LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

IR LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL POLICIJOS ĮSTAIGŲ VEIKLOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 22 d. Nr. 5-V-959/V-98

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2007, Nr. 4-154) 13 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtiname Policijos įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklę (pridedama).

2. Rekomenduojame Lietuvos policijos mokyklos dokumentų, sudarytų vykdant pagrindinę (mokymo) veiklą, saugojimo terminus nustatyti vadovaujantis Kolegijų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2823/V-121 (Žin., 2008, Nr. 122-4649).

 

 

Policijos generalinis komisaras                              Vizgirdas Telyčėnas

 

Generalinis direktorius                                                       Vidas Grigoraitis


PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

ir Lietuvos archyvų departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

generalinio direktoriaus

2009 m. gruodžio 22 d.

įsakymu Nr. 5-V-959/V-98

 

POLICIJOS ĮSTAIGŲ VEIKLOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖ

 

1.  

Rodyklės punktas

Dokumentai

Dokumentų saugojimas

minimalus saugojimo terminas (metais)

nuolatinis saugojimas (įstaigoms, perduodančioms veiklos dokumentus valstybės archyvams)

1

2

3

4

1

Veiklos organizavimo ir funkcijų vykdymo bendrieji dokumentai:

 

 

1.1

Valstybės ir savivaldybių institucijų teisės aktai policijos įstaigos veiklos klausimais

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.2

Policijos įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentai

iki išregistravimo iš Juridinių asmenų registro

 

1.3

Policijos įstaigos vadovo teisės aktai:

 

 

1.3.1

įstaigai priskirtų funkcijų vykdymo (administracinio reglamentavimo) klausimais

10

nuolat

1.3.2

bendrais veiklos organizavimo (vidaus reglamentavimo) klausimais

10

nuolat

1.3.3

veiklos planavimo klausimais:

 

 

1.3.3.1

tvirtinančioje įstaigoje

10

 

1.3.3.2

vykdančioje įstaigoje

10

nuolat

1.4

Policijos įstaigos vadovo nurodymai (pavedimai) veiklos organizavimo klausimais

10

 

1.5

Policijos įstaigos administracijos ir struktūrinių padalinių posėdžių, pasitarimų, susirinkimų protokolai

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.6

Policijos įstaigos struktūrinių padalinių vadovų savaitinių pasitarimų protokolai

1

 

1.7

Policijos įstaigos tarybos (-ų), komisijų, darbo grupių veiklos dokumentai (išskyrus nurodytus šioje rodyklėje)

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.8

Policijos įstaigos ir jos struktūrinių padalinių metų ir pusmečių veiklos planų rengimo dokumentai

1

 

1.9

Policijos įstaigos veiklos plano vykdymo metų ataskaita

10

nuolat

1.10

Policijos įstaigos struktūrinių padalinių veiklos plano vykdymo metų ataskaitos

3

 

1.11

Policijos įstaigos struktūrinių padalinių pusmečių, ketvirčių, mėnesių veiklos planai, veiklos ataskaitos

3

 

1.12

Metų ataskaitos apie pradėtus ikiteisminius tyrimus, priimtus procesinius sprendimus, kitus prevencijos padalinių ir budėtojų vykdytus uždavinius

10

nuolat

1.13

Pusmečių ataskaitos, pažymos įstaigai priskirtų funkcijų vykdymo klausimais

3

 

1.14

Metų statistinės ataskaitos

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.15

Pusmečių, ketvirčių, mėnesių statistinės ataskaitos

1

 

1.16

Policijos įstaigos metraštis

iki išregistravimo iš Juridinių asmenų registro

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.17

Sutartys dėl bendradarbiavimo, tarptautinių programų įgyvendinimo

10

(pasibaigus sutarčiai)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.18

Reikalų perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis policijos įstaigos vadovui ar įstaigos struktūrinių padalinių vadovams

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.19

Perdavimo ir priėmimo aktai, keičiantis darbuotojams (išskyrus vadovus ir materialiai atsakingus asmenis)

5

 

1.20

Valstybinių kontrolės ir kitų įgaliotų institucijų atliktų auditų, patikrinimų policijos įstaigoje dokumentai

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.21

Valstybinių kontrolės ir kitų įgaliotų institucijų pareigūnų atliekamų auditų, patikrinimų policijos įstaigoje registracijos žurnalas

10

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

1.22

Atstovavimo policijos įstaigai įgaliojimai

1

(pasibaigus įgaliojimams)

 

1.23

Policijos įstaigos struktūriniuose padaliniuose atliktų patikrinimų dokumentai bei informacija apie patikrinimų metu nustatytų trūkumų pašalinimą

3

 

1.24

Renginių organizavimo dokumentai

3

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.25

Policijos įstaigos bylų, nagrinėjamų teismuose, dokumentai

3

(priėmus teismo sprendimą)

 

1.26

Policijos įstaigos bylų, nagrinėjamų teismuose, apskaitos žurnalai

3

(įrašius bylas į kitus apskaitos dokumentus)

 

1.27

Tarnybiniai pranešimai ir jų nagrinėjimo dokumentai (išskyrus nurodytus šioje rodyklėje)

5

 

1.28

Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojami projektai ar programos ir jų rengimo dokumentai

10

(įgyvendinus projektą ar programą)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.29

Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vykdymo dokumentai

10

(įgyvendinus projektą ar programą)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.30

