LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NELYDIMŲ NEPILNAMEČIŲ PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. vasario 2 d. Nr. 1V-31/A1-28

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) 79 straipsnio 3 dalimi,

tvirtiname Nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre taisykles (pridedama).

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2005 m. vasario 2 d.

įsakymu Nr. 1V-31/A1-28

 

NELYDIMŲ NEPILNAMEČIŲ PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRE TAISYKLĖS

 

1. Nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre (toliau – Centras) taisyklės (toliau – taisyklės) nustato sprendimų dėl nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo Centre vykdymo, nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo ir jų iškėlimo iš Centro tvarką.

2. Nelydimi nepilnamečiai prieglobsčio prašytojai Centre apgyvendinami Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) sprendimu.

3. Migracijos departamentas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka priima sprendimą dėl nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo Centre ir nedelsdamas faksu ir paštu išsiunčia šį sprendimą Centrui. Sprendime dėl nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo Centre nurodomas asmuo, kuris yra globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, ir nurodoma, kad jis neprieštarauja nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo apgyvendinimui Centre. Jeigu nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas prieštarauja nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo apgyvendinimui Centre, Migracijos departamentas priima sprendimą dėl nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo globėjo (rūpintojo) ar kito teisėto atstovo nurodytoje vietoje. Tinkamai patvirtinta sprendimo kopija įteikiama nelydimam nepilnamečiam prieglobsčio prašytojui ir šio nepilnamečio globėjui (rūpintojui) ar kitam teisėtam atstovui.

4. Centras, gavęs šių taisyklių 3 punkte nurodytą Migracijos departamento sprendimą, nedelsdamas organizuoja nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo apgyvendinimą Centre.

5. Nelydimas nepilnametis prieglobsčio prašytojas į Centrą turi būti lydimas institucijos, kuriai pateiktas prašymas suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje (toliau – prašymas suteikti prieglobstį), valstybės tarnautojų. Nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas turi teisę lydėti nelydimą nepilnametį prieglobsčio prašytoją, vežamą į Centrą apgyvendinti. Nelydimas nepilnametis prieglobsčio prašytojas į Centrą atvežamas institucijos, kuriai pateiktas prašymas suteikti prieglobstį, transporto priemone.

6. Atvežus nelydimą nepilnametį prieglobsčio prašytoją, institucijos, kuriai pateiktas prašymas suteikti prieglobstį, įgaliotas valstybės tarnautojas ir Centro administracijos įgaliotas atstovas pasirašo priėmimo aktą. Priėmimo akte turi būti nurodoma:

6.1. nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo vardas, pavardė, pilietybė, gimimo data;

6.2. prašymo suteikti prieglobstį pateikimo data, vieta ir laikas;

6.3. vertingi daiktai ar dokumentai, kuriuos turėjo atvežtas į Centrą nelydimas nepilnametis prieglobsčio prašytojas;

6.4. globėjo (rūpintojo) ar kito teisėto atstovo, kuris lydėjo nepilnametį prieglobsčio prašytoją, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas, buveinė);

6.5. Migracijos departamento sprendimo dėl nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo Centre priėmimo data ir registracijos numeris.

7. Apgyvendinus nelydimą nepilnametį prieglobsčio prašytoją, pasirašytas priėmimo aktas saugomas Centre, o tinkamai patvirtinta jo kopija siunčiama Migracijos departamentui.

8. Nelydimam nepilnamečiam prieglobsčio prašytojui, apgyvendintam Centre, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama laikinoji globa (rūpyba), globėju (rūpintoju) paskiriamas Centras. Centras privalo atstovauti nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo geriausiems interesams prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu. Kiekvienam nelydimam nepilnamečiam prieglobsčio prašytojui Centras sudaro sąlygas naudotis socialinio darbuotojo, o prireikus – ir psichologo paslaugomis. Centras sudaro galimybę nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms pagalbą pabėgėliams, susisiekti su Centre gyvenančiais nelydimais nepilnamečiais prieglobsčio prašytojais ir įgyvendinti socialinio švietimo ir pagalbos projektus.

9. Jeigu gaunama informacijos, kad į Lietuvos Respubliką atvyko nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo tėvai ar kiti teisėti atstovai, Migracijos departamentas apie tai raštu per tris darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos informuoja Centrą, nurodydamas nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo tėvų ar kitų teisėtų atstovų teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje ir jų buvimo vietą.

10. Centras, sužinojęs apie nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo tėvų ar kitų teisėtų atstovų atvykimą į Lietuvos Respubliką, apie tai raštu praneša Migracijos departamentui, kartu pateikia 11 punkte nurodytą rekomendacinio pobūdžio išvadą.

11. Centras, remdamasis Migracijos departamento pateikta informacija ir įvertinęs geriausius vaiko interesus, per penkias darbo dienas nuo informacijos apie nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo tėvų ar kitų teisėtų atstovų atvykimą gavimo iš Migracijos departamento dienos surašo ir pateikia Migracijos departamentui rekomendacinio pobūdžio išvadą dėl nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo, kurio tėvai ar kiti teisėti atstovai atvyko į Lietuvos Respubliką, apgyvendinimo vietos, kol nagrinėjamas jo prašymas suteikti prieglobstį.

12. Migracijos departamentas, atsižvelgdamas į Centro pateiktą išvadą, nurodytą šių taisyklių 11 punkte, per penkias darbo dienas nuo Centro pateiktos išvados gavimo dienos priima sprendimą dėl nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo Centre arba nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo su tėvais ar kitais teisėtais atstovais.

13. Priėmus sprendimą apgyvendinti nelydimą nepilnametį prieglobsčio prašytoją kartu su jo tėvais ar kitais teisėtais atstovais, Centras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimą dėl laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo.

14. Nelydimas nepilnametis prieglobsčio prašytojas iš Centro iškeliamas prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu šiais atvejais:

14.1. teismui priėmus sprendimą sulaikyti nelydimą nepilnametį prieglobsčio prašytoją Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre ar kitoje sulaikymo vietoje arba skirti jam alternatyvią sulaikymui priemonę, kai ši priemonė nesusijusi su nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo apgyvendinimu Centre;

14.2. Migracijos departamentui priėmus sprendimą apgyvendinti nepilnametį prieglobsčio prašytoją su tėvais ar kitais teisėtais atstovais, atvykusiais į Lietuvos Respubliką.

15. Nelydimas nepilnametis prieglobsčio prašytojas į kitą apgyvendinimo vietą šių taisyklių 14 punkte nurodytais atvejais perkeliamas Centro transporto priemone, lydimas Centro darbuotojų arba tėvų ar kitų teisėtų atstovų.

16. Migracijos departamentas nusiunčia Centrui visų sprendimų, priimtų dėl nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo, tinkamai patvirtintas kopijas.

______________