LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO Nr. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 10 d. Nr. V-601

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 m. balandžio 15 d. raštu Nr. S-(4.3-5)-1248 pateiktą siūlymą,

pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113; 2011, Nr. 103-4861; 2012, Nr. 18-815, Nr. 59-2945):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininkui.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąraše:

2.1. išdėstau eilutę „Fenetilamino darinių grupė*“ taip:

„Fenetilamino darinių grupė* – bet kokie 2-feniletanamino dariniai, turintys (arba neturintys) mono-, di- arba trialkoksi- radikalų fenilo žiede; metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4- fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; 4-alkiltio-, halogen-, 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) metil-, hidroksi- arba metoksi- radikalų 2-oje arba metil- arba etil- radikalą 1-oje etanamino fragmento padėtyje; 1 ir 2 anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano arba biciklo[2.2.1]heptano žiedo dalimi; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, dimetil-, alil-, benzil-, 2-metoksibenzil-, cikloalkil-, hidroksi-, metoksi-, 2-hidroksietil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

2.2. išdėstau eilutę „Piperazino darinių grupė*“ taip:

„Piperazino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba trihalogenmetil- radikalų 3-ioje arba 4-oje fenilo žiedo padėtyje; 2,3-dichlor-, 4-metoksi-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzilpiperazinas ir jo dariniai, turintys (arba neturintys) 4-metil-, 4-benzil- radikalų piperazino žiede; 4-halogen- ir 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

2.3. išdėstau eilutę „Pirovalerono darinių grupė*“ taip:

„Pirovalerono darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys (arba neturintys) 4-alkil-, 4-metoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede; 1- arba 2-naftil- arba 2-tiofenil- žiedus vietoj fenilo žiedo; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; metil-, etil-, propil- bei izo-propil- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.“

2.4. išdėstau eilutę „Sintetinių kanabinoidų darinių grupė*“ taip:

„Sintetinių kanabinoidų darinių grupė*:

1 pogrupis. (Indol-3-il)metanonai ir indol-3-karboksamidai* – bet kokie (indol-3-il)metanono arba indol-3-karboksamido dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, 4-cianobutil-, (3-metil-4-morfolinil)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(4-morfolinil)etil-, 1-metilazepan-3-il- radikalų, prijungtų prie indolo žiedo azoto atomo, turintys adamant-1-il-, benzil-, fenil-, naft-1-il- arba 2,2,3,3-tetrametilciklopropil- radikalų ketogrupėje arba prijungtų prie amidinio azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis;

2 pogrupis. Naftilmetilindolai – bet kokie 1H-indol-3-il-(1-naftil)metano dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie indolo žiedo azoto atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo ir naftilo žieduose;

3 pogrupis. Naftoilpirolai – bet kokie 3-(1-naftoil)pirolo dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie pirolo žiedo azoto atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų pirolo ir naftilo žieduose;

4 pogrupis. Naftilmetilindenai – bet kokie 1-(1-naftilmetil) indeno dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 3-indeno žiedo anglies atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų naftilo ir indeno žieduose;

5 pogrupis. Cikloheksilfenoliai – bet kokie 2-(hidroksicikloheksil)fenolio dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 5-osios fenolio žiedo padėties, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų cikloheksilo žiede.“

2.5. išdėstau eilutę „Triptamino darinių grupė*“ taip:

„Triptamino darinių grupė* – bet kokie 2-(1H-indol-3-il) etanamino dariniai, turintys (arba neturintys) hidroksi-, metoksi-, metilendioksi-, acetoksi- arba halogeno radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo žiedo padėtyje; metil-, dialkil-, dialil-, butan-1,4-diil- radikalų amino grupėje; 1-metil-, 1-etil- radikalų etanamino fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS