Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir NyderlandŲ KaralystĖs Olandijos AntilŲ atŽvilgiu dĖl automatinio keitimosi informacija apie palŪkanas, gautas iŠ taupymo pajamŲ

 

SUTARTIS

PASIKEIČIANT LAIšKAIS

DĖL TAUPYMO PAJAMŲ APMOKESTINIMO IR LAIKINO ŠIOS SUTARTIES TAIKYMO

 

A. Lietuvos Respublikos Vyriausybės laiškas

 

Gerbiamasis pone,

 

Turiu garbės nurodyti atitinkamus „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Olandijos Antilų atžvilgiu ir (Belgijos, Austrijos ir Liuksemburgo) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“, „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Olandijos Antilų atžvilgiu ir (ES valstybės narės, išskyrus Belgiją, Austriją ir Liuksemburgą) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“, „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Arubos atžvilgiu ir (ES valstybės narės, išskyrus Belgiją, Austriją ir Liuksemburgą) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“ ir „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Arubos atžvilgiu ir (Belgijos, Austrijos ir Liuksemburgo) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“ tekstus, parengtus po derybų su Olandijos Antilais ir Aruba dėl Taupymo pajamų mokesčio susitarimo ir pridėtus atitinkamuose kovo 12 d. Europos Sąjungos Ministrų Tarybos aukšto lygio darbo grupės darbo rezultatų I, II, III ir IV prieduose (Doc. 7660/04 FISC 68).

Atsižvelgdamas į pirmiau minėtus tekstus, turiu garbės pasiūlyti Jums šio laiško 1 priedėlyje pateiktą „Sutartį dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“ ir mūsų abipusius įsipareigojimus kuo greičiau įvykdyti vidaus konstitucinius formalumus, reikalingus šios sutarties įsigaliojimui, bei nedelsiant pranešti viena kitai apie tokių formalumų įvykdymą.

Kol bus baigtos šios vidaus procedūros ir įsigalios ši „Sutartis dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“, turiu garbės pasiūlyti Jums, kad Lietuvos Respublika ir Nyderlandų Karalystė Olandijos Antilų atžvilgiu taikytų šią sutartį laikinai, pagal atitinkamus mūsų vidaus konstitucinius reikalavimus, nuo vėlesnės iš šių datų: 2005 m. sausio 1 d. arba 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvos 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo taikymo dienos.

Turiu garbės pasiūlyti, kad, Jūsų Vyriausybei sutinkant su tuo, kas buvo išdėstyta pirmiau, šis laiškas ir Jūsų patvirtinimas sudarytų susitarimą tarp Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės Olandijos Antilų atžvilgiu.

 

Reiškiu Jums savo didžiausią pagarbą,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

 

Finansų viceministras

 

Priimta Vilniuje 2004 m. gegužės 11 d.

______________


B. Olandijos Antilų laiškas

 

Gerbiamasis pone,

 

Turiu garbės pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

 

„Gerbiamasis pone,

 

Turiu garbės nurodyti atitinkamus „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Olandijos Antilų atžvilgiu ir (Belgijos, Austrijos ir Liuksemburgo) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“, „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Olandijos Antilų atžvilgiu ir (ES valstybės narės, išskyrus Belgiją, Austriją ir Liuksemburgą) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“, „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Arubos atžvilgiu ir (ES valstybės narės, išskyrus Belgiją, Austriją ir Liuksemburgą) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“ ir „Sutarties tarp Nyderlandų Karalystės Arubos atžvilgiu ir (Belgijos, Austrijos ir Liuksemburgo) dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“ tekstus, parengtus po derybų su Olandijos Antilais ir Aruba dėl Taupymo pajamų mokesčio susitarimo ir pridėtus atitinkamuose kovo 12 d. Europos Sąjungos Ministrų Tarybos aukšto lygio darbo grupės darbo rezultatų I, II, III ir IV prieduose (Doc. 7660/04 FISC 68).

Atsižvelgdamas į pirmiau minėtus tekstus, turiu garbės pasiūlyti Jums šio laiško 1 priedėlyje pateiktą „Sutartį dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“ ir mūsų abipusius įsipareigojimus kuo greičiau įvykdyti vidaus konstitucinius formalumus, reikalingus šios sutarties įsigaliojimui, bei nedelsiant pranešti viena kitai apie tokių formalumų įvykdymą.

Kol bus baigtos šios vidaus procedūros ir įsigalios ši „Sutartis dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų“, turiu garbės pasiūlyti Jums, kad Lietuvos Respublika ir Nyderlandų Karalystė Olandijos Antilų atžvilgiu taikytų šią sutartį laikinai, pagal atitinkamus mūsų vidaus konstitucinius reikalavimus, nuo vėlesnės iš šių datų: 2005 m. sausio 1 d. arba 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvos 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo taikymo dienos.

Turiu garbės pasiūlyti, kad, Jūsų Vyriausybei sutinkant su tuo, kas buvo išdėstyta pirmiau, šis laiškas ir Jūsų patvirtinimas sudarytų susitarimą tarp Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės Olandijos Antilų atžvilgiu.

Reiškiu Jums savo didžiausią pagarbą,“

Galiu patvirtinti, kad Olandijos Antilai pritaria Jūsų laiško turiniui.

 

Reiškiu Jums savo didžiausią pagarbą,

Olandijos Antilų vardu

 

Priimta Hagoje 2004 m. rugpjūčio 27 d.

______________


1 priedėlis

 

SUTARTIS TARP Lietuvos Respublikos IR NYDERLANDŲ KARALYSTĖS OLANDIJOS ANTILŲ ATŽVILGIU DĖL AUTOMATINIO KEITIMOSI INFORMACIJA APIE PALŪKANAS, GAUTAS IŠ TAUPYMO PAJAMŲ

 

KADANGI:

1. Europos Sąjungos Tarybos (toliau – Taryba) direktyvos 2003/48/EEB (toliau – Direktyva) dėl taupymo pajamų apmokestinimo 17 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvą nuo 2005 m. sausio 1 d., su sąlyga, kad:

– Šveicarijos Konfederacija, Lichtenšteino Kunigaikštystė, San Marino Respublika, Monako Kunigaikštystė ir Andoros Kunigaikštystė nuo tos pačios dienos taiko priemones, lygiavertes nurodytoms Direktyvoje, pagal susitarimus, jų sudarytus su Europos bendrija po Tarybos vieningai priimtų sprendimų;

– galioja visi susitarimai ar kitos priemonės, numatančios, kad visos atitinkamos priklausomos ar asocijuotos teritorijos nuo tos dienos taiko automatinį keitimąsi informacija tokiu pačiu būdu, koks numatytas Direktyvos II skyriuje arba 10 straipsnyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu taiko išskaičiuojamąjį mokestį tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios yra numatytos 11 ir 12 straipsniuose.

2. Olandijos Antilai nėra ES fiskalinėje teritorijoje, tačiau taikant Direktyvą jie yra ES asocijuota teritorija ir todėl jiems nėra privalomos Direktyvos sąlygos. Tačiau Nyderlandų Karalystė Olandijos Antilų atžvilgiu remdamasi susitarimu tarp Olandijos Antilų ir Nyderlandų pageidauja sudaryti susitarimus su ES valstybėmis narėmis, kad nuo 2005 m. sausio 1 d. taikytų išskaičiuojamąjį mokestį tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios Direktyvos 10 straipsnyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu yra numatytos Direktyvos 11 ir 12 straipsniuose, o pasibaigus pereinamajam laikotarpiui taikytų automatinį keitimąsi informacija Direktyvos II skyriuje numatytu būdu.

3. Pirmesnėje šio straipsnio dalyje minėtas susitarimas tarp Olandijos Antilų ir Nyderlandų priklauso nuo to, ar visos valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvą, ir įvykdo Direktyvos 17 straipsnio reikalavimus.

4. Šia sutartimi Olandijos Antilai sutinka taikyti Direktyvos nuostatas dėl faktiškųjų savininkų, kurie yra Lietuvos Respublikos rezidentai, jei šioje sutartyje nesusitaria kitaip, o Lietuvos Respublika sutinka taikyti Direktyvos nuostatas dėl faktiškųjų savininkų, kurie yra Olandijos Antilų rezidentai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybė Olandijos Antilų atžvilgiu norėdamos sudaryti sutartį, kuria būtų pasiekta, kad taupymo pajamos, kurios kaip palūkanų mokėjimai mokamos vienoje susitariančiojoje šalyje faktiškiesiems savininkams, kurie yra fiziniai asmenys, kitos susitariančiosios šalies rezidentai, būtų veiksmingai apmokestinamos pagal pastarosios susitariančiosios šalies įstatymus, laikantis Direktyvos ir susitariančiųjų šalių ketinimų, kaip išdėstyta pirmiau, susitarė:

 

1 straipsnis

Bendroji taikymo sritis

 

1. Ši sutartis taikoma palūkanoms, kurias moka vienos susitariančiosios šalies teritorijoje įsteigtas mokėjimų tarpininkas, siekiant, kad taupymo pajamos, kurios kaip palūkanų mokėjimai mokamos vienoje susitariančiojoje šalyje faktiškiesiems savininkams, kurie yra fiziniai asmenys, kitos susitariančiosios šalies rezidentai mokesčių tikslais, būtų veiksmingai apmokestinamos pagal pastarosios susitariančiosios šalies įstatymus.

