LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL REGISTRUOTŲ ARKLIŲ TAPATYBĖS NUSTATYMO DOKUMENTO – PASO FORMOS, IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. birželio 28 d. Nr. 3D-274

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 14-226; 1998, Nr. 110-3023) 4 straipsniu, 1993 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimu 93/623/EEB dėl registruotus arklinių šeimos gyvūnus lydinčio identifikavimo dokumento (paso) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimu 2000/68/EEB):

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Arklio paso formą;

1.2. Registruotų arklių tapatybės nustatymo dokumento – paso išdavimo ir naudojimo taisykles.

2. Pavedu Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui:

2.1. parengti arklių veislininkystės informacinę sistemą registruotų arklių tapatybės nustatymo dokumentams (toliau – pasas) išduoti;

2.2. organizuoti arklių pasų blankų gamybą, šių pasų išdavimą Žemės ūkio ministerijos pripažintoms veislininkystės institucijoms (asociacijoms);

2.3. užtikrinti pasų numeracijos eiliškumą;

2.4. tvarkyti pasų išdavimo apskaitą;

2.5. kas ketvirtį raštu informuoti Valstybinę gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos apie pasų spausdinimo ir platinimo eigą.

3. Nurodau Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos kontroliuoti arklių pasų išdavimą ir jų panaudojimą.

4. Nustatau, kad:

4.1. arklio pasai išduodami visiems registruotiems arkliams, gimusiems iki 2004 m. gegužės 1 d., pagal arklių savininkų ar jų įgaliotų asmenų prašymus;

4.2. arklio pasai privalo būti išduodami visiems po 2004 m. gegužės 1 d. gimusiems registruotiems arkliams pagal arklių savininkų ar jų įgaliotų asmenų prašymus;

4.3. šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRĖS PAREIGAS                                                     KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2006 m. birželio 20 d. raštu Nr. B 6-(1.9)-1126


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3 D-274

 

REGISTRUOTŲ ARKLIŲ TAPATYBĖS NUSTATYMO DOKUMENTO – PASO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

1. Registruotų arklių tapatybės nustatymo dokumentus – pasus (toliau – arklio pasas) išduoda valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC).

2. Arklio pasas išduodamas arklio savininkui arba jo įgaliotam asmeniui (toliau – savininkas).

3. Arklio pasas išduodamas arkliams, kurie yra įtraukti į ŽŪIKVC arklių veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazę.

4. Dėl arklio paso išdavimo savininkas, pateikdamas raštišką prašymą, kreipiasi į ŽŪIKVC arba, turėdamas tiesioginį kompiuterinį ryšį ir teisę prisijungti prie interaktyvios arklių veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazės, pats suveda duomenis į tam tikslui ŽŪIKVC parengtą programą. Savininkas, pateikdamas prašymą, nurodo, kuriai Žemės ūkio ministerijos pripažintai veislininkystės institucijai (toliau – asociacija) arklio pasą pristatyti.

5. ŽŪIKVC arklio paso tituliniame lape po užrašu „Arklio pasas“ įdeda atitinkamos asociacijos arba ŽŪIKVC logotipą ir užrašo asociacijos arba ŽŪIKVC pavadinimą.

6. ŽŪIKVC per 7 darbo dienas nuo duomenų įvedimo arklio pasą išsiunčia paštu asociacijai arba jį pristato kitu patikimu būdu.

7. Asociacija, gavusi arklio pasą, patikrina įrašytus arklio tapatybę patvirtinančius duomenis ir pažymi tai atitinkamoje arklio paso vietoje. Asociacijos atsakingas asmuo pasirašo, uždeda asociacijos spaudą ir arklio pasą išsiunčia paštu savininko nurodytu adresu arba pristato jį kitu patikimu būdu.

8. Už išduotą arklio pasą ŽŪIKVC sumokamas teisės aktais nustatytas mokestis.

9. Tuo atveju, kai pasikeičia arklio savininkas, arklio pasas turi būti nedelsiant perduotas išdavusiai institucijai įrašyti naujojo savininko vardą, pavardę ir adresą, taip pat perregistruoti ir perduoti arklio pasą naujajam savininkui.

10. Pasikeitus arklio duomenims (atsiradus naujoms žymėms, po traumų randams) asociacijos atsakingas asmuo arklio pase 7a puslapyje padaro grafines žymas.

11. Pamestų arba susidėvėjusių arklio pasų dublikatai išduodami 4, 7, 12, 13 punktuose nustatyta tvarka, ŽŪIKVC sumokėjus teisės aktais nustatytą mokestį.

12. Pakartotinai išduoto arklio paso langelyje „Paso išdavimo data“, rašoma žyma „Pakartotinis“ ir skaičius, rodantis, kelintą kartą išduodamas arklio paso dublikatas.

13. Jeigu arklio paso dublikatas išduodamas ne pirmajam arklio savininkui, tai ankstesniųjų arklio savininkų duomenys įrašomi pagal informaciją, esančią Arklių veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazėje.

14. Arklį eksportuojant į Europos Sąjungos valstybes nares, arklio pasas perduodamas arklio pirkėjui.

15. Arklį eksportuojant į ne Europos Sąjungos šalis, arklio savininkas grąžina arklio pasą ŽŪIKVC.

16. Arkliui kritus ar jį paskerdus, savininkas privalo arklio pase pažymėti arklio kritimo ar skerdimo datą ir per 5 darbo dienas pasą grąžinti ŽŪIKVC.

17. Grąžinti ŽŪIKVC arklio pasai registruojami duomenų bazėje ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3 D-274

 

ARKLIO PASAS

PASSPORT FOR HORSES

PFERDEPASS

PASSEPORT POUR CHEVAUX

Registracijos Nr. /Identification No./ Lebensnummer/ No. d'identification

Vardas/Name/Name/Nom

 

FEI Nr. /FEI-No./FEI-Nr. /No. FEI

 

FEI-vardas/FEl-Name/FEl-Name/FEI-nom

 

FEI:

Išdavimo data

Date of issue

Tag der Ausstellung

Date d'émission

Atnaujinamas kas 4 metus

To be revalidated every 4 years by NF

Alle 4 jähre zu verlängern durch die NF

A revalider tous les 4 ans par la FN

 

Paso Nr./Passport No./Pass Nr./Passeport No.

 

 

Išdavimo data/Date of issue/Tag der Ausstellung/Date d’émission

 

 

 

 

Pasas nėra nuosavybės dokumentas/Does not serve as proof of ownership/Dient nicht zum Naehwei s des Eigentums/Ne sert pas de preuve de propriété

 

Registracijos Nr.

Identification No

Lebensnummer

No d'identification

Spalva

Colour

Farbe

Robe

Vardas

Name

Name

Nom

Veislė

Breed

Rasse

Race

Lytis

Sex

Geschlecht

Sexe

Gimimo vieta

Place where bred

Geburtsort

Lieu d'élevage

Paskutinė motinos kergimo data

Date of last cover the mare

Letztes Deckdatum der Mutter

Dernière date de saillie de la mère

Gimimo data

Date of Birth

Geburtsdatum

Date de naissance

Augintojas

Breeder

Züchter

Eleveur

Savininkas

Owner

Besitzer

Propriétaire

 

Dėl deklaracijos patvirtinimo žr. 6 lapą/ Verification of the declaration see page 6/Bestätigung siehe Seite 6/Confirmation de la déclaration voir page 6

 

Registravimo data

Identification on

Aktive Kennzeichnung am

Marquage actif le

Registracijos vieta

Location

Bezirk

Circonscription

Įdagas

Brand

Zuchtbrand

Marque au fer rouge

Įdago numeris

Brand number

Nummerbrand

Marque d'un numéro au fer rouge

Mikroschema (numeris/vieta)

Microchip (number/location)

Microchip (Nummer/Injektionsstelle)

Puce électronique (numéro/lieu d'injection)

Kilmės patvirtinimas

Verification of authenticity

Abstammungsprüfung

Analyse de pédigrée

Žymės, aprašytos prie motinos/ Markings taken with dam by/Abzeichen bei Fuß der Mutter/Signalement inné

Galva/Head/Kopf/Tête

Priekinė KK/Forelag L/Vorderbein L/Ant. G

Priekinė DK /Foreieg RA/orderbein R/Ant. D

Užpakalinė KK/Hindleg L/Hinterbein L/Post G

Užpakalinė DK /Hindieg R/Hinterbein R/Post D

Kūnas/Body/ Körper/Corps

Zymės/ant/Markings/on/Sonstige Abzeiehen/am/Marques/le

 

Dėl deklaracijos patvirtinimo žr. 6 lapą/ Verification of the declaration see page 6/Bestätigung siehe Seite 6/Confirmation de la déclaration voir page 6

 

Tėvas/Sire/Vater/Pére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl deklaracijos patvirtinimo žr. 6 lapą/ Verification of the declaration see page 6/Bestätigung siehe Seite 6/Confirmation de la déclaration voir page 6

 

Motina/Dam/Mutter/ Mere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl deklaracijos patvirtinimo žr. 6 lapą/ Verification of the declaration see page 6/Bestätigung siehe Seite 6/Confirmation de la déclaration voir page 6

Atsakingos veislininkystės institucijos (asociacijos) pavadinimas

Name of the competent authority/breeding society

Name des Zuchtverbandes/der zuständigen Stelle

Nom de l'autorité compétente/de l'association d'éleveur

Informacijos, pateiktos 2–5 lapuose, patvirtinimas

Confirms the information on pages 2 to 5

Bestätigung der Angaben von Seite 2 bis 5

Confirmation des informations sur pages 2 jusqu'à 5

Pasas galioja

Horse passport validated on

Pferdepass bestätigt am

Passport pour chevaux délivré le

 

Spaudas ir parašas (teisėtas)

Stamp and signature (with capacity of signature)

Stempel und Unterschrift (mit Amtsbezeichnung)

Cachet et signature (avec qualité du signataire)

Komentaras/Commentary/Erläuterungen/Commentaire

1. Šis arklio pasas yra išdavusios atsakingos veislininkystės institucijos (asociacijos) nuosavybe. Keičiantis arklio savininkui pasas turi būti perduotas naujajam savininkui. Jei arklys krenta arba pasas sugadinamas pasas turi būti gražintas atsakingai veislininkystės institucijai (asociacijai). Pasas išduodamas tik vieną kartą. Kreipiantis į atsakingą veislininkystės instituciją (asociaciją) galima gauti prarasto paso dublikatą ar anuliuoti pasą. Apie visus arklio aprašymo keitimus privalu pranešti pasą išdavusiai atsakingai veislininkystės institucijai (asociacijai).

2. Šis arklio pasas atitinka Komisijos sprendimo 93/623/EEB reikalavimus. Arklio pasą, kaip identifikavimo dokumentą privalu turėti keliaujant.

1. This horse's passport must accompany the horse at all times, but remains the property of the issuing competent authority/breeding society. Upon change of ownership, it must be handed over to the new owner. In case the horse dies or the passport will be destroyed, the passport must be returned to the issuing competent authority/breeding society. A horse passport may only be issued once. Upon request, the issuing competent authority/breeding society can declare the passport null and void and issue a duplicate, should it become evident that it has been lost or it has become invalid. Any subsequent changes in it the description of the horse must be reported to the issuing competent authority/ breeding society.

2. This horse passport corresponds to the requirements laid down in the commission decision 93/623/EEC. It is a document of identification and must always accompany the horse when traveling.

1. Dieser Pferdepaß gehört zum Pferd und bleibt Eigentum des ausstellenden der zuständigen Stelle/Zuchtverbandes. Er ist bei Eigentumswechsel dem neuen Besitzer mitzugeben, bzw. bei Tod des Pferdes an den ausstellenden der zuständigen Stelle/Zuchtverband zurückzugeben. Der Pferdepaß darf nur einmal ausgestellt werden. Wird der Verlust oder die Ungültigkeit des Pferdepasses glaubhaft gemacht, kann der ausstellende die zuständige Stelle/Zuchtverband auf Antrag den Pferdepaß für ungültig erklären und statt dessen eine Zweitschrift ausstellen. Etwaige spätere Veränderungen in der Beschreibung des Pferdes sind bei dem ausstellenden Zuchtverband zu beantragen.

2. Dieser Pferdepaß entspricht den Anforderungen der Entscheidung der Kommission 93/623/EWG. Er dient der Identifizierung von Pferden und muß als Begleitdokument mitgefuhrt werden.

1. Le passeport pour chevaux doit accompagner le cheval et reste toujours la propriété de l'association d'élevage. En cas de changement de propriétaire, il doit être transmis au nouveau propriétaire. En cas de mort du cheval, le passeport doit être retourné à l'association d'élevage. Le passeport ne peut être établi qu'une seule fois. S'il est évident que le passeport est perdu ou invalidable, l'association d'élevage peut l'annuler en et établir un duplicata.

Toute modification du signalement du cheval doit être demandée à l'association d'élevage.

2. Ce passeport pour chevaux correspond aux exigences de la décision de la commission 93/623/CEE. Il est destiné à l'identification de chevaux et doit accompagner le cheval dans tous ses déplacements.

 

 

 

Kaštonai/Chestnuts/Kastanien/Châtaignes

 

Kiekvieno kaštono kontūrai turi būti nupiešti atitinkamame langelyje visiems arkliams, kurie be žymių ir turi mažiau nei tris sūkurius.

The outline of each chestnut is to be drawn in the appropriate square for all horses without markings and with less than three whorls.

Zeichnung der Kastanien fur Pferde, die keine Abzeichen und weniger als drei Haarwirbel haben.

