LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJŲ

ĮSTATYMAS

 

1999 m. sausio 14 d. Nr. VIII-1031

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato bendrą ikiteisminę skundų (prašymų) dėl priimtų individualių administracinių aktų ar valstybės bei savivaldybių tarnautojų veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje nagrinėjimo tvarką.

2. Mokestinių ginčų būtiną ikiteisminio nagrinėjimo tvarką nustato mokesčių įstatymai.

3. Įstatymai gali nustatyti ir kitokią atskirų kategorijų administracinių ginčų nagrinėjimo tvarką.

 

2 straipsnis. Administracinių ginčų komisijos

1. Savivaldybių tarybos gali sudaryti savivaldybių visuomenines administracinių ginčų komisijas su sprendžiamojo balso teise. Išskyrus išimtis, kurias nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas arba kiti įstatymai, savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos ikiteismine tvarka nagrinėja asmenų skundus dėl savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų arba savivaldybių tarnautojų veiksmų (neveikimo).

2. Skundams (prašymams) dėl priimtų individualių administracinių aktų ar valstybės arba savivaldybės tarnautojų veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje ikiteismine tvarka nagrinėti steigiamos apskričių administracinių ginčų komisijos ir Vyriausioji administracinių ginčų komisija.

3. Išskyrus išimtis, kurias nustato Administracinių bylų teisenos įstatymas arba kiti įstatymai, apskričių administracinių ginčų komisijos sprendžia ginčus, kurie priskirti apygardų administracinių teismų kompetencijai, o Vyriausioji administracinių ginčų komisija - ginčus, kurie priskirti Aukštesniojo administracinio teismo kompetencijai.

 

3 straipsnis. Savivaldybės ir apskrities administracinių ginčų komisijos sudarymas

1. Savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija sudaroma 3 metams savivaldybės tarybos sprendimu iš 5 narių, iš kurių bent pirmininkas ir sekretorius turi turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą. Komisijos narių kandidatūras, iš jų ir pirmininko kandidatūrą, savivaldybės tarybai teikia savivaldybės meras.

2. Apskrities administracinių ginčų komisija sudaroma 4 metams Vyriausybės sprendimu iš 5 narių, turinčių aukštąjį teisinį išsilavinimą. Komisijos narių kandidatūras, iš jų ir pirmininko kandidatūrą, Vyriausybei teikia apskrities viršininkas.

3. Komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę atsistatydinti. Apskrities viršininkas ir savivaldybės meras motyvuotu teikimu gali siūlyti Vyriausybei ar savivaldybės tarybai atleisti komisijos pirmininką ar narį prieš laiką, o vietoj jų teikti naujas kandidatūras.

4. Siūlyti Vyriausybei ar savivaldybės tarybai pirma laiko atleisti konkrečios apskrities administracinių ginčų komisijos pirmininką ar narį iš pareigų turi teisę ir Vyriausioji administracinių ginčų komisija.

 

4 straipsnis. Apskrities administracinių ginčų komisijos statusas

1. Apskrities administracinių ginčų komisija yra juridinis asmuo, išlaikomas iš valstybės biudžeto asignavimų, skirtų apskričiai.

2. Komisijos pirmininkas (ar narys) ir sekretorius yra valstybės tarnautojai ir jų darbas komisijoje laikytinas darbu pagrindinėje darbovietėje; kitiems komisijos nariams darbas komisijoje laikytinas darbu nepagrindinėje darbovietėje.

3. Komisijos pirmininko, narių ir sekretoriaus atlyginimus nustato Vyriausybė.

 

5 straipsnis. Savivaldybės ir apskrities administracinių ginčų komisijos kompetencija

1. Savivaldybės visuomeninė ginčų komisija nagrinėja asmenų skundus dėl savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.

2. Apskrities administracinių ginčų komisija nagrinėja skundus (prašymus) dėl teritorinių valstybinio administravimo subjektų, t.y. dėl apskrityje esančių valstybės institucijų, įstaigų, tarnybų bei jų tarnautojų, taip pat apskrities teritorijoje esančių savivaldybių institucijų, įstaigų, tarnybų bei jų tarnautojų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.

3. Komisijos nesprendžia:

1) Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų ginčų (bylų);

2) administracinių ginčų, kuriems nagrinėti įstatymai numato kitokią tvarką.

 

6 straipsnis. Savivaldybės ir apskrities administracinių ginčų komisijos darbo tvarka

1. Komisijos posėdžiai vyksta iš anksto nustatytomis savaitės dienomis. Prireikus organizuojami išvažiuojamieji posėdžiai į savivaldybes.

2. Už savo darbą savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija kartą per metus atsiskaito savivaldybės tarybai, taip pat yra atsakinga savivaldybės merui.

3. Už savo darbą apskrities administracinių ginčų komisija kartą per metus atsiskaito apskrities viršininkui, taip pat yra atsakinga Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai.

 

7 straipsnis. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sudarymas

1. Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją 4 metams iš 5 narių sudaro Vyriausybė. Komisijos nariai privalo turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą. Narių kandidatūras, iš jų ir pirmininko kandidatūrą, Vyriausybei teikia teisingumo ministras.

2. Komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę atsistatydinti. Komisijos pirmininkas ir nariai Vyriausybės sprendimu gali būti atleisti ir pirma laiko. Tokiu atveju teisingumo ministras Vyriausybei teikia naujas kandidatūras.

 

8 straipsnis. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos statusas

1. Vyriausioji administracinių ginčų komisija yra juridinis asmuo, išlaikomas iš valstybės biudžeto.

2. Komisijos pirmininkas ir nariai yra valstybės tarnautojai ir jų darbas komisijoje laikytinas darbu pagrindinėje darbovietėje. Jų atlyginimus, taip pat pagalbinio personalo skaičių bei atlyginimus nustato Vyriausybė.

 

9 straipsnis. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos kompetencija

1. Vyriausioji administracinių ginčų komisija nagrinėja skundus (prašymus) dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat dėl minėtų subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.

2. Vyriausioji administracinių ginčų komisija taip pat sprendžia ginčus dėl Lietuvos Respublikos antidempingo įstatymo pažeidimų.

3. Komisija nesprendžia:

1) Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnyje ir 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų ginčų (bylų);

2) administracinių ginčų, kuriems nagrinėti įstatymai numato kitokią tvarką.

 

10 straipsnis. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos darbo tvarka

1. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos posėdžiai vyksta iš anksto nustatytomis savaitės dienomis.

2. Vyriausioji administracinių ginčų komisija už savo darbą kartą per metus atsiskaito Vyriausybei.

 

11 straipsnis. Skundo (prašymo) teisė

Su skundu (prašymu) į atitinkamą administracinių ginčų komisiją jos kompetencijai priskirtais klausimais turi teisę kreiptis asmenys, taip pat viešojo administravimo subjektai, kai šie mano, kad jų teisės yra pažeistos.

 

12 straipsnis. Administracinių ginčų komisijų teisės rengiant medžiagą posėdžiui

1. Administracinių ginčų komisija turi teisę reikalauti iš viešojo administravimo subjekto, priėmusio ginčijamą individualų administracinį aktą ar įvykdžiusio skundžiamą veiką, dokumentų, medžiagos ir informacijos, susijusių su posėdžiui rengiamu klausimu, taip pat gauti raštu ar žodžiu valstybės ir savivaldybių tarnautojų paaiškinimus dėl ginčo dalyko.

2. Komisijos reikalaujama medžiaga ar dokumentų kopijos turi būti jai perduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, jeigu pati komisija nenustato kito termino. Prireikus komisija terminą gali pratęsti.

3. Prireikus komisijos nariai ar jų įgalioti asmenys gali tirti skundą (prašymą) vietoje.

 

13 straipsnis. Administracinių ginčų nagrinėjimo terminai

Administracinių ginčų komisijai paduoti skundai (prašymai) turi būti išnagrinėti ir sprendimai dėl jų priimti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jų gavimo.

 

14 straipsnis. Administracinių ginčų komisijos sprendimas

Administracinių ginčų komisija sprendimą dėl ginčo paprastai priima bendru sutarimu dalyvaujant ne mažiau kaip 4 komisijos nariams. Kai bendras sutarimas nepasiekiamas, priimtu laikomas tas sprendimas, už kurį balsavo bent 3 komisijos nariai.

 

15 straipsnis. Administracinių ginčų komisijos sprendimo išsiuntimas vykdyti

1. Administracinių ginčų komisijos sprendimas išsiunčiamas vykdyti kitą dieną po priėmimo. Viešojo administravimo subjektas privalo sprendimą įvykdyti per jame nurodytą laiką, o jeigu laikas nenurodytas, - per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

2. Skundo padavimas administraciniam teismui sustabdo administracinių ginčų komisijos sprendimo vykdymą. Vykdytojui turi būti pranešta apie sprendimo apskundimą.

 

16 straipsnis. Administracinių ginčų komisijos sprendimo vykdymo užtikrinimas

Jeigu viešojo administravimo subjektas per nustatytą terminą neįvykdo administracinių ginčų komisijos sprendimo, pareiškėjas turi teisę kreiptis į atitinkamą administracinį teismą su prašymu užtikrinti sprendimo vykdymą.

 

17 straipsnis. Žalos atlyginimo klausimų sprendimas

Administracinių ginčų komisija, nagrinėdama skundus (prašymus), nei turtinės žalos, nei ginčo šalių turėtų išlaidų atlyginimo klausimų nesprendžia.

 

18 straipsnis. Administracinių ginčų komisijos sprendimo apskundimas

1. Savivaldybės ir apskrities administracinių ginčų komisijų sprendimas per 20 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamos apygardos administraciniam teismui.

2. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas per 20 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti apskųstas Aukštesniajam administraciniam teismui.

 

19 straipsnis. Asmenys, turintys teisę skųsti administracinių ginčų komisijų sprendimus

Visų administracinių ginčų komisijų sprendimus skųsti administraciniams teismams turi teisę tik asmenys ir kiti subjektai, kurių teisės viešojo administravimo srityje buvo pažeistos.

 

20 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja nuo 1999 m. gegužės 1 d.

2. Vyriausybė iki 1999 m. gegužės 1 d. patvirtina apskričių administracinių ginčų komisijų, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sudėtis ir jų pirmininkus.

3. Savivaldybės, norinčios sudaryti savivaldybių visuomenines administracinių ginčų komisijas, iki 1999 m. gegužės 1 d. patvirtina tokių komisijų sudėtis ir jų pirmininkus.

4. Vyriausybė iki 1999 m. gegužės 1 d. patvirtina Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS