LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. D1-636 „DĖL VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 20 d. Nr. D1-627

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymu (Žin., 2010, Nr. 67-3344) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 815 „Dėl priemonių apskričių viršininkų vykdomoms funkcijoms perskirstyti plano patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 90-3885) 13 punktu,

P a k e i č i u Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 8-337; 2009, Nr. 83-3472):

1.1. išdėstau 13.3 punktą taip:

13.3. prieš pradėdamas rengti Planą, planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo nustatyta tvarka raštu kreipiasi į Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2009, Nr. 145-6460), nurodytas suinteresuotas institucijas, kad šios parengtų ir išduotų planavimo sąlygas.

Planavimo sąlygos išduodamos arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie jų neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Apie tai jis, pasibaigus planavimo sąlygų išdavimo terminui, per 5 darbo dienas raštu praneša institucijai, kuriai yra pavaldi planavimo sąlygas turėjusi išduoti institucija. Pranešimą gavusi institucija turi priimti sprendimą, kaip turės būti patikrinami be išduotų planavimo sąlygų parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniai;“;

1.2. pripažįstu netekusiu galios 13.4 punktą;

1.3. įrašau 22 punkte vietoje žodžių „Apskrities viršininko administracija“ žodžius „Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra prie Aplinkos ministerijos“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas