LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL 2004 M. BALANDŽIO 29 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 850/2004 DĖL PATVARIŲJŲ ORGANINIŲ TERŠALŲ IR IŠ DALIES KEIČIANČIO DIREKTYVĄ 79/117/EEB ĮGYVENDINIMO

 

2005 m. kovo 3 d. Nr. 239

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB (toliau vadinama – Reglamentas) nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti Aplinkos ministeriją kompetentinga institucija, atsakinga už administracinių užduočių, kurias reikia atlikti pagal Reglamentą, vykdymą.

2. Įpareigoti:

2.1. Aplinkos ministeriją:

2.1.1. atstovauti Lietuvos Respublikai 2001 m. gegužės 22 d. Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų šalių susitikimuose, Bendrųjų reikalų komitete ir Atliekų reikalų komitete visais su šiuo Reglamentu susijusiais klausimais;

2.1.2. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, teikti informaciją Europos Komisijai ir kitoms šalims Reglamente nustatyta tvarka;

2.1.3. koordinuoti Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų institucijų veiklą, susijusią su Reglamento nuostatų įgyvendinimu, koordinuoti programų ir planų rengimą, rengti teisės aktų projektus dėl patvariųjų organinių teršalų (medžiagų) tvarkymo įgyvendinant Reglamentą;

2.2. Aplinkos apsaugos agentūrą ir Lietuvos geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos:

2.2.1. dalyvauti techniniuose ekspertų susitikimuose dėl patvariųjų organinių teršalų tvarkymo;

2.2.2. pagal kompetenciją vykdyti patvariųjų organinių teršalų monitoringą, tvarkyti patvariųjų organinių teršalų duomenų bazes;

2.3. Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją ir regionų aplinkos apsaugos departamentus – pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti patvariųjų organinių medžiagų tiekimo į rinką, naudojimo, patvariųjų organinių teršalų išmetimo, atliekų, turinčių patvariųjų organinių teršalų, tvarkymo kontrolę;

2.4. Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos – rengti ir tvirtinti draudžiamų bei ribojamų tiekti į rinką ir naudoti patvariųjų organinių medžiagų sąrašus, teikti pasiūlymus paskirtai kompetentingai institucijai dėl apribojimo tiekti į rinką ir naudoti patvariąsias organines medžiagas ir šių medžiagų turinčius gaminius, atlikti patvariųjų organinių medžiagų rizikos žmonių sveikatai vertinimą ir visuomenės sveikatos saugos ekspertizę;

2.5. Valstybinę augalų apsaugos tarnybą – vykdyti augalų apsaugos produktų, turinčių patvariųjų organinių medžiagų, naudojimo ir tiekimo į rinką kontrolę atsižvelgiant į Reglamento reikalavimus;

2.6. Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos – rinkti ir apdoroti duomenis apie patvariųjų organinių medžiagų gamybą, naudojimą, tiekimą į rinką, atlikti patvariųjų organinių medžiagų rizikos aplinkai vertinimą, pagal kompetenciją vykdyti patvariųjų organinių medžiagų ir šių medžiagų turinčių gaminių tiekimo į rinką kontrolę;

2.7. Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos:

2.7.1. vykdyti patvariųjų organinių medžiagų importo ir eksporto kontrolę pagal šį Reglamentą ir atsižvelgiant į 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 304/2003 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo ir jį papildančių reglamentų reikalavimus;

2.7.2. vykdyti atliekų, turinčių patvariųjų organinių teršalų, importo ir eksporto kontrolę pagal šį Reglamentą ir atsižvelgiant į 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų gabenimo į Europos Bendriją, iš Bendrijos ir jos viduje priežiūros ir kontrolės ir jį papildančių reglamentų reikalavimus;

2.8. Lietuvos Respublikos institucijas, nurodytas šio nutarimo 2.1–2.7 punktuose, – pagal kompetenciją vykdyti kitas funkcijas, susijusias su Reglamento nuostatų įgyvendinimu.

3. Pavesti:

3.1. Aplinkos ministerijai – parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos institucijų, pagal kompetenciją vykdančių patvariųjų organinių teršalų (medžiagų) valdymą ir kontrolę, informacijos pateikimo paskirtai kompetentingai institucijai tvarkos aprašą;

3.2. Lietuvos Respublikos institucijoms, nurodytoms šio nutarimo 2.2–2.7 punktuose, pagal kompetenciją vykdančioms patvariųjų organinių teršalų (medžiagų) valdymą ir kontrolę, – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pateikti paskirtai kompetentingai institucijai privalomus teikti Europos Komisijai statistikos duomenis ir informaciją pagal atliktus darbus įgyvendinant Reglamentą, taip pat pateikti kitus duomenis ir informaciją, kurių reikia Reglamentui įgyvendinti.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS