LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.72 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. lapkričio 12 d. Nr. XI-485

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2004, Nr. 72-2495)

 

1 straipsnis. 2.72 straipsnio 4 dalies 2 punkto pakeitimas

2.72 straipsnio 4 dalies 2 punkte po žodžio „institucijoms“ įrašyti žodžius „ir teismams“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) teisėtvarkos institucijoms ir teismams – kiek jų reikia tiesioginėms funkcijoms atlikti;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________