Dessiner le contour de chaque châtaigne dans la case correspondante pour chaque cheval n'ayant pas de marque et avec moins de trois épis.

 

Priekinė dešinė/Right foreleg/Rechtes Vorderbein/Anterieur droit

 

 

 

 

 

Užpakalinė dešinė/Right hindleg/Rechtes Hinterbein/Postérieur droit

Užpakalinė kairė/Left hindleg/Linkes Hinterbein/Postérieur gauche

Priekinė kairė/Left foreleg/Linkes Vorderbein/Antérieur gauche

Kita/Other/Sonstiges/Autres

 

 

 

Informacija apie nuosavybę

1. Arklys priklauso tai valstybei, kurios pilietis yra arklio savininkas.

2. Tuo atveju, kai pasikeičia arklio savininkas, arklio pasas turi būti nedelsiant perduotas išdavusiai institucijai įrašyti naujojo savininko vardą, pavardę ir adresą, taip pat perregistruoti ir perduoti arklio pasą naujajam savininkui.

3. Jei yra keli arklio savininkai ar arklys priklauso įmonei, į pasą turi būti įrašyti už arklį atsakingo asmens duomenys, taip pat jo pilietybė. Jei savininkai yra kelių pilietybių, jie turi tarpusavyje nuspręsti, kuriai iŠ valstybių priklausys žirgas.

4. Kai Federation Equiestre Internationale (FEI) patvirtina, kad arklį nuomoja Lietuvos žirginio sporto sąjunga (LŽSS), pastaroji turi Šiame puslapyje padaryti atitinkamus įrašus apie nuomos sąlygas.

 

Details of ownership

1. The nationality of the horses is that of its owner.

2. On change of ownership the passport must immediately be lodged with the Issuing Authority, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

3. If there is more than one owner or a company owns the horse, then the name of the individual responsible for the horse shall be entered in the passport with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

4. When the Federation Equestre Internationale approves the leasing of a horse by a National Equestrian Federation, the details of these transactions must be recorded on this page by the National Federation concerned.

 

Angaben-zum Besitzer

1. Für Wettkampfzwecke richtet sich die Nationalität des Pferdes nach der des Besitzers.

2. Bei Änderungen des Eigentümers muß der Paß zusammen mit dem Namen und der Adresse des neuen Eigentümers sofort bei der ausstellenden Behörde eingereicht werden, die den Paß nach Registrierung dem neuen Eigetümer zustellt.

3. Wenn es mehr als einen Eigentümer gibt oder wenn das Pferd einer Vereinigung gehört, müssen der Name und die Nationalität der Person, die für das Pferd verantwortlich ist, im Paß angegeben sein. Wenn die Eigentümer verschiedener Nationalität sind, müssen sie angeben, welche Nationalität das Pferd hat.

4. Wenn die Internationale Reitliche Vereinigung (FEI) dem Leasing eines Pferdes durch eine reitliche Vereinigung stattgibt, muß die betreffende Vereinigung genaue Angaben darüber machen.

 

Propriétaires successifs

1. La nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

2. Lors de tout changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement retourné à l'autorité compétente pour enregistrement, mentionnant le nom et l'adresse du nouveau propriétaire, et il sera remis à ce dernier.

3. S'il y a plus d'un propriétaire, ou si le cheval appartient à une société, on indiquera dans le passeport le nom de la personne responsable du cheval et sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

4. Lorsqu'il y a location du cheval, dûment enregistrée par une Fédération Equestre Nationale avec accord de la Féderation Equestre Nationale, celle-ci doit être mentionnée sur cette page par cette Fédération Nationale.

 

Registravimo data, atsakingos institucijos spaudas ir parašas

Date of registration, stamp and signature of competent authority

Datum der Registrierung, Stempel und Unterschrift des Bevollmächtigten

Date d'enregistrement, cachet et signature du mandataire

Pirmojo savininko duomenys yra 2 lape

First owner see page 2

Erstbesitzer siehe Seite 2

Premier propriétaire voir page 2

Savininko vardas, pavardė, adresas bei pilietybė

Name, address and nationality of owner

Name, Adresse und Nationalität des Besitzers

Nom, adresse, nationalité du propriétaire

Pirmojo savininko duomenys yra 2 lape

First owner see page 2

Erstbesitzer siehe Seite 2

Premier propriétaire voir page 2

Savininko parašas/ Signature of owner/

Unterschrift des Besitzers/ Signature du propriétaire

 

 

Informacija apie savininką/Details of ownership/Angaben zum Besitzer/Propriétaires successifs

 

Registracijos data, atsakingos veislininkystės institucijos spaudas ir parašas

Date of registration, stamp and signature of competent authority

Datum der Registrierung, Stempel und Unterschrift des Bevollmächtigten

Date d'enregistrement, cachet et signature du mandataire

Savininko vardas, pavardė, adresas ir pilietybė

Name, address and nationality of owner

Name, Adresse und Nationalität des Besitzers

Nom, adresse, nationalité du propriétaire

Savininko parašas/Signature of owner

Unterschrift des Besitzers/ Signature du propriétaire

 

Registracijos data, atsakingos institucijos spaudas ir parašas

Date of registration, stamp and signature of competent authority

Datum der Registrierung, Stempel und Unterschrift des Bevollmächtigten

Date d'enregistrement, cachet et signature du mandataire

Savininko vardas, pavardė, adresas ir pilietybė

Name, address and nationality of owner

Name, Adresse und Nationalität des Besitzers

Nom, adresse, nationalité du propriétaire

Savininko parašas/Signature of owner

Unterschrift des Besitzers/ Signature du propriétaire

 

 

Informacija apie savininką/Details of ownership/Angaben zum Besitzer/Propriétaires successifs

 

Registracijos data, atsakingos veislininkystės institucijos spaudas ir parašas

Date of registration, stamp and signature of competent authority

Datum der Registrierung, Stempel und Unterschrift des Bevollmächtigten

Date d'enregistrement, cachet et signature du mandataire

Savininko vardas, pavardė, adresas ir pilietybė

Name, address and nationality of owner

Name, Adresse und Nationalität des Besitzers

Nom, adresse, nationalité du propriétaire

Savininko parašas/Signature of owner

Unterschrift des Besitzers/ Signature du propriétaire

 

 

Registracijos data, atsakingos veislininkystės institucijos spaudas ir parašas

Date of registration, stamp and signature of competent authority

Datum der Registrierung, Stempel und Unterschrift des Bevollmächtigten

Date d'enregistrement, cachet et signature du mandataire

Savininko vardas, pavardė, adresas ir pilietybė

Name, address and nationality of owner

Name, Adresse und Nationalität des Besitzers

Nom, adresse, nationalité du propriétaire

Savininko parašas/Signature of owner

Unterschrift des Besitzers/ Signature du propriétaire

 

 

 

Informacija apie savininką/Details of ownership/Angaben zum Besitzer/Propriétaires successifs

 

Registracijos data, atsakingos veislininkystės institucijos spaudas ir parašas

Date of registration, stamp and signature of competent authority

Datum der Registrierung, Stempel und Unterschrift des Bevollmächtigten

Date d'enregistrement, cachet et signature du mandataire

 

 

Savininko vardas, pavardė, adresas ir pilietybė

Name, address and nationality of owner

Name, Adresse und Nationalität des Besitzers

Nom, adresse, nationalité du propriétaire

Savininko parašas/Signature of owner

Unterschrift des Besitzers/ Signature du propriétaire

 

 

 

Registracijos data, atsakingos veislininkystės institucijos spaudas ir parašas

Date of registration, stamp and signature of competent authority

Datum der Registrierung, Stempel und Unterschrift des Bevollmächtigten

Date d'enregistrement, cachet et signature du mandataire

 

 

Savininko vardas, pavardė, adresas ir pilietybė

Name, address and nationality of owner

Name, Adresse und Nationalität des Besitzers

Nom, adresse, nationalité du propriétaire

Savininko parašas/Signature of owner

Unterschrift des Besitzers/ Signature du propriétaire

 

 

 

 

Veisimo informacija (ištrauka iš kilmės sertifikato)/Breeding Information (part of the breeding certificate)

Zuchtinformationen (Bestandteil der Zuchtbescheinigung)/Informations sur l'élevage (extrait du certificat d'élevage)

 

Įrašymas į kilmės knygą/Studbook registration/Zuchtbucheintragungen/ Enregistrement livre généalogique

 

Kastravimas/Castration/Kastration/Castration

 

Data ir parašas/date and signature /Datum und Unterschrift/Date et signature

 

Veisimo informacija (ištrauka iš kilmės sertifikato)/Breeding Information (part of the breeding certificate)

Zuchtinformationen (Bestandteil der Zuchtbescheinigung)/Informations sur l'élevage (extrait du certificat d'élevage)

Veisimo informacija (ištrauka iš kilmės sertifikato)/Breeding Information (part of the breeding certificate)

Zuchtinformationen (Bestandteil der Zuchtbescheinigung)/Informations sur l'élevage (extrait du certificat d'élevage)

 

Eržilo/veislinės kumelės vertinimo rezultatas/Result of stallion test or broodmare performance test/ Ergebnisse von Eigenleistungsprüfungen (Hengste/Stuten)/Résultats de l'examen/du test de l'étalon/du jument

 

Sporto informacija/Information for competition/Sportinformationen/Informations sur le sport

 

Arklio registracija sportui ir vardo pakeitimas/Registration as a sport horse and name change/Pferdeeintragungen und Namensänderung/Enregistrement du cheval de sport et changement de nom

 

Kita arklio registracija sportui/Additional sport horse registrations/Weitere Pferdeeintragungen/ Enregistrement supplémentaire du cheval de sport

 

Sporto informacija (tęsiama)/Information for competition continued/Fortsetzung Sportinformationen /Suite des Informations sur le sport

 

Kita arklio registracija sportui /Additional sport horse registrations/Weitere Pferdeeintragungen /Enregistrement supplémentaire du cheval de sport

 

Kita arklio registracija sportui /Additional sport horse registrations/Weitere Pferdeeintragungen Enregistrement supplémentaire du cheval de sport

 

Informacija varžyboms/Information for competition/Sportinformationen/Informations sur le sport

 

3 metų amžiaus ūgio kontrolė (poniai)/ Height control at the age of 3 years (ponys)

Stockmas im Alter 3 Jahren (Ponys)/Contrôle de la grandeur a Tage de 3 ans (poneys)

 

Matuota (data) _________________________ vieta ________________________________

Measured on/gemessen am/mesure le                                                 in/in/a

 

Ūgis (matuota lazda) ______ ____cm Data ________________________________________

 

Stick measure/Stockmas/mesure ridige             Date/Datum/Date      Spaudas ir parašas/Authorized signature and stamp/Stempel und Unter-Schrift der zuständigen Stelle/ Castet et signature de l'autorite competente

 

4 metų amžiaus ūgio kontrole (poniai)/Height control at the age of 4 (ponys)

Stockmas im Alter 4 Jahren (Ponys)/Contrôle de la grandeur a Tage de 4 ans (poneys)

 

Matuota (data) _________________________ vieta ________________________________

Measured on/gemessen am/mesure le                                                 in/in/a

 

Ūgis (matuota lazda) ______ ____cm Data ________________________________________

 

Stick measure/Stockmas/mesure ridige             Date/Datum/Date      Spaudas ir parašas/Authorized signature and stamp/Stempel und Unter-Schrift der zuständigen Stelle/ Castet et signature de l'autorite competente

 

5 metų amžiaus ūgio kontrolė (poniai)/ Height control at the age of 5 (ponys)

Stockmas im Alter 5 Jahren (Ponys)/Contrôle de la grandeur a Tage de 5 ans (poneys)

 

Matuota (data) _________________________ vieta ________________________________

Measured on/gemessen am/mesure le                                                 in/in/a

 

Ūgis (matuota lazda) ______ ____cm Data ________________________________________

 

Stick measure/Stockmas/mesure ridige           Date/Datum/Date        Spaudas ir parašas/Authorized signature and stamp/Stempel und Unter-Schrift der zuständigen Stelle/ Castet et signature de l'autorite competente

 

6 metų amžiaus ūgio kontrolė (poniai)/Height control at the age of 6 (ponys)

Stockmas im Alter 6 Jahren (Ponys)/Contrôle de la grandeur a Tage de 6 ans (poneys)

 

Matuota (data) _________________________ vieta ________________________________

Measured on/gemessen am/mesure le                                                 in/in/a

 

Ūgis (matuota lazda) ______ ____cm Data ________________________________________

 

Stick measure/Stockmas/mesure ridige             Date/Datum/Date      Spaudas ir parašas/Authorized signature and stamp/Stempel und Unter-Schrift der zuständigen Stelle/ Castet et signature de l'autorite competente

 

7 metų amžiaus ūgio kontrolė/Height control at the age of 7 (ponys)

Stockmas im Alter 7 Jahren (Ponys)/Contrôle de la grandeur a Tage de 7 ans (poneys)

 

Matuota (data) _________________________ vieta ________________________________

Measured on/gemessen am/mesure le                                                   in/in/a

 

Ūgis (matuota lazda) ______ ____cm Data ________________________________________

 

Stick measure/Stockmas/mesure ridige             Date/Datum/Date      Spaudas ir parašas/Authorized signature and stamp/Stempel und Unter-Schrift der zuständigen Stelle/ Castet et signature de l'autorite competente

 

Kita/Other/Sonstiges/Autres

 

Pase aprašyto arklio tapatybės nustatymas

Arklio tapatybės nustatymas turi būti atliekamas kaskart, kai to reikalauja taisyklės ar reglamentai, ir arklys turi atitikti šio paso grafinį atvaizdą ir žymių aprašymus.

Identification of the horse described in this passport

The identity of the horse must be checked each time it is required by the rules and regulations and certified that it conforms with the description given on the diagram page of this passport.

Kontrolle der Identität des in diesem Pass beschriebenen Pferdes

Die Identität des Pferdes muß den Regeln und Gesetzen entsprechend kontrolliert werden. Einträge auf dieser Seite bescheinigen die Übereinstimmung des vorgestellten Pferdes mit den Eintragungen im Diagramm in diesem Pass.

Contrôles d'identité du cheval décrit dans le présent passport

L'identité du cheval doit être vérifiée chaque fois que les lois et règlements l'exigent, il faut certifier que celle-ci est conforme au signalement indiqué à la page du dessin du passeport.

 

Data

Date

Datum

Date

Miestas ir šalis

Town and country

Ort und Land

Ville et pays

Kontrolės tikslas

(varžybos, sveikatos pažymėjimas ir kt.) Purpose of control

(event, health certificate, etc.)

Grund der Kontrolle

(Turnier, Gesundheitsbescheinigung etc.)

Motif du contrôle

(concours, certificat medical/etc.)

Parašas, vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis) ir identifikavusio asmens pareigos

Signature, name, (printed) and status of official verifying the identification

Unterschrift, Name (in Druckbuchstaben) und Status der kontrollierenden Person

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pase aprašyto arklio tapatybės nustatymas

Identification of the horse described in this passport

Kontrolle der Identität des in diesem Pass beschriebenen Pferdes

Contrôles d'identité du cheval décrit dans le présent passeport

Data

Date

Datum

Date

Miestas ir šalis

Town and country

Ort und Land

Ville et pays

Kontrolės tikslas

(varžybos, sveikatos pažymėjimas ir kt.)

Purpose of control

(event, health certificate, etc.)

Grund der Kontrolle

(Turnier, Gesundheitsbescheinigung etc.)

Motif du contrôle

(concours, certificat medical/etc.)

Parašas, vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis) ir tapatybę nustačiusio asmens pareigos

Signature, name, (printed) and status of official verifying the identification

Unterschrift, Name (in Druckbuchstaben) und Status der kontrollierenden Person

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pase aprašyto arklio tapatybės nustatymas

Identification of the horse described in this passport

Kontrolle der Identität des in diesem Pass beschriebenen Pferdes

Contrôles d'identité du cheval décrit dans le présent passeport

 

Data

Date

Datum

Date

Miestas ir šalis

Town and country

Ort und Land

Ville et pays

Kontrolės tikslas

(varžybos, sveikatos pažymėjimas ir kt.)

Purpose of control

(event, health certificate, etc.)

Grund der Kontrolle

(Turnier, Gesundheitsbescheinigung etc.)

Motif du contrôle

(concours, certificat medical/etc.)

Parašas, vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis) ir identifikavusio asmens pareigos

Signature, name, (printed) and status of official verifying the identification

Unterschrift, Name (in Druckbuchstaben) und Status der kontrollierenden Person

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopingo kontrolė

1. Pries imdamas bandinius ir patvirtindamas savo parašu bei antspaudu, veterinarijos gydytojas privalo nustatyti žirgo tapatybę.

2. Bandinio rūšis pažymima ženklu „X“ atitinkamoje skiltyje.

3. Kiekvienas bandinys visada turi būti padalytas į dvi dalis ir pažymėtas „A“ ir „B“.

 

Medication control

1. The identity of the horse must be confirmed by the veterinary surgeon when the samples are taken and certified by his stamp and signature

2. The kind of sample(s) taken to be indicated by an „X“ in the appropriate column.

3. Each sample must always be divided into two parts and marked „A“ and „B“

 

Medikationskontrollen

1. Der die Proben nehmende Tierarzt muß die Identität des Pferdes durch Unterschrift und Stempel beglaubigen.

2. Die Art der Probe ist in der betreffenden Spalte anzukreuzen.

3. Jede Probe ist in zwei Proben „A“ und,3“ zu unterteilen.

 

Contrôles du dopage

1. Le cachet et la signature du veterinaire doivent certifier que l'identité du cheval a été vérifiée au moment du prélèvement.

2. La nature du prélèvement est à indiquer par une croix dans la colonne correspondante.

3. Tout prélèvement doit être divise en deux échantillons marques „A“ et „B“.

 

Data

Date

Datum

Date

Varžybų vieta

Place of the events

Ort des Turniers

Lieu de concours

Mėginys/ Sample/Probe/Prélèvement

Veterinarijos gydytojo vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis) spaudas ir parašas

Signature and stamp of veterinary official

Unterschrift und Stempel des offiziellen

Tierarztes

Signature et cachet du vétérinaire officiel

Šlapimas

Urine

Urin

Uriin

Kraujas

Blood

Bfut

Sang

Kiti

Other

Anderes

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopingo kontrolė/Medication control/Medikationskontrollen/Contrôles du dopage

 

 

Data

Date

Datum

Date

Varžybų vieta

Place of the events

Ort des Turniers

Lieu de concours

Mėginys/ Sample/Probe/Prélèvement

Veterinarijos gydytojo vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis) spaudas ir parašas

Signature and stamp of veterinary official

Unterschrift und Stempel des offiziellen

Tierarztes Signature et cachet du vétérinaire officiel

 

Šlapimas

Urine

Urin

Uriin

Kraujas

Blood

Bfut

Sang

Kiti

Other

Anderes

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arklio vakcinavimas nuo kitų nei arklių gripas ligų

Duomenys apie visus arklio vakcinavimus turi būti detaliai ir aiškiai surašyti pase ir patvirtinti vakcinavusio veterinarijos gydytojo parašu ir spaudu.

 

Vaccination record – Diseases other than Equine influenza

Details of every vaccination which the horse has received must be entered clearly and in detail, and certified with the name, signature and stamp of the veterinarian.

 

Impfdaten – Andere Krankheiten als Pferdegrippe

Jede Impfung des Pferdes ist deutlich und korrekt einzutragen und durch Namen, Unterschrift und Stempel des Tierarztes zu attestieren.

 

Enregistrem ents des vaccinations – Maladies autres que la grippe equine

Toute vaccination subie par le cheval doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom, signature et le cachet du vétérinaire.

 

 

Data

Date

Datum

Date

Vieta

Place

Ort

Lieu

Šalis

Country

Land

Pays

Vakcina/Vaccine /IImpfstoff/Vaccin

Veterinarijos gydytojo vardas, pavardė

(didžiosiomis raidėmis), parašas ir spaudas

Name (printed), signature and stamp of veterinarian

Name (in Großbuchstaben), Unterschrift und Stempel desTierarztes

Nom en capitales, signature et cachet du vétérinaire

 

Pavadinimas

Name

Name

Nom

Partijos numeris

Batch number

Nummer der Partie

Numéro du lot

Liga (-os)

Disease(s) Krankheit (en) Maladie (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arklio vakcinavimas nuo kitų nei arklių gripas ligų

Vaccination record – Diseases other than Equine influenza

Impfdaten – Andere Krankheiten als Pferdegrippe

Enregistrements des vaccinations – Maladies autres que la Grippe Equine

 

 

Data

Date

Datum

Date

Vieta

Place

Ort

Lieu

Šalis

Country

Land

Pays

Vakcina/Vaccine /IImpfstoff/Vaccin

Veterinarijos gydytojo vardas, pavardė

(didžiosiomis raidėmis), parašas ir spaudas

Name (printed), signature and stamp of veterinarian

Name (in Großbuchstaben), Unterschrift und Stempel desTierarztes

Nom en capitales, signature et cachet du vétérinaire

 

Pavadinimas

Name

Name

Nom

Partijos numeris

Batch number

Nummer der Partie

Numéro du lot

Liga (-os)

Disease(s) Krankheit (en) Maladie (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arklio vakcinavimas nuo arklių gripo

Duomenys apie visus arklio vakcinavimus turi būti detaliai ir aiškiai surašyti pase ir patvirtinti vakcinavusio veterinarijos gydytojo parašu ir spaudu.

Vaccination record – Equine influenza only

Details of every vaccination which the horse has received must be entered clearly and in detail, and certified with the name, signature and stamp of the veterinarian.

Impfdaten – nur Pferdegrippe

Jede Impfung des Pferdes ist deutlich und korrekt einzutragen und durch Namen, Unterschrift und Stempel des Tierarztes zu attestieren.

Enregistrements des vaccinations – Grippe équîne seulement

Toute vaccination subie par le cheval doit être portée dansle cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom, signature et le cachet du

 

 

Data

Date

Datum

Date

Vieta

Place

Ort

Lieu

Šalis

Country

Land

Pays

Vakcina/Vaccine /IImpfstoff/Vaccin

Veterinarijos gydytojo vardas, pavardė

(didžiosiomis raidėmis), parašas ir spaudas

Name (printed), signature and stamp of veterinarian

Name (in Großbuchstaben), Unterschrift und Stempel desTierarztes

Nom en capitales, signature et cachet du vétérinaire

 

Pavadinimas

Name

Name

Nom

Partijos numeris

Batch number

Nummer der Partie

Numéro du lot

Liga (-os)

Disease(s) Krankheit (en) Maladie (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arklio vakcinavimas nuo arklių gripo/Vaccination record – Equine influenza only/ Impfdaten – nur Pferdegrippe/Enregistreinents des vaccinations – Grippe équine seulement

 

 

Data

Date

Datum

Date

Vieta

Place

Ort

Lieu

Šalis

Country

Land

Pays

Vakcina/Vaccine /IImpfstoff/Vaccin

Veterinarijos gydytojo vardas, pavardė

(didžiosiomis raidėmis), parašas ir spaudas

Name (printed), signature and stamp of veterinarian

Name (in Großbuchstaben), Unterschrift und Stempel desTierarztes

Nom en capitales, signature et cachet du vétérinaire

 

Pavadinimas

Name

Name

Nom

Partijos numeris

Batch number

Nummer der Partie

Numéro du lot

Liga (-os)

Disease(s) Krankheit (en) Maladie (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arklio vakcinavimas nuo arklių gripo/Vaccination record – Equine influenza only/ Impfdaten – nur Pferdegrippe/Enregistreinents des vaccinations – Grippe équine seulement

 

 

Data

Date

Datum

Date

Vieta

Place

Ort

Lieu

Šalis

Country

Land

Pays

Vakcina/Vaccine /IImpfstoff/Vaccin

Veterinarijos gydytojo vardas, pavardė

(didžiosiomis raidėmis), parašas ir spaudas

Name (printed), signature and stamp of veterinarian

Name (in Großbuchstaben), Unterschrift und Stempel desTierarztes

Nom en capitales, signature et cachet du vétérinaire

 

Pavadinimas

Name

Name

Nom

Partijos numeris

Batch number

Nummer der Partie

Numéro du lot

Liga (-os)

Disease(s) Krankheit (en) Maladie (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoriniai sveikatos testai

Kiekvieno užkrečiamų ligų testo, atlikto veterinarijos gydytojo ar veterinarijos laboratorijos, rezultatai turi būti įrašyti aiškiai, išsamiai ir patvirtinti institucijos, pareikalavusios atlikti testą.

Laboratory health test

The result of every test undertaken for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorized by the Government Veterinary Service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.

Gesundheitskontrollen durch Laboruntersuchungen

Das Resultat jeder Kontrolle auf übertragbare Krankheiten, die von einem Tierarzt oder einem offiziellen, vom Land anerkannten Veterinärdienst durchgeführt wurde, muß deutlich und präzise von dem Tierarzt angegeben werden, der die Instanz vertritt, die Kontrolle beantragt hat.

Contrôles Sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

 

 

Data

Date

Datum

Date

Testuojama užkrečiama liga

Transmissible disease(s) tested for Betreffende Krankheiten

Maladies transmissibles concernées

Testo tipas

Type of test

Art der Untersuchung Nature de l'examen

Testo rezultatai

Result of test

Untersuchungs-ergebnis

Résultat de l'examen

Oficiali laboratorija, kuriai perduotas bandinys

Officiai laboratory to witch sample transmitted Amtliches Labor, das die Probe analysiert hat

Laboratoire officiel d'analyse du prélèvement

Veterinarijos gydytojo vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis), parašas ir spaudas

Name (printed) and signature of veterinarian

Name (in Großbuchstaben) und Unterschrift des Tierarztes

Nom (en capitales) et signature du vétérinaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoriniai sveikatos testai/ Laboratory health test/

Gesundheitskontrollen durch Laboruntersuchungen/Contrôles Sanitaires effectués par des laboratoires

 

 

Data

Date

Datum

Date

Testuojama užkrečiama liga

Transmissible disease(s) tested for Betreffende Krankheiten

Maladies transmissibles concernées

Testo tipas

Type of test

Art der Untersuchung Nature de l'examen

Testo rezultatai

Result of test Untersuchungs-ergebnis

Résultat de l'examen

Oficiali laboratorija, kuriai perduotas bandinys

Officiai laboratory to witch sample transmitted Amtliches Labor, das die Probe analysiert hat

Laboratoire officiel d'analyse du prélèvement

Veterinarijos gydytojo vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis), parašas ir spaudas

Name (printed) and signature of veterinarian

Name (in Großbuchstaben) und Unterschrift des Tierarztes

Nom (en capitales) et signature du vétérinaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracijos Nr. /IdenitificationNo/Lebensnummer/No. d'identification

Gydymas

Medical treatment

Arzneimittelbehandlung

Traitement médicamenteux

 

II dalis/Part II/Teil II/Partie II

I dalis/ Part I/Teil I/Partie I

 

Šią paso dalį pildo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

The Food and Veterinary service fills in this section of the identification document.

Für die Ausstellung dieses Passkapitels zuständige Behörde.

Autorité compétente délivrant ce chapitre du document d'identification.

Nereikalaujama pildyti, kai ši dalis yra kartu su arklio tapatybę nustatančiu dokumentu.

Not required where this Section is issued together with the identification document.

Nicht erforderlich, wenn dieses Passkapitel zusammen mit dem Pass ausgestellt wird.

Non exigé lorsque ce chapitre est délivré avec le document d'identification

(išskyrus arklius, numatytus panaudoti žmonių maistui; turi būti kiekvieną kartą patvirtinta, pasikeitus nuosavybei)

(excludes the animal definitively from slaughter for human consumption; must be reconfirmed when the animal changes ownership)

(wenn das Tier definitiv nicht zum menschlichen Verzehr geschlachtet wird; bei Besitzerwechsel zu bestätigen)

(écarte définitivement l'animal de l'abattage pour la consommation humaine; à reconfirmer lorsque l'animal change de propriétaire)

Aš, žemiau pasirašęs arklio savininkas (2) savininko atstovas (2), tvirtinu, kad šiame pase aprašytas arklys nėra numatytas naudoti žmonių maistui (3) I, the undersigned owner (2) representative of the owner (2) declare that the animal described in this identification document is not intended for slaughter for human consumption (3).

Der Unterzeichnete, Besitzer (2) Verfügungsberechtigter des Equiden (2), erklärt, class das in diesem Dokument beschriebene Tier nicht zur Schlachtung bestimmt ist (3).

Je soussigné, propriétaire (2) représentant du propriétaire (2), déclare que l'animal décrit dans le présent document d'identification n'est pas destiné à l'abattage pour consommation humaine (3).

Data ir vieta

Date and Place

Datum und Ort

Date et lieu

Savininko ar jo/jos atstovo vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis), parašas /Name in capitals and signature of the owner of the animal or his/her repesentative/Name in Großbuchstaben und Unterschrift des Besitzers/Verfügungsberechtigien/Nom en lettres capitales et signature du propriétaire de l'animal ou de son représentant/sa représentante

Atsakingų institucijų/paskirtos institucijos atstovo vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis), parašas ir spaudas/Name in capitals and signature of representstive of competent authorities/appointed authority/ Name in Großbuchstaben und Unterschrift des Vertreters der zuständigen Behörde bzw. der beauftragten Steile/Nom en lettres capitales et signature du représentant des autorités compétentes/de l'autorité mandataire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydymas/ Medical treatment/ Arzneimittelbehandlung/ Traitement médicamenteux

IIIA dalis/ Part IIIA/Teil IIIA/Partie IIIA

(galioja tik kartu su informacija, pateikta III B dalyje)/(only valid in connection with information in Part III B)/(nur gültig in Verbindung mit den Angaben gemäß Teil III B)/ (valable uniquement en relation avec les informations de la partie III B)

 

 

Aš, žemiau pasirašęs arklio savininkas/savininko atstovas (2), tvirtinu, kad šiame pase aprašytas arklys yra numatytas naudoti žmonių maistui (4)

I, the undersigned owner/representative of the owner (2) declare that the animal described in this identification document is intended for slaughter for human consumption (4). Der Unterzeichnete, Besilzer/Verfügungsberechtigter des Equiden (2), erklärt, dass das in diesem Dokument beschriebene Tier zur Schlachtung beslimmt ist (4).

Je soussigné, propriétaire/représentant du propriétaire (2), déclare que l'animal décrit dans le présent document d'identification est destiné à l'abattage pour consommation humaine (4).

 

Data ir vieta

Date and Place

Datum und Ort

Date et lieu

Savininko ar jo/jos atstovo pavardė didžiosiomis raidėmis ir parašas /Name in capitals and signature of the owner of the animal or his/her repesentative/Name in Großbuchstaben und Unterschrift des Besitzers/Verfügungsberechtigien/Nom en lettres capitales et signature du propriétaire de l'animal ou de son représentant/sa représentante

Atsakingų institucijų/paskirtos institucijos atstovo vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis) ir parašas/ Name in capitals and signature of representstive of competent authorities/appointed authority/ Name in Großbuchstaben und Unterschrift des Vertreters der zuständigen Behörde bzw. der beauftragten Steile/Nom en lettres capitales et signature du représentant des autorités compétentes/de l'autorité mandataire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydymas/Medical treatment/Arzneimittelbehandlung/Traitement médicamenteux

III B dalis/ Part III B/Teil III B/Partie III B

(informacija privaloma arkliams, identifikuotiems pagal III A dalies reikalavimus)/(informations compulsory for equidae identified in accordance with Part III A)/(verbindliche Angaben für gemäß Teil III A identifizierte Equiden)/(informations obligatoires pour les équidés identifiés conformément à la partie III)

Naudoti medikamentai/Medication record/Verabreichte Arzneimittel/Enregistrement de la Médication

 

 

Paskutinio gydymo medikamentais, turinčiais medžiagų, neįrašytų į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento Nr. 2377/90 (EEB), nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I, II, III ar IV priedą, data ir vieta/Date and place of last treatment with medicinal products containing substances not included in Annex I, II, III or IV of Regulation (EEC) No 2377/90/ of 26 June 1990 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin. Datum und Ort der letzten Behandlung mit einem Arzneimittel, das Wirkstoffe enthalt die nicht in Anhang I, II, III, oder IV der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates vom 26. Juni 1990 zur Schffung eines Gemeinschaftsverfahrens fuer die Festsetzung von Hoechstmengen fuer Tierarzneimittelrueckstaende in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs aufgelistet sind/ Date et lieau du demier traitement dans le cadre duquel un médicament a été administré qui contenait des substances non incluses dans les annexes I, II, III ou IV, du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procedure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de medicaments veterinaries dans les aliments d'origine animale. (diena/mėnuo/metai)(dd/mm/yyyy)(Tag/Monat/Jahr)(iJ/mm/aaaa) (šalies kodas, pašto indeksas, vieta)(Country Code, Postcode, Place)(Landes-Code, Postleitzahl, Ort)(Code pays, Code postal, Lieau)

Medžiaga (-os), įeinančios į medikamentų sudėtį, kurie yra/nėra įrašyti į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento Nr. 2377/90 (EEB) I, II, III ar F/ priedą/ Substance(s) incorporated in the medicinal product which is/are not included in Annex I, II, III or IV of Regulation (EEC) No 2377/90/ of 26 June 1990. Wirkstoff(e) im Arzneimittel, der (die) nicht in Anhang I, II, III, oder IV der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates vom 26. Juni 1990 aufgelistet ist(sind)/ substance(s) incorporée(s) dans le médicament, non incluse(s) dans les annexes I, II, III ou IV, du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990.

