LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS 2003 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL ŠAUDYMO TIRŲ AR ŠAUDYKLŲ, JŲ TERITORIJŲ REIKALAVIMŲ BEI GINKLO PANAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TIRE AR ŠAUDYKLOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. liepos 30 d. Nr. V-437

Vilnius

 

Pakeičiu Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ar nuomojimo tire ar šaudykloje taisykles, patvirtintas policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ar nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių pavirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 65-2996):

1. Taisyklių 5 punktą išdėstau taip:

5. Draudžiama:

5.1. šaudyti tiruose ir šaudyklose šaudmenimis, kuriais šaudyti tiras ar šaudykla yra nepritaikyti;

5.2. tiruose šaudyti šaudmenimis su trasuojančiais (sviedinys su cheminiu mišiniu, užsiliepsnojančiu paveikus užtaisui), pramušamaisiais (šarvamušis sviedinys su apvalkalu, turintis kietą pramušančiąją šerdį), sprogstamaisiais (sviedinys su užtaisu, sprogstančiu sviediniui atsitrenkus į kliūtį), padegamaisiais (sviedinys su cheminiu mišiniu, užsiliepsnojančiu, sviediniui atsitrenkus į kliūtį arba įvykus sviedinio sąveikai su oru) sviediniais“.

2. Taisyklių 44 punktą išdėstau taip:

44. Bet kokie šaudymai tire ar šaudykloje vykdomi prižiūrint šaudymo vadovui. Asmenys, norintys šaudyti tire ar šaudykloje, privalo išklausyti šaudymo vadovo instruktažą apie tiro ar šaudyklos bei ginklo naudojimo saugos reikalavimus ir pasirašyti instruktažo žurnale, kuriame turi būti šios skiltys: asmens apsilankymo tire ar šaudykloje data ir laikas, vardas, pavardė, ginklų, su kuriais numatoma šaudyti, numeriai, šaudymo vadovo parašas bei asmens, norinčio šaudyti tire ar šaudykloje, parašas. Instruktažas neprivalomas, jeigu šaudyti pageidauja pakankamą ginklo naudojimo patirtį turintys asmenys ir tire ar šaudykloje yra juridinio asmens, eksploatuojančio tirą ar šaudyklą, vadovo patvirtintas tokių asmenų sąrašas. Tokiu atveju instruktažo žurnalo skiltis „asmens, norinčio šaudyti tire ar šaudykloje, parašas“ paliekama tuščia“.

 

 

POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ

MINISTERIJOS VYRIAUSIASIS KOMISARAS

POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO PAVADUOTOJAS

L. E. POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO PAREIGAS              VYTAUTAS NAVICKAS