VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 m. spalIO 11 d. ĮSAKYMO Nr. B1-559 „DĖL REIKALAVIMŲ PREKYBAI GYVŪNAIS, SPERMA, KIAUŠIALĄSTĖMIS IR EMBRIONAIS BEI JŲ IMPORTUI PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2012 m. balandžio 5 d. Nr. B1-290

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas 2012 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/112/ES, kuriuo dėl gyvūnų iš ūkių ir gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų iš patvirtintų įstaigų, institutų ar centrų sveikatos sertifikatų pavyzdžių iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedas (OL 2012 L 50, p. 51):

1. P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. B1-559 patvirtintus Reikalavimus prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui (Žin., 2005, Nr. 128-4651; 2009, Nr. 146-6541; 2010, Nr. 83-4397, Nr. 147-7554; 2011, Nr. 80-3953):

1.1. įrašau 5 punkte vietoj skaičių ir žodžių „2007 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendime 2007/265/EB, iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedą siekiant įtraukti papildomas sveikatos priemones prekybai gyvomis bitėmis ir atnaujinti sveikumo sertifikatų formas (OL 2007 L 114, p. 17)“ skaičius ir žodžius 2012 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 2012/112/ES, kuriuo dėl gyvūnų iš ūkių ir gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų iš patvirtintų įstaigų, institutų ar centrų sveikatos sertifikatų pavyzdžių iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedas (OL 2012 L 50, p. 51)“;

1.2. įrašau 7.1.5 punkte vietoj skaičių ir žodžių „2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos sprendime 2010/684/ES, kuriuo dėl gyvūnams iš ūkių skirtų sveikatos sertifikatų pavyzdžių iš dalies keičiama Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 dalis (OL 2010 L 293, p. 64)“ žodį ir skaičius „sprendime 2012/112/ES“;

1.3. įrašau 11 punkte vietoj žodžių ir skaičių „veterinarijos sertifikatas (sprendimas 2010/684/ES) ir“ žodžius ir skaičius „sprendime 2012/112/ES nurodytos formos veterinarijos sertifikatas, kuriame turi būti pateikta“;

1.4. išdėstau 15.4 punktą taip:

15.4. vežama į kitą ES šalį su atitinkamu sprendime 2012/112/ES nurodytu veterinarijos sertifikatu.“;

1.5. išdėstau 16.3 punktą taip:

16.3. vežami į kitą ES šalį su atitinkamu sprendime 2012/112/ES nurodytu veterinarijos sertifikatu.“;

1.6. įrašau 24 punkte vietoj žodžių ir skaičių „prekiaujant sperma, kiaušialąstėmis arba embrionais gyvūnų, kurie siunčiami iš ūkio subjektų ir į juos, turi būti pateiktas veterinarijos sertifikatas (sprendimas 2007/265/EB)“ įrašau žodžius ir skaičius „tokių gyvūnų sperma, kiaušialąstėmis arba embrionais, kurie siunčiami iš ūkio subjektų ir į juos, turi būti pateiktas atitinkamas veterinarijos sertifikatas, nurodytas sprendime 2012/112/ES“.

2. N u s t a t a u, kad iki 2012 m. birželio 30 d. į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių:

2.1. ūkių gali būti įvežamos gyvūnų siuntos, kurias lydi 2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos sprendimo 2010/684/ES, kuriuo dėl gyvūnams iš ūkių skirtų sveikatos sertifikatų pavyzdžių iš dalies keičiama Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 dalis (OL 2010 L 293, p. 64), priede nurodytos formos veterinarijos sertifikatas, išduotas ne vėliau kaip 2012 m. vasario 29 d.;

2.2. patvirtintų ūkio subjektų gali būti įvežamos gyvūnų, spermos, embrionų ir kiaušialąsčių siuntos, kurias turi lydėti 2007 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimo 2007/265/EB, iš dalies keičiančio Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedą siekiant įtraukti papildomas sveikatos priemones prekybai gyvomis bitėmis ir atnaujinti sveikumo sertifikatų formas (OL 2007 L 114, p.17), priede nurodytos formos atitinkamas veterinarijos sertifikatas, išduotas ne vėliau kaip 2012 m. vasario 29 d.

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius