KONVENCIJA DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, VENGRIJOS RESPUBLIKOS, MALTOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE KONVENCIJOS DĖL SUTARTINĖMS PRIEVOLĖMS TAIKYTINOS TEISĖS, PATEIKTOS PASIRAŠYTI 1980 M. BIRŽELIO 19 D. ROMOJE, IR PRIE PIRMOJO IR ANTROJO PROTOKOLŲ DĖL EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO ĮGALIOJIMŲ AIŠKINTI ŠIĄ KONVENCIJĄ

 

EUROPOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

ATSIŽVELGDAMOS į Aktą dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

PRISIMINDAMOS, kad tapdamos Europos Sąjungos narėmis naujosios valstybės narės įsipareigojo prisijungti prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateiktos pasirašyti 1980 m. birželio 19 d. Romoje, ir prie Pirmojo ir Antrojo protokolų dėl Teisingumo Teismo įgaliojimų aiškinti šią Konvenciją su pakeitimais, padarytais 1984 m. balandžio 10 d. Liuksemburge pasirašyta Konvencija dėl Graikijos Respublikos prisijungimo, 1992 m. gegužės 18 d. Funšalyje pasirašyta Konvencija dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos prisijungimo ir 1996 m. lapkričio 29 d. Briuselyje pasirašyta Konvencija dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo,

SUSITARĖ:

 

I ANTRAŠTINĖ DALIS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 STRAIPSNIS

 

Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika prisijungia prie:

a) Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateiktos pasirašyti 1980 m. birželio 19 d. Romoje (toliau – 1980 m. Konvencija), su pritaikomosiomis pataisomis ir pakeitimais, padarytais:

– 1984 m. balandžio 10 d. Liuksemburge pasirašyta Konvencija dėl Graikijos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (toliau – 1984 m. Konvencija),

– 1992 m. gegužės 18 d. Funšalyje pasirašyta Konvencija dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (toliau – 1992 m. Konvencija),

– 1996 m. lapkričio 29 d. Briuselyje pasirašyta Konvencija dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (toliau – 1996 m. Konvencija);

b) 1988 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Pirmojo protokolo dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijos aiškinti Konvenciją dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (toliau – 1998 m. Pirmasis protokolas) su pritaikomosiomis pataisomis ir pakeitimais, padarytais 1992 m. Konvencija ir 1996 m. Konvencija;

c) 1988 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Antrojo protokolo, suteikiančio Europos Bendrijų Teisingumo Teismui tam tikrus įgaliojimus aiškinti Konvenciją dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (toliau – 1988 m. Antrasis protokolas).

 

II ANTRAŠTINĖ DALIS

 

1988 M. PIRMOJO PROTOKOLO PAKEITIMAI

 

2 STRAIPSNIS

 

2 straipsnio a punktas papildomas šiomis įtraukomis:

a) tarp pirmosios ir antrosios įtraukų:

– Čekijoje:

Nejvyššķsoud České republiky

Nejvyššķsprį vnķsoud

b) tarp trečiosios ir ketvirtosios įtraukų:

– Estijoje:

Riigikohus

c) tarp aštuntosios ir devintosios įtraukų:

– Kipre:

Ανωτατο Δικαστηριο

– Latvijoje:

Augstākās Tiesas Senāts

– Lietuvoje:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

d) tarp devintosios ir dešimtosios įtraukų:

– Vengrijoje:

Legfelsőbb Bķrόsį g

– Maltoje:

Qorti ta'l-Appell

e) tarp vienuoliktosios ir dvyliktosios įtraukų:

– Lenkijoje:

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny

f) tarp dvyliktosios ir tryliktosios įtraukų:

– Slovėnijoje:

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

– Slovakijoje:

Najvyššķsś d Slovenskej republiky

 

III ANTRAŠTINĖ DALIS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

3 STRAIPSNIS

 

1. Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybėms perduoda 1980 m. Konvencijos, 1984 m. Konvencijos, 1988 m. Pirmojo protokolo, 1988 m. Antrojo protokolo, 1992 m. Konvencijos ir 1996 m. Konvencijos patvirtintas kopijas airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, prancūzų, portugalų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis.

2. 1980 m. Konvencijos, 1984 m. Konvencijos, 1988 m. Pirmojo protokolo, 1988 m. Antrojo protokolo, 1992 m. Konvencijos ir 1996 m. Konvencijos tekstai čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbomis yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis kaip kiti 1980 m. Konvencijos, 1984 m. Konvencijos, 1988 m. Pirmojo protokolo, 1988 m. Antrojo protokolo, 1992 m. Konvencijos ir 1996 m. Konvencijos tekstai.

 

4 STRAIPSNIS

 

Šią Konvenciją ratifikuoja ją pasirašiusios valstybės. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui.

 

5 STRAIPSNIS

 

1. Konvencija tarp valstybių, kurios ją ratifikavo, įsigalioja trečio mėnesio po antrojo ratifikavimo dokumento deponavimo pirmą dieną.

2. Vėliau ši Konvencija kiekvienai Konvenciją pasirašiusiai ir po to ją ratifikavusiai valstybei įsigalioja trečio mėnesio po ratifikavimo dokumento deponavimo pirmą dieną.

 

6 STRAIPSNIS

 

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius Konvenciją pasirašiusioms valstybėms praneša apie:

a) kiekvieno ratifikavimo dokumento deponavimą;

b) šios Konvencijos įsigaliojimo Susitariančiosioms Šalims datas.

 

7 STRAIPSNIS

 

Ši Konvencija, parengta vienu egzemplioriumi airių, anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, kuriomis visi tekstai 21 kalba yra autentiški, deponuojama Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato archyvuose. Generalinis sekretorius kiekvienos šią Konvenciją pasirašiusios valstybės vyriausybei perduoda patvirtintą kopiją.

 

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio keturioliktą dieną Liuksemburge.

______________