LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2009 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO Nr. 1V-735 „DĖL ASMENŲ, TEIKIANČIŲ MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. sausio 27 d. Nr. 1V-49

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 1V-735 „Dėl Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 3-131) ir papildau jį nauju 2 punktu (ankstesnįjį 2 punktą laikant 3 punktu):

2. Nustatau, kad:

2.1. valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, patvirtintos iki šio įsakymo įsigaliojimo, iki 2010 m. gruodžio 31 d. turi Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikti šiuo įsakymu patvirtinto Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 7.4 punkte nurodytus dokumentus, o Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – įvertinti, ar šios valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos atitinka Apraše nustatytus reikalavimus juridiniams asmenims, siekiantiems teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams;

2.2. jeigu valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, patvirtintos iki šio įsakymo įsigaliojimo, iki 2010 m. gruodžio 31 d. nepateiks Aprašo 7.4 punkte nurodytų dokumentų arba Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nustatys, kad šios valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, jos bus išbraukiamos iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis