LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.11.01:2010 „STATYBOS UŽBAIGIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugsėjo 28 d. Nr. D1-828

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 24 straipsnio 1 ir 2 dalimis,

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamu naudoti tvarka“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 60-2475);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 665 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2003, Nr. 122-5551);

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. D1-134 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 34-1119);

2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. D1-589 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 7-258);

2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. D1-290 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2524);

2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. D1-411 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 99-3851);

2.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. D1-178 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 36-1332);

2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. D1-163 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 37-1352);

2.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. D1-298 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 65-2483);

2.10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. D1-8 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 6-189);

2.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. D1-114 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 36-1402);

2.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. D1-307 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 69-2817);

2.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. D1-702 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 138-6098);

2.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. D1-787 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 149-6692);

2.15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. D1-124 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2010, Nr. 19-905).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. D1-828

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.11.01:2010 „STATYBOS UŽBAIGIMAS“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) detalizuoja statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo [6.2] 24 straipsnyje.

2. Pastatytų ar rekonstruotų branduolinės energetikos objektų užbaigimo (priėmimo ir perdavimo eksploatuoti) tvarką nustato Vyriausybė [6.4].

3. Kultūros paveldo statinių tvarkomieji paveldosaugos darbai priimami vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2005 [6.9] nuostatomis.

4. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įgalioti pareigūnai Reglamente nurodytas statybos užbaigimo procedūras atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“).

5. Statytojai (užsakovai, savininkai, valdytojai) turi teisę naudodamiesi IS „Infostatyba“ gauti su šiame Reglamente nustatytomis statybos užbaigimo procedūromis susijusias paslaugas.

 

II. NUORODOS

 

6. Šiame Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

6.1. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

6.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

6.3. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą (Žin., 2003, Nr. 70-3170);

6.4. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771);

6.5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948);

6.6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899);

6.7. statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614);

6.8. statybos techninį reglamentą STR 2.01.09:2005 „Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 151-5568);

6.9. paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-153 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1814);

6.10. statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898; 2010, Nr. 52-2582).

 

III. SĄVOKOS

 

7. Šiame Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [6.2] 2 straipsnyje. Darbo vietos, darbo priemonių ir darbdavio sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo [6.3] 1 straipsnyje.

8. Kitos šiame Reglamente vartojamos sąvokos:

8.1. Statybos užbaigimo procedūros (toliau – Procedūros) – šiame Reglamente nustatytos procedūros, kurias atlikus surašomas Statybos užbaigimo aktas;

8.2. Statybos užbaigimo aktas (toliau – Aktas) – šiame Reglamente nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos (toliau – Komisija) surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal statinio projekto sprendinius;

8.3. Deklaracija apie statybos užbaigimą (toliau – Deklaracija) – statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo) (toliau – Statytojas) ir kitų statybos dalyvių pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.

 

IV. KOMISIJŲ SUDARYMAS

 

9. Komisijas (vardines) tvarkomaisiais dokumentais sudaro, keičia jų sudėtį ar panaikina Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininkas ar jo įgalioti Inspekcijos padalinių (toliau – Padaliniai) vadovai.

10. Komisija sudaroma iš Komisijos pirmininko ir kitų Komisijos narių. Komisijos pirmininku skiriamas Inspekcijos atstovas. Kiti Komisijos nariai – Reglamento 1 priede nurodytų institucijų ir subjektų, jų teritorinių padalinių ar įgaliotų įstaigų įgalioti atstovai; jų gali būti paskirta daugiau negu po vieną.

11. Komisija sudaroma neterminuotam laikui.

 

V. STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪROS

 

12. Statytojas, pastatęs naują ypatingą ar neypatingą statinį, rekonstravęs ypatingą ar neypatingą statinį, rekonstravęs nesudėtingą statinį į ypatingą ar neypatingą statinį, atnaujinęs (modernizavęs) daugiabutį namą ar visuomeninės paskirties pastatą, Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas).

13. Prašymo forma, kurioje nurodyti su Prašymu privalomi pateikti dokumentai, pateikta Reglamento 2 priede.

14. Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai, raštu arba pasinaudojant IS „Infostatyba (www.planuojustatyti.lt). Jei statinys yra kelių apskričių teritorijoje, prašymai pateikiami kiekvienam Padaliniui, vykdančiam statybos valstybinę priežiūrą toje teritorijoje; šiuo atveju kiekvieno Padalinio sudaryta Komisija atlieka Procedūras ir pasirašo Aktus statinio daliai tos apskrities, kurioje yra Padalinys, teritorijoje.

15. Jei kartu su Prašymu pateikti ne visi privalomi pateikti dokumentai, Komisijos pirmininkas raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja Prašymo pateikėją apie trūkstamus dokumentus.

16. Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, Komisijos pirmininkas IS „Infostatyba“ arba Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (tais atvejais, kai registruoti Prašymo IS „Infostatyba“ nėra galimybės) užregistruoja Prašymą, paskelbia jį kartu su pridėtais dokumentais ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo dienos oficialiu el. paštu informuoja Reglamento 1 priede nurodytus subjektus, kurių atstovai įtraukti į Komisijos sudėtį, nurodydamas datą ir laiką, kada Komisija vykdys Procedūras. Informuojami šie subjektai (jų padaliniai, įgaliotos įstaigos):

16.1. statinio projektą tikrinę (privalėję tikrinti) – jei prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą buvo pateiktas po 2010 m. spalio 1 dienos;

16.2. pagal kompetenciją, priklausomai nuo statinio specifikos, nurodytą Reglamento 1 priede – kitais atvejais.

17. Komisijos nariams Inspekcija suteikia prieigą prie visos su Prašymu pateiktos dokumentacijos nuo šios dokumentacijos paskelbimo IS „Infostatyba“ dienos. Jei dokumentacija paskelbta Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, Komisijos nario prašymu (el. paštu, telefonu, kt.) Komisijos pirmininkas pateikia šią dokumentaciją atskiru susitarimu su Komisijos nariu.

18. Komisija Procedūras pradeda ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Prašymo užregistravimo dienos. Subjektai, kurių atstovai turi dalyvauti Procedūrose, užtikrina, kad nustatytą Procedūrų atlikimo dieną (nustatytu laikotarpiu) Komisijos darbe dalyvautų bent vienas jų atstovas (Komisijos narys), arba, jei dėl objektyvių priežasčių jie dalyvauti Komisijos darbe negali, įgalioja kitą kompetentingą specialistą, apie tai raštu informuodami Komisijos pirmininką.

19. Po prašymo užregistravimo Prašymo pateikėjui raštu paprašius Komisijos narį atskirai patikrinti statinį, Komisijos narys, raštu informavęs Komisijos pirmininką, pagal kompetenciją gali patikrinti statinio atitiktį statinio projektui iki numatytos Procedūrų atlikimo (statinio atitikties patikrinimo statinio projektui) dienos. Šiuo atveju Komisijos narys iki Procedūrų atlikimo dienos raštu informuoja Komisijos pirmininką apie atlikto patikrinimo rezultatus ir Procedūrų atlikimo dieną pasirašo (nepasirašo) Aktą.

20. Jei Komisijos narys nedalyvauja Procedūrose, Komisijos pirmininkui apie savo nedalyvavimą nepranešęs, Komisijos pirmininkas nusprendžia:

20.1. atidėti Procedūras; apie kitą Procedūrų atlikimo dieną, suderintą su kitais Komisijos nariais, Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip kitą darbo dieną oficialiu Inspekcijos el. paštu informuoja Komisijos narį delegavusį subjektą;

20.2. atlikti Procedūras, raštu informuojant Komisijos narį delegavusį subjektą, kad Procedūrose nedalyvavęs Komisijos narys privalo pagal kompetenciją per Komisijos pirmininko nustatytą terminą patikrinti statinį ir pasirašyti (nepasirašyti) Aktą; Komisijos pirmininkas šiuo atveju gali pasirašyti Aktą tik po to, kai jį pasirašo Komisijos narys;

20.3. atlikti Procedūras ir pasirašyti Aktą nesant nedalyvavusio Procedūrose Komisijos nario parašo; šiuo atveju Komisijos pirmininkas prisiima atsakomybę už Procedūrose nedalyvavusio Komisijos nario tikrintinos pagal kompetenciją statinio dalies atitiktį statinio projektui.

