LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 6, 7, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 1, 2, 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. lapkričio 26 d. Nr. XII-622

Vilnius

 

(Žin., 2011, Nr. 155-7354)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 1 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Papildyti 6 straipsnį nauju 43 punktu:

„43) socialinės pašalpos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimas;“.

2. Buvusią 1 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pakeisti 7 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9) socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą, nustatytą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas;“.

 

3 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis ir 2 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.“

2. Pripažinti 4 straipsnio 3 dalį netekusia galios.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