LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL REZISTENTŲ IR KITŲ ASMENŲ, NUŽUDYTŲ OKUPACINIŲ REŽIMŲ METU, PALAIKŲ PERKĖLIMO IR ĮAMŽINIMO

 

1992 m. birželio 9 d. Nr. 446

Vilnius

 

Remdamasi 1991 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu Nr. I-2082 „Dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Leisti perkelti rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikus, jeigu jų laidojimo vietos yra šuliniai, ūkiniai pastatai, esamuose ar projektuojamuose keliuose, gatvėse, statybose, taip pat kitos vietos, kuriose nėra sąlygų pagarbiai įamžinti žuvusiųjų.

2. Patvirtinti Rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų Lietuvoje okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo tvarką (pridedama).

3. Patvirtinti Rajonų, miestų komisijų dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir palaidojimo vietų įamžinimo sudarymo tvarką ir funkcijas (pridedama).

4. Vilniaus universitetas ir Respublikinis teismo medicinos ekspertizės biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos turi:

4.1. organizuoti archeologijos, antropologijos ir teismo medicinos specialistų, reikalingų palaikų perkėlimo darbams, rengimą;

4.2. įsteigti tarpžinybinę palaikų identifikavimo laboratoriją.

5. Paminklotvarkos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės turi:

5.1. koordinuoti rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu Lietuvoje, palaidojimo vietų įamžinimą;

5.2. parengti tipinių antkapinių paminklų projektus.

6. Įpareigoti Krašto apsaugos ministeriją skirti būtinosios tarnybos karius rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo darbams vykdyti.

7. Pavesti Finansų ministerijai numatyti lėšas tikslinant Lietuvos valstybės 1992 metų biudžeto projektą pagal Vilniaus universiteto pateiktą paraišką šio nutarimo 4.2 punktui vykdyti.

8. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 18 d. potvarkį Nr. 860p.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS                               G. VAGNORIUS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 446

 

REZISTENTŲ IR KITŲ ASMENŲ, NUŽUDYTŲ LIETUVOJE OKUPACINIŲ

REŽIMŲ METU, PALAIKŲ PERKĖLIMO IR ĮAMŽINIMO TVARKA

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka sudaromos rajonų, miestų komisijos dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir palaidojimo vietų įamžinimo (toliau vadinama – komisijos). Komisijos su surinkta istorine medžiaga, amžininkų liudijimais apie rezistencinio judėjimo dalyvių ir kitų asmenų, nužudytų Lietuvoje okupacinių režimų metu (toliau vadinama – okupacijos aukos), žuvimo ir jų palaikų užkasimo faktą, okupacijos aukų skaičių, asmenybes, žuvimo aplinkybes ir palaidojimo vietą supažindina miestų, rajonų paminklotvarkos tarnybas. Šios tarnybos Paminklotvarkos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka turi pateikti informaciją dėl laidojimo vietų įtraukimo į istorijos paminklų sąrašą ir paskelbti apie tai vietos spaudoje.

2. Komisijos, atsižvelgdamos į okupacijos aukų giminių, bendražygių, kitų suinteresuotų asmenų pageidavimus, sprendžia, ar būtina ir tikslinga perkelti palaikus, sudaro palaikų perkėlimo ir palaidojimo vietų įamžinimo metų programą, kurioje numatoma darbų tvarka, finansavimo šaltiniai ir darbus atliekančios organizacijos.

3. Okupacijos aukų palaikai perkeliami, jeigu jų laidojimo vietos yra šuliniai, ūkiniai pastatai, tualetai, esamuose ar projektuojamuose keliuose, gatvėse, statybose, taip pat kitos vietos, kuriose nėra sąlygų pagarbiai įamžinti žuvusiųjų.

4. Okupacijos aukų giminių ir artimųjų pageidavimu perkelti palaikus iš vietų, nenurodytų šios tvarkos 3 punkte, galima, jeigu tam pritaria komisija ir yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas.

5. Okupacijos aukų senųjų laidojimo vietų paieškos, palaikų ekshumacijos, palaikų perkėlimo ir naujųjų laidojimo vietų sutvarkymo darbų užsakovas yra rajono, miesto valdyba, kuri visus numatytus darbus nustatytąja tvarka derina su suinteresuotomis instancijomis.

