LIETUVOS RESPUBLIKOS

STRATEGINĘ REIKŠMĘ NACIONALINIAM SAUGUMUI TURINČIŲ ĮMONIŲ IR ĮRENGINIŲ BEI KITŲ NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ ĮMONIŲ

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. spalio 10 d. Nr. IX-1132

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Įstatymo paskirtis – nustatyti, kurios įmonės ir įrenginiai (tarp jų ir steigtini) turi strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui, kurie iš jų nuosavybės teise privalo priklausyti valstybei, o kuriuose iš jų (ir kokiomis sąlygomis) kapitalo dalį gali sudaryti privatus nacionalinis bei europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantis užsienio kapitalas, paliekant sprendžiamąją galią valstybei, taip pat nustatyti kitas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmones.

 

2 straipsnis. Valstybės įmonės ir valstybei nuosavybės teise priklausantys įrenginiai

1. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turi šios valstybės įmonės:

1) valstybės įmonė „Dzūkijos šilas“;

2) valstybės įmonė Giraitės ginkluotės gamykla;

3) valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė;

4) valstybės įmonė Kauno aerouostas;

5) valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;

6) valstybės įmonė Lietuvos paštas;

7) valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra;

8) valstybės įmonė „Oro navigacija“;

9) valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas;

10) valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas.

2. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turi šie valstybei nuosavybės teise priklausantys įrenginiai:

1) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechniniai įrenginiai, krantinės, navigacijos keliai ir kanalai, navigaciniai įrenginiai ir kiti infrastruktūros objektai;

2) valstybinės reikšmės keliai pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

3) skrydžių valdymo sistemos įrenginiai;

4) viešojo naudojimo geležinkeliai.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybės įmonės gali būti pertvarkytos į akcines bendroves ar uždarąsias akcines bendroves arba reorganizuotos Civilinio kodekso nustatytais būdais tik Seimui priėmus atitinkamą įstatymą.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti įrenginiai turi nuosavybės teise priklausyti valstybei ir gali būti išnuomoti ir perduoti pagal panaudos sutartį tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms valstybės įmonėms ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įmonėms, o perduoti valdyti ir naudoti patikėjimo teise tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms valstybės įmonėms.

 

3 straipsnis.         Įmonės, kurių kapitalo dalį gali sudaryti privatus nacionalinis bei europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantis užsienio kapitalas, paliekant sprendžiamąją galią valstybei, ir įrenginiai

1. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turi šios įmonės, kurių kapitalo dalį gali sudaryti privatus nacionalinis bei europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantis užsienio kapitalas, paliekant sprendžiamąją galią valstybei:

1) akcinė bendrovė „Detonas“;

2) akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“;

3) akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras;

4) specialios paskirties akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“;

5) akcinė bendrovė „Lietuvos energija“;

6) specialios paskirties akcinė bendrovė „Šilutės polderiai“;

7) uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių oro uostas;

8) akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“;

9) vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo įmonės pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą.

2. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turi akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įrenginiai, sudarantys 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklą ir jo priklausinius.

3. Šiame Įstatyme valstybės sprendžiamoji galia reiškia, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytose įmonėse valstybei turi priklausyti daugiau kaip 1/2 balsų suteikiančių šių įmonių akcijų.

4. Europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantis užsienio kapitalas sudaro šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių kapitalo dalį tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir privatus nacionalinis kapitalas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5. Po pertvarkymo ar reorganizavimo veiksiančiose šio straipsnio 1 dalyje nurodytose įmonėse turi išlikti valstybės sprendžiamoji galia.

 

4 straipsnis. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės

1. Nacionaliniam saugumui užtikrinti, be šio Įstatymo 2 ir 3 straipsniuose nurodytų įmonių ir įrenginių, svarbios yra ir šios įmonės:

1) akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“;

2) akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“;

3) akcinė bendrovė „Vakarų skirstomieji tinklai“;

4) akcinė bendrovė „Rytų skirstomieji tinklai“;

5) akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė“;

6) akcinė bendrovė „Lietuvos telekomas“;

7) akcinė bendrovė „Achema“.

2. Siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą, įstatymai gali nustatyti papildomus šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių veiklos reikalavimus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________