠAS

 

Kodas (raidė)

Punktas (numeris)

Operacijų ir punktų pavadinimas

(A)

 

UŽTERŠTO VANDENS PRIĖMIMAS Į PRIĖMIMO ĮRENGINĮ

1

Laivo, perduodančio užterštą vandenį, pavadinimas (skiriamasis numeris), jo vėliava, šaukiniai, registracijos uostas.

2

Laivo savininkas (pilnas pavadinimas, adresas).

3

Priėmimo pradžia (vietos laiku).

4

Priėmimo pabaiga (vietos laiku).

5

Priimta:

5.1

nafta užteršto vandens, m3;

5.2

kenksmingomis medžiagomis (nurodyti, kokiomis) užteršto vandens, m3;

5.3

pavojingomis (nuodingomis) medžiagomis (nurodyti, kokiomis) užteršto vandens, m3;

5.4

perduodančiam laivui išduoto dokumento numeris ir data.

(B)

 

KITOS TERŠALŲ PRIĖMIMO Į ĮRENGINĮ OPERACIJOS

6

 


Priėmimo įrenginio pavadinimas _____________________________________________

 

OPERACIJOS, ATLIEKAMOS SU UŽTERŠTU VANDENIU UOSTO PRIĖMIMO ĮRENGINYJE

 

Data

Kodas (raidė)

Punktas (numeris)

Operacijos ir atsakingo asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uosto priėmimo įrenginio valdytojas ar jo įgaliotas asmuo

(parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal laivo žurnalų registrą Nr. ___________

Žurnale sunumeruoti, susiūti ir

patvirtinti laivo antspaudu

____________________________________

(žodžiais)

lapai.

Pareigos, vardas ir pavardė, laivo pareigūno, įregistravusio šį žurnalą, parašas:

____________________________________

A. V.______________________________________

20___ m. _____________________  ____ d.

______________

 * Šis sakinys turi būti įterptas tik tanklaivio, plaukiojančio specialiais reisais, žurnale.

* This sentence should only be inserted for the Oil Record Book of a tanker engaged in a specific trade.

* Nuoroda į MARPOL 73/78 konvencijos V priedo vykdymo instrukciją, pakeistą MEPC.59(33) ir MEPC.92(45) rezoliucijomis.

* Refer to the Guidelines for the Implementation of Annex V MARPOL 73/78, as amended by resolutions MEPC.59(33) and MEPC.92(45).

* Jei laive nuolat būna tik budinčioji pamaina, vietoje įgulos narių skaičiaus nurodomas pamainos žmonių skaičius.