Projektai ir programos, kuriems Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų parama nebuvo skirta, ir jų rengimo dokumentai

3

 

1.31

Asmenų pasiūlymai, pranešimai, skundai policijos įstaigos veiklos klausimais ir jų nagrinėjimo dokumentai

5

 

1.32

Asmenų, atvykusių į policijos įstaigą, apskaitos dokumentai (kortelės, žurnalai)

1

(įrašius paskutinį įrašą kortelėje ar žurnale)

 

1.33

Susirašinėjimo su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis bendradarbiavimo klausimais dokumentai

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.34

Susirašinėjimo veiklos organizavimo klausimais dokumentai (išskyrus nurodytus šioje rodyklėje)

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

2

Personalo valdymo dokumentai:

 

 

2.1

Gauti teisės aktai tarnybos eigos klausimais 

1

 

2.2

Policijos įstaigos vadovo teisės aktai personalo valdymo klausimais:

 

 

2.2.1

priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio ir kt. klausimais

75

 

2.2.2

vaikui prižiūrėti atostogų klausimais

75

 

2.2.3

mokymų klausimais

5

 

2.2.4

kasmetinių, nemokamų, mokymosi ir kt. atostogų klausimais

10

 

2.2.5

komandiruočių klausimais

10

 

2.3

Darbo sutartys

75

 

2.4

Darbo sutarčių registracijos žurnalas (registras)

75

(įrašius paskutinį įrašą žurnale (registre)

 

2.5

Prašymai išduoti valstybės tarnautojo pažymėjimą 

3

(pasibaigus pažymėjimo galiojimo terminui)

 

2.6

Grąžinti negaliojantys valstybės tarnautojų pažymėjimai

3

(pasibaigus pažymėjimo galiojimo terminui)

 

2.7

Pranešimai, pasiaiškinimai dėl darbo, valstybės tarnautojo ar pareigūno tarnybos pažymėjimo praradimo

1

(nuo prarastojo pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu)

 

2.8

Pareigūnų tarnybinių pažymėjimų apskaitos žurnalas

3

(pasibaigus pažymėjimų galiojimo terminui)

 

2.9

Pareigūnų ženklų su numeriu apskaitos žurnalas

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

2.10

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimų apskaitos žurnalas

3

(pasibaigus pažymėjimų galiojimo terminui)

 

2.11

Negaliojančių pareigūnų tarnybinių pažymėjimų ir valstybės tarnautojų pažymėjimų perdavimo naikinti aktai

3

 

2.12

Negaliojančių darbo pažymėjimų naikinimo aktai

3

 

2.13

Darbuotojų kortelių išdavimo (grąžinimo) registracijos žurnalas

1

(po visų skilčių užpildymo)

 

2.14

Pareigūnų ir valstybės tarnautojų prašymai leisti dirbti kitą darbą, šių prašymų ir informacijos nagrinėjimo nuolatinės komisijos veiklos dokumentai

3

 

2.15

Valstybės tarnautojų asmens bylų dokumentai (prašymai, sprendimai, kiti su valstybės tarnyba susiję dokumentai ar jų kopijos)

75

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

2.16

Pareigūnų tarnybos bylų dokumentai (prašymai, sprendimai, kiti su pareigomis (vidaus tarnyba) susiję dokumentai ar jų kopijos)

75

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

2.17

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį asmens bylų dokumentai (prašymai, sprendimai, kiti su darbo santykiais susiję dokumentai ar jų kopijos)

75

 

2.18

Pareigūnų tarnybos bylų registrai

3

(įrašius bylas į kitus apskaitos dokumentus)

 

2.19

Valstybės tarnautojų asmens bylų apskaitos žurnalas

3

(įrašius bylas į kitus apskaitos dokumentus)

 

2.20

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, asmens bylų apskaitos žurnalas

3

(įrašius bylas į kitus apskaitos dokumentus)

 

2.21

Pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti pateikti dokumentai (prašymas leisti dalyvauti konkurse, anketa, gyvenimo aprašymas, asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę, amžių, darbo patirtį (stažą) patvirtinančių dokumentų kopijos ir kt.)

1

 

2.22

Pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti prašymų ir kitų pateiktų dokumentų registras

1

 

2.23

Pretendentų į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas  atrankos komisijų veiklos dokumentai

1

 

2.24

Pretendentų dalyvauti atrankoje į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas prašymų ir kitų pateiktų dokumentų registras

1

 

2.25

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos dokumentai (protokolai, egzamino raštu testai (išspręsti), egzamino žodžiu garso įrašai ir kt.)

1

 

2.26

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos veiklos dokumentai

5

 

2.27

Valstybės tarnautojų veiklos vertinimo dokumentai (išvados, pasiūlymai)

5

 

2.28

Pareigūnų kvalifikavimo komisijų veiklos dokumentai

5

 

2.29

Pareigūnų atestacijos komisijų veiklos dokumentai

5

(po atestacijos)

 

2.30

Kandidatų į policijos įstaigų vadovų rezervą teikimo, vertinimo ir atrankos dokumentai

5

 

2.31

Pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo bei atitikties papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas, vertinimo komisijos veiklos dokumentai

3

 

2.32

Teikimai pareigūnų, valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, apdovanojimo ir skatinimo klausimais

3

 

2.33

Buvusių pareigūnų grąžinimo į vidaus tarnybą nagrinėjimo dokumentai

5

 

