LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRAMONINIŲ IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIOS DALIES ATSKYRIMO, ATSIŽVELGIANT Į ENERGIJOS, PAGAMINTOS IŠ PRAMONINIŲ IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ, ATSINAUJINANČIĄ DALĮ, METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 4 d. Nr. D1-810

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energijos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 7 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (1992, Nr. 5-75; 2011, Nr. 91-4315) 6 straipsniu:

1. T v i r t i n u pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodiką (toliau – Metodika) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Metodikoje nustatyta tvarka turi vadovautis ūkio subjektai, iš komunalinių ir (ar) gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų biologiškai skaidžios dalies gaminantys biodujas; iš komunalinių ir (ar) gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų gaminantys kietąjį atgautąjį kurą; naudojantys energijos gamybai biodujas, kietąjį atgautąjį kurą, komunalinių ir (ar) gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų biologiškai skaidžią dalį; eksploatuojantys regioninius nepavojingųjų atliekų sąvartynus ir (ar) prižiūrintys uždarytus nepavojingųjų atliekų sąvartynus, kuriuose surenkamos sąvartynų biodujos; taip pat ūkio subjektai, naudojantys sąvartynų biodujas energijos gamybai.

3. P a v e d u:

3.1. Metodikos vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams;

3.2. Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2013 m. gegužės 1 d. parengti Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų 2009 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546, pakeitimo projektą atsižvelgiant į Metodikoje nustatytus reikalavimus.

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos

2012 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. (8.2-10)3-3522

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. D1-810

 

PRAMONINIŲ IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIOS DALIES ATSKYRIMO, ATSIŽVELGIANT Į ENERGIJOS, PAGAMINTOS IŠ PRAMONINIŲ IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ, ATSINAUJINANČIĄ DALĮ, METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodikos (toliau – Metodika) tikslas – nustatyti tvarką, kuria vadovaujantis nustatoma komunalinių ir (ar) pramoninių (toliau – Gamybos ir kitos ūkinės veiklos) atliekų biologiškai skaidi dalis, naudojama atsinaujinančių išteklių energijos gamybai.

2. Metodikoje nustatyti reikalavimai taikomi ūkio subjektams:

2.1. iš komunalinių ir (ar) gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų biologiškai skaidžios dalies gaminantiems biodujas;

2.2. iš komunalinių ir (ar) gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų gaminantiems kietąjį atgautąjį kurą;

2.3. naudojantiems energijos gamybai biodujas, kietąjį atgautąjį kurą, komunalinių ir (ar) gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų biologiškai skaidžią dalį;

2.4. eksploatuojantiems regioninius nepavojingųjų atliekų sąvartynus ir (ar) prižiūrintiems uždarytus nepavojingųjų atliekų sąvartynus, kuriuose surenkamos sąvartynų biodujos;

2.5. naudojantiems sąvartynų biodujas energijos gamybai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Metodikoje vartojamos sąvokos:

3.1. Atsinaujinančių išteklių energija – energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija.

3.2. Biodujos – iš biomasės pagamintos dujos.

3.3. Biokuras – iš biomasės pagaminti degieji dujiniai, skystieji ir kietieji produktai, naudojami energijai gaminti.

3.4. Biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės atliekos, žaliosios atliekos, popieriaus ir kartono, medienos, natūralių audinių atliekos, taip pat nuotekų dumblas, biologiškai skaidžios gamybos atliekos.

3.5. Biomasė – biologiškai skaidžios biologinės kilmės žemės ūkio, miškų ūkio ir susijusių pramonės šakų, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, žaliavos, atliekos ir liekanos, įskaitant augalines ir gyvūnines medžiagas, taip pat biologiškai skaidžios pramoninės ir komunalinės atliekos.

3.6. Kietasis atgautasis kuras – kuras, pagamintas iš nepavojingųjų atliekų, turintis aukštą energetinę vertę ir naudojamas atliekų naudojimo energijai gauti įrenginiuose, kogeneracinėse jėgainėse.

3.7. kitos Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 62-2936) vartojamas sąvokas.

 

III. KOMUNALINIŲ, GAMYBOS IR KITOS ŪKINĖS VEIKLOS ATLIEKŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIOS DALIES NUSTATYMO TVARKA

 

4. Biologiškai skaidi komunalinių ir (ar) gamybos bei kitoje ūkinėje veikloje susidarančių atliekų dalis yra atsinaujinančių išteklių dalis.

5. Ūkio subjektai, iš komunalinių ir (ar) gamybos ir kitoje ūkinėje veikloje susidariusių atliekų gaminantys kietąjį atgautąjį kurą, biologiškai skaidžią dalį nustato vadovaudamiesi Lietuvos standarte LST EN 15440:2011 „Kietasis atgautasis kuras. Biomasės kiekio nustatymo metodas“ nurodytais skaičiavimo metodais ir teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ataskaitą, nurodytą Metodikos priede, užpildydami 1 lentelę.