2. Šios sutarties taikymo sritis apsiriboja taupymo pajamų, gautų kaip palūkanų mokėjimai už skolinius reikalavimus, apmokestinimu, išskyrus, inter alia, klausimus, susijusius su pensijų ir draudimo išmokų apmokestinimu.

3. Nyderlandų Karalystės atžvilgiu šis susitarimas taikomas tik Olandijos Antilams.

 

2 straipsnis

Apibrėžimai

 

1. Šioje sutartyje, jei pagal kontekstą nereikalaujama kitaip:

a) „susitariančioji šalis“ ir „kita susitariančioji šalis“ – tai Nyderlandų Karalystė Olandijos Antilų atžvilgiu arba pagal kontekstą Lietuvos Respublika;

b) Olandijos Antilai – tai Nyderlandų Karalystės dalis, esanti Karibų jūros baseino regione, susidedanti iš Bonairės, Kiurasao, Sabos, Sent Eustatijaus salų teritorijų ir Sent Martino salos Olandijos dalies;

c) „Susitariančioji šalis“ – Europos Sąjungos valstybė narė – tai: Lietuvos Respublika;

d) „Direktyva“– tai šios sutarties pasirašymo dieną taikoma 2003 m. birželio 3 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyva 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo;

e) „faktiškasis (-ieji) savininkas (-ai)“ – tai pagal Direktyvos 2 straipsnį apibrėžtas (-i) faktiškasis (-ieji) savininkas (-ai);

f) „mokėjimų tarpininkas (-ai)“ – tai pagal Direktyvos 4 straipsnį apibrėžtas (-i) mokėjimų tarpininkas (-ai);

g) „kompetentinga institucija“ – tai:

i) Olandijos Antilų atveju – finansų ministras arba jo įgaliotas atstovas;

ii) Lietuvos Respublikos atveju – pagal Direktyvos 5 straipsnį apibrėžta tos šalies kompetentinga institucija.

h) „palūkanų mokėjimas (-ai)“ – tai pagal Direktyvos 6 straipsnį, deramai atsižvelgiant į 15 straipsnį, apibrėžtas (-i) palūkanų mokėjimas (-ai);

i) bet koks terminas turi Direktyvoje apibrėžtą reikšmę, jei šioje sutartyje jis nėra apibrėžtas kitaip.

2. Taikant šią sutartį, joje nurodytose Direktyvos nuostatose terminas „valstybės narės“ turi būti suprantamas kaip „susitariančiosios šalys“.

 

3 straipsnis

Faktiškųjų savininkų tapatybė ir gyvenamoji vieta

 

Kiekviena susitariančioji šalis savo teritorijoje priima reikalingas procedūras, leidžiančias mokėjimų tarpininkui nustatyti faktiškuosius savininkus ir jų gyvenamąją vietą 4–6 straipsnių tikslais, bei užtikrina jų taikymą. Tokios procedūros turi atitikti Direktyvos 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus būtiniausius reikalavimus, su sąlyga, kad Olandijos Antilų atžvilgiu, vadovaujantis to straipsnio 2 dalies a punktu ir 3 dalies a punktu, faktiškojo savininko tapatybė ir gyvenamoji vieta nustatoma, remiantis mokėjimų tarpininko turima informacija, taikant atitinkamas Olandijos Antilų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas. Tačiau pagal prašymą faktiškiesiems savininkams, kurie yra Lietuvos Respublikos rezidentai, suteiktos esamos lengvatos ar atleidimai, jei tokių yra, pagal šias nuostatas nebetaikomi ir tokiems faktiškiesiems savininkams daugiau tokio pobūdžio lengvatų ar atleidimų nebesuteikiama.

 

4 straipsnis

Automatinis keitimasis informacija

 

1. Susitariančiosios šalies, kurioje įsteigtas mokėjimų tarpininkas, kompetentinga institucija perduoda Direktyvos 8 straipsnyje nurodytą informaciją kitos susitariančiosios šalies, kurioje yra faktiškojo savininko gyvenamoji vieta, kompetentingai institucijai.

2. Informacijos perdavimas yra automatinis ir vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per metus, per šešis mėnesius pasibaigus susitariančiosios šalies, kurioje įsteigtas mokėjimų tarpininkas, mokestiniams metams, ir apima visus tais metais atliktus palūkanų mokėjimus.

3. Susitariančiosios šalys laiko, kad keitimasis informacija pagal šią sutartį turi vykti tokiu būdu, kuris atitiktų Direktyvos 77/799/EEB 7 straipsnio nuostatas.

 

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

1. Direktyvos 10 straipsnyje minimu pereinamuoju laikotarpiu, kai faktiškasis savininkas yra Lietuvos Respublikos rezidentas, o mokėjimų tarpininkas yra Olandijos Antilų rezidentas, Olandijos Antilai ima 15% dydžio išskaičiuojamąjį mokestį nuo palūkanų mokėjimų pirmus trejus pereinamojo laikotarpio metus, 20% – vėlesnius trejus metus ir 35% – vėliau. Šiuo laikotarpiu nereikalaujama, kad Olandijos Antilai taikytų 4 straipsnio nuostatas. Tačiau pagal tą straipsnį jos gauna informaciją iš Lietuvos Respublikos.

2. Mokėjimų tarpininkas ima išskaičiuojamąjį mokestį Direktyvos 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytu būdu.

3. Olandijos Antilų imamas išskaičiuojamasis mokestis nekliudo Lietuvos Respublikai apmokestinti pajamų pagal jos nacionalinę teisę.

4. Pereinamuoju laikotarpiu Olandijos Antilai gali numatyti, kad ekonominės veiklos vykdytojas, mokantis arba užtikrinantis palūkanas Direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje nurodytam vienetui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje, būtų laikomas mokėjimų tarpininku vietoj to vieneto, ir ima išskaičiuojamąjį mokestį nuo tų palūkanų, išskyrus atvejus, kai tas vienetas yra formaliai sutikęs, kad jo pavadinimas, adresas ir visa jam sumokėtų ar užtikrintų palūkanų suma būtų pranešta pagal tos dalies paskutinę pastraipą.

5. Pereinamojo laikotarpio pabaigoje Olandijos Antilai turi taikyti 4 straipsnio nuostatas ir nustoja taikyti 5 ir 6 straipsniuose numatytus išskaičiuojamąjį mokestį ir pajamų pasidalijimą. Jei Olandijos Antilai pereinamuoju laikotarpiu nutaria taikyti 4 straipsnio nuostatas, jie nebetaiko 5 ir 6 straipsniuose numatytų išskaičiuojamojo mokesčio ir pajamų pasidalijimo.

 

6 straipsnis

Pajamų pasidalijimas

 

1. Olandijos Antilai pasilieka sau 25 % pajamų iš 5 straipsnio 1 dalyje minėto išskaičiuojamojo mokesčio, o 75 % tokių pajamų perveda Lietuvos Respublikai.

2. Jei Olandijos Antilai ima išskaičiuojamąjį mokestį pagal 5 straipsnio 4 dalį, Olandijos Antilai pasilieka sau 25% pajamų iš išskaičiuojamojo mokesčio, imamo nuo Direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje nurodytiems vienetams, kurie yra įsteigti Lietuvos Respublikoje, atliekamų palūkanų mokėjimų, o 75% pajamų perveda Lietuvos Respublikai.

3. Tokie pervedimai atliekami ne vėliau kaip per šešis mėnesius pasibaigus Olandijos Antilų mokestiniams metams.

4. Olandijos Antilai imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų tinkamą šios pajamų pasidalijimo sistemos veikimą.

 

7 straipsnis

Išskaičiuojamojo mokesčio procedūros išimtys

 

1. Olandijos Antilai, siekdami užtikrinti, kad faktiškieji savininkai galėtų prašyti, kad mokestis nebūtų išskaičiuojamas, numato vieną arba abi Direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje nurodytas procedūras.

2. Prašant faktiškajam savininkui, susitariančiosios šalies, kuri yra jo gyvenamoji vieta mokesčių tikslais, kompetentinga institucija išduoda pažymą pagal Direktyvos 13 straipsnio 2 dalį.

 

8 straipsnis

Dvigubo apmokestinimo panaikinimas

 

Lietuvos Respublika užtikrina, kad būtų panaikintas bet koks dvigubas apmokestinimas, galintis atsirasti dėl to, kad yra imamas 5 straipsnyje nurodytas išskaičiuojamasis mokestis, remiantis Direktyvos 14 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis, arba taiko išskaičiuojamojo mokesčio grąžinimą.

 

9 straipsnis

Kiti išskaičiuojamieji mokesčiai

 

Ši sutartis nekliudo susitariančiosioms šalims imti kitų rūšių išskaičiuojamojo mokesčio nei nurodytas 5 straipsnyje pagal jų nacionalinius įstatymus arba dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.

 

10 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

 

Iki 2005 m. sausio 1 d. susitariančiosios šalys priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, įgyvendinančius šią sutartį.

 

11 straipsnis

Priedas

 

Direktyvos ir 1977 m. gruodžio 19 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo srityje 7 straipsnio tekstai, kurie yra taikomi šios sutarties pasirašymo dieną ir į kuriuos šioje sutartyje daroma nuoroda, pridedami šios sutarties priede ir yra neatskiriama jos dalis. Šiame priede Direktyvos 77/799/EEB 7 straipsnio tekstas pakeičiamas peržiūrėtos Direktyvos 77/799/EEB minėto straipsnio tekstu, jei ta peržiūrėta direktyva įsigalioja iki tos dienos, nuo kurios pradeda galioti šios sutarties nuostatos.

 

12 straipsnis

Įsigaliojimas

 

Ši sutartis įsigalioja trisdešimtą dieną nuo vėlesnės iš datų, kada atitinkamos vyriausybės raštu viena kitai praneša apie reikalingų konstitucinių formalumų įvykdymą savo šalyse, o jos nuostatos įsigalioja nuo dienos, nuo kurios taikoma Direktyva remiantis jos 17 straipsnio 2 ir 3 dalimis.

 

13 straipsnis

Nutraukimas

 

Ši sutartis galioja, kol viena iš susitariančiųjų šalių jos nenutraukia. Bet kuri iš šalių gali nutraukti šią sutartį diplomatiniais kanalais, apie tai raštu pranešdama ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki bet kurių kalendorinių metų pabaigos, praėjus trims metams nuo jos įsigaliojimo dienos. Tokiu atveju sutartis nustoja galioti laikotarpiais, kurie prasideda pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais buvo pranešta apie jos nutraukimą.

Sudaryta lietuvių, olandų ir anglų kalbomis; visi tekstai yra autentiški. Skirtingai aiškinant tekstus tomis kalbomis, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

Lietuvos Respublikos vardu Nyderlandų Karalystės Olandijos Antilų atžvilgiu vardu

______________


PRIEDAS

 

7 straipsnis

Nuostatos, susijusios su slaptumu

 

1. Valstybė narė, gaunanti informaciją pagal šią direktyvą, saugo jos slaptumą taip, kaip ir informacijos, kurią ji gauna pagal savo įstatymus. Kiekvienu atveju tokia informacija:

- gali būti suteikta tik asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems mokesčio įvertinime arba vykdantiems administracinę tokio įvertinimo kontrolę,

- gali būti papildomai pateikiama teismo arba administraciniams procesams, susijusiems su poveikio priemonių taikymu, kai siekiama atlikti arba peržiūrėti mokesčių įvertinimą arba atliekant šiuos veiksmus, ir tik tiesiogiai šiuose procesuose dalyvaujantiems asmenims; tačiau tokia informacija gali būti atskleista viešo bylų nagrinėjimo metu arba teismo sprendimuose, jeigu informuojančios valstybės narės kompetentinga institucija, pirmą kartą teikdama tą informaciją, tam neprieštarauja,

- jokiomis aplinkybėmis negali būti naudojama kitiems tikslams, išskyrus apmokestinimą arba teismo ar administracinius procesus, susijusius su poveikio priemonių taikymu, kai siekiama atlikti arba peržiūrėti mokesčių įvertinimą arba dėl šių veiksmų.

Be to, valstybės narės gali pateikti pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją, kuri bus naudojama Direktyvos 76/308/EEB(8) 2 straipsnyje numatytų kitų rinkliavų, muitų ir mokesčių įvertinimui.

2. 1 dalis neįpareigoja valstybės narės, pagal kurios įstatymus ar administracinę praktiką vidaus tikslams yra nustatyti griežtesni apribojimai, nei pagal minėtos šio straipsnio dalies nuostatas, teikti informaciją, jeigu suinteresuota valstybė narė nepasižada atsižvelgti į minėtus griežtesnius apribojimus.

3. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, informaciją teikiančios valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti ją naudoti kitiems tikslams informacijos prašančioje valstybėje, jeigu pagal informuojančios valstybės įstatymus tokia informacija panašiomis aplinkybėmis minėtoje valstybėje galėtų būti naudojama panašiems tikslams.

4. Jeigu valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad informaciją, kurią ji gavo iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, gali panaudoti trečios valstybės narės kompetentinga institucija, ji gali šią informaciją persiųsti pastarajai kompetentingai institucijai, gavusi informaciją pateikusios kompetentingos institucijos pritarimą.

______________