2.34

Tarnybiniai pranešimai dėl vienos dienos komandiruotės, susiję su išlaidų apmokėjimu

10

 

2.35

Komandiruočių ataskaitos

3

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

2.36

Privačių interesų deklaracijos

10

(po pakeitimo)

 

2.37

Pranešimai apie apdraustųjų socialinio draudimo pradžią ir pabaigą, apie suteiktas (atšauktas) mokymosi atostogas ar atostogas vaikui prižiūrėti, apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius

5

 

2.38

Prašymai dėl materialinės pašalpos skyrimo, dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio, prašymai ir sutartys dėl mokymosi atostogų apmokėjimo ir kitų darbuotojo įsipareigojimų vykdymo

10

 

2.39

Prašymai dėl atostogų (kasmetinių, nemokamų, vaiko priežiūros) suteikimo (atšaukimo), dalyvavimo seminaruose, konferencijose, kituose renginiuose, pavadavimo, darbo laiko pakeitimo, papildomos mokamos laisvos dienos suteikimo

3

 

2.40

Atostogų grafikai (jei grafikai netvirtinami teisės aktais)

1

 

2.41

Asmens medicininės knygelės (sveikatos pasai)

iki atleidimo iš pareigų (vidaus tarnybos)

 

2.42

Asmens medicininių knygelių (sveikatos pasų) apskaitos žurnalas

10

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

2.43

Leidimų dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, registras

1

(pasibaigus leidimų galiojimo laikui)

 

2.44

Gautų iš VRM leidimų dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Konfidencialiai“, „Slaptai“ ir „Visiškai slaptai“, apskaitos žurnalas

5

(pasibaigus leidimų galiojimo laikui)

 

2.45

Fizinio pasirengimo pratybų lankomumo žurnalai

1

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

2.46

Psichologinio klimato policijos įstaigoje tyrimo dokumentai

5

valstybės archyvo sprendimu –nuolat

2.47

Pusmečių ataskaitos personalo klausimais

3

 

2.48

Policijos įstaigų metų ataskaita personalo klausimais

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

2.49

Tarnybinių patikrinimų, kuriuose priimti sprendimai pareigūnus, valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atleisti iš darbo, dokumentai

25

 

2.50

Tarnybinių patikrinimų, kuriuose priimti sprendimai skirti pareigūnams, valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tarnybines (drausmines) nuobaudas bei pasitvirtinus pažeidimams, išskyrus atleidimą iš darbo, dokumentai

5

 

2.51

Tarnybinių patikrinimų, kuriuose priimti sprendimai baigti tyrimą nepasitvirtinus pažeidimams bei neskiriant tarnybinių (drausminių) nuobaudų, dokumentai

3

 

2.52

Tarnybinių ginklų panaudojimo tyrimo dokumentai

5

 

2.53

Pasitikėjimo telefonu gautų pranešimų dėl pareigūnų, valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, veiksmų teisėtumo apskaitos dokumentai

3

 

2.54

Atliktų tarnybinių patikrinimų ir pareigūnų bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos rezultatų ataskaitos

3

 

2.55

Susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai

3

 

3.

Finansų ir kitokio turto valdymo dokumentai:

 

 

3.1

Policijos įstaigos vadovo teisės aktai turto valdymo klausimais

10

 

3.2

Investicijų programos ir projektai

10

 

3.3

Vykdomų programų sąmatos, jų pakeitimo dokumentai

10

 

3.4

Metų finansinės atskaitomybės dokumentai

10

nuolat

3.5

Ketvirčių (tarpinės) finansinės atskaitomybės dokumentai

10

 

3.6

Finansinės atskaitomybės rengimo dokumentai (pasiūlymai, išvados, pažymos, pastabos)

3

 

3.7

Finansų kontrolės būklės ataskaitos

10

 

3.8

Pranešimai apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį

10

 

 

3.9

Pajamų, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kiti valstybinėms mokesčių inspekcijoms teikiami dokumentai

10

 

3.10

Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai

10

 

3.11

Kasos dokumentai

10

 

3.12

Banko dokumentai

10

 

3.13

Depozitų knyga

10

 

3.14

Finansinės apskaitos registrai (didžiosios knygos, bendrieji žurnalai ir kiti tipiniai ir laisvos formos finansinės apskaitos registrai)

10

 

3.15

Kasos operacijų registrai (kasos knygos, priimtų ir išduotų pinigų apskaitos knygos bei kiti tipiniai registrai)

10

 

3.16

Asmens sąskaitos

75

 

3.17

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo dokumentai (žiniaraščiai, atsiskaitymo lapeliai ir kt.)

10

 

3.18

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai

10

 

3.19

Nedarbingumo pažymėjimai, pažymėjimų šaknelės

10

 

3.20

Pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsiskaitymo lapai

10

 

3.21

Kelionės, maitinimo išlaidų piniginių kompensacijų dokumentai

10

 

3.22

Butpinigių mokėjimo dokumentai

10

 

3.23

Inventorizavimo dokumentai

10

 

3.24

Turto nurašymo dokumentai

(apžiūros pažymos, nurašymo aktai ir kt.)

10

 

3.25

Turto priėmimo, išdavimo dokumentai

10

 

3.26

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, išskyrus nurodytą šioje rodyklėje, apskaitos dokumentai

10

 

3.27

Čekių šaknelės

10

 

3.28

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys

10

(pasikeitus materialiai atsakingam asmeniui)

 

3.29

Asmenų, turinčių teisę pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus, sąrašai (jei sąrašai ir pavyzdžiai netvirtinami teisės aktais)

10

(pakeitus parašą)

 

3.30

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą apskaičiavimo tikrinimų dokumentai

10

 

3.31

Mokėjimo paraiškos

10

 

3.32

Autorinės sutartys dėl darbų ir paslaugų pirkimo, darbų ir paslaugų priėmimo aktai

75

 

3.33

Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktai

10

 

3.34

Komandiruočių ir ūkinių išlaidų avansinės apyskaitos

10

 

3.35

Perdavimo ir priėmimo aktai, keičiantis materialiai atsakingiems asmenims

10

 

3.36

Teismo vykdomųjų raštų vykdymo dokumentai

10

(baigus mokėjimus)

 

3.37

Susirašinėjimo finansų ir buhalterinės apskaitos klausimais dokumentai

5

 

3.38

Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentai

 

10

(įgyvendinus projektą ar programą)

 

3.39

Viešųjų pirkimų (išskyrus pirkimus, atliekamus įgyvendinant Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamus projektus ar programas) dokumentai (paraiškos ir pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, protokolai kiti su pirkimu susiję dokumentai, išskyrus sutartis)

4

(po pirkimo pabaigos)

 

3.40

Viešųjų pirkimų, įgyvendinant Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamus projektus ar programas, dokumentai

10

(įgyvendinus projektą ar programą)

 

3.41

Viešųjų pirkimų (darbų, prekių, paslaugų) sutartys, darbų ir paslaugų priėmimo aktai

10

(pasibaigus sutarčiai)

 

3.42

Konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos

4

(po įgaliojimų pasibaigimo)

 

3.43

Namų valdos techninės apskaitos bylos dokumentai

iki perdavimo naujam naudotojui

 

3.44

Nekilnojamojo daikto kadastrinių duomenų bylos dokumentai

iki perdavimo naujam naudotojui

 

3.45

Panaudos, nuomos sutartys

10

(pasibaigus sutarčiai)

 

3.46

Antspaudų ir spaudų apskaitos žurnalai

10

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

3.47

Antspaudų ir spaudų naikinimo aktai

10

 

3.48

Įrenginių techninės būklės patikrinimo dokumentai, matavimo priemonių patikros sertifikatai

5

(po patikrinimo ar patikros)

 

3.49

Elektros, šilumos energijos, kuro, vandens, dujų sunaudojimo apskaitos dokumentai

10

 

3.50

Sumontuotos ir suremontuotos aparatūros priėmimo eksploatuoti aktai

10

 

3.51

Eksploatuojamo turto, išskyrus nurodytą šioje rodyklėje, apskaitos dokumentai

1

(nurašius turtą)

 

3.52

Statinių statybos (rekonstravimo) projektai, ekspertų išvados, priėmimo eksploatuoti aktai ir kt.

iki perdavimo naujam naudotojui

 

3.53

Statinių techninės priežiūros dokumentai

iki perdavimo naujam naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui

 

3.54

Pranešimų apie ryšio priemonių gedimą apskaitos žurnalai

1

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

3.55

Tarnybinių automobilių naudojimo apskaitos žurnalai

1

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

3.56

Transporto priemonių registracijos liudijimai, techninės charakteristikos

1

(iki transporto priemonės išregistravimo)

 

3.57

Transporto priemonių draudimo dokumentai

1

(pasibaigus draudimui)

 

3.58

Transporto priemonių techninės apžiūros dokumentai

1

(pasibaigus techninės būklės ir apžiūros galiojimui)

 

3.59

Transporto priemonių perdavimo vairuotojams aktai

1

(pasikeitus vairuotojui)

 

3.60

Transporto priemonių ridos apskaitos dokumentai

10

 

3.61

Transporto priemonių degalų sunaudojimo apskaitos dokumentai

10

 

 

3.62

Seifų, metalinių spintų apskaitos žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

3.63

Įslaptintų dokumentų saugyklų, asmeninių seifų, metalinių spintų atsarginių raktų ir kodinių užraktų kodų perdavimo žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

3.64

Panaudoto etilo alkoholio apskaitos žurnalai

1

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

3.65

Kriminalistinės technikos apskaitos žurnalai

10

(nurašius techniką)

 

3.66

Specialiųjų, numeruotų, saugiųjų dokumentų blankų apskaitos dokumentai

10

 

3.67

Išduotų ar sugadintų specialiųjų, numeruotų, saugiųjų dokumentų blankų nurašymo aktai

10

 

3.68

Panaudotų specialiųjų, numeruotų, saugiųjų dokumentų blankų (protokolų) šaknelės, nutarimų apskaitos dokumentai

5

 

3.69

Susirašinėjimo ūkio klausimais dokumentai

3

 

4

Dokumentų valdymo ir naudojimo dokumentai:

 

 

4.1

Dokumentų ekspertų komisijų posėdžių protokolai

10

 

4.2

Metų dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymų sąrašas, dokumentacijos plano suvestinė

5

(nuo tais metais sudarytų bylų apskaitos dokumentų sudarymo)

 

4.3

Dokumentų perdavimo toliau saugoti valstybės archyvui ar kitai įstaigai aktai

10

(perdavus dokumentus)

 

4.4

Dokumentų laikino perdavimo saugoti įmonei, turinčiai licenciją verstis dokumentų saugojimo veikla, aktai

10

(pasibaigus sutarčiai)

 

4.5

Dokumentų perdavimo į policijos įstaigos archyvą aktai 

1

(sudarius kitus apskaitos dokumentus)

 

4.6

Dokumentų laikino perdavimo naudotis aktai, poėmio ar kratos protokolai

1

(grąžinus visus dokumentus)

 

4.7

Dokumentų laikino perdavimo naudotis apskaitos žurnalai

1

(grąžinus visus dokumentus)

 

4.8

Prašymai laikinai išduoti dokumentus iš policijos įstaigos archyvo

1

 

4.9

Dokumentų registrai (išskyrus nurodytus šioje rodyklėje)

pagal į registrą įrašytų dokumentų saugojimo terminus

 

4.10

Bendri dokumentų registrai

10

 

4.11

Gautų dokumentų registrai

5

 

4.12

Siunčiamų dokumentų registrai

5

 

4.13

Dokumentų naikinimo aktai

10

 

4.14

Policijos įstaigoms ir jų struktūriniams padaliniams perduotų dokumentų apskaitos žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

4.15

Dokumentų kiekio ir fizinės būklės patikrinimo aktai

1

(atlikus kitą patikrinimą)

 

4.16

Nepataisomai sugadintų ar kitaip prarastų dokumentų aktai

pagal dokumentų saugojimo terminus

 

4.17

Bylų apyrašai

10

(sunaikinus į apyrašą įrašytas bylas)

nuolatinio saugojimo bylų – nuolat

4.18

Policijos įstaigos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymos

pagal sutvarkytų dokumentų saugojimo terminus

nuolat

4.19

Laikino saugojimo bylų apskaitos dokumentai (žurnalai, sąrašai ir kt.)

1

(įrašius bylas į kitus apskaitos dokumentus)

 

4.20

Vienarūšių bylų sąrašai, žurnalai

1

(įrašius bylas į kitus apskaitos dokumentus)

 

4.21

Įslaptintų dokumentų (bylų) išslaptinimo aktai

3

(įrašius į kitus apskaitos dokumentus)

 

4.22

Asmenų prašymai išduoti pažymas, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti ir jų nagrinėjimo dokumentai (pažymos ir kt.)

3

 

4.23

Susirašinėjimo įstaigų, neperduodančių veiklos dokumentų valstybės archyvams, apskaitos dokumentų derinimo klausimais dokumentai

10

 

4.24

Susirašinėjimo dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais dokumentai

3

 

4.25

Siuntų lakštai, sąrašai, registrai, faksinio ryšio ataskaitos

1

 

4.26

Per kurjerius gautų ir siunčiamų siuntų registrai

1

 

5

Informacinių sistemų administravimo ir kompiuterinės bei programinės įrangos priežiūros dokumentai:

 

 

5.1

Kompiuterinės įrangos remonto, kompiuterinės technikos detalių pakeitimo aktai

10

 

5.2

Kompiuterinės (programinės) įrangos gedimų apskaitos žurnalai

1

(įrašius paskutinį įrašą žurnale) 

 

5.3

Kompiuterinės (programinės) įrangos išbandymų, patikrinimo dokumentai

1

(pakeitus įrangą)

 

5.4

Informacinių sistemų registrų, duomenų bazių teisių suteikimo, koregavimo, panaikinimo dokumentai

3

 

5.5

Susirašinėjimo kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimo ir naudojimo klausimais dokumentai

3

 

5.6

Patekimo į technologines patalpas žurnalas

3

 

6

Kokybės vadybos dokumentai:

 

 

6.1

Kokybės vadybos sistemos vidaus audito dokumentai

10

 

6.2

Posėdžių kokybės vadybos sistemos klausimais protokolai

5

 

6.3

Kokybės vadybos sistemos dokumentai

10

 

6.4

Kokybės vadybos sistemos tikrinimo metu nustatytų trūkumų (neatitikčių) pašalinimo dokumentai

3

 

6.5

Kokybės vadybos sistemos dokumentų kopijų išdavimo apskaitos žurnalai

1

 

7

Vidaus audito dokumentai:

 

 

7.1

Vidaus audito planavimo ir atskaitomybės dokumentai

10

 

7.2

Vidaus audito ataskaitos, pažymos

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

7.3

Vidaus audito darbo dokumentai

10

 

7.4

Pažangos stebėjimo dokumentai

10

( pažangos stebėjimo procedūrų registracijos žurnalas – 3 m. nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

7.5

Susirašinėjimo vidaus audito klausimais dokumentai

10

 

8

Saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos dokumentai:

 

 

8.1

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto dokumentai

5

 

8.2

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalai

10

(pakeitus instrukcijas)

 

8.3

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalai

75

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

8.4

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalai

10

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

8.5

Darbo sąlygų ir aplinkos, profesinės rizikos, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės tyrimo, vertinimo ir kontrolės dokumentai

75

 

8.6

Darbuotojams išduodamų asmeninių apsaugos priemonių apskaitos dokumentai

3

(pasibaigus priemonės tinkamumo naudoti terminui)

 

8.7

Įvadinių (bendrų) priešgaisrinės saugos instruktavimų registracijos žurnalai

75

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

8.8

Priešgaisrinės saugos instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnalai

10

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

8.9

Priešgaisrinės saugos būklės tikrinimo dokumentai

10

 

8.10

Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registras

75

(įrašius paskutinį įrašą registre)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

8.11

Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimo, išskyrus sunkius ir mirtinus atvejus, dokumentai

45

 

8.12

Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimo dokumentai

75

 

8.13

Civilinės saugos organizavimo dokumentai

3

 

8.14

Žmonių evakavimo planai

1

(pakeitus planą)

 

8.15

Susirašinėjimo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais dokumentai

3

 

9

Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo dokumentai:

 

 

9.1

Teismų nutartys dėl telekomunikacijos tinklais perduodamos informacijos

3

 

9.2

Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, dokumentų ir daiktinių įrodymų bylos dokumentai (aktai, protokolai, sprendimai, nutarimai ir kt.)

10

(po sprendimo, nutarimo priėmimo)

 

9.3

Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, dokumentų ir daiktinių įrodymų apskaitos žurnalai

10

(po sprendimo, nutarimo priėmimo ir visų žurnalo skilčių užpildymo)

 

9.4

Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, priėmimo, perdavimo ir išdavimo dokumentai

 

10

(grąžinus daiktus savininkui, juos realizavus arba sunaikinus)

 

9.5

Ginklų ir šaudmenų apskaitos dokumentai

10

 

9.6

Medžiagų, daiktų ir dokumentų, įgytų operatyviniu būdu, dokumentai

10

 

9.7

Specialistų dalyvavimo ikiteisminio tyrimo veiksmuose apskaitos žurnalai

5

(įrašius paskutinį įrašą žurnale) 

 

9.8

Neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar vaikų asmens tapatybės nustatymo bylų dokumentai

15

 

9.9

Atpažintų lavonų, ligonių ar vaikų asmens tapatybės nustatymo bylų dokumentai

5

(nustačius asmens tapatybę)

 

9.10

Paieškos ir asmens tapatybės nustatymo bylų registracijos žurnalai

10

(įrašius paskutinį įrašą žurnale) 

 

9.11

Transporto priemonių paėmimo protokolai

10

 

9.12

Kriminalinės policijos operatyvinių padalinių ir operatyvinės veiklos nevykdančių policijos padalinių keitimosi informacija dokumentai

3

 

9.13

Ikiteisminio tyrimo dokumentai mirties priežasčiai nustatyti 

4

 

9.14

Nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dokumentai

10

(priėmus nutarimą)

 

9.15

Nutrauktų ikiteisminio tyrimo bylų patikrinimų dokumentai

10

 

9.16

Nutrauktų ikiteisminio tyrimo bylų apskaitos dokumentai (kortelės, žurnalai)

75

 

9.17

Priimtų į policijos įstaigos archyvą nutrauktų ikiteisminio tyrimo bylų apskaitos žurnalai

10

(įrašius bylas į kitus apskaitos dokumentus)

 

9.18

Susirašinėjimo ikiteisminio tyrimo, kardomųjų priemonių skyrimo klausimais dokumentai

5

 

9.19

Susirašinėjimo ikiteisminio tyrimo bylų siuntimo klausimais dokumentai

5

 

9.20

Ekspertizės aktai, specialistų išvados ir pažymos

10

 

9.21

Rankų pėdsakų, paimtų neišaiškintų nusikaltimų vietose apskaitos žurnalai

5

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

9.22

Rankų pėdsakų, paimtų neišaiškintų nusikaltimų vietose kortelių kartoteka

100

 

9.23

Teistų ir sulaikytų asmenų daktiloskopinių kortelių kartoteka

100

 

9.24

Asmenų, patikrintų pagal daktiloskopinę kartoteką, neišaiškintų nusikalstamų veikų kartoteką, apskaitos žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

9.25

Daktiloskopinių kortelių, įvedamų į automatizuotą daktiloskopinę identifikavimo sistemą (ADIS), apskaitos žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

9.26

Fotodarbų apskaitos žurnalai

3

įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

9.27

Tyrimo objektų priėmimo, perdavimo ir išdavimo dokumentai

3

 

9.28

Atliktų tyrimų bylų dokumentai

10

 

9.29

Tyrimo objektų, perduotų laikinam saugojimui, apskaitos žurnalai

1

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

9.30

Šautų kulkų ir tūtelių, rastų neatskleistų nusikaltimų vietose, apskaitos dokumentai

10

(išbraukus iš apskaitos dokumentų)

 

9.31

Šaunamųjų ginklų, įtrauktų į Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro kriminalistines kolekcijas, apskaitos dokumentai

10

(išbraukus iš apskaitos dokumentų)

 

9.32

Civilinėje apyvartoje esančių ginklų išbandymų apskaitos žurnalai

5

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

9.33

Neišaiškintų nusikalstamų veikų kartotekos

3

(įvedus duomenis į automatizuotą daktiloskopinę identifikavimo sistemą (ADIS)

 

9.34

Asmenų, patikrintų pagal EURODAC duomenų įskaitą, apskaitos dokumentai

3

 

9.35

Susirašinėjimo kriminalistinių tyrimų klausimais dokumentai

5

 

10

Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo dokumentai:

 

 

10.1

Viešosios tvarkos, eismo ir žmonių saugumo užtikrinimo veiksmų ir priemonių planai ir jų vykdymo ataskaitos

3

 

10.2

Paros įvykių ir nusikaltimų suvestinės

1

 