21. Kiti su Prašymu neprivalomi pateikti Reglamento 3 priede nurodyti dokumentai pateikiami Komisijai jos darbo metu.

22. Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų ar pastebėjus statinio neatitiktį šiems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procedūrų dienos sudaro šių trūkumų ir neatitikimų sąrašą, pasirašytą Komisijos narių (pagal kompetenciją) ir Komisijos pirmininko. Komisijos pirmininkas ne vėliau kai kitą darbo dieną po šio sąrašo pasirašymo dienos pateikia (Inspekcijos oficialiu el. paštu ar raštu) šį sąrašą Prašymo pateikėjui. Pašalinus sąraše išvardytus neatitikimus, Prašymo pateikėjas raštu praneša Komisijos pirmininkui apie trūkumų pašalinimą. Pranešimo turinys nereglamentuojamas. Komisijos pirmininkas, suderinęs su Komisijos nariais, Inspekcijos oficialiu el. paštu ar raštu informuoja Prašymo pateikėją apie naują Procedūrų datą, bet ne vėlesnę kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumų pašalinimą gavimo dienos.

23. Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

24. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikia Statytojas (jo įgaliotas asmuo), taip pat Statytojo pakviesti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. Kilus neaiškumams, Komisija gali prašyti kompetentingų asmenų (ekspertų, mokslininkų, kt.) pagalbos.

25. Nustačius savavališkos statybos faktą, Komisijos pirmininkas nepradeda Procedūrų arba jas nutraukia iki bus pašalinti savavališkos statybos padariniai Statybos įstatymo [6.2] 28 straipsnio nustatyta tvarka.

26. Komisija neprivalo tikrinti statinio projekto atitikties teisės aktų reikalavimams, tačiau Komisijos narys, nustatęs, kad statinio projekto sprendiniai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, apie tai raštu praneša Komisijos pirmininkui, kuris gali priimti sprendimą:

26.1. sustabdyti Procedūras ir nurodyti pataisyti statinio projektą pagal teisės aktų reikalavimus ir (ar) atitinkamai pertvarkyti statinį – jei tą atlikti galima be naujo statybą leidžiančio dokumento gavimo;

26.2. sustabdyti Procedūras ir kreiptis į Inspekcijos viršininką ar jo įgaliotą pareigūną, prašydamas nustatyta tvarka ir terminais kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo Statybos įstatymo [6.2] 281 straipsnyje nustatyta tvarka – kitais negu nurodyta 26.1 punkte atvejais;

26.3. nestabdyti Procedūrų, jei Komisijos nario pateikti argumentai nėra motyvuoti.

27. Komisijos pirmininkas, gavęs informacijos, kad dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti prašymų, nutraukia Procedūras iki teismo sprendimo įsigaliojimo, apie tai raštu pranešdamas Prašymo pateikėjui. Kitus skundus ar pranešimus dėl faktų, trukdančių atlikti Procedūras, Komisija įvertina ir sprendžia, ar reikia atidėti Procedūras, kol kompetentingos institucijos juos išnagrinės teisės aktų nustatyta tvarka, ar šie skundai (pranešimai) nėra pagrindas nutraukti Procedūras.

28. Jeigu Komisijos narys nepritaria Akto pasirašymui, nepritarimo motyvus raštu per 5 darbo dienas nuo nustatytos statinio patikrinimo dienos pateikia Komisijos pirmininkui. Jei Komisijos pirmininkas mano, kad Komisijos nario nepritarimas nėra motyvuotas, jis kreipiasi į subjektą, delegavusį šį Komisijos narį, prašydamas patvirtinti arba pripažinti nepagrįstais Komisijos nario nepritarimo motyvus. Jei subjektas raštu patvirtina Komisijos nario nepritarimo motyvus, Procedūros negali būti užbaigtos ir Komisijos pirmininkas Akto nepasirašo. Jei subjektas Komisijos nario nepritarimo motyvus pripažįsta nepagrįstais, Procedūros vykdomos ir be nepritarusio Komisijos nario parašo Akte.

29. Komisijos pirmininkas gali pasirašyti Aktą tik tuo atveju, jei jį pasirašo visi Komisijos nariai, išskyrus 20.3 ir 28 punktuose nurodytus atvejus.

30. Jeigu statinio projekte numatyta atskirų statinių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių Aktai, jei šie statiniai gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį nepriklausomai nuo kitų statinio projekte numatytų statyti, rekonstruoti ar atnaujinti (modernizuoti) statinių statybos užbaigimo.

31. Jei statinio projekte nurodyti statinio bendrieji rodikliai skiriasi nuo faktinių, Komisija bendru sutarimu sprendžia, ar šie nukrypimai yra esminiai ir ar jie daro įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams. Neesminiais nukrypimais laikomi nukrypimai dėl matavimo paklaidų, nežymių reljefo pasikeitimų statybos metu, statinio paprastajam remontui priskirtinų darbų įtakos statinio faktiniams rodikliams ir pan. Aktas pasirašomas, Komisijos nariams bendru sutarimu nusprendus, kad faktinių statinio rodiklių nukrypimai nuo statinio projekte nurodytų bendrųjų statinio rodiklių yra neesminiai.

32. Daugiabučių namų apdailos darbų apimtis gali būti mažesnė, negu numatyta statinio projekte, tačiau ne mažesnė, negu šių darbų privaloma apimtis, nurodyta Procedūrų atlikimo metu galiojančiuose daugiabučių namų projektavimo reikalavimuose, nurodytuose statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas.

33. Aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodama Prašymo pateikėjui, po vieną akto egzempliorių – rangovui ir Padaliniui. Padaliniui taip pat perduodamas Reglamento 28 punkte nurodytas subjekto raštas bei pridėta prie prašymo išduoti Aktą kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu. Akto forma pateikiama Reglamento 4 priede. Komisijos pirmininkas per 14 kalendorinių dienų apie Akto pasirašymą informuoja Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją [6.6].

 

VI. DEKLARACIJOS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ SURAŠYMAS IR TVIRTINIMAS

 

34. Statytojas, šiame skyriuje nustatytais atvejais užbaigęs statybos darbus ar pakeitęs statinio (patalpos) paskirtį, surašo ir esančiam toje apskrities teritorijoje, kurioje yra statinys Padaliniui pateikia Deklaraciją. Deklaracijos forma pateikta Reglamento 5 priede. Deklaraciją bendruoju atveju pasirašo Statytojas, statinio projekto vadovas, statinio statybos vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

35. Deklaraciją privaloma pateikti Padaliniui šiais atvejais:

35.1. užbaigus ypatingo ar neypatingo statinio kapitalinį remontą;

35.2. pakeitus ypatingo ar neypatingo statinio (patalpos ypatingame ar neypatingame statinyje, įregistruotos atskiru nekilnojamojo turto objektu) paskirtį – kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba paskirtis pakeista neatlikus statybos darbų;

35.3. pastačius naują ar rekonstravus priskiriamą neypatingiems ar ypatingiems statiniams vieno ar dviejų butų namą;

35.4. rekonstravus nesudėtingą pastatą į priskiriamą neypatingiems ar ypatingiems statiniams vieno ar dviejų butų namą;

35.5. atnaujinus (modernizavus) priskiriamą neypatingiems ar ypatingiems statiniams vieno ar dviejų butų namą.

36. Deklaraciją privaloma tvirtinti šiais atvejais:

36.1. pastačius naują ar rekonstravus priskiriamą neypatingiems ar ypatingiems statiniams 1 ar 2 butų namą; Statytojo pageidavimu gali būti tvirtinama Deklaracija apie naujo nesudėtingo statinio statybos ar rekonstravimo (į nesudėtingą statinį) užbaigimą;

36.2. rekonstravus nesudėtingą pastatą į priskiriamą neypatingiems ar ypatingiems statiniams 1 ar 2 butų namą.

37. Kad Deklaracija būtų patvirtinta, Statytojas Padaliniui turi pateikti laisvo turinio prašymą patvirtinti Deklaraciją. Prie prašymo pridedama Deklaracija (2 egz.), statinio kadastro duomenų byla (kopija) ir kompiuterinė laikmena su statinio projekto (jei jis buvo rengiamas) kopija, pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus.

38. Gavus prašymą patvirtinti Deklaraciją, Padalinio įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas jį įregistruoja ir kartu su pridėtais dokumentais paskelbia IS „Infostatyba“ arba Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, jei nėra galimybės ją paskelbti IS „Infostatyba“.

39. Įregistravus prašymą patvirtinti Deklaraciją, Padalinio vedėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Deklaraciją patvirtina, Deklaracijos kiekvieno lapo viršutiniame dešiniajame kampe įrašydamas „Patvirtinta“, po šiuo žodžiu uždeda asmens spaudą, pasirašo ir įrašo datą. Jei statinys yra konservacinio prioriteto, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar jų apsaugos zonose, Deklaraciją iki jos patvirtinimo Padalinyje analogiškai patvirtina ir saugomos teritorijos direkcijos įgaliotas valstybės tarnautojas.

40. Deklaracijos patvirtinimo faktas fiksuojamas IS „Infostatyba“ arba Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, jei to atlikti IS „Infostatyba“ nėra galimybės. Vieną patvirtintos Deklaracijos egzempliorių saugo Padalinys, kitas grąžinamas Deklaracijos pateikėjui. Patvirtintose Deklaracijose nurodytų statinių statybos teisėtumas, atsižvelgiant į finansavimą, administracinius išteklius, pasirinktinai patikrinamas pagal Padalinių metinius darbo planus ne vėliau kaip per vienerius metus; apie tai, grąžinant patvirtintą Deklaraciją, informuojamas Deklaracijos pateikėjas.

41. Kitais šiame skyriuje nustatytais atvejais, kai Deklaracija tik pateikiama, bet netvirtinama, ji registruojama IS „Infostatyba“ arba Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, jei nėra galimybės ją registruoti IS „Infostatyba“. Šiuo atveju Statytojas prie pateiktos Deklaracijos kitų dokumentų neprideda.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Žiemos metu, nesant galimybės užbaigti sklypo sutvarkymo darbus, Procedūros gali būti atliekamos ir Aktas pasirašomas neužbaigus šių darbų, tačiau jei pastatytą statinį ar jo dalis yra įsigiję tretieji asmenys, Aktas gali būti pasirašytas tik Komisijai pateikus dokumentą, patvirtinantį Statytojo įsipareigojimą tretiesiems asmenims per nustatytą terminą užbaigti sklypo sutvarkymo darbus.

43. Statybos užbaigimo data laikoma Akto ar Deklaracijos pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data.

44. Aktas ir Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre [6.5].

45. Statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso [6.1] šeštosios knygos XXIII skyriaus ir Statybos įstatymo [6.2] 36 straipsnio nuostatomis:

45.1. Statytojas, per garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, pakviečia rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su rangovu suderina jų padarinių pašalinimo terminą; jei rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja Statytojo surašytas vienašalis aktas;

45.2. jei rangovas nepašalina statybos defektų akte nurodytu terminu, Statytojas apie tai raštu informuoja Inspekciją ir kreipiasi į teismą dėl rangovo įpareigojimo pašalinti statybos defektus arba dėl statybos defektų šalinimo išlaidų išieškojimo iš rangovo, jei Statytojas juos pašalino savo lėšomis;

45.3. Inspekcija, gavusi Statytojo informaciją apie rangovo vengimą šalinti statinio garantiniu laiku nustatytus statybos defektus, teikia statinių projektuotojų, statybos rangovų ir statinių projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijai medžiagą bei pasiūlymus dėl rangovo veiklos įvertinimo ir / ar dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, panaikinimo.

46. Užbaigus daugiabučio namo statybą, Statytojas saugo su namo statyba susijusią dokumentaciją ir prižiūri bei atsako už namo bendrojo naudojimo patalpas, inžinerines sistemas ir pastato laikančiąsias konstrukcijas bei jo nuosavybei priklausančius butus, kol susikurs savininkų bendrija, bus sudaryta namo savininkų jungtinės veiklos sutartis arba bus paskirtas namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. Sukūrus daugiabučio namo savininkų bendriją, sudarius šių savininkų jungtinės veiklos sutartį ar paskyrus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, Statytojas per 1 mėnesį aktu perduoda jiems su namo statyba susijusius dokumentus ir bendrojo naudojimo patalpas, inžinerines sistemas, pastato laikančiąsias konstrukcijas bei sutvarkytą teritoriją.

47. Kitų, negu nurodyti Reglamento 46 punkte, statinių atveju su statyba susijusią dokumentaciją saugo Statytojas.

48. Neteisėtai išduoto Akto ar neteisėtai surašytos Deklaracijos galiojimą panaikina teismas. Akto ar Deklaracijos, kuriuose padarytos tik techninio pobūdžio klaidos, nurodytos Viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), galiojimą iki statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre panaikina Inspekcija arba teismas, po statinio įregistravimo – teismas.

49. Kreiptis į teismą dėl Akto ar Deklaracijos galiojimo panaikinimo turi teisę suinteresuotieji asmenys, šių asmenų skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva – Inspekcija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos ar statinio saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją. Atsakovėmis šiose bylose laikomos institucijos, kurių atstovai, pažeisdami šį Reglamentą ar kitus teisės aktus, pasirašė Aktą.

50. Komisijos nariai, taip pat Deklaraciją pasirašę ar patvirtinę asmenys atsako pagal kompetenciją už šio Reglamento pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

51. Statytojas sudaro Komisijai normalias darbo sąlygas, skiria būtiną transportą, teikia kanceliarinio pobūdžio paslaugas.

52. Ginčus dėl statybos užbaigimo tvarkos pažeidimų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pagal kompetenciją sprendžia Inspekcija arba teismas.

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“

1 priedas

 

KOMISIJOS NARIŲ KOMPETENCIJA

 

Komisija sudaroma iš Komisijos pirmininko ir Komisijos narių.

1. Komisijos pirmininkas organizuoja Procedūras, šio Reglamento nustatytais atvejais sprendžia, kurie Komisijos nariai dalyvaus tikrinant konkretų statinį, nagrinėja Komisijos narių pateiktų prieštaravimų motyvus, priima sprendimus dėl Akto pasirašymo nedalyvaujant kitiems Komisijos nariams, jiems apie savo nedalyvavimą nepranešus nustatyta tvarka, priima sprendimus atidėti, stabdyti ar nutraukti Procedūras, kitus su Procedūrų atlikimu susijusius sprendimus, pagal kompetenciją tikrina statinio atitiktį projektui.

2. Kiti Komisijos nariai (subjektų ar jų padalinių įgalioti atstovai) pagal kompetenciją tikrina:

2.1. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos – energetikos objektus (statinius);

2.2. Susisiekimo ministerijos – susisiekimo komunikacijas ir ryšių komunikacijų statinius;

2.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos – kultūros paveldo statinius, statinius kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose;

2.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – visus statinius, išskyrus statinius, kuriems nenustatomi gaisrinės saugos reikalavimai ir jie nedaro įtakos gretimų statinių bei juose esančių žmonių saugai gaisro atveju;

2.5. Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos – visus statinius, išskyrus inžinerinius statinius, kurie nėra susiję su galimu cheminės, fizikinės (triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, vibracijos ar kt.) ar kitos taršos poveikiu visuomenės sveikatai;

2.6. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos – statinius, kurių projektuose numatytos ir iki Komisijos darbo pradžios statinyje įrengtos darbo vietos ir/ar darbo priemonės;

2.7. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – žmonėms su negalia svarbius statinius [6.10], išskyrus atnaujintus (modernizuotus) pastatus;

2.8. savivaldybės administracijos – statinius, kurių projektai parengti pagal specialiuosius architektūros reikalavimus, taip pat statinius, kurių projektuose yra sklypo sutvarkymo dalis;

2.9. saugomos teritorijos direkcijos – statinius konservacinio prioriteto, kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kurioje įsteigta saugomos teritorijos direkcija, ar šių teritorijų apsaugos zonose;

2.10. regiono aplinkos apsaugos departamento – statinius valstybiniuose draustiniuose, kuriuose neįsteigta saugomos teritorijos direkcija, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose, kai paviršiniai vandens telkiniai yra už nacionalinių ar regioninių parkų, turinčių administraciją, ribų, taip pat tais atvejais, kai buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas arba statinio projekte yra aplinkos apsaugos dalis;

2.11. Radiacinės saugos centro – statinius, kuriuose yra numatyta veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

2.12. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – statinius, kuriuose numatoma vykdyti su maisto produktais, pašarais, veterinariniais vaistais, šalutiniais gyvūniniais produktais, gyvūnais susijusi ūkinė ar kita Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojama veikla;

2.13. Muitinės departamento prie Finansų ministerijos – muitinių statinius;

2.14. Lietuvos kelių policijos tarnybos – su eismu susijusius statinius;

2.15. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – valstybės sienos apsaugos statinius ar statinius valstybės sienos apsaugos zonoje;

2.16. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos – geležinkelio infrastruktūros;

2.17. Energetikos ministerijos – statinius su potencialiai pavojingais garo ir vandens šildymo katilais ir jų įranga, slėginiais garotiekiais ir karšto vandens vamzdynais bei jų įranga;

2.18. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – statinius su liftais, pavojingų medžiagų talpyklomis, eskalatoriais, kėlimo įrenginiais, pramoginiais įrenginiais, lynų kelius, funikulierius;

2.19. Ūkio ministerijos – statinius su potencialiai pavojingais: slėginiais indais, pavojingų medžiagų slėginiais vamzdynais, degiąsias dujas naudojančiais pramoniniais įrenginiais ir jų įranga;

2.20. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų, valdytojų ar naudotojų – kai statinys ar sklypo inžineriniai tinklai, ar susisiekimo komunikacijos prijungiamos prie šių subjektų valdomų ar naudojamų tinklų.

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“

2 priedas

 

(Prašymo išduoti Statybos užbaigimo aktą forma)

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos

________________________________________________

(padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI STATYBOS UŽBAIGIMO AKTĄ

 

20___ m _________________ ______ d. Nr. _____________

 

Prašau išduoti šių statinių Statybos užbaigimo aktą:

 

Naujai pastatytų ______________________________________________________________

statinių pagrindinės naudojimo paskirtys, kategorijos

Rekonstruotų ________________________________________________________________

statinių pagrindinės naudojimo paskirtys, kategorijos

Atnaujintų (modernizuotų) _____________________________________________________

pastatų pagrindinės naudojimo paskirtys, kategorijos

Statybos adresas _____________________________________________________________

 

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) ______________________________________

juridinio asmens pavadinimas, kodas,

___________________________________________________________________________

kontaktinio tel. Nr.; fizinio asmens vardas, pavardė, a. k., tel. Nr.

 

Statybą leidžiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavusi institucija, išdavimo data ________

___________________________________________________________________________

 

Statinio projektuotojas _________________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, a. k.

 

Statinio projekto vadovas ______________________________________________________

vardas, pavardė, a. k.

 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ______________________________________

vardas, pavardė, a. k.

 

Rangovas ___________________________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, a. k.

 

Statybos vadovas _____________________________________________________________

vardas, pavardė, a. k.

 

Statybos techninis prižiūrėtojas __________________________________________________

vardas, pavardė, a. k.

 

Prašymą pateikė ___________________________________________    _________________

vardas, pavardė, a. k., tel. Nr.                                      parašas

 

PRIDEDAMA:

1. Statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo) įgaliojimo pateikti prašymą kopija (jei prašymą pateikia ne pats statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas),                                                     lapas (-ų).

2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu*,                                          lapas (-ų).

3. Statybą leidžiančio dokumento kopija**,                                                         lapas (-ų).

4. Dokumentų, kurie bus pateikti Komisijai, sąrašas,                                            lapas (-ų).

5. Statinio (-ių) bendrieji rodikliai,                                                                        lapas (-ų).

 

* statinio projekto su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, kompiuterinė laikmena.

** pateikiama, jei statybą leidžiantis dokumentas nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“.

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“

3 priedas

 

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai:

1. Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas).

2. Statybą leidžiantis dokumentas [6.2] (popierinis variantas).

3. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os).

4. Statinio (-ių) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte).

5. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi).

7. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos).

8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

9. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai.

10. Statinio projekte numatytų pastato konstrukcijų šilumos laidumo, vibracijos bei patalpų apšvietimo matavimų dokumentai. Projekte numatytų pastato konstrukcijų šilumos laidumo, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, vibracijos, apšvietos, mikroklimato ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai.

11. Daugiabučio namo, gydymo paskirties pastato, mokslo paskirties pastato, viešbučių paskirties pastato, poilsio namų pastato Garso klasifikavimo protokolas [6.7].

12. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).

13. Pastato techninis-energetinis pasas (kai jis privalomas) [6.8].

14. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) [6.8].

15. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.

16. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo-derinimo darbus.

17. Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktas [6.9] (kai kultūros paveldo statinyje kartu su tvarkomaisiais statybos darbais (statinio rekonstravimo darbais) buvo atliekami ir tvarkomieji paveldosaugos darbai).

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“

4 priedas

 

(Statybos užbaigimo akto forma)

 

STATYBOS UŽBAIGIMO

AKTAS

 

20___ m. ____________ ___ d. Nr.

Vieta

 

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) _____________________________

_____________________________________________________________________ skyriaus

pavadinimas

vedėjo ____________________________________   ____________ potvarkiu Nr. ________.

vardas, pavardė                                     data

 

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas _________________________________________________________

vardas, pavardė, institucija, pareigos

Komisijos nariai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3. Statybos adresas ___________________________________________________________

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) ____________________________________

___________________________________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. ________________________________________________________________________

statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*

5.2. ________________________________________________________________________

5.3. ________________________________________________________________________

 

* jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

 

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. ________________________________________________________________________

dokumento pavadinimas, Nr.

