LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMO Nr. 1K-040 „DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1K-312

Vilnius

 

P a k e i č i u Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 18-785; 2004, Nr. 92-3373; 2010, Nr. 61-3022), ir išdėstau 9 punktą taip:

9. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams (toliau – pirkėjas) vieną iš šių taisyklių 8.1–8.4 punktuose nurodytų apskaitos dokumentų, jeigu Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654), nenustatyta kitaip.“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