10.3

Policijos patrulių pareigūnų tarnybinės knygelės

3

(pasibaigus galiojimo laikui)

 

10.4

Policijos patrulių pajėgų ir priemonių paskirstymo žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

10.5

Policijos patrulių darbo rezultatų apskaitos žurnalai

 

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

10.6

Policijos rėmėjų pažymėjimų registras

5

(įrašius paskutinį įrašą registre)

 

10.7

Policijos rėmėjų bylų dokumentai (prašymai, sprendimai, kiti su policijos rėmėjų funkcijų vykdymu susiję dokumentai)

5

(išbraukus iš policijos rėmėjų sąrašų)

 

10.8

Negaliojančių policijos rėmėjų pažymėjimų naikinimo aktai 

3

 

10.9

Pranešimai, pasiaiškinimai dėl policijos rėmėjų pažymėjimų praradimo

1

 

10.10

Policijos rėmėjų veiklos rezultatų apskaitos ir atskaitomybės dokumentai

5

 

10.11

Prietaiso TASER panaudojimo ataskaitos

3

 

10.12

Ginkluotės, šaudmenų, tarnybinių ginklų, specialių priemonių priėmimo ir išdavimo dokumentai

10

 

10.13

Mokymo tikslams sunaudojamų ir išduodamų šaudmenų žiniaraščiai bei šaudmenų apyvartos ataskaitos

10

 

10.14

Ryšio priemonių ir kitos specialios tarnybinės technikos priėmimo ir išdavimo apskaitos žurnalai

5

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

10.15

Administracinių teisės pažeidimų, išskyrus kelių eismo taisyklių administracinius teisės pažeidimus, bylų dokumentai

5

 

10.16

Nutarimai dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolai nesurašomi

1

 

10.17

Teikimai dėl teismo įpareigojimų asmenims skyrimo

3

 

10.18

Budėtojų padalinio pareigūnų darbo grafikai, pamainos perdavimo ir priėmimo žurnalai, veiksmų ir informacijos registravimo ekstremalių situacijų atvejais žurnalai

1

(žurnalai ? įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

10.19

Tikrintojų pastabų ir pasiūlymų žurnalai

1

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

10.20

Konvojavimo dokumentai (planai, sąrašai, apskaitos žurnalai ir kt.)

3

(žurnalai ? įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

10.21

Alkoholio kiekio matuoklio panaudojimo registracijos žurnalai

5

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

10.22

Siuntimų atlikti medicininę apžiūrą neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų nustatyti registrai

3

(įrašius paskutinį įrašą registre)

 

10.23

Asmenų, kuriems paskirti nemokami viešieji darbai, apskaitos ir kontrolės dokumentai (registracijos žurnalai ir kt.)

3

(žurnalai ? įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

10.24

Policiją dominančio vaiko apskaitos kortelės

1

(išbraukus iš apskaitos)

 

10.25

Nepilnamečių profilaktinių bylų dokumentai

5

(išbraukus iš profilaktinės įskaitos)

 

10.26

Nepilnamečių, įrašytų į profilaktinę įskaitą, registracijos žurnalai

5

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

10.27

Informacijos apie apylinkę bylos dokumentai

10

 

10.28

Sulaikytų, suimtų, nuteistų, pristatytų į policiją, laikomų areštinėje asmenų bylų dokumentai

5

 

 

10.29

Sulaikytų, suimtų, nuteistų, pristatytų į policiją, laikomų areštinėje asmenų bylų apskaitos dokumentai

3

(įrašius bylas į kitus apskaitos dokumentus)

 

10.30

Sveikatos priežiūros ir medicininės pagalbos suteikimo žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

10.31

Prašymai leisti perduoti daiktus, maisto produktus ar banderoles su spaudos leidiniais policijos areštinėje laikomiems asmenims

1

 

10.32

Policijos areštinėje laikomų asmenų skatinimo priemonių ir nuobaudų skyrimo registracijos žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

10.33

Prašymai dėl pažymų išdavimo apie asmens buvimą policijos areštinėje ir išduotos pažymos

3

 

10.34

Radinių registracijos žurnalai

10

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

10.35

Susirašinėjimo užsieniečių ekstradicijos ir deportacijos klausimais dokumentai

5

 

10.36

Susirašinėjimo nepilnamečių nusikalstamumo bei profilaktinio darbo su jais klausimais dokumentai

5

 

10.37

Susirašinėjimo viešosios policijos veiklos klausimais dokumentai

5

 

11

Saugaus eismo priežiūros dokumentai:

 

 

11.1

Draudimo kompanijų paklausimų dėl žalos atlyginimo eismo įvykiuose nukentėjusiems asmenims nagrinėjimo dokumentai

3

 

11.2

Pažymų dėl žalos atlyginimo eismo įvykiuose nukentėjusiems asmenims registrai

3

(įrašius paskutinį įrašą registre)

 

11.3

Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų nagrinėjimo bylų dokumentai

5

 

11.4

Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų nagrinėjimo bylų registracijos žurnalai

5

(įrašius bylas į kitus apskaitos dokumentus)

 

11.5

Eismo įvykio tyrimo dokumentai

5

 

11.6

Pranešimai dėl nušalinimo nuo transporto priemonių vairavimo

5

 

11.7

Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės dokumentai

5

 