6.2. ________________________________________________________________________

6.3. ________________________________________________________________________

 

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė:

 

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

 

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė:

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo __________________

___________________________________________________________________________ ,

vardas, pavardė, a. k.

9.2. statinio projekto vadovas ___________________________________________________

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ___________________________________

9.4. statinio statybos vadovas ___________________________________________________

9.5 statinio specialiųjų darbų vadovai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9.6. statinio statybos techninis prižiūrėtojas ________________________________________

9.7. kiti asmenys: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. Naujai pastatyti ar rekonstruoti statiniai, nurodyti šio akto ___________ punktuose, Nekilnojamojo turto registre gali būti registruojami tik kaip žemės sklypo ________________________________________

unik. Nr.

ar statinio _________________ , įregistruoto kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, priklausiniai.

unikalus Nr.

9. Komisijos parašai:

Komisijos pirmininkas _________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos nariai  _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Statinių bendrųjų rodiklių atitikties faktiniams duomenims lentelė pateikiama šio akto priede.

 

Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus priėmiau:

___________________________________________________________________________

statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo ( jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir data

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“

4 priedo „Statybos užbaigimo aktas“

priedas

 

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

 

Nr.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas

Mato vnt.

Rodiklių reikšmės

pagal statinio projektą

pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Pildant naujai pastatyto gyvenamojo namo rodiklių lentelę, papildomai nurodyti sienų medžiagą (plytų mūras; stambiaplokštės; blokai; monolitinis akmens betonas; metalo konstrukcijų sistema; mediena (rąstai); su mediniu karkasu; mediniai skydai; stiklo, plastiko konstrukcijos, plastiko konstrukcijos; kitos sieninės medžiagos).

 

Statytojas (užsakovas, savininkas,

valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo _________________________________________________

vardas ir pavardė, parašas, data

 

Komisijos pirmininkas _________________________________________________________

vardas ir pavardė, parašas, data

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR

1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“

5 priedas

 

(Deklaracijos apie statybos užbaigimą forma)

 

DEKLARACIJA APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ

 

20___ m. ________________ d. Nr.

 

1. Šia deklaracija skelbiama, kad pagal teisės aktų reikalavimus ir statinio projekto sprendinius          yra pabaigta statyba / pakeista

statybos adresas

statinio (patalpos, patalpų) paskirtis neatliekant statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų*, šių statinių:

 

1.1. ___________________________________________________________________

Statinio (patalpos) pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio kategorija, statybos rūšis, atnaujinimas (modernizavimas)

1.2. ___________________________________________________________________

1.3. ___________________________________________________________________

 

2. Statybą leidžiantis dokumentas (jei privalomas) ______________________________

pavadinimas, Nr., išdavimo data

 

3. Statinio projektas (jei privalomas) _________________________________________

projektuotojas, projekto Nr., parengimo metai

 

4. Statinių bendrieji rodikliai**:

 

Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas

Mato vnt.

Rodiklių reikšmės

pagal statinio projektą***

pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Įstatymų nustatyta atsakomybė už šioje deklaracijoje pateiktų duomenų atitiktį tikrovei žinoma:

 

 

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas)_______________________________________

(vardas, pavardė, a. k., parašas, data)

 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas______________________________________

(vardas, pavardė, a. k., parašas, data)

 

Statinio statybos vadovas_______________________________________________________

(vardas, pavardė, a. k., parašas, data)

 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas____________________________________________

(vardas, pavardė, a. k., parašas, data)

 

 

* Nereikalingus žodžius išbraukti.

 

** Nurodomi rodikliai iš statinio projekto, o jei jis nebuvo rengiamas, nurodoma:

1) pastatų – aukštis, bendras plotas, užimamas plotas;

2) inžinerinių statinių pagrindiniai matmenys;

3) patalpų plotai.

Pildant naujai pastatyto 1–2 butų gyvenamojo namo rodiklių lentelę, papildomai nurodyti sienų medžiagą (plytų mūras; stambiaplokštės; blokai; monolitinis akmens betonas; metalo konstrukcijų sistema; mediena (rąstai); su mediniu karkasu; mediniai skydai; stiklo, plastiko konstrukcijos, plastiko konstrukcijos; kitos sieninės medžiagos).

 

*** Nepildoma, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.

 

_________________