LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUMOKĖTŲ AKCIZŲ UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, SKIRTAS UŽSIENIO ŠALIŲ DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLAI, GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 28 d. Nr. 193

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 17-682) 1.1.3 punktu,

1. Tvirtinu Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, skirtas užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, grąžinimo tvarką (pridedama).

2. Nustatau, kad užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų sumokėti akcizai grąžinami šiuo įsakymu patvirtinta Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, skirtas užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, grąžinimo tvarka už jų oficialiai veiklai skirtas akcizais apmokestinamas prekes, įsigytas po 2002 m. liepos 1 dienos.

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 193

 

SUMOKĖTŲ AKCIZŲ UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, SKIRTAS UŽSIENIO ŠALIŲ DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLAI, GRĄŽINIMO TVARKA

 

1. Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, skirtas užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, grąžinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato, kokiais atvejais ir kokia tvarka grąžinami sumokėti akcizai už akcizais apmokestinamas prekes.

2. Šia Tvarka akcizai grąžinami, jei akcizais apmokestinamos prekės buvo įsigytos su akcizais, o vėliau panaudotos užsienio šalies diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos (toliau – atstovybės) oficialiai veiklai.

3. Atstovybė, norėdama susigrąžinti sumokėtus akcizus už jos oficialiai veiklai skirtas akcizais apmokestinamas prekes, kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d. Užsienio reikalų ministerijai pateikia centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos ir su Užsienio reikalų ministerija suderintos formos paraišką, patvirtintą atstovybės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei atstovybės antspaudu, dėl sumokėto akcizo grąžinimo kartu su lydinčiąja nota.

4. Užsienio reikalų ministerija per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo dokumentų gavimo dienos, įgalioto pareigūno parašu ir įgalioto padalinio antspaudu patvirtina atstovybės teisę susigrąžinti akcizą ir grąžina paraišką atstovybei.

5. Atstovybė, norėdama susigrąžinti sumokėtą akcizą, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti 4 punkte nurodytą Užsienio reikalų ministerijos patvirtintą paraišką. Kartu su šia paraiška turi būti pateikti prekių pirkimo (importo) dokumentų, išrašytų atstovybės vardu ir kuriuose išskirtas akcizas (prekių pirkimo dokumentuose akcizas nurodomas pirkėjo prašymu), taip pat prekių apmokėjimą patvirtinančių dokumentų originalai ir jų kopijos. Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pažymėjus dokumentų originalus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos antspaudu, jie grąžinami atstovybei.

6. Sumokėti akcizai už degalus grąžinami tik tais atvejais, jei atsiskaitant už degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo atstovybės vardu išduotos kortelės, o Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai buvo pateikta pirkimo ataskaita, kurioje išskirtas akcizas (akcizas išskiriamas pirkėjo prašymu) už laikotarpį, už kurį prašoma grąžinti akcizus, bei apmokėjimą patvirtinantys dokumentai.

7. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija per 30 dienų nuo 5 punkte nurodytų dokumentų pateikimo (jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo) priima sprendimą dėl sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo (negrąžinimo).

8. Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai priėmus sprendimą negrąžinti visos ar dalies sumokėtų akcizų sumos, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuojama atstovybė bei Užsienio reikalų ministerija, nurodant atsisakymo grąžinti priežastį.

9. Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai priėmus sprendimą grąžinti sumokėtus akcizus, grąžintina suma (grąžintina suma mažinama banko paslaugų kaina) per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pervedama į paraiškoje nurodytą atstovybės sąskaitą Lietuvos Respublikos banke.

10. Užsienio reikalų ministerijos teikimu Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija gali atsisakyti grąžinti akcizus, jei įsigytų akcizais apmokestinamų prekių kiekis akivaizdžiai viršija vartojimo reikmes atstovybės oficialiai veiklai arba kai yra pagrindo manyti, jog prekės skirtos ne atstovybės oficialiai veiklai.

______________