LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 23 D. NUTARIMO NR. 1341 „DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR VYRIAUSIŲJŲ BUHALTERIŲ DARBO APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. balandžio 4 d. Nr. 332

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2002, Nr. 83-3608; 2004, Nr. 95-3499; 2005, Nr. 70-2532; 2006, Nr. 6-218):

1. Įrašyti 1.1 punkte vietoj žodžių „pardavimo ir paslaugų apimtis“ žodžius „pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis bei valstybės atsargų pirkimų apimtis“.

2. Įrašyti 1.4 punkte vietoj žodžių „pardavimo ir (ar) paslaugų apimties“ žodžius „pardavimo ir (ar) paslaugų apimties bei valstybės atsargų pirkimų apimties“.

3. Įrašyti Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto nurodytuoju nutarimu, 5 punkte vietoj žodžių „(Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. DĮ-238 „Dėl darbo apmokėjimo ketvirtinio periodiškumo statistinės ataskaitos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 183-6775)“ žodžius „(Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. DĮ-303 „Dėl ketvirtinio darbo apmokėjimo statistinio tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 7-272)“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                           Vilija Blinkevičiūtė