6. Ūkio subjektai, naudojantys komunalinėse, gamyboje ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančiose atliekose esančią biologiškai skaidžią atliekų dalį biodujų gamybai, atsinaujinančių išteklių energijos dalį nustato pagal pagamintą biodujų kiekį ir teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ataskaitą, nurodytą Metodikos priede, užpildydami 1 lentelę.

7. Ūkio subjektai, naudojantys biodujas, kietąjį atgautąjį kurą energijos gamybai, teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ataskaitą, nurodytą Metodikos priede, užpildydami atitinkamai 2 ir 3 lenteles.

8. Ūkio subjektai, naudojantys energijos gamybai komunalines, gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas, biologiškai skaidžią dalį jose nustato vadovaudamiesi Lietuvos standarte LST EN 15440:2011 „Kietasis atgautasis kuras. Biomasės kiekio nustatymo metodas“ nurodytais skaičiavimo metodais ir teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ataskaitą, nurodytą Metodikos priede, užpildydami 1 lentelę.

9. Ūkio subjektai, eksploatuojantys regioninius nepavojingųjų atliekų sąvartynus, kuriuose surenkamos sąvartynų biodujos, ir ūkio subjektai, prižiūrintys uždarytus nepavojingųjų atliekų sąvartynus, kuriuose surenkamos sąvartynų biodujos, informaciją apie susidariusį biodujų kiekį teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ataskaitoje, nurodytoje Metodikos priede, užpildydami 4 lentelę.

10. Ūkio subjektai, naudojantys sąvartynų biodujas energijos gamybai, teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ataskaitą, nurodytą Metodikos priede, užpildydami 4 lentelę.

11. Vykdant komunalinių, gamybos ir kitoje veikloje susidariusių atliekų importą (įvežimą) į Lietuvos Respubliką, taikomi Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių reikalavimai.

12. Turi būti siekiama, kad atliekų naudojimo energijai gauti įrenginiuose pirmiausia būtų naudojamos Lietuvoje susidariusios atliekos.

13. Ūkio subjektai, naudojantys iš Europos Sąjungos ar ne iš Europos Sąjungos valstybių importuotų komunalinių, gamybos ir kitoje veikloje susidariusių atliekų biologiškai skaidžią dalį energijos gamybai, teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ataskaitą, nurodytą Metodikos priede, užpildydami 1 lentelę.

14. Metodikos 5–13 punktuose nurodyta 2011–2012 metų informacija teikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai iki 2013 m. liepos 31 d., o vėliau praėjusių dvejų metų laikotarpio informacija teikiama iki liepos 31 d.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Asmenys, pažeidę Metodikos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________


 

Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodikos

priedas

 

ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATLIEKŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIOS DALIES __________ METŲ ATASKAITA

 

__________________

(pildymo data)

__________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, adresas)

 

1 lentelė. Atliekų naudojimas biodujų, KAK, energijos gamybai

Naudotų atliekų pavadinimas ir kodas

Naudotų atliekų kiekis, tonomis

Biologiškai skaidi atliekų dalis

Pagamintų biodujų kiekis, m3

Pagaminto KAK* kiekis, tonomis

Iš biologiškai skaidžios atliekų dalies pagamintos pirminės energijos kiekis, ktne

tonomis

procentais

šilumos energija

elektros energija

Atliekos, susidariusios Lietuvoje:

 

Komunalinės, gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekos, importuotos iš ES valstybių:

 

Komunalinės, gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekos, importuotos ne iš ES valstybių:

 

Komunalinės, gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* KAK – kietasis atgautasis kuras.

 

2 lentelė. KAK naudojimas energijai gauti

 

Panaudoto KAK kiekis, tonomis

Biologiškai skaidi KAK dalis

Pagamintos pirminės energijos kiekis, ktne

Naudoto KAK gamintojas

tonomis

procentais

šilumos energija

elektros energija

KAK

 

 

 

 

 

 

* KAK – kietasis atgautasis kuras.

 

3 lentelė. Biodujų naudojimas energijai gauti

 

Panaudotas biodujų kiekis, m3

Pagamintos pirminės energijos kiekis, ktne

Naudotų biodujų gamintojas

šilumos energija

elektros energija

Biodujos

 

 

 

 

 

4 lentelė. Biodujų gamyba regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose, uždarytuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose ir jų naudojimas energijai gauti

Sąvartyno pavadinimas

Susidaręs/panaudotas biodujų kiekis, m3

Pagamintos pirminės energijos kiekis, ktne

Naudotų biodujų gamintojas

šilumos energija

elektros energija

Regioniniai nepavojingųjų atliekų sąvartynai

 

 

 

 

 

 

Uždaryti nepavojingųjų atliekų sąvartynai

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

_________________