LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. birželio 5 d. Nr. 644

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo (Žin., 1999, Nr. 101–2897) 3 ir 20 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Turto arešto aktų registro nuostatus (pridedama).

2. Pavesti Teisingumo ministerijai iki 2001 m. vasario 1 d. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl atlyginimo už naudojimąsi turto arešto aktų registro duomenimis dydžių projektą.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Andrius Kubilius

 

Teisingumo ministras                                                                   Gintaras Balčiūnas

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. birželio 5 d.

nutarimu Nr. 644

 

turto arešto aktų registro nuostatai

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja turto arešto aktų registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigų teises ir pareigas, registro tvarkymą, jo reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatyme (Žin., 1999, Nr. 101–2897) nurodytus duomenis.

3. Registras steigiamas pagal Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymą.

4. Registro objektai yra Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 6 straipsnyje nurodyti turto arešto aktai.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86–2043), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63–1479), kitais įstatymais, šiais nuostatais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą. Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatyme vartojamas sąvokas.

6. Registro duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje.

7. Registras yra ne pagrindinis valstybės registras.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

8. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Teisingumo ministerija, kuri atlieka šias funkcijas:

8.1. koordinuoja registro tvarkymo įstaigų darbą, metodiškai joms vadovauja ir įstatymų nustatyta tvarka vykdo šio darbo priežiūrą;

8.2. priima teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų apsauga;

8.3. organizuoja ir finansuoja registro kompiuterinės, programinės, komunikacinės, biuro įrangos įsigijimą, nustato šios įrangos priežiūros reikalavimus, sprendžia registro modernizavimo ir plėtimo klausimus;

8.4. vykdo registro duomenų apsaugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

8.5. sudaro ir tvirtina registro pajamų ir išlaidų sąmatą, kontroliuoja, kaip ji vykdoma;

8.6. teikia informaciją apie  registro veiklą;

8.7. nagrinėja registro tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo ir juos apibendrina.

9. Registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga yra Centrinė hipotekos įstaiga (Teisingumo ministerijos įgaliota institucija), kuri atlieka šias funkcijas:

9.1. kaupia ir tvarko gautus iš registro tvarkymo įstaigų dokumentus ir įvestus duomenis, atnaujina, laiko ir saugo juos;

9.2. taiso registro duomenų klaidas, atsiradusias tvarkant duomenis, ir raštu praneša apie tai suinteresuotiems asmenims;

9.3. teikia duomenis apie įregistruotus turto arešto aktus įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka;

9.4. užtikrina registro duomenų apsaugą ir perdavimą duomenų perdavimo tinklais, teikia pasiūlymus dėl registro duomenų apsaugos tobulinimo;

9.5. atlieka registro informacinės sistemos priežiūros darbus;

9.6. perduoda registro duomenis kitiems valstybės registrams ir institucijoms;

9.7. tvarko registro duomenų bazės archyvą;

9.8. teikia registro statistikos duomenis.

10. Registro tvarkymo įstaigos yra apylinkių teismų hipotekos skyriai, kurie atlieka šias funkcijas:

10.1. registruoja turto arešto aktus registre, įrašydami jų duomenis į registro duomenų bazę ir suteikdami jiems identifikavimo kodą;

10.2. taiso registro duomenų klaidas, atsiradusias registruojant turto arešto aktus, ir raštu praneša apie tai suinteresuotiems asmenims;

10.3. išduoda pažymėjimus apie turto arešto akto įregistravimą ir išregistravimą;

10.4. užtikrina pateiktų registruoti dokumentų ir jų tvarkomų registro duomenų apsaugą;

10.5. šių nuostatų nustatyta tvarka teikia registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims.

11. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką.

12. Registro ir duomenų bazės tvarkymo įstaigos turi užtikrinti, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti klaidingi arba neišsamūs duomenys, kad registravimo duomenys atitiktų pateiktuosius dokumentuose.

13. Įrašyti duomenis į registrą, juos keisti, taisyti klaidas registre turi teisę tik registro ir registro duomenų bazės tvarkymo įstaigų įgalioti asmenys įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

14. Registro duomenų teikėjai yra teismai, teisėjai, teismo antstoliai, prokurorai, tardytojai, kvotėjai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pareigūnai, kitos valstybės institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

15. Duomenų teikėjai:

15.1. atsako už teikiamų registrui duomenų teisingumą;

15.2. gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti duomenys yra klaidingi ar neišsamūs, juos ištaiso ir pateikia ištaisytus duomenis registro tvarkymo įstaigai;

15.3. turi teisę nustatytąja tvarka neatlygintinai susipažinti su registre saugomais jų pateiktais duomenimis.

 

III. Registravimo duomenys

 

16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 8 straipsniu, registre kaupiami ir tvarkomi turto arešto duomenys, nurodantys:

16.1. turto arešto akto unikalų numerį registre;

16.2. asmenį, kurio turtas areštuojamas, – fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą; juridinio asmens arba įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, pavadinimą, kodą, buveinės adresą;

16.3. asmenį, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas (kreditorius), išskyrus atvejus, kai kreditorius nežinomas, – fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą; juridinio asmens arba įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, pavadinimą, kodą, buveinės adresą;

16.4. areštuotą turtą – turto pavadinimą, kodą (jeigu turtas registruojamas turto registre), buvimo vietą, trumpą aprašymą, kitus turtą identifikuojančius duomenis;

16.5. areštuoto turto savininką – fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą; juridinio asmens arba įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, pavadinimą, kodą, buveinės adresą;

16.6. turto arešto pagrindus;

16.7. turto arešto būdus (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys), mastą, taip pat kalendorine data nustatytą turto arešto terminą, jeigu jis nustatomas;

16.8. kitus teisių apribojimus, susijusius su turto areštu, jeigu jie taikomi;

16.9. areštuoto turto saugotoją ar administratorių – fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą; juridinio asmens arba įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, pavadinimą, kodą, buveinės adresą;

16.10. turto arešto akto priėmimo laiką ir vietą;

16.11. turto arešto aktą priėmusią instituciją (pavadinimą, kodą, buveinės adresą) ar pareigūną (vardą, pavardę, asmens kodą).

17. Turto arešto akto unikalus numeris, kuris suteikiamas įregistruojant šį aktą registre, turi 12 ženklų. Pirmasis ir antrasis ženklai nurodo turto arešto aktą įregistravusią registro tvarkymo įstaigą, trečiasis ir ketvirtasis – turto arešto akto įregistravimo metus (du paskutiniai metų skaičiai), kiti ženklai – turto arešto akto eilės numerį registre.

 

IV. TURTO AREŠTO AKTO REGISTRAVIMAS

 

18. Duomenys apie turto arešto aktą į registrą įrašomi remiantis teismų, teisėjų, teismo antstolių, prokurorų, tardytojų, kvotėjų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, kitų valstybės institucijų ir pareigūnų, įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka turinčių teisę areštuoti turtą, registro tvarkymo įstaigai pateiktais turto arešto aktais ir turto apyrašais.

19. Asmenims ir areštuotam turtui identifikuoti turto arešto aktuose, turto apyrašuose ir registre naudojami asmenis ir turtą registruojančių valstybės registrų suteikti identifikavimo kodai.

Reikalavimus valstybės registruose neregistruojamiems turto objektams aprašyti nustato vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga.

Asmenims, kurių registravimas pagal įstatymus neprivalomas, vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka priskiriami laikini identifikavimo kodai, vartojami nurodytiesiems asmenims identifikuoti turto arešto aktų registre.

20. Turto arešto aktą registruoti pateikia jį priėmusi institucija arba įstatymų nustatyta tvarka – jos įgalioti asmenys paštu arba asmeniškai.

21. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi turto arešto aktą, įregistruoja jį dokumentų gavimo žurnale ir deda ant turto arešto akto spaudą, nurodydama jo gavimo datą, taip pat kompiuterinės sistemos jam suteiktą dokumentų gavimo žurnalo eilės numerį.

22. Turto arešto aktą pateikusios institucijos pageidavimu išduodama pažyma, patvirtinanti turto arešto akto priėmimo registro tvarkymo įstaigoje datą.

23. Registro tvarkymo įstaiga per 8 darbo valandas įregistruoja turto arešto aktą: skenuoja gautus ir įstatymo reikalavimus atitinkančius dokumentus, suveda į registrą duomenis apie asmenį, kurio turtas areštuojamas, turto arešto aktą priėmusią instituciją (pareigūną), turto arešto akto datą ir perduoda duomenų perdavimo tinklais skenuotus dokumentus bei suvestus duomenis į registro duomenų bazę.

24. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnyje nurodytais atvejais turto arešto aktas registruojamas laikinai, nenurodant išsamių duomenų apie visą ar dalį areštuojamo turto. Laikinai įregistruotas turto arešto aktas žymimas registre laikino įregistravimo žyma.

25. Atsisakymo įregistruoti turto arešto aktą pagrindus ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 9 straipsnis. Sprendimą dėl atsisakymo įregistruoti priima hipotekos teisėjas įstatymų nustatyta tvarka.

26. Jeigu hipotekos teisėjo nutartis dėl atsisakymo įregistruoti turto arešto aktą buvo panaikinta apeliacine ar kasacine tvarka ir priimtas teismo sprendimas, įpareigojantis registro tvarkymo įstaigą įregistruoti turto arešto aktą, turto arešto aktas turi būti įregistruotas registre per 8 darbo valandas po įsiteisėjusio teismo sprendimo, įpareigojančio įregistruoti turto arešto aktą, gavimo.

27. Registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga tvarko gautus įregistruoto turto arešto akto duomenis: papildo duomenų bazę trūkstamais duomenimis ir nurodo  dokumento įregistravimo statusą registre (ar įregistruota laikinai, ar registravimas baigtas). Registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga turi teisę papildyti duomenų bazę tik įregistruotame turto arešto akte įrašytais ir šių nuostatų 16.3–16.9 punktuose nurodytais duomenimis.

28. Sutvarkius turto arešto akto duomenis registro duomenų bazėje, registro tvarkymo įstaigoje spausdinamas pažymėjimas apie turto arešto akto įregistravimą, nurodant dokumento įregistravimo statusą registre.

29. Pažymėjimas kartu su turto arešto aktu per 3 darbo dienas išsiunčiamas institucijai, priėmusiai turto arešto aktą. Tais atvejais, kai turtas areštuotas teismo (teisėjo) nutartimi, pažymėjimas apie turto arešto akto įregistravimą per 3 darbo dienas taip pat išsiunčiamas asmeniui, kurio turtas areštuotas.

30. Registro duomenys keičiami, kai registro tvarkymo įstaigai pateikiamas dokumentas (sprendimas, nutartis, nutarimas, papildomas turto arešto aktas ir kita), kuriuo pakeistas ar papildytas įregistruotasis turto arešto aktas ar panaikintas dalies areštuoto turto areštas.

31. Turto arešto aktas (jo pakeitimas) išregistruojamas Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 13 straipsnyje nustatytais pagrindais, pateikus arešto panaikinimo faktą patvirtinančius dokumentus.

32. Pateikiant registruoti turto arešto akto pakeitimus ar prašymus išregistruoti turto arešto aktą, turi būti nurodomas keičiamo ar išregistruojamo turto arešto akto unikalus numeris registre.

33. Turto arešto aktų pakeitimai registruojami tokia pat tvarka ir terminais, kurie nustatyti turto arešto aktų įregistravimui.

34. Turto arešto aktus išregistruoja registro tvarkymo įstaigos: skenuoja arešto panaikinimo faktą patvirtinančius dokumentus, susieja juos su įregistruotu turto arešto aktu (pagrindiniu dokumentu) ir išregistruoja turto arešto aktą su visais pakeitimais ir papildymais iš registro. Turto arešto aktai išregistruojami per 8 darbo valandas nuo arešto panaikinimo faktą patvirtinančių dokumentų gavimo. Išregistravus turto arešto aktą, registro tvarkymo įstaigoje spausdinamas pažymėjimas apie turto arešto akto išregistravimą.

35. Išregistravus turto arešto aktą, duomenys apie jį  iš registro duomenų bazės iš karto perkeliami į duomenų bazės archyvą.

36. Pažymėjimas apie turto arešto akto pakeitimo įregistravimą turto arešto aktų registre ar išregistravimą  per 3 darbo dienas nuo šio akto įregistravimo ar išregistravimo išsiunčiamas institucijai, kuri pateikė registruoti turto arešto aktą. Kartu su pažymėjimu institucijai grąžinami pateiktų įregistruoti (išregistruoti) dokumentų originalai ir jų priedai.