Veterinarijos gydytojas, gydęs ir/ar skyręs gydymą/ Tierarzt, der das Arzneimittel verabreicht und/oder verordnet hat/ Vétérinaire appliquant et/ou prescrivant les traitements médicamenteux

 

Pavardė/Name/Name/Nom (7)

 

Adresas/Adress/Anschrift/Adresse (7)

 

Pašto indeksas/Postalcode/ Postleitzahl/Code postal (7)

 

Vieta/Place/Ort/Lieau (7)

 

Telefonas/Tel/Telefon/Téléphone (8)

 

Parašas/Signature/Unterschrift/Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartoti medikamentai /Medication record /Verabreichte Arzheimlttel/Enregistrement de la Médication

 

Vartoti medikamentai /Medication record/Verabreichte Arzheimlttel/Enregistrement de la Médication

 

Vartoti medikamentai /Medication record/Verabreichte Arzheimlttel/Enregistremeiit de la Médication

 

Vartoti medikamentai /Medication record/Verabreichte Arzheimlttel/Enregistrement de la Médication

 

Vartoti medikamentai /Medication record/Verabreichte Arzheimlttel/Epregistremept de la Médication

 

Vartoti medikamentai /Medication record/Verabreichte Arzheimlttel/Epregistremept de la Médication

 

Gydymas/Medical treatment/ Arzneimittelbehandlung /Traitement médicamenteux

(2) Užbraukti nereikalingą

Delete what is not applicable.

Nichtzutreffendes streichen.

Rayer la mention inutile.

(3) Arklys gali būti gydytas medikamentais, turinčiais medžiagų, įrašytų į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento Nr. 2377/90 (EEB) I, II, III ir IV priedus, ar kitų medžiagų. Įrašai apie gydymą III B dalyje nėra privalomi. Arklys negali būti skirtas žmonių maistui.

The animal may be treated with medicinal products containing substances listed in Annex I, II, III or IV of Council Regulation (EEC) No 2377/90 and other substances. Recording of medicinal treatment in Part Ill-B is optional. The animal shall never slaughtered for human consumption.

Das Tier darf mit Arzneimitteln behandelt werden, die die in Anhang I, II, III, oder IV der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 aufgelisteten Wirkstoffe enthalten. Die Führung von Registern über Arzneimittelbehandlungen gemäß Teil I11-B ist fakultativ. Das Tier wird auf keinen Fall zum Verzehr geschlachtet.

L'animal peut être traité avec des médicaments contenant des substances énumérées aux annexes I, II, III ou IV, du règlement (CEE) no 2377/90 et d'autres substances. L'enregistrement du traitaient médicamenteux dans la partie Ill-B est facultatif. L'animal ne sera jamais abuttu pour la consommation humaine,

(4) Arklys gali būti panaudotas žmonių maistui tik po 6 mėnesių (medikamentų pasišalinimo) periodo, skaičiuojant nuo paskutinio gydymo medikamentais, turinčiais medžiagų, neįrašytų į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento Nr. 2377/90 (EEB) I, II, III ir IV priedus, bet įrašytų į specialų sąrašą, sudarytą pagal Europos Sąjungos teisės reikalavimus. Gydymui naudoti vaistai turi būti įrašyti į naudotų medikamentų grafą.

The animal can only be slaughtered for human consumption after the completion of the general withdrawal period of 6 months following the date of the last treatment with medicinal products containing substances not included in Annex I, II, III or IV of Council Regulation (EEC) No 2377/90 but included in a specific list drawn up in accordance with EC legislation. The medicinal treatment must be certified in the Medication Record

Das Tier darf erst zum Verzehr geschlachtet werden, wenn die allgemeine Wartezeit von sechs Monaten ab dem Tag der letzten Verabreichung von Arzneimitteln, die andere als die in Anhang I, II, III oder IV der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates aufgelistete Wirkstoffe, die jedoch in eine spezielle gemäß der EG-Gesetzgebung aufgestellte Liste aufgenommen sind, enthalten, abgelaufen ist. Die Behandlung mit einem Arzneimittel ist unter „Verabreichte Arzneimittel“ anzugeben L'animal peut être abattu pour consommation humaine au plus tôt six mois après la fin de l'administration des médicaments contenant des substances non incluses dans les annexes I, II, III ou IV du règlement (CEE) no 2377/90 mais qui sont portées sur la liste spécifique établie conformément à la législation de l'Union européenne. Le traitement indiqué doit être attesté par un certificat.

(5) Patikrinti pagal išspausdintus 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento Nr. 2377/90 (EEB) priedus.

Verify through published Annexes to Regulation (EEC) No 2377/90.

Anhand der veröffentlichten Anhänge der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 zu überprüfen.

A vérifier dans les annexes publiées du règlement (CEE) no 2377/90.

(6) Ši informacija neprivaloma. Galbūt Ši informacija leis sutrumpinti medikamentų pasišalinimo periodą, jei nurodyta medžiaga yra įrašyta į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento Nr. 2377/90(EEB) I, II, III ir IV priedus po reglamento įsigaliojimo. Trumpiausias medikamentų pasišalinimo periodas tada bus nustatytas pagal 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos Nr. 81/851/EEB 4 (4) straipsnio reikalavimus.

This information is optional. However, this information may allow the reduction of the withdrawal period, if the specified substance is included in Annex I, II or III to Regulation (EEC) No 2377/90 after it was administred. The minimum withdrawal times would then be those established in Article 4 (4) of Directive No 81/851/EEC.

Nicht verbindliche Angaben, die jedoch eine Kürzung der Wartezeit rechtfertigen können, wenn der angegebene Wirkstoff in Anhang I, II oder III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 aufgenommen wird, nachdem er verabreicht wurde In diesem Falle würde als Mindestwartezeit die Wartezeit gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Richtline Nr. 81/851/EWG festgelegt.

Cette information est facultative. Toutefois, cette information peut permettre de réduire le délai d'attente si la substance spécifée est incluse dans les annexes I, II ou III, du règlement (CEE) no 2377/90 après qu'elle a été administrée. Les délais d'attente minimaux seraient alors ceux qui sont fixés à l'article 4, paragraphe 4, de la directive no 81/851/CEE.

(7) Pavardė, adresas, pašto indeksas ir vieta didžiosiomis raidėmis. Name, address, postcode and place in printed letters. Name, Anschrift, Postleitzahl und Ort in Druckbuchstaben. Nom, adresse, code postal et lieu en caractères d'imprimerie.

(8) Telefono numeris su Šalies ir regiono kodu. Telephone number including country code and regional code.

Telefon (+ Landescode (regionaler Code)).

Telephone (+code pays (code régional)).

______________