LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2004 m. RUGSĖJO 10 d. ĮSAKYMO Nr. D1-481 „DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 4 d. Nr. D1-174

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1‑481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793; 2007, Nr. 134-5439):

1.1. įrašau 5, 20 ir 25 punktuose vietoje žodžio „preparatas“ arba „preparatai“ (atitinkamais linksniais) žodį „mišinys“ arba „mišiniai“ (atitinkamais linksniais);

1.2. išdėstau Taisyklių 7.6 punktą taip:

7.6. Pavojinga cheminė medžiaga arba mišinys – cheminė medžiaga arba mišinys, atitinkantys Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) vartojamą sąvoką, arba bet kokia cheminė medžiaga, atitinkanti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

7.6.1. 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

7.6.2. 3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

7.6.3. 4.1 pavojingumo klasės;

7.6.4. 5.1 pavojingumo klasės.“;

1.3. išdėstau Taisyklių 7.6 punktą taip:

7.6. Pavojinga cheminė medžiaga arba mišinys – bet kokia cheminė medžiaga arba mišinys, atitinkantys 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 353, p. 1) I priede nustatytus bet kurios iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

7.6.1. 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

7.6.2. 3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

7.6.3. 4.1 pavojingumo klasės;

7.6.4. 5.1 pavojingumo klasės.“;

1.4. išdėstau Taisyklių 7.5 punktą taip:

7.5. Taisyklėse vartojamos sąvokos „atliekų naudojimas, atliekų perdirbimas, atliekų surinkimas, atliekų šalinimas, atliekų tvarkymas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, elektros ir elektroninė įranga, elektros ir elektroninės įrangos platintojas, gamintojas, importuotojas, saugojimas“ atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.“;

1.5. pripažįstu netekusiais galios Taisyklių 7.3, 7.7 ir 7.8 punktus;

1.6. išdėstau Taisyklių 8.2 punktą taip:

8.2. elektros ir elektroninės įrangos gamintoją ir (ar) importuotoją identifikuojančiu ženklu. Tai gali būti gamyklos ženklas, firmos ženklas, įmonės kodas ar kita gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinkta informacija, pagal kurią galima identifikuoti įrangos gamintoją ar importuotoją.“;

1.7. išdėstau Taisyklių 12 punktą taip:

12. Naujos rūšies elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo teikti informaciją atliekų tvarkymo įmonėms apie elektros ir elektroninės įrangos medžiagas ir dalis, jų išmontavimą, galimą pakartotinį naudojimą, šioje įrangoje esančias pavojingas medžiagas bei mišinius ir jų buvimo vietas.“;

1.8. išdėstau Taisyklių 14 punkto pirmąją pastraipą taip:

14. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai patys arba per platintojus privalo teikti informaciją šios įrangos vartotojams apie:“;

1.9. išdėstau Taisyklių 25.13 punktą taip:

25.13. ugniai atsparių keraminių pluoštų turintys komponentai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje;“.

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1.2 punktas galioja nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d.;

2.2. šio įsakymo 1.3 punktas galioja nuo 2015 m. birželio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                                  Gediminas Kazlauskas