37. Registro duomenis apie areštuoto turto duomenų pasikeitimus (sujungimą, padalijimą ir panašiai) pagal turto registro tvarkymo įstaigos pranešimą registre pakeičia registro duomenų bazės tvarkytojas per 24 valandas nuo pranešimo gavimo. Apie registro duomenų pakeitimą per 3 darbo dienas pranešama institucijai, areštavusiai turtą, kurio duomenys pasikeitė turto registre.

38. Nustačiusi, kad registravimui pateiktuose dokumentuose buvo nurodyti klaidingi duomenys, registro tvarkymo įstaiga privalo nedelsdama informuoti apie tai duomenis pateikusią instituciją, kad būtų ištaisyta klaida.

Duomenų teikėjui pateikus dokumentus, kuriuose ištaisyta klaida, registro tvarkymo įstaiga per 3 darbo dienas ištaiso klaidą registre: nuskenuoja gautus dokumentus ir pakeičia ar papildo registro duomenis. Ištaisius klaidą, per 3 darbo dienas apie tai informuojami asmenys, kuriems buvo perduoti klaidingi duomenys.

39. Jeigu į registro duomenų bazę įrašyti duomenys neatitinka pateiktų registruoti dokumentų duomenų dėl registrą tvarkančios įstaigos kaltės, ji privalo nedelsdama ištaisyti klaidą (pakeisti registro duomenis) ir per 3 darbo dienas informuoti apie tai asmenis, kuriems buvo perduoti klaidingi duomenys.

40. Duomenis pateikusi institucija, pastebėjusi, kad registre nurodyti klaidingi, neišsamūs ar nereikalingi duomenys, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi arba papildyti neišsamūs duomenys ir pašalinti nereikalingi duomenys. Gavusi šį reikalavimą ir įsitikinusi jo pagrįstumu, registro tvarkymo įstaiga šių nuostatų 38 punkte nustatyta tvarka privalo jį įvykdyti ir raštu informuoti apie tai duomenis pateikusią instituciją. Reikalavimas turi būti išnagrinėtas ir klaida ištaisyta arba pateikiamas motyvuotas atsisakymas įvykdyti reikalavimą per 10 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos

 

V. Sąveika su kitais valstybės registrais ir institucijomis

 

41. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami kitų valstybės registrų duomenys:

41.1. gyventojų registro – fizinių asmenų duomenims, nurodytiems šių nuostatų 16.2, 16.3, 16.5, 16.9 ir 16.11 punktuose, patikrinti;

41.2. juridinius asmenis registruojančių registrų – juridinių asmenų ir įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, duomenims, nurodytiems šių nuostatų 16.2, 16,3, 16.5, 16.9 ir 16.11 punktuose, patikrinti;

41.3. nekilnojamojo turto registro – areštuoto nekilnojamojo turto duomenims, nurodytiems šių nuostatų 16.4 punkte, patikrinti;

41.4. kilnojamojo turto registrų – areštuoto kilnojamojo turto, registruojamo kilnojamojo turto valstybės registruose, duomenims, nurodytiems šių nuostatų 16.4 punkte, patikrinti.

42. Tais atvejais, kai areštuojamas valstybės registre įregistruotas turtas, registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga apie teisės į registre įregistruotą turtą apribojimą per 8 darbo valandas praneša atitinkamam turto registrui (nekilnojamojo ar kilnojamojo turto registrams) keitimosi duomenimis sutartyje nustatyta tvarka. Duomenys atitinkamam turto registrui per 8 darbo valandas taip pat perduodami, jeigu pakeičiami registro duomenys apie areštuotą turtą arba turto arešto aktas išregistruojamas.

43. Tais atvejais, kai areštavus juridinio asmens ar neturinčios juridinio asmens teisių įmonės turtą skiriamas turto administratorius, registro duomenų bazės tvarkytojas apie turto administravimo įsteigimą (administravimo panaikinimą) per 8 darbo valandas turi informuoti Lietuvos Respublikos įmonių rejestro tvarkytoją ar juridinį asmenį įregistravusią kitą instituciją keitimosi duomenimis sutartyje nustatyta tvarka.

44. Įregistravus (išregistravus) turto arešto aktą, kuriuo areštuojama banko sąskaita arba visas asmens turtas, nenurodant apie jį išsamių duomenų Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnyje  nustatytais atvejais, registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga per 8 darbo valandas apie tai informuoja bankus duomenų teikimo sutartyse nustatyta tvarka.

45. Turto arešto aktas, kuriuo areštuojamas neregistruojamas kilnojamasis turtas, registruojamas pagal vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos patvirtintus klasifikatorius.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

46. Registro duomenys jų naudotojams teikiami šiais būdais:

46.1. registro tvarkymo įstaiga išduoda turto arešto akto įregistravimo pažymėjimus;

46.2. registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga teikia duomenis (išrašus, suvestines ir kita) apie registre įregistruotus turto arešto aktus;

46.3. registro ir registro duomenų bazės tvarkymo įstaigos išduoda įregistruoto dokumento kopiją.

47. Valstybės institucijos turi teisę gauti registro duomenis teisės aktų, reglamentuojančių valstybės registrų duomenų teikimą valstybės institucijoms, nustatyta tvarka.

48. Turto arešto akto įregistravimo pažymėjimas išduodamas įregistravus turto arešto aktą arba fizinio ar juridinio asmens prašymu. Asmens pageidavimu gali būti išduotas vienas pažymėjimas apie įregistruotus turto arešto aktus ir areštuoto turto įkeitimą. Pažymėjimai spausdinami registro tvarkymo įstaigose iš turto arešto aktų registro duomenų bazės, o tais atvejais, kai išduodamas vienas pažymėjimas apie turto arešto ir įkeitimo įregistravimą, – iš turto arešto aktų registro duomenų bazės ir hipotekos registro centrinės duomenų bazės.

49. Turto arešto akto įregistravimo pažymėjimas turi būti išduotas (išsiųstas paštu arba atiduotas asmeniui) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti pažymėjimą gavimo registro tvarkymo įstaigoje dienos.

50. Duomenys Interneto tinklu ir automatiniu faksu teikiami pagal registro duomenų bazės tvarkymo įstaigos sutartis su  registro duomenų naudotojais. Duomenys kitais būdais teikiami asmens rašytiniu prašymu (išskyrus duomenis, teikiamus automatiniu atsakikliu).

51. Įregistruotų dokumentų kopijos teikiamos Interneto tinklu ir automatiniu faksu pagal registro duomenų bazės tvarkymo įstaigos sutartis su registro duomenų naudotojais arba pateikus rašytinį prašymą.

52. Registro duomenys gali būti teikiami pagal:

52.1. turto arešto akto unikalų numerį;

52.2. turto savininko kodą;

52.3. areštuoto turto kodą.

53. Asmens duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63–1479).

Duomenys gali būti teikiami tik iš turto arešto aktų registro arba iš turto arešto aktų registro ir hipotekos registro kartu.

54. Fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus valstybės institucijas, kurios Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 16 straipsnyje nustatytais atvejais turi teisę gauti registro duomenis nemokamai, registro duomenys perduodami už atlyginimą, kurio dydis nustatomas ir reguliuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

55. Fizinis asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, turi teisę susipažinti su duomenimis apie save (peržiūrėti juos kompiuterio ekrane) nemokamai. Asmens pageidavimu duomenys pateikiami raštu.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

56. Registro duomenys perduodami į užsienio valstybes pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir Lietuvos  Respublikos tarptautines sutartis.

57. Registro duomenys gali būti teikiami tarptautiniams kompiuterių tinklams tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais.

 

viii. Registro duomenų apsauga

 

58. Už registro duomenų apsaugą atsako registro ir registro duomenų bazės tvarkymo įstaigos.

59. Tvarkant registrą, turi būti taikomos apsaugos nuo neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo priemonės, kurias nustato vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendraisiais duomenų apsaugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl duomenų apsaugos valstybės ir vietos savivaldos informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83–2075), Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teisės aktais ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

60. Konkrečios registro duomenų apsaugos priemonės detalizuojamos registro techniniame projekte.

 

iX. Registro finansavimas

 

61. Registro steigimas ir tvarkymas finansuojamas Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

X. Registro likvidavimas (reorganizavimas)

 

62. Registras likviduojamas (reorganizuojamas) Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo nustatyta tvarka.

______________