11.8

Suderintų naujai tiesiamų ir rekonstruojamų kelių projektų apskaitos žurnalai

5

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

11.9

Suderintų kelių eismo organizavimo ir darbų keliuose projektų apskaitos žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

11.10

Suderintų išorinės vaizdinės reklamos projektų apskaitos žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

11.11

Prašymai leisti atlikti darbus keliuose (gatvėse)

3

 

11.12

Nesustojusių ir pasišalinusių iš eismo įvykio vietos transporto priemonių apskaitos žurnalai

5

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

11.13

Sulaikytų transporto priemonių apskaitos žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

11.14

Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir važiuoklės užblokavimo registracijos žurnalai

5

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

11.15

Transporto priemonių priverstinio nuvežimo aktai

5

 

11.16

Pažymos apie transporto priemonių sugadinimą (apgadinimą)

5

 

11.17

Transporto priemonės techninės apžiūros aktai

5

 

11.18

Laikinų leidimų vairuoti transporto priemones šaknelės

2

(pasibaigus leidimo galiojimo laikui)

 

11.19

Prašymai grąžinti vairuotojo pažymėjimą, prašymai ir tarpininkavimo raštai dėl vairuotojo pažymėjimo atėmimo termino sutrumpinimo, sprendimai dėl atsisakymo grąžinti vairuotojo pažymėjimą

5

 

11.20

Neatsiimtų vairuotojo pažymėjimų perdavimo naikinti aktai

3

 

11.21

Asmenų, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sausumos keliais transportu, apskaitos žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

11.22

Asmenų, kuriems atimta teisė vairuoti transporto priemonę, apskaitos žurnalai

5

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

11.23

Asmenų, kuriems atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vairuotojo pažymėjimai

iki teismo nutarties ar sprendimo priėmimo

 

11.24

Susirašinėjimo eismo įvykių, žalos atlyginimo nukentėjusiems eismo įvykiuose klausimais dokumentai

5

 

12

Licencijų, leidimų išdavimo dokumentai:

 

 

12.1

Juridinių asmenų bylų dokumentai dėl licencijų, pažymėjimų išdavimo

10

(nutraukus licencijuojamą veiklą ar pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui)

 

12.2

Licencijų, pažymėjimų apskaitos žurnalai

10

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

12.3

Dokumentai dėl leidimų, išskyrus nurodytus šioje rodyklėje, išdavimo

10

(pasibaigus leidimo galiojimo laikui)

 

12.4

Juridinių asmenų, turinčių ginklus ir šaudmenis, bylų dokumentai

10

(pasibaigus leidimo galiojimo laikui)

 

12.5

Fizinių asmenų, turinčių ginklus ir šaudmenis, bylų dokumentai

10

(pasibaigus leidimo galiojimo laikui)

 

12.6

Leidimų, įrengti transporto priemonėse specialiuosius šviesos ir garso signalus, naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, išdavimo dokumentai

3

(pasibaigus leidimo galiojimo laikui)

 

12.7

Šaunamųjų ginklų savigynai ir asmens bei turto saugotojo egzaminų išdavimo ir apskaitos dokumentai (žurnalai, knygos, aktai ir kt.)

50

 

12.8

Apsaugos darbuotojų pažymėjimų apskaitos žurnalai

5

(pasibaigus pažymėjimų galiojimo laikui)

 

12.9

Inkasavimo ir inkasatorių pažymėjimų apskaitos žurnalai

5

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

12.10

Apsaugos darbuotojų negaliojančių pažymėjimų, kitų negaliojančių pažymėjimų naikinimo aktai

1

(sunaikinus pažymėjimus)

 

12.11

Europos šaunamojo ginklo leidimų apskaitos žurnalai

10

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

12.12

Išankstinių sutikimų įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją ginklus registrai

10

(įrašius paskutinį įrašą registre)

 

12.13

Bešeimininkių, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, valstybės paveldėtų ginklų ir šaudmenų apskaitos ir perdavimo dokumentai

10

(po ginklų ir šaudmenų perdavimo)

 

12.14

Susirašinėjimo leidimų, sutikimų išdavimo ginklų ir šaudmenų klausimais dokumentai

3

 

12.15

Susirašinėjimo licencijų, pažymėjimų ir leidimų išdavimo ir panaikinimo, dublikatų išdavimo klausimais dokumentai

3

 

13

Objektų apsaugos organizavimo dokumentai

 

 

13.1

Objekto apsaugos bylų dokumentai

3

(pasibaigus stebėjimo laikui)

 

13.2

Objekto apsaugos bylų apskaitos žurnalai

1

(įrašius bylas į kitus apskaitos dokumentus)

 

13.3

Objektų signalizacijos suveikimų, gedimų apskaitos žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

13.4

Postų, reagavimo grupių žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

13.5

Stebėjimo punktų pamainų priėmimo ir perdavimo, objektų stebėjimo pradžios ir pabaigos registravimo žurnalai

1

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

13.6

Pranešimai apie ypatingus ir su apsaugine veikla susijusius įvykius

5

 

13.7

Krovinių apsaugos ir lydėjimo apskaitos dokumentai (kontrolės lapai, palydos talonai, registrai)

1

 

13.8

Krovinių apsaugos ir lydėjimo suvestinės

5

 

13.9

Objektų apsaugos sutartys ir jų priedai

10

(pasibaigus sutarčiai)

 

13.10

Susirašinėjimo objektų apsaugos klausimais dokumentai

5

 

 

_________________