Rajono, miesto valdyba aprūpina komisiją transportu ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis.

6. Iki okupacijos aukų palaikų perkėlimo būtina:

6.1. užtikrinti, kad ekshumacijoje dalyvautų prokuratūros pareigūnas, archeologas, teismo medicinos ekspertas, prireikus – antropologas;

6.2. parinkti naują laidojimo vietą;

6.3. nustatyti specialias technines, sanitarines, juridines ir kitas palaikų perkėlimo sąlygas.

7. Atlikus okupacijos aukų palaikų perkėlimo pasirengimo darbus, numatytus šioje tvarkoje, Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija duoda leidimą perlaidojimo darbams.

8. Perkeliant okupacijos aukų palaikus, būtina atlikti šiuos darbus:

8.1. vadovaujantis archeologijos mokslo metodais, ekshumuoti palaikus ir fiksuoti įkapes;

8.2. vadovaujantis teismo medicinos ir antropologijos mokslo metodais, identifikuoti palaikus.

9. Okupacijos aukų palaidojimo vietai (senajai arba naujajai) įamžinti:

9.1. nustatytąja tvarka parengiamas ir suderinamas laidojimo vietos sutvarkymo projektas;

9.2. statomi tipiniai antkapiniai paminklai, jeigu yra aiški individualaus palaidojimo vieta (neperkeliant palaikų) arba palaikai perkeliami į rezistentų kapines (kapinių dalį) atskirose kapavietėse.

10. Komisija, užbaigus okupacijos aukų palaikų perkėlimo darbus, sudaro kiekvienų palaikų perkėlimo darbų ataskaitos bylą, kurios turinį nustato Paminklotvarkos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Visa dokumentacija saugoma miesto, rajono valdybos paminklotvarkos tarnybos archyve.

11. Už okupacijos aukų palaikų ekshumacijos metu aptiktų radinių apsaugą ir apskaitą atsako rajono, miesto valdyba.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 446

 

RAJONŲ, MIESTŲ KOMISIJŲ DĖL REZISTENTŲ IR KITŲ ASMENŲ,

NUŽUDYTŲ OKUPACINIŲ REŽIMŲ METU, PALAIKŲ PERKĖLIMO IR

PALAIDOJIMO VIETŲ ĮAMŽINIMO SUDARYMO TVARKA IR FUNKCIJOS

 

1. Rajonų, miestų komisijos dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir palaidojimo vietų įamžinimo (toliau vadinama – komisijos) sudaromos iš rajono, miesto valdybos, Krašto apsaugos ministerijos rajono, miesto komendantūros, rajono, miesto higienos centro, valstybinės komunalinio ūkio įmonės atstovų, taip pat Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Politinių kalinių sąjungos, kitų suinteresuotų organizacijų deleguotų narių.

2. Komisijos sudėtį tvirtina rajono, miesto valdyba. Komisijos pirmininkas renkamas iš komisijos narių.

3. Komisijos kompetenciją nustato jos funkcijos:

3.1. priimti prašymus perkelti okupacijos aukų palaikus, rinkti informaciją apie rajone, mieste ne kapinėse palaidotų rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikus ir jų laidojimo vietas. Šiam darbui pasitelkti visuomenines organizacijas, suinteresuotus asmenis;

3.2. teikti informaciją rajono, miesto paminklotvarkos tarnyboms, kad okupacijos aukų palaikų laidojimo vietos būtų įtrauktos į istorijos paminklų sąrašus;

3.3. rengti suderintas su rajono, miesto valdyba, Paminklotvarkos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, pareiškėjais ir kitais suinteresuotais asmenimis okupacijos aukų palaikų paieškos, perkėlimo ir laidojimo vietų sutvarkymo programas, siūlymus dėl šių programų finansavimo;

3.4. įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti prokuratūros pareigūno, archeologo, teismo medicinos eksperto ir prireikus antropologo dalyvavimą ekshumacijoje;

3.5. įstatymų nustatyta tvarka numatyti palaikų perlaidojimo vietą;

3.6. nustatyti perlaidojimo specialias technines, sanitarines, juridines ir kitas sąlygas;

3.7. spręsti, ar būtina perkelti palaikus, remiantis Rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų Lietuvoje okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir įamžinimo tvarkos 3 punktu.

______________